profil

Geografia

(51)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Wrocławski Okręg Przemysłowy

Wrocławski Okręg Przemysłowy obejmuje według definicji GUS- u miasto Wrocław oraz powiat wrocławski. W tych granicach okręg obejmuje 1081 km2, czyli 0,3 % powierzchni Polski. Geneza Wrocławskiego Okręgu Przemysłowego jest typowo miejska. Ten...

poleca84%

Czynniki lokalizacji przemysłu

Przemysł jest działem gospodarki narodowej w zakresie produkcji materialnej polegającej na wydobywaniu zasobów przyrody i ich przetwarzania w celu dostosowania ich do potrzeb człowieka. Procesy te odbywają się masowo przy użyciu maszyn i urządzeń...

poleca84%

Gówne złoża i geneza ich powstania

Surowce, które człowiek czerpie ze środowiska przyrodniczego dla swoich potrzeb nazywają się zasobami naturalnymi Ziemi. Naturalne nagromadzenie w skorupie ziemskiej, przydatnej dla człowieka substancji mineralnej, nadającej się do masowej...

poleca83%

Gospodarka centralnie sterowana

Centralne sterowanie to model gospodarki nakazowo-rozdzielczej, który zakłada ustalanie: cen, płac oraz charakteru produkcji i redystrybucji na poziomie centralnego planu. W modelu takim przedsiębiorstwa nie są samodzielnymi podmiotami....

poleca84%

Przemysł i czynniki lokalizacji przemysłu (notatka)

1. Przemysł - jest to dział gospodarki narodowej, który przetwarza zasoby przyrody na dobra zaspokajające potrzeby ludzi. Przemysł dzielimy na 2 działy: a) przemysł wydobywczy zajmujący się wydobyciem i wstępnym przetwarzaniem zasobów...

poleca84%

Przemysł Polski i baza surowcowa

PRZEMYSŁ POLSKI przemysł włókienniczy i maszyn włókienniczych Wałbrzych Białystok Bielsko-Biała Łódź przemysł celulozowo-papierniczy Ostrołęka Konstancin-Jeziorna Kwidzyn przemysł lotniczy Warszawa Rzeszów...

poleca84%

Energia wodna

Pobieranie tej energii jest bardzo korzystne zarówno ze względu na ekologiczny, jak i ekonomiczny charakter, bowiem dostarcza ona ekologicznie czystej energii i reguluje stosunki wodne zwiększając retencję wód powierzchniowych, co polepsza warunki...

poleca84%

Funkcje przemysłu

Przemysł - dział produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody i dostosowanie ich do potrzeb ludzi odbywa się na dużą skalę, na zasadzie podziału pracy i za pomocą maszyn. Rozwój przemysłu decyduje o poziomie i tempie rozwoju...

poleca82%

Ropa naftowa na Bliskim Wschodzie

Dlaczego ropę naftową nazywamy złotem XX wieku? Jak wpłynęła ona na rozwój gospodarczy państw Bliskiego Wschodu? Ropa naftowa jest szczególnym surowcem, gdyż jej cena na rynkach światowych wpływa na międzynarodową koniunkturę gospodarczą, a...

poleca84%

Działalność usługowa

1.Działalnością usuługową nazywamy czynności wykonywane w celu zaspokojenia potrzeb ludzkich. Cechy usułg: a)niematerjalność b)niepowtarzalność 2.Rodzaje usług: a)produkcyjne b)konsumpcyjne c)ogólno-społeczne 3.Usługi są...

poleca84%

Gospodarka europejska w okresie odkryć geograficznych.

Punktem zwrotnym w dziejach cywilizacji europejskiej były odkrycia geograficzne. Były to czasy, gdy wyprawy odkrywcze skierowały uwagę mieszkańców Europy ku nowym horyzontom oraz nowym kontynentom i ich mieszkańcom. Od daty odkrycia Ameryki przez...

poleca83%

Funkcje transportu

Transport- jest to wyodrębniony zespół czynności związanych z przemieszczaniem osób i dóbr materialnych przy użyciu odpowiednich środków (np. samochodu, samolotu, kolei, statku itp.). Transport w powiązaniu z produkcją i obrotem towarowym stanowi...

poleca84%

Omów występowanie surowców energetycznych w Polsce i na świecie.

Do surowców energetycznych zaliczamy: węgiel kamienny (główne bogactwo mineralne Polski). Występuje w trzech zagłębiach: - Górnośląskim - największe zasoby, przeciętna grubość pokładu to 2m, węgiel ten jest wysokokaloryczny, ok.1/4 to węgiel...

poleca84%

Przemysł high-tech

Przemysł jest to dział produkcji materialnej, w którym na dużą skalę odbywa się wydobywanie zasobów przyrody i dostosowanie ich do potrzeb ludzi, na zasadzie podziału pracy i za pomocą maszyn. Na początku podczas produkcji stosowano dużą ilość...

poleca84%

Zasoby naturalne Polski

Energetyczne Węgiel kamienny - zagłębie górnośląskie, obszar tego zagłębia ma kształt trójkąta, jego wierzchołkami są: Tarnowskie góry, Kszeszowice koło Krakowa, Ostrawa na Morawach. Obszar 5 tys. km 2, z czego 4 tys. km 2 leży w Polsce....

poleca84%

Racjonalne gospodarowanie surowcami mineralnymi. Wpływ przemysłu na zmiany środowiska

Źródła pozyskiwania surowców mineralnych Głównym źródłem pozyskiwania surowców mineralnych jest litosfera, a przede wszystkim jej zewnętrzna warstwa, tj. skorupa ziemska, kontynentalna i oceaniczna, zbudowana z minerałów, które tworzą skały....

poleca85%

Przemysł w Małopolsce

Przemysł w Małopolsce. Treść pracy w załączniku

poleca85%

Alternatywne źródła energii i stopień ich wykorzystywania w Polsce i na świecie

Energia była, jest i będzie potrzebna ludziom w ich życiu. Jej postać, forma czy wykorzystanie może być różne, ale przede wszystkim potrzebujemy jej przy produkcji przemysłowej, transporcie, ogrzewaniu czy oświetleniu. Początkowo tej energii...

poleca85%

Przemysł włókienniczy w Polsce

Włókiennictwo - jest to przemysł wytwarzający wyroby z surowców włókienniczych. Rozwinął się na przełomie XVIII i XIX w. w Anglii, gdy maszyny zastąpiły krosna i ręczne wrzeciona Włókno jest ciałem którego długość jest znacznie większa od...

poleca85%

Surowce energetyczne na świecie.

SUROWCE ENERGETYCZNE a). Miejsca wydobycia b). Ważni producenci c). Zastosowanie 1.Ropa Naftowa a).*Azja Mniejsza, nad Zatoką Perską: -Arabia Saudyjska -Kuwejt -Iran -Irak -Zjednoczone Emiraty Arabskie  Basen Morza Kaspijskiego...

poleca85%

Przemysł.

Przemysł - dział gospodarki narodowej zajmujący się wydobywaniem i przetwarzaniem surowców mineralnych, a także przetwarzaniem płodów i produktów rolnych i leśnych. Przemysł cechuje masowa produkcja. Rzemiosło - produkcja niewielka, często na...

poleca85%

Energia geotermalna

Ogólnie energia geotermalna jest to energia zakumulowana w gruntach, skałach i płynach wypełniających pory i szczeliny skalne. Gdy nośnikiem tej energii są płyny złożowe (para, woda) wtedy mówimy o energii geotermalnej. Energia ta biorąc pod uwagę...

poleca85%

Okręgi przemysłowe

Okręg Kuźniecki/Rosja/surowcowy - surowce: węgiel kamienny, rudy żelaza, cynku i ołowiu, złoto - górnictwo - hutnictwo żelaza i metali nieżelaznych - przemysł maszynowy( produkcja maszyn górniczych i rolniczych, obrabiarek turbin - przemysł...

poleca85%

Przemysł w Polsce

Przemysł jest to dział gospodarki narodowej, polegający na pozyskiwaniu zasobów przyrody, ich przetwarzaniu i produkcji dóbr materialnych. Produkcja ta odbywa się masowo, głównie przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych. Istnieje wiele teorii...

poleca85%

Transport wodny

Transport wodny – (Żegluga, kabotaż) – jedna z form komunikacji. Oznacza w szczególności przewóz statkami, w celach zarobkowych, pasażerów i ładunków, przez wody morskie lub śródlądowe. Do przewozu towarów używa się wielu wyspecjalizowanych...

poleca85%

Strefy zagrożenia ekologicznego. Wpływ przemysłu na środowisko.

