profil

Ekonomia

(80)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Zastosowanie przyrostów i indeksów w analizie dynamiki.

Analiza dynamiki- polega przede wszystkim na określeniu rozmiarów i kierunków rozwoju (zmian w czasie) badanych zjawisk, tzn. ustaleniu stopnie poziomu wzrostu lub spadku badanego zjawiska. Wstępne informacje dotyczące tendencji rozwojowych-...

poleca84%

Pojęcie Marketingu, Marketingu Mix, Narzędzia maketingu mix, produkt, cena, dystrybucja, promocja

Pojęcie marketingu przez wiele osób jest pojmowane w różny sposób i posiada parę definicji, ale każda z nich sprowadza się do wspólnego mianownik a mianowicie do tego że marketing stworzyli ludzie na własne potrzeby w celu lepszej sprzedaży...

poleca84%

Wyjaśnienie niektórych pojęć ekonomicznych.

Motto: Działania mówią więcej niż słowa ! RECYKLING Recykling ( z ang. recycling) - To jedna z kompleksowych metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów....

poleca83%

Elastyczność popytu

1. Elastyczność popytu służy mieżeniu siły z jaką wielkość popytu reaguje na zmiany czynnika określającego popyt. W zależności ot tego, który z tych czynników wpływa na wielkość popytu wyróżnia się 3 rodzaje elastyczności popytu: - elastyczność...

poleca84%

Planowanie zapotrzebowania materiałowego

Jednym z najistotniejszych aspektów logistyki przedsiębiorstwa jest planowanie potrzeb materiałowych. Potrzeby materiałowe to bezpośrednie zapotrzebowanie na materiały podstawowe, wynikające z zaplanowanej do wykonania produkcji, a także...

poleca84%

Bezrobocie

Według Art. 2 ust 1 pkt. 2: „Bezrobotnym jest osoba niezatrudniona i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy...

poleca84%

Rola pieniądza zastępczego na ziemiach Polskich i jego znaczenie w gospodarce państwa w XIX i XX wieku.

Rola pieniądza zastępczego na ziemiach polskich I jego znaczenie w gospodarce państwa XIX i XX wieku Na początku mojej pracy postaram się wyjaśnić pojęcie jest pieniądza zastępczego. Pieniądz zastępczy najczęściej definiowany jest jako znaki...

poleca84%

Budżet domowy przeciętnej rodziny

Przedstawiam rodzinę Zapałowskich. Rodzina Zapałowskich jest rodziną czteroosobową. W skład tej rodziny wchodzą: mąż, żona oraz dwójka ich niepełnoletnich dzieci. Głowa rodziny, Jan Zapałowski jest ordynatorem szpitala nr. 35 we Wrocławiu,...

poleca85%

Pięniadz, baza monetarna, mnożnik kreacji pieniądz bank centralny

Pieniądz – to powszechnie akceptowany środek za pomocą którego dokonuje się płatności za dobra i usługi oraz reguluje zobowiązania. Funkcje pieniądza- 1) – f miernika wartości , 2) f srodka cyrkulacji (obiegu) , 3) środka tezauryzacji...

poleca85%

Podejmowanie działalności gospodarczej.

Podejmowanie działalności gospodarczej Na moment rozpoczęcia działalności gospodarczej składa się wiele czynności. W pierwszej kolejności nasze kroki kierujemy do Urzędu Gminy lub Urzędu Miejskiego w celu otrzymania zaświadczenia o wpisie do...

poleca85%

Planowanie strategiczne

Zarządzanie celami organizacji i planowanie Planowanie, jako element zarządzania polega na decydowaniu o podjęciu działań zorientowanych na wywołanie zjawisk, które nie zaistniałyby samoistnie. Na proces planowania składają się następujące...

poleca85%

Rola i zadania kierownika w przedsiębiorstwie

Rola i zadania kierownika w przedsiębiorstwie KIEROWANIE I ZARZĄDZANIE Skuteczność działania zespołu zależy nie tylko od jego zorganizowania, ale również – i to w bardzo dużym stopniu – od sprawnego kierowania zespołem. Kierowanie polega na...

