profil

Prawo

(76)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca84%

Gałęzie prawa

gałęzie prawa – zespół norm prawnych, wyróżnionych ze względu na przedmiot lub metodę regulacji. Każda gałąź prawa reguluje odmienny zakres stosunków społecznych. Odmienne gałęzie prawa regulują więc stosunki pracy, stosunki rodzinne, stosunki na...

poleca85%

Urlopy pracownicze

1.Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego nieprzerwanego płatnego urlopu wypoczynkowego. Z urlopu wypoczynkowego mogą skorzystać wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę,powołania,wyboru mianowania lub spódzielczej...

poleca84%

Zakres odpowiedzialności materialnej pracowników.

Zakres odpowiedzialności materialnej pracowników Pojęcie. Odpowiedzialność materialna pracownika jest to ogół zasad określających finansową odpowiedzialności pracowników za szkody wyrządzone pracodawcy. Rodzaje odpowiedzialności materialnej....

poleca84%

Prawna ochrona pracy kobiet

PRAWNA OCHRONA PRACY KOBIET KOBIETY W CIAŻY Generalny zakaz wypowiadania i rozwiązywania umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu wychowawczego pracownicy, wyrażony został w 1 art. 177 Kodeksu Pracy. Okres ochronny, z którego...

poleca83%

Funkcje prawa i normy prawne

1.funkcje prawa Stabilizacyjna – prawo utrwala funkcjonujący w społeczeństwie ład polityczny, gospodarczy i społeczny. Dynamizująca – dzięki odpowiednim zapisom prawnym można zmieniać różne obszary życia społecznego. Ochronna – prawo chroni...

poleca84%

Prawo: Osoba fizyczna,prawna,czynność prawna

Osobą fizyczną jest każdt człowiek. Pozostaje nią od urodzenia aż do śmierci Kazdy człowiek jako osoba Fizyczna posada zdolność Prawną czyli zdolność Do posuadabua określonych Praw i obowiązków w zakresie Prawa cywilnego. Pełną zdolność do...

poleca84%

System źródeł prawa w Polsce

Pojęcie źródeł prawa jest wieloznaczne. Oznacza z jednej strony określony dokument, z którego poznajemy treść prawa (źródła poznania prawa), z drugiej strony terminu tego używa się na oznaczenie wszelkich aktów prawotwórczych, a zatem czynności...

poleca83%

Przestępstwa gospodarcze

PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE Przestępstwa gospodarcze (definicja) - czyny zabronione, godzące lub zagrażające ponadindywidualnym dobrom w sferze życia gospodarczego, polegające na naruszeniu zaufania związanego z pozycją sprawcy lub instytucją życia...

poleca84%

Składanie oświadczenia woli

SKŁADANIE OŚWIADCZENIA WOLI § l. Oświadczenie woli Oświadczenie woli to nic innego jak przejaw woli, który w sposób dostateczny komunikuje zamiar wywołania skutku w postaci powstania, zmiany lub ustania stosunku cywilnoprawnego. Od strony...

poleca83%

Władza sądownicza w Polsce

Władza sądownicza jest trzecią władzą w państwie. Stanowi ją wymiar sprawiedliwości sprawowany przez niezależne i niezawisłe sądy. W Polsce zgodnie z Konstytucją RP władzę sądowniczą sprawują sądy (Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy...

poleca83%

Sposoby rozwiązywania umowy o pracę

1.Porozumienie stron. Za porozumieniem stron można rozwiązać każdy rodzaj umowy.Z inicjatywą rozwiązania może wystąpić zarówno pracownik jak i pracodawca.Warunkiem skuteczności porozumienia jest zgoda obu stron stosunku pracy.Najważniejszym...

poleca84%

Elementy Prawa ściąga źródła prawa cywilnego akt normatywny

1Źródła prawa cywilnego: *w znaczeniu przedmiotowym-wszystkie akty prawne regulujące stosunki cywilno prawne w znaczeniu funkcjonalnym i przedmiotowym *w znaczeniu formalnym 2systematykakodeksu cyw. dzieli się na 4 księgi: -cześć ogólna ?własność...

poleca83%

Władza ustawodawcza

USTAWODAWCZA - LEGISLATYWNA WYKONAWCZA – EGZEKUTYWA SĄDOWNICZA – JURYSDYKCJA (JUDYKATYWA) 1.władza ustawodawcza – legislatywa, jest stanowiona przez sejm i senat 2.sejm + senat = zgromadzenie narodowe 3.czynne (pozwala głosować) i bierne...

poleca83%

Administracja publiczna.

