profil

Dziennikarstwo

(24)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Popularne | Najnowsze
poleca84%

Wykłady z literaturoznawstwa.

EPIKA jest jednym z trzech podsta-wowych rodzajów literackich (oprócz liryki i dramatu). Ukształtowała się z ustnych sag, podań, legend, mitów o przeszłości. Wyznacznikami epiki są: • obecność narratora, który opowiada zdarzenia - jest on...

poleca82%

Polityka zagraniczna państw w okresie pozimnowojennym - Niemcy

A) 1949-1990 1. 1949-1963 – Adenauer 2. 1963-1966 – Erchard 3. 1966-1969 – I wielka koalicja (chadecy+socjaliści) – Kissinger 4. 1969-1974 – Brandt 5. 1974-1982 – Schmidt 6. 1982-1990 – Kohl B) od zjednoczenia do chwili obecnej 1....

poleca81%

Systemy medialne na świecie

Systemy medialne na świecie Nowe podejście systemowe: D. Hallin, P. Mancini: ? Rozwój systemów medialnych ze szczególny uwzględnieniem stopnia rozwoju prasy. ? Stopień i charakter powiązań między mediami a partiami politycznymi. ? Profesjonalizm...

poleca85%

Społeczne i kulturowe oddziaływanie języków mediów

Język współczesnych tekstów prasowych KATYŃ Język polskiej prasy różnił się zasadniczo od języka peerelowskiego, ze względu na przekazywane treści. Na poziomie gramatycznym, stylistycznym w całym okresie po ’45 r. teksty prasowe zasadniczo...

poleca85%

Gazeta

1. Ogólna charakterystyka prasy Podział prasy ze względu na częstotliwość wydania: dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki, półroczniki, roczniki, periodyki ukazujące się nieregularnie. Podział ze względu...

poleca87%

Komunikowanie międzykulturowe - podstawowe zagadnienia.

Pierwszy raz terminu komunikowanie międzykulturowe użył Edward Hall, amerykański etnolog i wykładowca. Według jego definicji komunikowanie międzykulturowe to interpersonalne reakcje ludzi należących do różnych kultur. Komunikowanie międzykulturowe...

poleca91%

Wyznaczniki polityki zagranicznej

Uważamy, że z całej problematyki teorii stosunków międzynarodo¬wych kwestię najważniejszą stanowi problem sił sprawczych urucha¬miających międzynarodowe działania państw, a więc problem fun¬kcjonowania wyznaczników ich polityki zagranicznej....

poleca85%

Historia prasy polskiej – wykład.

 Nim pojawiła się prasa, wydawane były w Polsce kalendarze (II połowa XV w.)  Miały pewne cechy magazynu: zawierały informacje o świętych, o różnych wydarzeniach, ciekawostki itp.  W XVI w. zaczęły pojawiać się pierwsze druki ulotne, wydawane...

poleca85%

Media lokalne i środowiskowe

MEDIA LOKALNE I ŚRODOWISKOWE ? WYKŁADY WYKŁAD I Andrzej Notkowski wyróżnił trzy okresy rozwoju prasy: o I okres: 1918 ? 1919: Znaczny przyrost czasopism, zahamowany w momencie, gdy Polska zaczęła przeżywać problemy gospodarcze i polityczne. o...

poleca85%

Modele bezpieczeństwa międzynarodowego

Jednolite rozumienie bezpieczeństwa zewnętrznego, warunków i ograniczeń zapewniających ten stan było zjawiskiem dość powszech¬nym do XIX wieku. Wynikało ono z faktu utożsamiania bezpieczeń¬stwa z nienaruszalnością terytorialną i wszelkimi...

poleca85%

Zagadnienia na egzamin z Integracji Europejskiej

1. Historia Integracji- skupić się przede wszystkim na XIX/XX w. – niemiecki obszar przeznaczenia, Mitteleurope, Cudenhove – Kalergi, włoskie i francuskie koncepcje – pakt rzymski, Briand - Kellog (głównie z A. Marszałka „Z historii europejskiej...