poleca85%

Przygotowanie do sprzedaży, formy sprzedaży itp. - ekonomika

Przygotowanie towarów do sprzedaży w sklepie obejmuje nast. czynności: - rozpakowanie opakowań zbiorczych (np: skrzyń, kartonów, worków) zaw. towar w opakowaniach jednostkowych - ocenę jakościową towarów i ich segregowanie według gatunków oraz...

poleca85%

System ubezpieczeń społecznych

W naszym referacie chciałybyśmy przedstawić, wyjaśnić na czym polega i jak się dzieli System Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto napiszemy też o pracy w ZUS i czego ona dotyczy. Przy pisaniu tego referatu pomogło nam to że odbyliśmy miesięczną...

poleca85%

Znaki towarowe

prezentacja w załączniku

poleca85%
poleca85%

Współczesne środki płatnicze

Pieniądz, powszechnie akceptowany z mocy prawa lub zwyczaju środek regulowania zobowiązań, pełniący rolę powszechnego ekwiwalentu. Pieniądz pojawił się jako pośrednik w procesach wymiany wówczas, gdy nabrały one cech masowej powtarzalności,...

poleca88%

Planowanie- ekonomika

Istota planowania- proces myślowy którego istotą jest przygotowanie przyszłego działania. Działanie to podejmowane jest po to aby osiągnąć zamierzone cele; jest jedną z funkcji zarządzania. Dzięki niej decyduje się w formie planów o przyszłych...

poleca85%

Popyt i prawo popytu

1. Potrzeby - mogą być zaspokojone w różny sposób.Człowiek może zaspokoić je sam lub wystąpić na rynku jako nabywca dóbr i usług.W ten sposób potrzeby człowieka przekształcają się w popyt. 2. Popyt - (wielkość popytu) ilość towarów i usług...

poleca85%

Wpisy do Dzienniczka praktyk w Urzędzie Skarbowym

I dzień: Zapoznanie się z przedmiotem działalności firmy i jej formą prawną. Poznanie regulaminu, zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych w Urzędzie Skarbowym oraz struktury organizacyjnej: Urzędy skarbowe wykonują działania naczelników Urzędów...

poleca85%

Istota i rodzaje Rynków

Istotą rynku jest zależność między : popytem , podażą , ceną. .Rynek - ogół transakcji kupna i sprzedaży towarów i usług w wyniku których określone zostają ceny oraz ilość nabywanych i sprzedawanych towarów. Sprzedający oferując swoje dobra...

poleca85%

Konstytucyjne zasady ustroju państwowego

Przez naczelne zasady konstytucji rozumiemy normy prawne w nich zawarte, w których szczególna doniosłość wyraża się w tym że: kształtują inne normy konstytucyjne wyrażają podstawowe wartości akceptowane przez orzecznictwo i...

poleca85%

Struktury

Struktura organizacyjna wynika z podziału pracy Struktura prosta powstaje w momencie gdy w firmie pracują dwie osoby. Podział poziomy pracy – dzieli funkcje merytoryczne lub obszary odpowiedzialności. Podział pionowy – oddzielenie funkcji...

poleca85%

Podstawowe pojęcia ekonomiczne.

1. I podział dóbr: a)wolne:woda,słońce b)gospodarcze:wytwarzane przez człowieka II podział dóbr: a)konsumpcyjne:jedzenie b)produkcyjne:narzędzia,maszny,surowce 2.Na zmianę hierarchi potrzeb człowieka mają wpływ następujące...

poleca85%

Podstawowe struktury rynkowe

Konkurencja doskonała (nazywana także wolną konkurencją) jest modelem teoretycznym opisującym jedną z form konkurencji na rynku; cechą charakterystyczną konkurencji doskonałej w odróżnieniu od innych jej form jest przekonanie zarówno kupujących...

poleca85%

Mikroekonomia - ściąga.

zzMerkrantylizm-merkrator:kupiec.Monchretien,Muro-wg.nichhandel zagraniczny jest jedynym sposobem bogacenia kraju.Zawdzięczamy im:stworzenie teorii bilansu handlowego,dalsze rozwinięcie teorii pieniądza. FIZJOKRATYZM-powstał we...