Administracja publiczna –to ogół organów władzy wykonawczej i ich urzędów powołanych do realizacji zadań państwa określonych w przepisach prawnych. Administracja publiczna dzieli się na –urzędową (państwową) – samorządową. W ujęciu funkcjonalnym...

poleca84%

Notatki na prawo

Państwo- jest zwierzchnią organizacją polityczną całego społeczeństwa działająca na określonym terytorium i realizującą w sposób suwerenny swe cele za pomocą odpowiednio zorganizowanego aspektu. Prawo jest to uporządkowany zbiór norm...

poleca83%

Pojęcie płacy, funkcje płacy, składniki wynagrodzenia.

Temat:Pojęcie płacy,funkcje płacy,składniki wynagrodzenia. 1.Płaca - przez płacę rozumie się przysługującą pracownikowi należność za pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy 2.Funkcje płacy: a)dochodowa - wynagrodzenie stanowi główne i...

poleca82%

Wzór decyzji administracyjnej

WZÓR DECYZJI w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów Łódź,.......................200.. r. (pieczęć szkoły) D E C Y Z J A nr ....... / 0... Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty...

poleca84%

Funkcje prawa

FUNKCJE PRAWA

poleca82%

Idealny policjant czyli kto?

W obecnych czasach wielu z nas zadaje sobie pytanie – jaki powinien być idealny policjant? Czy powinien być miły czy może nie koniecznie? Zawód policjanta jest jednym z najbardziej intrygujących na rynku pracy. Ja postaram się opisać jaki...

poleca85%

Władza wykonawcza

USTAWODAWCZA - LEGISLATYWNA WYKONAWCZA - EGZEKUTYWA SĄDOWNICZA - JURYSDYKCJA (JUDYKATYWA) na czele rady ministrów stoi premier 1. procedura powoływania rządu: krok pierwszy - prezydent desygnuje premiera, a na jego wniosek powołuje radę...

poleca85%

Typy mieszkań- prawo lokalowe

Mieszkanie Własnościowe: Do kogo należy --> do właściciela Zapłata za nabycie mieszkania --> rynkowa wartość mieszkania Sprzedaż/darowizna --> tak Najem --> tak Dziedziczenie --> tak Mieszkanie spółdzielcze własnościowe: Do kogo...

poleca85%

Zobowiązanie i skutki jego niewykonania

co to jest zobowiązanie i jakie skutki są gdy jest niewykonane bądź źle wykonane

poleca85%

Historia prawa i podstawowe pojęcia prawne.

HISTORIA PRAWA I PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE HISTORIA PRAWA Prawo jest stare, jak stara jest organizacja państwowa. Jest ono genetycznie i funkcjonalnie związane z działalnością aparatu przymusu państwa. Pojawiło się wtedy, gdy rozwój...

poleca85%

Prawo Celne

Temat referatu: Prawo Celne Plan referatu: 1.Definicja prawa celnego. 2.Pojęcia towarzyszące prawu celnemu. 3. Wyjaśnienie prawa celnego. 4.Zmiany,jakim uległo prawo celne wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. 5.Taryfa...

poleca85%

Sądy okręgowe

Sądy okręgowe (SO) w Polsce są sądami powszechnymi. a) Rozpoznają w II instancji, kiedy pierwszej instancji orzeka sąd rejonowy. Sąd okręgowy orzeka środki odwoławcze od orzeczeń sądów rejonowych (m.in. apelacje, zażalenia, a także rozpoznają...

poleca85%

Wybrane umowy nazwane kodeksu cywilnego

umowy zostały zrobione na przedmiot elementy prawa, przedstawione są w tabelce, dostałam za nie 6 więc sądzę że praca jest w porządku

poleca85%

Podstawowe pojęcia z przedsiębiorczości.

Przedsiębiorczość polega na umiejętności wykorzystania swoich szans w otoczeniu, polega na gotowości i zdolności do podejmowania i rozwiązywania w sposób twórczy i nowatorski nowych problemów, umiejętność przystosowania się do zmieniających...

poleca85%

Czas pracy

1.Czas pracy - jest to czas w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Do czasu pracy wlicza się w niektórych przypadkach czas niewykonywania pracy np. a)15 MINUTOWĄ...

poleca85%

Prawo karne

CHARAKTERYSTYKA PRAW I OBOWIAZKÓW POKRZYWDZONEGO W PROCESI ]Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Pokrzywdzonym może być także instytucja państwowa,...

poleca88%

Pozew do sądu.

Sąd Rejonowy w Jaśle Wydział I Cywilny Ul. Armii Krajowej 3 38 – 200 Jasło Powód: Jan Nowak ul. Mickiewicza 9, 37-420 Rudnik nad Sanem; Pozwany: Teofil Lebioda, ul. Sezamkowa 666, 38-200 Jasło. Wartość...

poleca86%

Pełnomocnictwo szczegółowe w sprawie rejestracji pojazdu.

....................................... , ...................................

poleca85%

Rodzaje umów o pracę- ekonomika

1.Umowę o pracę zawiera pracodawca z pracownikiem.Dochodzi wtedy do nawiązania stosunku pracy.Podpisując umowę pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy,pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie...

poleca85%

Prawo rodzinne.

Prawo rodzinne - obejmuje system norm odnoszących się do stosunków pomiędzy małżonkami oraz stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi. Jest to sfera zagadnień dotycząca spraw bardzo indywidualnych. Ustawodawca bardzo ostrożnie ujmuje tę sferę prawa -...

poleca85%

Wykładnia prawa

WYKŁADNIA PRAWA (Inaczej Interpretacja prawa) Polega na ustaleniu treści i zakresu norm prawnych POTRZEBA DOKONYWANIA WYKŁADNI wynika z ogólnego, abstrakcyjnego charakteru norm prawnych, ich niejasnego sformułowania, wieloznaczności języka itp....

poleca85%

Odpowiedzialność pracownika i jej rodzaje.

Odpowiedzialność pracownika 1.Odpowiedzialność pracownika. Wyróżniamy 3 rodzaje odpowiedzialności pracowników: - odpowiedzialność porządkową -odpowiedzialność dyscyplinarną - odpowiedzialność materialną Odpowiedzialność porządkowa pracownika...

poleca85%

Osoby prawne,Osoba fizyczna

Osoby prawne: jest to trwałe zespolenie pewnej grupy osób fizycznych i środków majątkowych dla osiągnięcia określonych celów społecznych lub ekonomiczych. Można to także tłumaczyć jako organizacje lub instytucje która w dziedzin stosunkow...

poleca88%

Artykuły Normatywne Organów Ustawodawczych I Wykonawczych

Na początku należy zapytać co oznacza termin artykuły normatywne organów ustawodawczych i wykonawczych Artykuł normatywny – jednostka redakcyjna (w języku potocznym określana jako "fragment") tekstu zawierającego przepisy prawne,...

poleca85%

Postępowanie administracyjne - pojęcie i zakres

Postępowanie administracyjne - pojęcie i zakres Pod pojęciem postępowania administracyjnego rozumiemy ogół przepisów regulujących władcze działanie organów administracji w rozstrzyganiu indywidualnych spraw osób fizycznych i prawnych....

poleca85%

Sądowe postępowanie cywilne.