poleca85%

Wstęp do nauki o państwie i prawie

Treść w załączniku

poleca85%

"Cała Polska bije dzieci"

"Pan Bóg dyktując Mojżeszowi dekalog, pamietał tylko o szacunku do rodziców. O szacunku do dzieci zapomniał". W dzisiejszych czasach dużo się mówi o "złej" młodzieży, o ich braku szacunku do rodziców. Ale z czego to wynika? Rodzice chyba za dużo...

poleca89%

Podstawy krytycznego myślenia

Wykłady w załączniku

poleca85%

Pojęcie i istota pokoju oraz bezpieczeństwa międzynarodowego

„Pokój" należy do kategorii znajdujących się we wszystkich niemal słownikach i encyklopediach świata, a mimo to nie ma ciągle jedno¬znacznej i nie budzącej wątpliwości jego definicji. Wynika to z faktu, iż stał się on, jak pisze J....

poleca88%

Niezależna prasa lokalna

Po II wojnie światowej, praktycznie już w 1950 r. wszystkie tytuły prasowe w Polsce zostały podporządkowane Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i jej partiom sojuszniczym. W totalitarnym państwie nie było miejsca dla niezależnej prasy...

poleca88%

Pojęcie i istota interesu w stosunkach międzynarodowych

Jedną z charakterystycznych cech współczesnych stosunków mię¬dzynarodowych jest to, że ze względu na jakąś potrzebę lub cel ogar¬niają one swym zasięgiem działania i oddziaływania wszystkich ich uczestników. Wartości te stanowią istotne składniki...

poleca88%

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, zagadnienia

Rozbudowane zagadnienia na MSG: 1) Konkurencyjność państw w gospodarce: - co to jest konkurencyjność - czynniki (8 grup) - diament przewagi konkurencyjnej Portera 2) Korzyści z wymiany handlowej w świetle teorii - Smith - Riccardo -...

poleca85%

Rozwój radia i telewizji po 1989r.

Od 1991 roku nadawcy coraz aktywniej wykorzystywali techniczne możliwości uruchomienia mediów elektronicznych (początkowo bez koncesji). W 1992 roku działały 22 lokalne, komercyjne stacje radiowe, a także 9 kościelnych. Równocześnie ośrodki...

poleca85%

Wpływ międzynarodowy w polityce zagranicznej

Powiązania występujące między państwem i jego środowiskiem międzynarodowym są bardzo konkretne: państwo działa na swoje środowisko z zamiarem dokonania jego zmiany, a środowisko między¬narodowe reaguje na te działania, tym samym wywołując procesy...

poleca86%

Pojęcie i istota polityki zagranicznej

Określenie zakresu pojęcia „polityka zagraniczna" wymaga równoczesnego podjęcia problemu jego relacji do pojęcia „stosunki między¬narodowe". Politykę zagraniczną państwa na ogół konceptualizuje się w kategoriach działań (action),...

poleca85%

Aleksander Lipski „ Teoretyczne i praktyczne problemy polityki kulturalnej”

I. Problem kultury w ramach standardowej polityki kulturalnej 1. Polityka kulturalna nie traktuje kultury w sposób ogólny i wolny od ocen. Zajmuje się pewnym fragmentem kultury. Tutak kultura jest rozumiana selektywnie i wartościująco: a) z...

poleca85%

Ekonomika mediów wykłady

1. Informacja dziennikarska jako towar. Historia powstania i rozwoju komunikowania masowego i środków masowej informacji, kanałów jego dostosowania odbiorcom wskazuje, iż, jednym z najważniejszych czynników wpływających na nie był element...

poleca85%

Podmioty interesów w stosunkach międzynarodowych i racja stanu

Duża liczba uczestników stosunków międzynarodowych i ich różno¬rodność sprawiają, że powiększa się i różnicuje zasięg i skala podmio¬tów interesów międzynarodowych. Możemy mówić o następujących zespołach podmiotów interesów: a) państwo (naród)...