Jedną z cech charakterystycznych procesów industrializacji i urbanizacji w Polsce była w przeszłości (i niestety często jest nadal) niewielka dbałość o stan środowiska przyrodniczego. Wiele dużych zakładów przemysłowych lokalizowano w...

poleca85%

Przemysł chemiczny w Polsce

Przemysł chemiczny zajmuje się przetwarzaniem m. in. węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego, fosforytów, siarki i soli. Powstaje z nich ogromna ilość produktów: tworzywa sztuczne, włókna sztuczne, wyroby gumowe, kwas siarkowy, nawozy...

poleca85%

Rozwój motoryzacji szanse i zagrożenia.

W około 1770 Francuz N. J. Cugnot zbudował pierwsze samobieżne pojazdy o napędzie parowym; 1800 Szwajcar I. de Rivaz zbudował pierwszy pojazd drogowy o napędzie spalinowym; 1821 Anglik R. J. Griffith wynalazł skrzynkę biegów; 1814 Francuz Du Quet...

poleca85%

Zróżnicowanie gospodarcze świata

Na świecie istnieje ponad 200 państw. Państwa te różnią się między sobą pod wieloma względami, w tym także pod względem gospodarczym. Wielkość gospodarki narodowej tradycyjnie wyraża się za pomocą wielkości produktu krajowego brutto (PKB), lub...

poleca85%

Struktura gałęziowa przemysłu w krajach wysokorozwiniętych.

Współczesna struktura gałęziowa przemysły zaczęła kształtować się w drugiej połowie XVIII w. Na przestrzeni lat proces ten przechodził wiele przeobrażeń wynikających z nowoczesnych technologii czy też warunków społeczno-ekonomicznych. Tego typu...

poleca85%

Surowce energetyczne

Surowce energetyczne: Rudy żelaza: a)ropa naftowa a)magnetyt-70% 1. Arabia Saudyjska b)hermetyt-60% 2. Rosja c)syderyt-50% 3. USA d)limonit-40% b)węgiel kamienny e)rudy darniowe- 20% Fe 1. Chiny...

poleca85%

Energetyka na świecie

Zapotrzebowanie na energie towarzyszy człowiekowi od wieków . Największe znaczenie dla gospodarki ma produkcja energii elektrycznej , niezbędnej do funkcjonowania większości maszyn i urządzeń oraz cieplnej , wykorzystywanej miedzy innymi do...

poleca85%

Globalizacja

GLOBALNY-przymiotnik określający "coś"w skali całego świata(globu) GLOBALIZM-to kierunek ekonomiczny,który sprawy jednego państwa ocenia na tle innych krajów,czyli porównuje. GLOBALIZACJA-proces powodujący ujednolicenie sytuaji...

poleca89%

Mała energetyka wodna.

1. Mała energetyka wodna jest pozbawiona wielu wad związanych z energetyką zawodową. W przypadku jej klasyfikacji możemy stosować 2 kryteria a) kryterium mocy - mikroenergetyka < 70 kW - makroenergetyka mniejsza od 100 kW - mała energetyka...

poleca85%

Handel zagraniczny

Handel towarami i usługami pomiędzy państwami ma zasadniczy wpływ na stan światowej gospodarki. To właśnie sytuacja na globalnym rynku decyduje o bogactwie lub ubóstwie wielu milionów ludzi. Handel międzynarodowy to łączna wartość eksportu i...

poleca85%

Restrukturyzacja przemysłu moda czy konieczność?

Restrukturyzacja przemysłu moda czy konieczność? Może na wstępnie zacznę od tego czym właściwie jest ta restrukturyzacja. Restrukturyzacja - są to gwałtowne zmiany w aktywach pasywach (czyli w źródłach finansowania) lub organizacji firmy....

poleca85%

Energia pływów morskich

Energia pływów morskich W korzystnych warunkach topograficznych możliwe jest wykorzystanie pływów morza. Ujście rzeki wpływającej do morza i wysokie jej brzegi umożliwiają budowę zapory, pozwalającej na wpłynięcie wód morskich w dolinę rzeki...

poleca85%

Bielski Okręg Przemysłowy

Bielski Okręg Przemysłowy, BOP, aglomeracja przemysłowa w województwie śląskim. Obejmuje m.in.: Bielsko-Białą, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice, Andrychów, Żywiec, Kęty, Skoczów, Cieszyn. Powierzchnia około 2,6 tys. km2. BOP powstał w 1. połowie...

poleca85%

Rola gospodarki chińskiej w zaspokajaniu potrzeb zachodu.

