profil

Budownictwo ogólne

(31)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Stropy drewniane

Stropy drewniane Sposób wykonywania stropów : 1 Tradycyjnie do wykonywania stropów drewnianych stosuje się belki z drewna litego. 2 -Dopuszczalna rozpiętość belek w stropie drewnianym, liczona w świetle ścian, wynosi...

poleca84%

Szlifowanie

Szlifowanie- obróbka ścierna, sposób obróbki skrawaniem, w którym narzędziem skrawającym jest ściernica, osełka lub taśma ścierna. Przy szlifowaniu ruch roboczy obrotowy wykonuje zawsze ściernica, ruch posuwowy, prostoliniowy lub obrotowy,...

poleca83%

Wytrzymałość materiału

1. Wytrzymałość materiału Wytrzymałość materiału jest jego mechaniczną właściwością, określającą zdolność materiału do przeciwstawiania się działaniu sił zewnętrznych, które powodują przejściowe lub trwałe jego odkształcenie a nawet...

poleca84%

Stropy i ich rodzaje

Stropy i ich rodzaje Strop to jeden z najważniejszych elementów konstrukcyjnych, gdyż od jego wytrzymałości i stabilności w dużej mierze zależy bezpieczeństwo budynku. Zadaniem stropu jest podzielenie budynku na kondygnacje i przeniesienie...

poleca85%

Kleje stosowane w przemyśle drzewnym

1. Klejenie Łączenie drewna za pomocą klejów nazywa się klejeniem. W produkcji meblarskiej spełnia ono doniosłą rolę. Pozwala uzyskiwać z materiałów tartych elementy o dużych grubościach i powierzchniach. Stwarza możliwość oklejenia materiałów...

poleca85%

Schody

Schody to niezbędny element konstrukcyjny w domu o kilku kondygnacjach. Ale coraz częściej są one traktowane również jako istotny element dekoracyjny, szczególnie jeśli umieszczone są w salonie. Pamiętajmy jednak, że schody to tylko część wystroju...

poleca85%

Działalność budowlana

1.Fazy działalności budowlanej: a)zaopatrzenie (zakup) b)projektowanie prac i ich wykonawstwo c)oddanie objektu do użytkowania 2.Budownictwo realizowane jest poprzez tzw. działalność inwestycyjną,która polega na rozbudowie,remontach czy...

poleca85%

Krótka historia budownictwa

„Budownictwo to działalność człowieka związana z budową, konserwacją i rozbiórką obiektów budowlanych” – tak definiuje budownictwo Ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. Choć jest to bardzo wąska definicja, w pełni oddaje charakter i wykonywanych...

poleca85%

Badania wytrzymałości na ściskanie i zginanie.

Wytrzymałość materiału jest jego mechaniczną właściwością, określającą zdolność materiału do przeciwstawiania się działaniu sił zewnętrznych, które powodują przejściowe lub trwałe jego odkształcenia, a nawet zniszczenie. Siły działające na...

poleca85%

Klasyfikacja klejów

Kleje dzielimy na różne rodzaje. Najprostszy jest podział ze względu na skład chemiczny i zastosowanie. Ze względu na skład wyróżniamy: Zaprawy klejowe na bazie cementowej do mieszania z wodą. Występują w postaci klejów sztywnych lub...

poleca85%

Rola i zasada termostatu w domowej instalacji grzewczej.

Co to jest termostat? Termostat to urządzenie do automatycznej regulacji temperatury w zamkniętej przestrzeni; termostaty stosuje się m.in. w pralkach, urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Dlaczego potrzebne są termostaty?...

poleca85%

Fundamenty

W starych budynkach brak jest właściwej izolacji poziomej murów a często tez brak jest takiej izolacji, co jest powodem podciągania kapilarnego wody z fundamentów. Zmiany okresowe temperatury w ścianach, w stosunku do temperatury gruntu, wywołują...

poleca85%

Stopy fundamentowe

Stosuje się pod pojedyncze słupy lub pod kilka słupów, jeśli są one rozstawione niedaleko od siebie. Mają najczęściej kształt prostopadłościanu o podstawie kwadratu (gdy słup jest osiowo ściskany) lub prostokąta (gdy słup jest dodatkowo zginany)....

poleca85%

Przegląd przekładni do bezstopniowej regulacji

Przekładnia bezstopniowa – przekładnia zmianowa której przełożenie może być zmieniane w pewnych granicach w sposób ciągły. W budowie maszyn powszechnie zastosowanie mają przekładnie bezstopniowe mechaniczne w których zmianę przełożenia uzyskuje...

poleca85%

Konstrukcje stalowe.

1.Elementy rozciagane osiowo wystepują w Kon. Stalowych głównie jako prety dźwigarów i stężeń kratowych a także jako wieszaki ściagi ramp .ret uwaza się za rozciagany osiowo jeżeli wypadkowa sił rozciaganych działa wzdłuż jego osi 2.elementy...

poleca85%

Klasyfikacja fundamentów oraz czynniki wpływające na głębokość ich posadowienia

I. Klasyfikacja fundamentów: 1. Klasyfikacja fundamentów ze względu na sposób przekazywania obciążeń na grunt: a) Fundamenty bezpośrednie (płytkie) Fundamenty te całą swoją podstawą spoczywają na gruncie nośnym. Obciążenia przekazywane są...

poleca86%

Rodzaje zapraw murarskich i ich przygotowanie.