Należy ono w Polsce do sądów powszechnych. Rozstrzygane są w nim sprawy z zakresu prawa cywilnego, a także p. rodz. i opiekuńczego oraz p. pracy (art. 1 k.p.c.). Są to w większości sprawy majątkowe, niekiedy tylko mają one charakter osobisty....

poleca85%

Świadomość prawna i kultura prawna w Polsce

Jesteśmy częścią społeczeństwa i musimy przestrzegać reguł . Wiele reguł przyswajamy sobie nie zauważając tego , obserwując innych dopasowujemy nasze po-stępowanie do ich postępowania . Współcześnie autorytetem jest...

poleca85%

System płac

Temat:Systemy płac. 1.System płac - to zespół zasad obejmujących organizację płac oraz metody ich ustalania i obliczania. Systemy płac:czasowy,czasowo-premiowy,czasowo-prowizyjny,prowizyjny,akordowy 2.System czasowy - płaca w tym systemie...

poleca85%

Kara śmierci za i przeciw

Kara śmierci, znana też często jako kara główna albo ostateczna, to kara wymierzana sprawcy przestępstwa polegająca na pozbawieniu go życia. Karę tą stosuje się w przypadku popełnienia przez sprawcę czynu karalnego ciężkich zbrodni, takich jak np....

poleca85%

Zasady postępowania administracyjnego oraz jego przebieg

Zasady ogólne to reguły, które przenikają całokształt regulacji prawnych. Dookreślają je najczęściej inne reguły procesowe. Zasady te są zawsze ukształtowane z woli ustawodawcy. W wypadku postępowania administracyjnego zasady ogólne wynikają nie...

poleca85%

Prawo spadkowe.

Prawo spadkowe - zespół przepisów regulujących losy majątku pozostawionego przez zmarłą osobę fizyczną. <BR> <BR>Spadek - ogół majątkowych praw i obowiązków zmarłego w chwili jego śmierci. Nie należą do spadku prawa i obowiązki...

poleca85%

Notariusz, radca prawny, prokurator, adwokat

Notariusz, rejent, osoba zaufana publiczna powołana do dokonywania czynności, którym strony powinny lub pragną nadać formę notarialną. W Polsce notariusza powołuje i odwołuje minister sprawiedliwości po zasięgnięciu właściwej opinii izby...

poleca91%

Stosunek pracy, zawiązywanie i rozwiązywanie umowy o prace oraz prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika. Wynagrodzenie.

1. Przyczyny podejmowania pracy: Walory fizyczne, intelektualne i psychiczne predysponują człowieka do pracy, a praca walory te powiększa i tym samym człowiek stale rozwija się. Wielu ludzi nie może żyć bez pracy i poświęca jej większość swego...

poleca91%

Umowy w Kodeksie Cywilnym

WYBRANE UMOWY Z KODEKSU CYWILNEGO LEASINGU AGENCYJNA KOMISU RACHUNKU BANKOWEGO UBEZPIECZENIA POŻYCZKI UŻYCZENIA

poleca85%

Normy

NORMA to dokument powstały na zasadzie porozumienia grona ekspertów w danej dziedzinie techniki. Zawiera informacje zawierające zasady, przepisy, wzory, ustalenia jakościowe i ilościowe. Jest powszechnie dostępna, a jej stosowanie dobrowolne....

poleca85%

Prawa rzeczowe ograniczone

PRAWA RZECZOWE OGRANICZONE 1. Pojęcie ograniczonych praw rzeczowych * In. Prawo na rzeczy cudzej ale nie można stosować zamiennie. * Są to prawa, które dla uprawnionego gwarantują ściśle określone uprawnienia względem rzeczy. * Należą...

poleca85%

Dzieci nie ryby – głos mają – czy aby na pewno? Jak w świecie wyrosłym z dzieciństwa respektowane są prawa najmniejszych?