Przez większość okresów historycznych Chińczycy panowali cywilizacyjnie nad Europą. Najważniejszym ich pomysłem był proch strzelniczy, który wynaleźli około 1000 lat temu. Wymyślili również papier oraz jedwab, który okazał się bardzo cenny –...

poleca85%

Energia.

W związku z zagrożeniami jakie stwarza energetyka jądrowa dyskutuje się na temat powszechnych sposobów wytwarzania energii, gdyż zachodzi potrzeba poszerzenia świadomości ekologicznej i kształtowania ogólnego poglądu na granice i możliwości...

poleca85%

Historia i zastosowanie gumy (przemysł)

HISTORIA I ZASTOSOWANIE GUMY JAKO PRODUKTU Guma to (gummi = żywica, guma) to produkt wulkanizacyjny - kauczuku naturalnego, syntetycznego lub też ich mieszanek zawierający około 3% siarki oraz różne inne dodatki (zmiękczacze, barwniki i in.)....

poleca85%

Czynniki lokalizacji. Zakład przetwórstwa owocowo- warzywnego.

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO- WARZYWNEGO Zakład zajmuje się produkcją soków, nektarów, napojów przecierowych, niegazowanych owocowych i warzywnych. Bazę surowcową zakładu tworzą owoce, warzywa. LOKALIZACJA: Transport surowców na dużą...

poleca85%

Handel międzynarodowy

Ściąga z handlu międzynarodowego.

poleca85%

Problemy wyżywienia ludności na świecie

Od najdawniejszych czasów sprawy wyżywienia ludzi budziły troskę, szczególnie wtedy gdy miliony umierały i umierają z głodu. Szybki wzrost zaludnienia Ziemi - spowodowany głównie wysokim przyrostem naturalnym w krajach Trzeciego Świata -...

poleca89%

Składniki odnawialne

Składniki odnawialne: - biomasa, np. drewno ,słoma ,nawozy organiczne - żywność pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego – woda - gleba - powietrze Surowce - surowce organiczne pochodzenia roślinnego, np. drewno, włókna -...

poleca85%

Zasoby mineralne Polski

Węgiel kamienny - zagłębie górnośląskie (b.duże), dolnośląskie (mniejsze) (wałbrzysko-noworudzkie), Lubelskie (najmłodsze) (tarnowskie góry, Krzeszowice, Ostrawa) Węgiel brunatny - turoszów (zagł. Turoszowickie), Bogatynia, konin,...

poleca85%

Przemysł

PRZEMYSŁ Przemysł- wytwarzanie dóbr potrzebnych dla człowieka na masową skalę. Czynniki rozwoju przemysłu: Przyrodnicze: • Baza surowcowa (przemysł wydobywczy) • Baza energetyczna • Woda • Bariery ekologiczne (ochrona przyrody)...

poleca85%

Rozmieszczenie ludności na świecie

Przemysł jest działem gospodarki narodowej w zakresie produkcji materialnej polegającej na wydobywaniu zasobów przyrody i ich przetwarzania w celu dostosowania ich do potrzeb człowieka. Procesy te odbywają się masowo przy użyciu maszyn i urządzeń...

poleca85%

Zanieczyszczenia powietrza, a energetyka

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA, A ENERGETYKA POWIETRZE ATMOSFERYCZNE Powietrze, którego zasoby oceniane są na 4,5 * 1015 t, jest mieszaniną gazów, odznaczającą się w normalnych warunkach jednakowym składem. Dominują w nim dwa pierwiastki: azot...

poleca87%

Energia wiatru

Energia wiatru znajduje zastosowanie od bardzo dawnych czasów. Już 4000 lat temu starożytni Babilończycy pompowali wodę przy pomocy wiatraków, nawadniając pola i osuszając mokradła, o wiele wcześniej zaś wykorzystywano wiatr w żegludze. Żeby móc...

Ciekawostki ze świata