profil

Język angielski

(84)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca78%

Stopniowanie przymiotnika

1. Stopniowanie regularne dotyczy przymiotników jesno i dwu sylabowych, dodajemy końcówkę ''er'' w stopniu wyższym oraz ''the est'' w stopnu najwyższym. a) dodajaemy bez problemów cheap - czeaper - the cheapest young - younger - the...

poleca84%

Irregular verbs - czasowniki nieregularne

220 czasowników nieregularnych z angielskiego. INFINITIVE PAST SIMPLE PAST PARTICIPLE POLISH ARISE AROSE ARISEN POWSTAWAĆ AWAKE AWOKE AWOKEN BUDZIĆ (SIĘ) BE WAS/WERE BEEN BYĆ BEAR BORE/BORNE...

poleca82%

Present Simple (utrwalenie wiadomości, jasne przykłady)

Present Simple * jest czasem teraźniejszym * używamy go kiedy: - chcemy wyrazić czynność powtarzającą się codziennie - chcemy wyrazić zaplanowane rzeczy * jeśli zobaczysz w zdaniu słówka: usually, often, always, every day, in the morning, at...

poleca84%

EXERCISES: Present Simple Tense

Preztłumacz zdania. 1) Anna wygląda bardzo dobrze....

poleca84%

Stopniowanie przymiotników, Liczba mnoga, Forma dzierżawcza, Mowa Zależna - sciąga

Jak w temacie. Są to gotowe ściągawki do druku w formie pliku doc.

poleca84%

Czasowniki nieregularne - trzy formy, 167 czasowników

lp 1 forma 2 forma 3 forma tłumaczenie 1 arise arose arisen powstawać, pojawiać się 2 awake awoke awoken budzić się 3 be was (were) been być 4 bear bore borne nosić 5 become became become zostawać 6 befall befell befallen przytrafić się,...

poleca83%

Stopniowanie przymiotników - przykłady

1) dry - drier - the driest 2) beautiful - more beautiful - the most beautiful 3) long - longer - the longest 4) angry - angrier - the angriest 5) happy - happier - the happiest 6) hot - hotter - the hottest 7) wet - wetter - the wettest...

poleca84%

Charakterystyka Czasowników bezokoliczniki

Bezokoliczniki w formie podstawowej wyrażają czynność powtarzającą się lub stan mający miejsce w tym samym czasie, co czynność wyrażona czasownikiem w formie osobowej. Przykład: He must be ill. He can't be ill. He may be ill. Bezokoliczniki w...

poleca83%

Strona bierna podstawowych czasów (tabela)

Tense Active voice Passive voice important Present Simple He delivers letters The letters are delivered s : -ed Past Simple He delivered the letters The letters were delivered _ : was / were Present Perfect...

poleca83%

Irregular verbs - czasowniki nieregularne

biegać run ran run budować build built built czerpać draw drew drawn czytać read read read dawać give gave given dojazd drive drove driven dostać get got got dotrzymać,...

poleca82%

Czasy-język angielski

Present Perfect Zakres użycia czasu: - dla wyrażania czynności przeszłej zakończonej, której skutki trwają do chwili obecnej, -dla wyrażania czynności rozpoczętej w przeszłości i trwającej do chwili obecnej, Konstrukcja zdań: *Zdanie...

poleca80%

Czas Past Simple-ćwiczenia

Exercise 1 Użyj podanych w nawiasach czasowników w czasie past simple. Yesterday we (1)............... (go) to the disco. There (2)............... (be) a lot of people there and we (3)............... (have) a lovely time. We (4)..................

poleca84%

Tabela czasów

Może się przyda w załączniku jest plik w exelu gdzie są 2 arkusze strona czynna i bierna

poleca84%

Reported Speech - mowa zależna

Reported Speech - mowa zależna - następstwo czasów - time expressions, - ćwiczenia i odpowiedzi Materiał w załączniku

poleca82%

Tryby Warunkowe

1. Tryb zerowy : mówi nam o rzeczach i zjawiskach, które zawsze są prawdziwe. If / When + Present Simple (3. os. l. poj. -s ), podmiot + Present Simple When is a cold, i don't go to school. If Kate is sad, she listens to the music. 2....

