profil

Zarządzanie

(418)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Stres.

1.Psychologiczna koncepcja stresu 1.1Definicja stresu Stres kojarzy się większości ludzi negatywnie,a samo odczuwanie stresu jest przez nich odbierane jako słaba strona,utrudniająca skuteczne działanie.Znaczna część osób odbywających rozmowy...

poleca83%

TQM

Jakość - stopień w jakim zestaw naturalnych właściwości spełnia wymagania Wymaganie - potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe Właściwość - cecha wyróżniająca. Istnieją różne klasy właściwości:...

poleca84%

Źródła i rodzaje konfliktów

Źródła i rodzaje konfliktów w organizacji Plan Pracy Wstęp 1. Pojęcia, koncepcje związane z konfliktem społecznym. 2. Źródła konfliktu społecznego. 3. Rodzaje konfliktów. Zakończenie Bibliografia Wstęp W...

poleca84%

Metody i techniki zarządzania.

ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE (ZPC) Idea przewodnia i swoista filozofia ZPC skoncentrowana jest na wspólnym (przełożeni i podwładni) określeniu i negocjonowaniu celów, wspólnym ustalaniu mierników pożądanych wyników końcowych oraz na wspólnych...

poleca84%

opis stanowiska pracy

1. Formalna nazwa stanowiska: Pielęgniarz w zakładzie pracy chronionej „RADCAR” 2. Podległość służbowa: Stanowisko podległe jest lekarzowi zakładowemu 3. Zastępstwo pasywne i aktywne: Zastępuje i jest zastępowane przez lekarza zakładowego...

poleca84%

Kultura w organizacji.

W ostatnich latach coraz częściej poruszany jest problem kultury organizacyjnej. Wiąże się to z odpowiedzią na nurtujące ludzi pytanie dotyczące przyczyn podejmowanych przez nich działań. Pojęcie kultury organizacyjnej narodziło się w roku...

poleca84%

Wykłady

Etymologia „organizacja”. -organella (łac.) wyspecjalizowana część komórki biologicznej -organisatio(łac.) system -organikos(grecki) wytworzony za pomocą narzędzia -organon(grecki) narzędzie, instrument, przyrząd Organizacja definicja...

poleca84%

Analiza kierunku nurtów podejść i teorii organizacji i zarządzania w aspekcie współczesnej ich przydatności.

Pod pojęciem organizacji rozumie się: ład, porządek, logikę w jakiejkolwiek dziedzinie działalności lub w zbiorach przedmiotów czy pojęć. Organizację w znaczeniu atrybutowym i rzeczowym nazywa J. Zieleniewski organizacją w znaczeniu rezultatowym....

poleca82%

Opracowanie struktur organizacyjnych 3 dowolnie wybranych firm

Praca oceniona przez wykładowcę - uzyskała 25/25 pkt.

poleca84%

Czym jest controlling ?

Controlling - słowo, które w ostanich kilku latach w Polsce zrobiło sporą karierę. Wbrew pozorom skojarzeniowym wywodzi się od angielskiego słowa "control", które oznacza sterowanie, a nie kontrolę ("controller" = regulator), chociaż sterowanie...

poleca84%

Organizacja i zarządzanie - b. dokładna ściąga, wyklady

Zarządzanie wg Gryfina- zestaw działań (planowanie, podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, kontrolowanie) skierowanych na zasoby (rzeczowe, finansowe, ludzkie, informacyjne) i wykorzystywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w...

poleca84%

Jak opracować biznes plan

Biznes plan powinien być przejrzysty, łatwy do czytania, podbudowany sprawdzalnymi faktami i danymi – a więc rzetelny i przekonywujący dzięki obiektywnemu przedstawieniu różnych aspektów przedsięwzięcia. Opracowując go należy zdawać sobie sprawę...

poleca84%

Formy organizacyjne przedsiębiorstw

FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW Przedsiębiorstwo – stanowi wyodrębnioną z gospodarki narodowej jednostkę gospodarczą, społeczno-techniczną utworzoną w celu trwałego, zarobkowego zaspokojenia potrzeb osób trzecich na rynku. Cechy...

poleca84%

Innowacje

strategia firmy rozwój

poleca84%

Koncepcja: zarządzanie projektami na podstawie pracowni architektonicznej

„Przedstaw koncepcje zarządzanie projektami na podstawie pracowni architektonicznej” Założenia: Pracownia architektoniczna Kadra pracownicza: 20 osób na stale zatrudnionych struktura organizacji: typ macierzowy (cel: uzyskanie...

poleca84%

Elementy i style zarządzania

elementy i style procesu zarzadzania.doc - 61440 bajtów

poleca83%

Funkcjonowanie recepcji jako działu koordynującego prace hotelu.

