profil

Podstawy przedsiębiorczości

(841)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

128 online
poleca80%

Arkusz spisu z natury (tabelki w formacie Worda)

Arkusz spisu z natury (tabelki w formacie Worda) w załączniku.

poleca85%

Popyt i podaż

POPYT wyraża chęć zakupu dobra bądź usługi o określonych cenach w danym miejscu i czasie. Czynniki wpływające na popyt:  Dobra cena  Dochody konsumenta  Ceny dóbr substytucyjnych (zastępczych)  Ceny dóbr komplementarnych...

poleca84%

Biznes plan gospodarstwa agroturystycznego.

cała praca w załączniku.

poleca85%

Rodzaje umów o pracę.

Umowa jest to zgodne oświadczenie woli dwóch stron, zmierzające do wywołania skutków prawnych. Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie i określać co najmniej rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, termin rozpoczęcia zatrudnienia i wysokość...

poleca83%

Biznes plan firmy budowlanej

Firma remontowo-budowlana ALBUD Działamy na rynku od 2006 r. W grupie znajdują się wyspecjalizowani pracownicy budowlani, którzy bardzo dobrze znają swój fach i z zaangażowaniem podejmują stawiane przed nimi zadania. Oprócz doświadczenia...

poleca82%

Magazynowanie i przechowywanie żywności.

Racjonalne przechowywanie artykułów spożywczych polega na stworzeniu im takich warunków, aby zachowały one jak najdłużej cechy świeżości i zdatności do konsumpcji względnie przerobu. Najlepiej do tego celu nadają się specjalnie wyposażone...

poleca85%

Biznes plan - restauracja "Pod Lipą"

SPIS TREŚCI I. Streszczenie II. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 1. Dane spółki 2. Dane o właścicielach 3. Podstawowe cele działalności 4. Usługi III. Plan marketingowy 1. Podmioty działające w branży, w tym główni konkurenci. 2....

poleca84%

Rodzaje banków i usługi bankowe.

Pierwsze banki w starożytności w Babilonie, Grecji i Rzymie. Udzielanie kredytów i wystawianie weksli. XI w n.e. miasta włoskie: pierwsze papierowe pieniądze. Podstawowe funkcje banków: - emisja pieniądza (bank centralny), - przyjmowanie...

poleca82%

Rozwiązywanie konfliktów

Wszędzie tam, gdzie ludzie wchodzą ze sobą w interakcje społeczne, spotykają się ze sobą różne postawy, poglądy, wartości i wzorce osobowe. Gdy są one mocno zróżnicowane lub ze sobą sprzeczne istnieje prawdopodobieństwo powstania konfliktu....

poleca82%

Biznes plan sklepu komputerowego

SPIS TREŚCI: I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY 1.1 Dane osobowe 1.2.Wykształcenie 1.3.Kwalifikacje zawodowe 1.4.Posiadane umiejętności przydatne w prowadzeniu działalności gospodarczej II. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.1. Charakterystyka...

poleca83%

Usługi bankowe

Jest to praca zaliczeniowa na temat usług bankowych w Polsce i na świecie!!!! Pełna wersja w załączniku PUNKT I ____________________________________________________ POWSTAWANIE USŁUG BANKOWYCH...

poleca81%

Biznesplan sklep spożywczo-monopolowy

Biznesplan sklep spożywczo-monopolowy

poleca83%

Plan budżetu gospodarstwa domowego

Plan budżetu gospodarstwa domowego Moje gospodarstwo domowe liczy trzy osoby- ja, mama i tata Mieszkamy w centrum miasta, w dwupokojowym mieszkaniu. Mama pracuje jako krawcowa w osiedlowym zakładzie i zarabia 1500zł miesięcznie, a tata jest...

poleca85%

Rodzaje spółek i ich charakterystyka

SPÓŁKA-związek dwóch lub więcej osób, które działają dla wspólnego celu. OSOBA FIZYCZNA-każdy człowiek od momentu poczęcia do śmierci. OSOBA PRAWNA-podmiot, który samodzielnie dysponuje swoim majątkiem i ponosi pełna odpowiedzialność...

poleca84%

Przedsiębiorstwo komunalne

Przedsiębiorstwo komunalne Przedsiębiorstwo będące społeczną własnością samorządu lokalnego. Najczęściej to przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, a nie typowe podmioty rynkowe. Działa na rzecz potrzeb lokalnej społeczności i zarządzane jest w...

poleca84%

Giełda papierów wartościowych w Warszawie. WIG, WIG20, TECHWIG, MIDWIG.

1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie – instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru, itp.) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Wymiana taka regulowana...

poleca89%

Asertywność

1) Pojęcie asertywności Asertywność – Zachowanie asertywne to umiejętność, dzięki której ludzie otwarcie wyrażają swoje myśli, preferencje, uczucia, przekonania, poglądy, wartości, bez odczuwania wewnętrznego dyskomfortu i nie lekceważąc...

poleca83%

System podatkowy w Polsce

Podatki są najważniejszą forma dochodów współczesnych budżetów. Ordynacja podatkowa z 1997 roku definiuje podatek jako publicznoprawne, nieodpłatne przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa...

poleca83%

Formy organizacyjno-prawne spółek i ich charakterystyka

1. Prawo cywilne przyjmuje podział spółek na kapitałowe i osobowe: a) osobowe: - spółki reguowane przepisami kodeksu cywilnego: * cywilne, - spółki regulowane przepisami kodeksu spółek handlowych: *...

poleca79%

Cele i rodzaje działalności gospodarczej

Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, czy też usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zawodowy i ciągły. Warunkiem uznania danej działalności...

poleca83%

Giełdy. Rynek papierów wartościowych.

Giełda jest instytucją zorganizowanego rynku, za której pośrednictwem dokonuje się transakcji handlowych według określonych norm i zasad. Do najważniejszych rodzajów giełd zaliczamy giełdy towarowe i kapitałowe. - Giełdy towarowe – handluje się...

poleca82%

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw.

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw Przedsiębiorstwa muszą być w określony sposób zorganizowane i występować w ustalonej formie prawnej. Według systematyki opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny podstawowe formy...

poleca84%

Porównanie ofert bankowych

Cała praca znajduje się z załączniku.

poleca83%

Biznes plan.

A oto przykładowy biznes plan, jest wykonany wzorowo wiec jesli bedziesz sie wzorował na nim, to z pewnością się nie zawiedziesz. I. STRESZCZENIE Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na uruchomieniu linii...

poleca84%

Rodzaje spółek, formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki...