profil

Ekonomia

(80)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

38 online
poleca84%

Podstawowe struktury rynkowe

Konkurencja doskonała (nazywana także wolną konkurencją) jest modelem teoretycznym opisującym jedną z form konkurencji na rynku; cechą charakterystyczną konkurencji doskonałej w odróżnieniu od innych jej form jest przekonanie zarówno kupujących...

poleca82%

Zastosowanie przyrostów i indeksów w analizie dynamiki.

Analiza dynamiki- polega przede wszystkim na określeniu rozmiarów i kierunków rozwoju (zmian w czasie) badanych zjawisk, tzn. ustaleniu stopnie poziomu wzrostu lub spadku badanego zjawiska. Wstępne informacje dotyczące tendencji rozwojowych-...

poleca84%

Pięniadz, baza monetarna, mnożnik kreacji pieniądz bank centralny

Pieniądz – to powszechnie akceptowany środek za pomocą którego dokonuje się płatności za dobra i usługi oraz reguluje zobowiązania. Funkcje pieniądza- 1) – f miernika wartości , 2) f srodka cyrkulacji (obiegu) , 3) środka tezauryzacji...

poleca84%

Spadki wstępni zstępni małżeństwo separacja rozwód powinowactwo pokrewieństwo-Wybrane tematy z kodeksu cywilnego rodzinnego i opiekuńczego

Pojęcia : wstępni, zstępni zamieszczone jest w ustawodawstwie polskim w kodeksie cywilnym w IV księdze – SPADKI. Pokrewieństwo, powinowactwo w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. SPADKI Są to zapisy, które mówią o tym kto dziedziczy prawa i...

poleca83%

Pojęcie Marketingu, Marketingu Mix, Narzędzia maketingu mix, produkt, cena, dystrybucja, promocja

Pojęcie marketingu przez wiele osób jest pojmowane w różny sposób i posiada parę definicji, ale każda z nich sprowadza się do wspólnego mianownik a mianowicie do tego że marketing stworzyli ludzie na własne potrzeby w celu lepszej sprzedaży...

poleca84%

Opakowanie jako środek kontroli jakości

OPAKOWANIE JAKO ŚRODEK KONTROLI JAKOŚCI Opakowanie – to wyrób, który stanowi zewnętrzną warstwę określonego towaru mającego chronić go, ułatwiać przemieszczanie, magazynowanie, jak również sprzedaż oraz ma oddziaływać na wyobraźnię nabywcy. ¬...

poleca83%

Popyt i prawo popytu

1.Potrzeby - mogą być zaspokojone w różny sposób.Człowiek może zaspokoić je sam lub wystąpić na rynku jako nabywca dóbr i usług.W ten sposób potrzeby człowieka przekształcają się w popyt. 2.Popyt - (wielkość popytu) ilość towarów i usług jaka...

poleca85%

Podatki i ich rodzaje

1.Podatek - przymusowy,bezzwrotny,powszechne i nieodpłatne świadczenie pieniężne przekazywane przez podatnika na rzecz budżetu państwa.Podatki mogą być nakładane na: - dochód - wydatki - majątek Typy opodatkowanie.Kryterium podziału.Stosunek...

poleca84%

Charakterystyka kosztów według podstawowych kryteriów klasyfikacyjnych.

CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW WEDŁUG PODSTAWOWYCH KRYTERIÓW KLASYFIKACYJNYCH Lp. Podział kosztów Koszty i charakterystyka I Według rodzajów 401 - Amortyzacja 402 ? Zużycie materiałów i energii 403 ? Usługi obce 404 ? Podatki i opłaty...

poleca83%

Planowanie strategiczne

Zarządzanie celami organizacji i planowanie Planowanie, jako element zarządzania polega na decydowaniu o podjęciu działań zorientowanych na wywołanie zjawisk, które nie zaistniałyby samoistnie. Na proces planowania składają się następujące...

poleca84%

Współczesne środki płatnicze

Pieniądz, powszechnie akceptowany z mocy prawa lub zwyczaju środek regulowania zobowiązań, pełniący rolę powszechnego ekwiwalentu. Pieniądz pojawił się jako pośrednik w procesach wymiany wówczas, gdy nabrały one cech masowej powtarzalności,...

poleca83%

Podejmowanie działalności gospodarczej.