W ostatnich latach coraz większą uwagę przywiązuje się do dzieci i ich praw.W 1989r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ została podpisana Konwencja Praw Dziecka. Dotyczy ona osób, które nie ukończyły 18 roku życia. W jej skład wchodzą : prawa i...

poleca90%

Wydalenie i przyjęcie członka do spółdzielni (Referat)

Przyjęcie w poczet członków Spółdzielnia swobodnie decyduje o przyjęciu danej osoby w poczet członków. Nie może jednak odmówić przyjęcia osób uprawnionych na mocy przepisów ustawy, innych przepisów prawa, statutu lub umowy ze spółdzielnią....

poleca85%

Wykładnia Prawa

Wykładnia prawa Nieostrość i niewyrazistość języka, jakim operuje ustawodawca w różnych aktach normatywnych sprawia, że pozornie jasny i czytelny tekst ustawy czy innego aktu normatywnego, sprawia niekiedy trudności w praktycznym jego...

poleca89%

Aborcja jako legalny kontratyp

Kontratyp to nazwa pod którą mieszczą się okoliczności uchylające odpowiedzialność karną, a ściślej mówiąc uchylające bezprawność czynu człowieka. Aby bowiem uznać jakiś czyn człowieka za przestępstwo muszą zostać spełnione następujące, ustawowe,...

poleca89%

Zaliczka czy Zadatek

ZALICZKA CZY ZADATEK O tym czy kwota wpłacona jest zadatkiem czy zaliczką decyduje zawarta pomiędzy stronami umowa. Kwota wręczona drugiej stronie staje się zadatkiem tylko wtedy, gdy zostanie to jasno określone w umowie - bez tego zaznaczenia...

poleca89%

Prawa człowieka w Polsce.

Ponad połowa Polaków (58%) uważa, że prawa człowieka są u nas przestrzegane. Przeciwnego zdania jest garstka (4%) - wymieniają naruszenia: • prawa do pracy i godziwego za nią wynagrodzenia • prawa do sądu • prawa do prywatności • praw...

poleca85%

Kultura zawodu ściąga zasady zachowań mobbing molestowanie

1zasady zachowań ukształtowane przez lata obyczaje, reguły zachowań dla danego kraju lub regionu nie są stałe zmieniają się wraz z upływam czasu i oczekiwań ludzi 2norma ogólnie przyjęta zasada postępowania norma obowiązuje każdego członka...

poleca89%

Opisz kontrolę konstytucyjności prawa przez Trybunał Konstytucyjny - Elementy prawa

Kontrola konstytucyjności prawa jest następstwem zgodności całego zbudowanego systemu prawa w państwie. Bez względu na różnice ustrojów poszczególnych państw, kontrola konstytucyjności prawa realizowana może być w formie politycznej bądź w formie...

poleca85%

Umowa o pracę.

1.Każda umowa o pracę powinna mieć formę pisemną i określać: 1)rodzaj pracy 2)miejsce wykonywania pracy 3)wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy,ze wskazaniem składników wynagrodzenia 4)wymiar czasu pracy 5)termin rozpoczęcia...

poleca85%

Prawo handlowe - stowarzyszenia

Stowarzyszenie - organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób o wspólnych celach lub zainteresowaniach. W Polsce do stowarzyszeń nie zalicza się partii politycznych, komitetów wyborczych, związków wyznaniowych i branżowych...

poleca85%

Sposoby i tryb rozwiązywania umów o prace.

Umowa o pracę - jeden ze sposobów nawiązywania stosunku pracy. Czynność prawna polegająca na złożeniu zgodnych oświadczeń woli przez pracownika i pracodawcę, w których pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy...

poleca87%

Prawo a Filozofia

Essej cz.II Muszę zwrócić uwagę jeszcze ,że w neoplatońskiej bądź co bądź kulturze prawosławia wolność wyboru wartości jest typu „pokerzysty” ,podczas gdy w protestantyzmie wolność wyboru jest typu „szachisty”- z każdym wyborem ograniczają...

poleca87%

Prawo i postępowanie administracyjne

Charakterystyka postępowania administracyjnego. Kodeks Postępowania Administracyjnego KPA reguluje postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze...

poleca87%

Pojęcie spadku oraz rodzaje dziedziczenia.