Podstawowa rola zaprawy w murze to spajanie elementów murowych. Wyrównuje powierzchnię wsporną, czyli powierzchnię przekazywania obciążeń działających na mur oraz zwiększa jej szczelność. I. Rodzaje zapraw: 1. Zaprawa cementowa. Spoiwo -...

poleca85%

Wentylacja pomieszczeń

1.W budynkach mamy dwa rodzaje wentlacji:naturalną i mechaniczną sztuczną. 2.Wentylacja naturalna - stała wymiana powietrza poprzez otwory drzwiowe i okienne oraz wszelkie niieszczelności w konstrukcji budnku z wkorzystaniem różnicy temperatur...

poleca85%

Oświetlenie pomieszczeń

1.Zgodnie z zasadami prawa budowlanego pomieszczenia przeznaczone do wykonania stałej pracy muszą mieć oświetlenie dzienne,chyba że pracodawca lub inwestor uzyska zgodę Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Państwowego Inspektora...

poleca85%

Kurs Operatora Wózków Widłowych

Kurs Kierowców Wózków Jezdniowych Podnośnikowych Z Mechanicznym Podnoszenia

poleca87%

Stropy Drewniane

Stropy Drewniane są obecnie stosowane w budynkach niskich jedno lub dwu kondygnacyjnych tradycyjnie stropy drewniane mają konstrukcje nośną wykonaną z belek w domach o konstrukcjach szkieletowej drewnianej wykonuje się stropy drewniane którym...

poleca85%

Ściany

Ściany – to pionowe przegrody budynków i innych budowli mające zdolności przenoszenia wszystkich działających na nie obciążeń, oraz stanowiące osłonę użytkowników przed szkodliwymi wpływami czynników zewnętrznych. Funkcje ścian ; 1)...

poleca85%

Fibrobetony

FIBROBETONY Fibrobetony są materiałami kompozytowymi o spoiwie cementowym (zaczyny,zaprawy i betony),w których rozmieszczone są krótkie włókna z różnych tworzyw. Podstawowym celem stosowania zbrojenia rozproszonego w betonie jest kontrolowanie...

poleca85%

Żeliwo sferoidalne

Żeliwo sferoidalne jest odlewem żelazo-węglowym, w którym część węglowa stanowi grafit sferoidalny w postaci kuleczek. Różni się od żeliwa szarego tym, że ma większą plastyczność, dużą wytrzymałość na obciążenia mechaniczne. Dzięki swoim...

poleca85%

Normy prawne obowiązujące w budownictwie

Wiedza, którą wykorzystujemy w budownictwie jest przedmiotem kodyfikacji prawnych. Za najważniejszą ustawę w polskim budownictwie uważamy Prawo Budowlane z 07.07.1994r. regulującą obowiązki prawne osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w...

poleca89%

Wykaz robót związanych z wykonaniem fundamentów

Wykaz robót związanych z wykonaniem fundamentów w budynku niepodpiwniczonym 1.Przygotowanie gruntu • Wytyczenie i oznaczenie granic robót • Usunięcie zbędnych obiektów z pola robót (przedmioty, krzewy itp.) • Usunięcie warstwy ziemi (humusu)...

poleca86%

Zagęszczanie mieszanki betonowej

Zagęszczanie ma na celu wprawienie mieszanki betonowej w drgania dzięki czemu następuje: -ułożenie cząstek kruszywa szczelnie obok siebie -usunięcie nadmiaru wody i pęcherzyków powietrza -beton zagęszczony ma znacznie większa wytrzymałość od...

poleca85%

Instalacja wodna , wentylacyjna

Instalacja wodna lub instalacja wodociągowa (wodociąg) - układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służący do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniający wymagania jakościowe (określone w przepisach) warunków, jakim powinna...

poleca85%

Woda w budownictwie

WODA W BUDOWNICTWIE Woda jako substancja chemiczna jest bardzo niezwykła. Wszyscy znamy ją z codziennego doświadczenia. Używamy jej jako napoju oraz w postaci podstawowego składnika różnych pokarmów i napojów: herbaty, kawy, mleka, soków- to...

poleca85%

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. Prowadzone są ręcznie, przez obalanie i...

poleca85%

Ogólny wykaz robót dla elementów betonowych - zbrojonych.

OGÓLNY WYKAZ ROBÓT DLA ELEMENTÓW BETONOWYCH - ZBROJONYCH. Sprawdzenie podłoża • Czy podłoże jest oczyszczone • Brak ubytków • Ewentualne spękania (czy raki mieszczą się w dopuszczalnych odchyłkach) Deskowanie i stemplowanie • Przygotowanie...

Ciekawostki ze świata