poleca85%

Specyfika Działalności Gastronomicznej

Zasadniczym zadaniem działalności gastronomicznej jest zaspakajanie żywieniowych potrzeb człowieka. Gastronomia jest jedną z form systemu zaopatrzenia ludności. Lokale gastronomiczne od lat cieszą się popularnością, która wciąż rośnie wraz ze...

poleca85%

Biznes plan pizzeria

Streszczenie Podstawowym celem niniejszego opracowania jest potwierdzenie zasadności otworzenia nowej pizzerii Laguny która będzie miał powstać w Zgierzu na ulicy 3 Maja. Planowane przedsięwzięcie polega na Sprzedawaniu pizzy i kebabu oraz...

poleca85%

Charakterystyka kosztów według podstawowych kryteriów klasyfikacyjnych.

CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW WEDŁUG PODSTAWOWYCH KRYTERIÓW KLASYFIKACYJNYCH Lp. Podział kosztów Koszty i charakterystyka I Według rodzajów 401 - Amortyzacja 402 ? Zużycie materiałów i energii 403 ? Usługi obce 404 ? Podatki i opłaty...

poleca85%

Analiza SWOT własnej osoby

tabelka w załączniku !! macie gotowca jestem uczennicą 4 kl tech. ekonomicznego, mam nadzieję, że moja praca przyda się wam .. ;p

poleca85%

Podatki i ich rodzaje

1.Podatek - przymusowy,bezzwrotny,powszechne i nieodpłatne świadczenie pieniężne przekazywane przez podatnika na rzecz budżetu państwa.Podatki mogą być nakładane na: - dochód - wydatki - majątek Typy opodatkowanie.Kryterium podziału.Stosunek...

poleca85%

Koncentraty Mleczne

Do koncentratów mlecznych zalicza się mleko zagęszczone, a więc produkt otrzymany przez częściowe odparowanie wody z mleka oraz mleko w proszku (proszek mleczny) — produkt uzy­skiwany przez odparowanie wody z mleka. W grupie mleka zagęszczonego...

poleca85%

Makroekonomia - Podstawy Makroekonomii.

MAKROEKONOMIA Przedmiot makroekonomii: Racjonalność: Metody badań ekonomicznych: Pułapki poznawcze badań ekonomicznych Podstawowe problemy ekonomiczne: Popyt: Podaż: Zależności między popytem a podażą: Klasyczna krzywa zależności...

poleca85%

Spadki wstępni zstępni małżeństwo separacja rozwód powinowactwo pokrewieństwo-Wybrane tematy z kodeksu cywilnego rodzinnego i opiekuńczego

Pojęcia : wstępni, zstępni zamieszczone jest w ustawodawstwie polskim w kodeksie cywilnym w IV księdze – SPADKI. Pokrewieństwo, powinowactwo w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. SPADKI Są to zapisy, które mówią o tym kto dziedziczy prawa i...

poleca85%

Dystrybucja

Dystrybucja - jest jednym z instrumentów marketingowego oddziaływania na rynek. Jej istota polega na pokonywaniu przestrzennych, czasowych, ilościowych, asortyment barier oddzielających producentów od finalnych nabywców ich produktów. Decyzje...

poleca85%

System bankowy

Istota systemu bankowego System bankowy jest jednym z najistotniejszych elementów struktury instytucjonalnej oraz sposobu funkcjonowania gospodarki pieniężno-kredytowej. Należy go rozumieć jako ogół banków dopuszczonych do funkcjonowania w...

poleca85%

Opakowanie jako środek kontroli jakości

OPAKOWANIE JAKO ŚRODEK KONTROLI JAKOŚCI Opakowanie – to wyrób, który stanowi zewnętrzną warstwę określonego towaru mającego chronić go, ułatwiać przemieszczanie, magazynowanie, jak również sprzedaż oraz ma oddziaływać na wyobraźnię nabywcy. ¬...

poleca85%

Biznes plan stacji paliw LPG

Stacja paliw LPG i myjnia I. Streszczenie kierownicze II. Charakterystyka firmy 1. Podstawowe dane 2. Forma organizacyjno – prawna i stan własnościowy podmiotu 3. Geneza projektu, charakter przedsiębiorstwa 4. Ocena otoczenia, w...

