profil

Język angielski

(109)
Lista
Popularne | Najnowsze
poleca83%

Czas Present Simple

Czasu tego używamy, gdy mówimy o czynnościach wykonywanych rutynowo (często), a także o prawach przyrody. Przysłówki częstotliwości używane w tym czasie (które warto zapamiętać): always - zawsze often - często usually - zwykle sometimes -...

poleca80%

Present Continuous

Jest to drugi czas dotyczący teraźniejszości. Stosujemy go do wyrażenia czynności odbywającej się w chwili mówienia (obecnie) lub gdy chcemy opisać czynność , która zostanie wykonana w najbliższej przyszłości . Ważne jest, aby dokładnie określić...

poleca84%

Present Simple

Present Simple - jest to pierwszy czas , który określa czynności wykonywane w teraźniejszości . Stosuje się go do wyrażenia czynności powtarzających się , wykonywanych zawsze lub w odniesieniu do uczuć oraz zamiłowań . Charakterystyczne...

poleca84%

Czasy przyszłe w języku angielskim - ich użycie

1. be going to be going to + V Jest to zamierzenie, widzimy coś i wyciągamy wnioski Przykład: I am going to do nothing in the afternoon (Mam zamiar nic nie robić po południu) She is going to have a baby (Ona spodziewa się...

poleca76%

Past Simple

Czas ten wyraża czynności, które zostały wykonane w przeszłości, a moment ich wykonania jest dokładnie określony. Past Simple stosuje się także, gdy mówimy ogólnie o przeszłości lub czynnościach wykonywanych w przeszłości regularnie. W...

poleca80%

How much\ How many\a lot of (policzalne i niepoliczalne)

a lot of - dla policzalnych i niepoliczalnych w zdaniach twierdzących np. You need a lot of eggs. many - dla policzalnych w przeczeniach i pytaniach np. Do you bed many apples? You don't need many eggs. much - dla niepoliczalnych w...

poleca83%

Present Simple Tense - Czas teraźniejszy prosty

Present Simple: 1. Używamy, gdy mówimy o czynności stałej, codziennej, powtarzającej się. 2. Słówka charakterystyczne: a) every day - każdego dnia every year - każdego roku every week - każdego tygodna b) always - zawsze often...

poleca84%

Czas Present Continous

CZAS PRESENT CONTINOUS (CZAS TERAŹNIEJSZY, FORMA CIĄGŁA) Czasu tego używamy gdy mówimy o czynnościach wykonywanych w chwili mówienia lub co trwa bardzo krótko. Czasownik to be w twierdzeniach: I am- I`m You are- You`re He is- He`s She...

poleca84%

Podsumowanie podstawowych czasów w j. angielskim (pr.simple, cont., past simple, cont,. future simple, fut. cont., pr. perfect, pr. perf. cont., past perfect, past perfect cont.)

Present Simple Twierdzenie: S+V(f.0)+rest Pytanie: Do/Does +S +V(f.0)+rest? Przeczenie: S+ Don’t/Doesn’t+V(f.0)+rest Zastosowanie: Gdy mówimy o czynności, która się dzieje zazwyczaj, często (sometimes,usually,never) Gdy mówimy o...

poleca83%

Zdania warunkowe - Conditional Sentences

,0'' conditional Odnosi sie do terazniejszosci.- 100% prawdopodobienstwa Zbudowane jest w sposob nastepujacy: If (jesli) Present Simple Present Simple np. If you heat water it boils. Rezultat spelnionego warunku ,,0'' musi byc zawsze taki...

poleca84%

Pojutrze ma Cię odwiedzić znajomy amerykanin. Napisz do niego e-mail.

1. Zapytasz o ostatnie przygotowania przed przyjazdem i upewnisz się czy pamięta o ważnej przesyłce. 2. Poproś o przywiezienie z USA pewnej książki i przeproś za dodatkowy kłopot. 3. Opisz krótko plan pierwszego dnia jego pobytu w Polsce i podaj...

poleca82%

Tabela czasów

Może się przyda w załączniku jest plik w exelu gdzie są 2 arkusze strona czynna i bierna

poleca84%

Formy czasowników

Infinitive Past Simple Past Participle Polski be was/were been być become became become stać się begin began begun zaczynać bite bit bitten gryźć break broke broken łamać bring brought brought przynieść build built built budować buy bought...

poleca82%

Present simple - ćwiczenia

Ćwiczenie 1 - Zdania twierdzące 1. She ___ two languages. a) speaks b) speak . Odpowiedź: She speaks two languages Trzecia osoba wymaga w czasowniku "s " 2. John is a pilot. He ___ a plane. a) fly b) flies Odpowiedź: John is a pilot. He...

poleca83%

Conditionals

Legenda : V1 – Czasownik w pierwszej formie V2 – Czasownik w drugiej formie V3 – Czasownik w trzeciej formie „0” Conditional Zastosowanie: Używamy, mówiąc o faktach, które są zawsze prawdziwe. We play football indoors if it rains....