Podejmowanie działalności gospodarczej Na moment rozpoczęcia działalności gospodarczej składa się wiele czynności. W pierwszej kolejności nasze kroki kierujemy do Urzędu Gminy lub Urzędu Miejskiego w celu otrzymania zaświadczenia o wpisie do...

poleca83%

Podstawowe pojęcia ekonomiczne.

1. I podział dóbr: a)wolne:woda,słońce b)gospodarcze:wytwarzane przez człowieka II podział dóbr: a)konsumpcyjne:jedzenie b)produkcyjne:narzędzia,maszny,surowce 2.Na zmianę hierarchi potrzeb człowieka mają wpływ następujące...

poleca83%

Struktury

Struktura organizacyjna wynika z podziału pracy Struktura prosta powstaje w momencie gdy w firmie pracują dwie osoby. Podział poziomy pracy – dzieli funkcje merytoryczne lub obszary odpowiedzialności. Podział pionowy – oddzielenie funkcji...

poleca84%

Znaki towarowe

prezentacja w załączniku

poleca84%

Analiza SWOT własnej osoby

tabelka w załączniku !! macie gotowca jestem uczennicą 4 kl tech. ekonomicznego, mam nadzieję, że moja praca przyda się wam .. ;p

poleca85%

Budżet domowy przeciętnej rodziny

Miesięczny budżet domowy. Przedstawiam rodzinę Zapałowskich. Rodzina Zapałowskich jest rodziną czteroosobową. W skład tej rodziny wchodzą : mąż, żona oraz dwójka ich niepełnoletnich dzieci. Głowa rodziny, Jan Zapałowski jest ordynatorem...

poleca83%

Mikroekonomia - ściąga.

zzMerkrantylizm-merkrator:kupiec.Monchretien,Muro-wg.nichhandel zagraniczny jest jedynym sposobem bogacenia kraju.Zawdzięczamy im:stworzenie teorii bilansu handlowego,dalsze rozwinięcie teorii pieniądza. FIZJOKRATYZM-powstał we...

poleca82%

Bezrobocie

Według Art. 2 ust 1 pkt. 2: „Bezrobotnym jest osoba niezatrudniona i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy...

poleca83%

Wyjaśnienie niektórych pojęć ekonomicznych.

Motto: Działania mówią więcej niż słowa ! RECYKLING Recykling ( z ang. recycling) - To jedna z kompleksowych metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia...

poleca85%

Rola i zadania kierownika w przedsiębiorstwie

Rola i zadania kierownika w przedsiębiorstwie KIEROWANIE I ZARZĄDZANIE Skuteczność działania zespołu zależy nie tylko od jego zorganizowania, ale również – i to w bardzo dużym stopniu – od sprawnego kierowania zespołem. Kierowanie polega na...

poleca82%

Rola pieniądza zastępczego na ziemiach Polskich i jego znaczenie w gospodarce państwa w XIX i XX wieku.

Rola pieniądza zastępczego na ziemiach polskich I jego znaczenie w gospodarce państwa XIX i XX wieku Na początku mojej pracy postaram się wyjaśnić pojęcie jest pieniądza zastępczego. Pieniądz zastępczy najczęściej definiowany jest jako znaki...

poleca89%

Projekt: hurtownia MAX MARA

projekt realizacji prac ekonomiczno biurowych hurtowni MAX MARA

poleca80%

Elastyczność popytu

1.Elastyczność popytu służy mieżeniu siły z jaką wielkość popytu reaguje na zmiany czynnika określającego popyt.W zależności ot tego,który z tych czynników wpływa na wielkość popytu wyróżnia się 3 rodzaje elastyczności popytu: - elastyczność...

poleca81%

Istota i rodzaje Rynków

Istotą rynku jest zależność między : popytem , podażą , ceną. .Rynek - ogół transakcji kupna i sprzedaży towarów i usług w wyniku których określone zostają ceny oraz ilość nabywanych i sprzedawanych towarów. Sprzedający oferując swoje dobra...