Spadek jest to ogół praw i obowiązków zmarłego, które przechodzą na spadkobierców w momencie otwarcia spadku czyli śmierci spadkodawcy. Spadkodawca może za życia spisać testament i w nim ustanowić spadkobierców. Jeżeli tego nie uczyni, ma miejsce...

poleca87%

Praca i relacje między pracownikiem a pracodawcą.Kodeks pracy.

1.W rozumieniu przepisów prawa pracy: Pracownik - to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę Pracodawca ? to osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna,która zatrudnia pracownika. 2.Relacje między pracodawcą a pracownikiem szczegółowo...

poleca87%

Rodzaje odpowiedzialności pracowniczej

Temat: Rodzaje odpowiedzialności pracowniczej. Odpowiedzialność pracownicza stan polegający na ponoszeniu przez nich wobec pracodawcy konsekwencji materialnych lub osobistych z powodu naruszenia obowiązków pracowniczych. Odpowiedzialność...

poleca87%

Prawo w znaczeniu przedmiotowym

Prawo w znaczeniu przedmiotowym-oznacza wszystkie sformalizowane i powszechnie obowiązujące na terytorium określonego państwa normy postępowania których przestrzeganie jest przymusem państwowym. prawo w znaczeniu podmiotowym-rozumiane jest jako...

poleca85%

Władza sądownicza

1.wymiar sprawiedliwości – ma za zadanie rozstrzygać spory powstałe między osobami i instytucjami, przedstawicielami władzy sądowniczej inaczej jurysdykcyjnej albo judykatywy są sądy i trybunały. Każdy wyrok rozpoczyna się od słów w imieniu...

poleca85%

Prawo a praworządność

Prawo a praworządność Obydwa pojęcia bez większego wgłębiania się w ich znaczenie, wydają się być odległe, nieznane dla zwykłego człowieka. Są natomiast niezwykle mocno związane z życiem codziennym każdego obywatela. Mało tego – obydwa pojęcia...

poleca86%

Scharakteryzuj genezę powstania i funkcjonowanie Rady Europy

Organizacje międzynarodowe są tworzone dla realizacji pewnego wspólnego celu, który ma charakter międzynarodowy lub realizowany jest przez działalność międzynarodową. Są one tworami klasyfikowanymi do dwóch podstawowych kategorii, czyli...

poleca86%

Źródła prawa.

ŹRÓDŁA PRAWA W nauce prawa przez źródło prawa rozumie się formy, w jakich wyrażone zostają normy prawne. Formy te są różnorodne i określane zazwyczaj w konstytucjach poszczególnych państw. Należy przy tym zwrócić uwagę, że tylko reguły...

poleca85%

Koncesje i zezwolenia

1.Koncesja - jest aktem administracyjnym wydanym przez właściwego ministra lub przez uprawniony przez niego organ np.wojewoda.Koncesja jest udzielana na okres nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.Organ kontrolny może przeprowadizć...

poleca86%

Ustanie Stosunku Pracy

USTANIE STOSUNKU PRACY (wg H.Szurgacza,) 1.Pojęcie ustania stosunku pracy Obejmuje : rozwiązanie stosunku pracy – następstwo czynności prawnej (oświadczenia woli) jednej lub obydwu stron stosunku pracy. Katalog czynności powodujących...

poleca85%

Organizacja pracy w zakładach

1.Czas pracy – w którym pracownik pozostaje w dyspozycji zakładu pracy w jego siedzibie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę przy pełnym zatrudnieniu. 2.Praca wykonywana ponad wymiar czasu...

poleca85%

Pojęcia z prawa.

Jest to kilka zagadnien podawanych na lekcji z Elemetów prawa moze komuś sie to przyda PRAWO CYWILNE jest gałęziom prawa obejmująca normy regulujące stosunki majątkowe między osobami fizycznymi i osobami prawnymi, będące podmiotami...

poleca85%

Prawo administracyjne.

Administracja: 1. Organizacja składająca się z różnych jednostek organizacyjnych skupionych wokół organów wyposażonych w kompetencje określone w ustawach i tworzących zamknięty układ organizacyjny mający realizować zadania państwowe i publiczne....