Podstawowym zadaniem recepcji jest świadczenie usług związanych z zakwaterowaniem i obsługa gości hotelowych w czasie ich pobytu w hotelu, a także prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymogami sztuki hotelarskiej. Wszyscy pracownicy recepcji...

poleca84%

Zarządzanie kolejką - załącznik

Zarządzanie kolejką czyli o przewadze kolejki szeregowej nad równoległą Spis treści 1. Przedmiot artykułu 2. Teoria równowagi Johna Nash'a 3. Wymuszone kolejki szeregowe 4. Kolejki na kolei 5. W supermarkecie 6. Kolejki kasowe jako proces...

poleca84%

Różnice kulturowe Niemiec

Dziś Niemcy są jednym krajem, którego mieszkańców dzieli piętno historii na landy wschodnie i zachodnie. Różni ich styl życia, temperament; jednak najbardziej uderzającymi różnicami są kwestie przemysłu, infrastruktury i poziomu życia....

poleca83%

Elementy procesu zarządzania

Elementy procesu zarządzania, są to: proces planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania działalności wszystkich członków organizacji, przy jednoczesnym wykorzystaniu wszelkich dostępnych zasobów. PROCES PLANOWANIA wskazuje, że...

poleca83%

Biznes Plan Agencji Reklamowej

Rynek reklamy w Polsce znajduje się w fazie wzrostu. Spowodowane jest to dynamicznym wzrostem gospodarczym Polski, a w związku z tym ciągle rosnącym zapotrzebowaniem na ten rodzaj usług. Według Amer Nielsen Research, w pierwszych trzech...

poleca81%

Ergonomia w miejscu pracy

Wprowadzenie W wyniku stałego postępu techniki informatycznej, telekomunikacyjnej i multimedialnej - otoczenie, w jakim żyjemy podlega ciągłym zmianom. Cywilizacja wkroczyła obecnie na nowy etap rozwoju - stajemy się społeczeństwem...

poleca82%

Inwestycje, jej rodzaje, cechy i zadania

Inwestycja jest to wyrzeczenie się bieżącej konsumpcji na rzecz przyszłych i czasem niepewnych korzyści. Wynika z tego, że inwestor dokonuje podziału swego budżetu na część przeznaczoną na inwestycje. Przy określonych dochodach zwiększenie części...

poleca84%

Negocjacje

Omów jedną ze znanych definicji negocjacji. Negocjacje-to stanowią proces dwustr. (czasem trójstonn.) komunikowania się stron, których interesy są przynajmniej częściowo rozbieżne, w celu osiągnięcia porozumienia. N-to sekwencje wzajemnych...

poleca84%

Podstawy zarządzania - pytania testowe z odpowiedziami

Podstawy zarządzania - pytania testowe z odpowiedziami

poleca84%

Kulturowy kontekst zarządzania

Kultura organizacji jest specyficznym sposobem funkcjonowania, opartym na wspólnocie wartości, praw (norm) i idei. Kultura organizacji reprezentuje wartości i idee, wspólne dla grupy osób pracujących w jednej firmie. Wartości te objawiają się...

poleca88%

Analiza zakładu pogrzebowego wraz z innowacją - biznes plan.

SPIS TREŚCI I. Podstawowe informacje o firmie II. Charakterystyka firmy. 1. Opis sektorów 1.1 Podstawowe usługi pogrzebowe 1.2 Dodatkowe usługi związane z pogrzebem 1.3 Produkty znajdujące się w ofercie 2. Zasoby techniczne firmy. 3....

poleca85%

Technika (metoda) 0-10

Zamieszczam informacje na temat tej techniki. Więcej podobnych metod w pracy \"Techniki rangowania elementów, techniki rangowania celów, metody badania współzależności, techniki badania współzależności\".

poleca89%

Biznes plan 3 przedsiębiorstw do zrealizowania w mojej dzielnicy

Zadaniem poniższego raportu jest przedstawienie metod generowania pomysłów i wyboru możliwych rodzajów prowadzenia działalności gospodarczej w regionie, w którym mieszkam. Będąc mieszkańcem gminy Bielany, będę oceniać możliwości założenia własnego...

poleca87%

Wykłady - podstawy zarządzania

Pojęcia „ zarządzanie” i „ kierowanie” często są stosowane zamiennie. Kierowanie jednak należy szerzej rozumieć, dlatego, że zarządzanie jest jedną z dziedzin kierowania. Zarządzanie - . 1. interpretacja instytucjonalna – zarządzanie jest...

poleca85%

Ekonomiczna wartość dodana EVA

EVA skrót od ekonomicznej wartości dodanej (economic value added) jako miara wyników przedsiębiorstwa należała do zestawu narzędzi ekonomisty przez ponad dwieście lat. W swej istocie EVA jest miernikiem wyników działalności przedsiębiorstwa...

poleca85%

Klasyczna szkoła zarządzania

Klasyczna Szkoła zarządzania: - założyciel szkoły Henri Fayol (usystematyzował zachowania kierowników) - szkoła narodziła się w USA, - początek (koniec IXX w.), - koniec (koniec lat 20-tych), funkcjonowała do wojny - ten czas to eksplozja...

poleca85%

Zasady konserwowania towarów.