poleca84%

Typowy dzień w skrócie, godziny,

1). Typowy dzień Wersja po polsku Wstaję o godzinie 7. o 7:30 jem śniadanie. Potem myję zęby i twarz. O godz. 8 wychodzę do pracy. O 17 kończę pracę. O 17:30 jem obiad. O 18 oglądam TV. Kolację jem o godz. 20. o 21 biorę prysznic. O godz. 23...

poleca78%

Angielski dla początkujących

STRUKTURA ZDANIA : 1.Porządek wyrazów w zdaniu W odróżnieniu od języka polskiego zdanie angielskie ma na ogół ustalony i ściśle przestrzegany porządek. W zdaniu angielskim nie wolno: zmieniać szyku zdania opuszczać orzeczenia i podmiotu...

poleca75%

Be going to (używamy 'to be' + going to + czasownik + reszta zdania)

'Going to' używamy gdy: - mówimy o tym, co zamiwrzamy zrobić w przyszłości np. We're going to hare patry on Sunday. - wiemy na pewno, że coś się wydarzy w najbliższej przyszłości np. It's going to rain. (Zaraz zacznie padać.) - przed...

poleca84%

J.angielski- czasowniki nieregularne (schemat: polski,infinitive,past,participle)

[Być- be-was/were-been][bić- beat-beat-beaten][stać się- become- became-become][wiać- blow- blew-blown] [złamać- break- broke-broken] [przynieść- bring- brought-brought] [budować- build- built-built][kupować- buy- bought- bought] [łapać- catch-...

poleca82%

Tryby Warunkowe

1. Tryb zerowy: mówi nam o rzeczach i zjawiskach, które zawsze są prawdziwe. If / When + Present Simple (3. os. l. poj. -s ), podmiot + Present Simple When is a cold, i don't go to school. If Kate is sad, she listens to the music....

poleca88%

Useful phrases for speaking paper FCE, CAE, CPE

PART 1 I'm speaking English for my own satisfaction / my job / in order to improve my employment prospects. If you want to go ahead these days, you need to have a good command of English I always loved (the sea). I'd love to visit places...

poleca82%

Strona bierna podstawowych czasów (tabela)

Tense Active voice Passive voice important Present Simple He delivers letters The letters are delivered s : -ed Past Simple He delivered the letters The letters were delivered _ : was / were Present Perfect...

poleca83%

Czas Past i Czas Simple Present

Czasy : Past wyrazy które występują razem z tym czasem: last yesterday ago - ed ( końcówka przy czasownikach nieregularnych) II forma Jeżeli używamy zwrotu Did...lub Didn't to wraz z I formą...

poleca78%
poleca82%

Czas Past Simple

Czasowników w czasie przeszłym prostym używamy gdy chcemy powiedzieć, że czynność odbyła się w przeszłości, i nie ma związku z teraźniejszością. Używamy go również gdy chcemy podkreślić, iż dana czynność powtarzała się w przeszłości....

poleca83%

Testy horizons 2

test 1 i 2

poleca78%

Czas Past Simple-ćwiczenia

Exercise 1 Użyj podanych w nawiasach czasowników w czasie past simple. Yesterday we (1)............... (go) to the disco. There (2)............... (be) a lot of people there and we (3)............... (have) a lovely time. We (4)..................

poleca80%

I Wish - If Only

---GDY CHCEMY WYRAZIC ZYCZENIA, PRAGNIENIA ODNOSZACE SIE DO SYTUACJII OBECNEJ--- I WISH+PAST TENSE (II KOLUMNA) ---GDY CHCEMY WYRAZIĆ ZAL ODNOSZĄCY SIE DO PRZESZŁOŚCI--- I WISH+PAST PERFECT(IIIKOLUMNA) ---GDY CHCEMY WYRAZIĆ...

poleca82%

Strona bierna -passive voice

Strona bierna (passive voice) Definicja Podobnie jak w języku polskim tak i w języku angielskim zdania występują w tzw. stronie czynnej (active voice) oraz stronie biernej (passive voice). Większość zdań tworzymy w sposób naturalny w stronie...

poleca80%

Czasy-język angielski

Present Perfect Zakres użycia czasu: - dla wyrażania czynności przeszłej zakończonej, której skutki trwają do chwili obecnej, -dla wyrażania czynności rozpoczętej w przeszłości i trwającej do chwili obecnej, Konstrukcja zdań: *Zdanie...

poleca83%

Tryby warunkowe

Materiał w załączniku

poleca82%

Passive voice- ściąga

Zobacz koniecznie zalacznik....sciaga przejrzysta gotowa do wydrukowania...(3 wersje sciagi w tym zalaczniku...sam wybierz)

poleca82%

To - infinitive, -ing form

Verbs followed by -ing form -enjoy -it's no use -there's no point in -what about -can't stand -can't wait -don't mind it's worth -looking forward to -avoid -deny -admit -risk Verbs followed by to infinitive -decide -agree -refuse -exept -manage...