poleca85%

Wszystko o mikroekonomii

Ekonomia-nauka, która gromadzi i porządkuje wiedzę o procesach związanych z działalnością gospodarczą. Nauka o wyborach ekonomicznych, która bada decyzje ludzi o wykorzystywaniu niewystarczających zasobów do różnych celów produkcyjnych i...

poleca86%

Planowanie i organizacja działalności jednostki organizacyjnej

Istota planowania-rozpoznanie przyszłości w oparciu o dane mierzone; Plan-dokument, który zawiera informacje uzyskane w procesie planowania np. biznesplan; Planowanie-proces polegający na określeniu celów i sposobów ich osiągnięcia; -określenie...

poleca85%

Bariery rozwoju Polskiej gospodarki

W momencie zmiany ustroju w Polsce nastąpiło szybkie uwolnienie cen. Spowodowało to szybki wzrost ceny towarów do produkcji dóbr jak i ceny finalne tych dóbr. Niestety nie był to dobry sposób na podźwignięcie gospodarki Polskiej, która po...

poleca85%

Instrumenty Paracelne

1.INSTRUMENTY PARACELNE a)oplaty wyrównawcze-roznica miedzy cena towaru importowanego a stala cena w kraju *ZADANIA -dostosowanie ceny importowej do ceny w kraju -nie chroni przed konkurencja -uniemozliwia import wyższy niż w kraju...

poleca85%

Klasyfikacja procesów produkcyjnych

1. Według charakteru działalności a)Produkcja wydobywcza b)Produkcja przetwórcza 2. Według rodzaju nakładów a) Produkcja pracochłonna b) produkcja materiałochłonna c) produkcja energochłonna 3. Według celu procesu produkcyjnego a)...

poleca88%

Projekt: hurtownia MAX MARA

projekt realizacji prac ekonomiczno biurowych hurtowni MAX MARA

poleca85%

Reklama.

Nie można wyobrazić sobie współczesnego świata bez otaczającej nas ze wszystkich stron reklamy: telewizyjnej, radiowej i prasowej. Największą siłę oddziaływania posiada niewątpliwie reklama telewizyjna. I od niej też chciałbym rozpocząć....

poleca85%

Ekonomia - rynek

Rynek-instytucja umozliwiajaca wymiane dobr,uslug i czynnikow wytworczych.Miejsce spotkan sprzedawcow i nabywcow,ktory przez swoje decyzje o zakupie i sprzedarzy ksztaltuja podaz i popyt.Towar-efekt czynnosci wykonywanych przez czlowieka...

poleca85%

Spółka cywilna

Przeznaczenie: Dla prowadzenia działalności gospodarczej w mniejszym rozmiarze. Założyciele: Minimalnie 2 osoby Minimalny kapitał: Brak Osobowość prawna: Brak osobowości prawnej, jest to spółka prawa cywilnego, przedsiębiorcą nie jest spółka...

poleca85%

Działalność produkcyjna

1.Produkcja - proces wytwarzania dóbr materjalnych ma ona charakter zorganizowany i ciągły.produkcja ma miejsce wtedy gdy uda suę połączyć ze sobą w tym samym czasie i miejscu czynniki produkcji.Czynniki te wykorzystywane są w różnych proporcjach...

poleca85%

Specyfika Działalności Gastronomicznej

Zasadniczym zadaniem działalności gastronomicznej jest zaspakajanie żywieniowych potrzeb człowieka. Gastronomia jest jedną z form systemu zaopatrzenia ludności. Lokale gastronomiczne od lat cieszą się popularnością, która wciąż rośnie wraz ze...

poleca85%

Podstawy Ekonomii

Rynek. Rodzaje Konkurencji Pod pojęciem rynek rozumie się ogół warunków ekonomicznych, w których dochodzi do zawierania transakcji wymiennych między sprzedawcami oferującymi towary i usługi a nabywacami reprezentującymi potrzeby poparte...

Ciekawostki ze świata