Metody fizyczne: 1. Konserwowanie za pomocą niskiej temperatury: a) chłodzenie – proces polegający na wymianie ciepła między produktami a środkiem chłodzącym: -chłodnictwo zwykłe (plusowe)-chłodzenie lub chłodnicze przechowywanie...

poleca85%

Schemat blokowy procedury

Prezentuje schemat blokowy przykładowej procedury.

poleca85%

Zarządzanie ryzykiem

przykładowe ćwiczenia z zarządzania ryzykiem

poleca86%

Planowanie strategiczne w oparciu o zarządzanie jakością.

WSTĘP: Zarządzanie jakością jest to ogół cech produktu i usług decydujących o ich zdolności do zaspokojenia stwierdzonych lub potencjalnych potrzeb. Jakość stała się centralnym problemem współczesnego zarządzania, jej katalizatorem pojawienia...

poleca85%

Metody sieciowego planowania

Metody sieciowego planowania W ostatnich latach funkcjonowanie organizacji stało się coraz bardziej złożone i kosztowne. Wzrosła zatem trudność, a jednocześnie znaczenie przygotowania przez kierowników skutecznych planów i decyzji. Opracowano...

poleca85%

zarządzanie produkcją

SYSTEM PRODUKCYJNY – to celowo zaprojektowany i zorganizowany układ materialny energetyczny i informacyjny eksploatowany przez człowieka i służący produkowaniu określonych produktów (wyrobów lub usług) w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb...

poleca85%

Analiza SWOT

Analiza SWOT Analiza SWOT jest użytecznym narzędziem badania ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa.Nazwa metody pochodzi od pierwszych liter słów określających w języku angielskim istotę przedmiotu analizy – mocne i słabe strony przedsiębiorstwa...

poleca85%

Etyka w biznesie

Na wstępie swojej pracy przedstawię ogólne pojęcie etyki,a następnie przedstawię to zjawisko w biznesie. Etyka jest to jeden z działów filozofii, który ukazuje co jest dobre, a co złe. Termin ten pochodzi z języka greckiego od słowa ethos –...

poleca85%

Informatyczne systemy zarządzania.

1. PODAJ OKREŚLENIE SYSTEMU INFORMACYJNEGO. System, w którym odbywa się gromadzenie, przepływ i przetwarzanie informacji występujących w procesie zarządzania. 2. PODAJ OKREŚLENIE INFORMATYCZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. To system, w którym...

poleca85%

System Produkcji

CZĘŚĆ I : Model systemu produkcyjnego dla wybranego produktu PLAN PRACY: I Charakterystyka wyrobu II Charakterystyka firmy III MODEL SYSTEMU PRODUKCYJNEGO „SAMOCHODU WYWROTKI” W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE 1) wektor wejścia X a) środki...

poleca85%

Praca w sekretariacie

Zadania sekretariatu Sekretariat jest komórką organizacyjną, której głównym zadaniem jest odciążanie kierownika od drobnych, uciążliwych spraw administracyjno – biurowych i techniczno – usługowych. W strukturze organizacyjnej firmy jest to...

poleca85%

Biznes Plan

PLAN BIZNES PLANU 1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 1.1. Nazwa i forma prawna 1.2. Przedmiot działalności 1.3. Siedziba 1.4. Charakterystyka właścicieli 2. Misja firmy 3. Cele przedsiębiorstwa 3.1. Cele krótkoterminowe 3.2....

poleca85%
poleca85%

Prezentacja menedżer

Carlos Slim prezentacja w załączniku

poleca88%

Wizerunek współczesnego menadżera - czyli jak powinien wyglądać menedżer jutra.

Wstęp. Menedżer. Określenie to, choć ma w naszym słowniku krótką historię, na trwałe weszło do powszechnego zastosowania. Na każdym kroku natrafiamy na przeróżnych managerów: sales manager, brand manager, marketing manager, office manager,...

poleca85%

Cechy organizacji

Obiektem badań teorii zarządzania jest zorganizowane działanie ludzi, szczególnie to, które posiada formę organizacji. Za jej właściwości przyjmuje się następujące cechy: 1. Utworzenie przez ludzi lub przez czlonków - założycieli albo na...

poleca85%

Formy i funkcje reklamy

W turystyce można zastosować następujące formy reklamy: 1) ULOTKA Ulotka jest najtańszą i najbardziej rozpowszechnioną formą drukowanej reklamy. Aby odnieść zamierzony skutek, ulotka powinna zawierać tylko najbardziej istotne informacje,...

Ciekawostki ze świata