poleca80%

Past Simple, Past Continous

Past Simple Subject (I, You, He, …) + V2 (saw, worked, wrote…) Subject + didn’t + V1 (see, work, write…) Wh + did + Subject + V1 Past Continuous Sbuject + was/were + V1-ing (reading, watching…) Subject + wasn’t/weren’t + V1-ing Wh +...

poleca84%

Gramatyka

1. PRZEDIMKI „a” „an” „the”. „a” – stosujemy przed rzeczownikami zaczynającymi się na spółgłoskę. Używane jedynie w liczbie pojedynczej. Na przykład: a desk, a pen itd. „an” - stosujemy przed rzeczownikami zaczynającymi się na samogłoskę....

poleca84%

Czasy- angielski

Zestawienie czasów

poleca80%

Okresy warunkowe 0, I , II

O OKRES WARUNKOWY If You boil water to 100 C , it heats. Conditions – present simple , result – present simple I OKRES WARUNKOWY -mówimy o trwałych lub powtarzających się stanach rzeczy, a nie o jednostkowym zdarzeniu. Mowa o...

poleca78%

Opisywanie obrazków, zwroty i wyrażenia do scene na mature

Opisywanie obrazków ? What strikes [uderza] me about the picture is that? np.: the man has just fallen off the bike. ? Judging [sądząc (dżadżing)] from what ?..np.: man is wearing?. I think (I?m convinced [przekonany]) that?.. ? The picture...

poleca85%

Conditionals

ZERO CONDITIONAL Okresu "zerowego" używamy, kiedy mówimy o czymś, co jest zawsze prawdą. IF + PRESENT SIMPLE + PRESENT SIMPLE Nieważny jest tu czas, czy jest to przeszłość, przyszłość czy teraźniejszość. Istotne jest to, że dla...

poleca72%

Present Simple oraz Present Continuous

A. PRESENT SIMPLE ORAZ PRESENT CONTINUOUS 1. THE PRESENT SIMPLE a) wzór zdania twierdzącego, zastosowanie, charakterystyczne przysłówki częstotliwości oraz określenia przysłówkowe Wzór zdania twierdzącego: PODMIOT + (przysł.częstotl.) +...

poleca85%

Present Continuous Tense

Present Continuous Tense: Stosujemy do wyrażania czynności, która zostanie wykonana w niedalekiej przyszłości (należy dokładnie określić moment wykonania danej czynności). Określenia czasu: today-dzisiaj tonight-dziś wieczorem this...

poleca83%

Reported Speech - notatka

-------------------------------------------------------------- 1. Reported Speech – zdania twierdzące i przeczące -------------------------------------------------------------- Example:...

poleca70%
poleca84%

Scenki

1.Rozmawiasz w biurze podróży na temat wyjazdu na wycieczkę do Oksfordu: - zapytaj o terminy wyjazdów na wycieczkę -zapytaj o cenę wycieczki dla studentów -zapytaj o szczegółowy program wycieczki 2.W Londynie widziałeś Madonnę, opowiedz:...

poleca85%

Mowa zależna - budowa

Zdania oznajmujące: Jeśli czasownik wprowadzający występuje w czasie Prezent (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous) to nie ma następstwa czasów, czyli time shift....

poleca87%

Szybka powtórka - czasy

The Present Simple: I drink milk. She drinks milk. They drink milk. Czynnosci zwyczajowe, powtarzające się (always, often, usually, sometimes, occasionalyy, rarely, never, ever, nowadays, once, every day). Harmonogram, program, plan,...

poleca85%

Conditionals – Okresy warunkowe

Conditionals – Okresy warunkowe 1.Okres warunkowy składa się ze zdania nadrzędnego i podrzędnego. 2.Kolejność zdań w okresach warunkowych może być różna. I okres – teraźniejszość – warunek postawiony w teraźniejszości (IF – oznacza...

poleca85%

Present Continous Tense - Czas teraźniejszy ciągły

Present Continous: 1. Używany, gdy mówimy o czynności wykonywanej w chwili mówienia. 2. Słówka charakterystyczne: now - teraz at the moment - w tym momencie at present - obecnie, w teraźniejszośći 3. Konstrukcje zdań: a)...

poleca85%

Czasy 'Present'

PRESENT PERFECT - Niezakończone sytuacje (I have lost my car keys. How long have you lived here? I have lived here for two years.) - I have travelled a lot. - Have you ever been to England? - We have never had a serious argument. PAST SIMPLE...

poleca64%

List oficjalny i prywatny- jak pisać?

LIST PRYWATNY Wstep Thanks for you recent letter. I’m sorry I haven’ written so long but…, Zakończenie: (nadz.na spotk) Looking forward to see-ing you/ hearing from you. (zakończ :) Love … LIST Z PRZEPROSINAMI: -I’m really sorry that I forgot...