poleca84%

Gerund & Infinitive, Struktury Used To, Get Used to - sciąga

Gotowa do druku ściąga. Jak Ktoś miał z tym już do czynienia to powinien się połapać. Pozdr.......

poleca84%

Modal verbs

1. -He must have done it- musiał chyba to zrobić -He can’t have done it- niemożliwe, żeby to zrobił -He may have done it- możliwe, żeby to zrobił - He must have been- musiał być 2. –He could/could’t have done it- mogł był to zrobić, ale...

poleca83%

Passive voice- ściąga

Zobacz koniecznie zalacznik....sciaga przejrzysta gotowa do wydrukowania...(3 wersje sciagi w tym zalaczniku...sam wybierz)

poleca83%

Testy horizons 2

test 1 i 2

poleca82%

Opisywanie obrazków, zwroty i wyrażenia do scene na mature

Opisywanie obrazków ? What strikes [uderza] me about the picture is that? np.: the man has just fallen off the bike. ? Judging [sądząc (dżadżing)] from what ?..np.: man is wearing?. I think (I?m convinced [przekonany]) that?.. ? The picture...

poleca82%

Past Simple, Past Continous

Past Simple Subject (I, You, He, …) + V2 (saw, worked, wrote…) Subject + didn’t + V1 (see, work, write…) Wh + did + Subject + V1 Past Continuous Sbuject + was/were + V1-ing (reading, watching…) Subject + wasn’t/weren’t + V1-ing Wh +...

poleca83%

Trzy formy czasownika

Być be was/were Bern Rodzić bear bore born Uderzyć beat beat beaten Stać się become became become Zaczynać begin began begun Gryźć bite bit bitten Łamać break broke broken Przynosić bring brought brought Budować build built built Kupować...

poleca79%

Trzy formy czasownika - odmiana

1 FORMA 2 FORMA 3 FORMA ZNACZENIE be was/were been być begin began begun zaczynać break broke broken łamać bring brought brought przynosić build built built budować buy bought...

poleca83%

Przymiotniki i przysłówki

Stopniowanie przymiotników. Istnieją trzy rodzaje stopniowania: 1. Stopniowanie regularne Jest to stopniowanie za pomocą końcówek -er i -est. W ten sposób stopniuje się przymiotniki jednosylabowe oraz dwusylabowe zakończone na -y (wówczas -y...

poleca76%

Czasownik be

Zdania twierdzące i przeczące : FORMY SKRÓCONE FORMY PEŁNE I'm I am you're...

poleca84%

Pojutrze ma Cię odwiedzić znajomy amerykanin. Napisz do niego e-mail.

1. Zapytasz o ostatnie przygotowania przed przyjazdem i upewnisz się czy pamięta o ważnej przesyłce. 2. Poproś o przywiezienie z USA pewnej książki i przeproś za dodatkowy kłopot. 3. Opisz krótko plan pierwszego dnia jego pobytu w Polsce i podaj...

poleca78%

Tabela czasowników nieregularnych

lp Tłumacznie Base form Past simple Past participle 1 być be was/were been 2 uderzyć beat beat beaten 3 stać się become became become 4 zaczynać begin began begun 5 dmuchać...

poleca74%

Tabela czasowników nieregularnych języka angielskiego

Tabela czasowników nieregularnych języka angielskiego Niektóre czasowniki mają kilka możliwych form. Czasem różnią się one znaczeniem, czasem po prostu różne dialekty używają różnych form. Czasowniki takie zostały umieszczone we wszystkich...

poleca85%

Czasy z angielskiego - tabelka

Nr TENSE (czas) PREDICATOR (orzeczenie) TIME EXPRESSIONS (określniki czasu) EXAMPLE (przykłady) 1. PRESENT SIMPLE określa czynność powtarzającą się, zwyczaj; rozkład jazdy lub wydarzeń przysłowia   I vf...

poleca85%

Present Simple Tense

Budowa Zdania twierdzące Zadania pytające Zdania przeczące I work Do I work? I do not work = I don’t work You work Do you work? You do not work = You don’t work She works Does she work? She does not work = She doesn’t work...

poleca85%

"To be "- być

I 'am - ja jestem You are - ty jesteś She is - ona jest He is - on jest It is - ono (to) jest We are - my jesteśmy You are - wy jesteście They are -oni są Am I ? - czy ja jestem Are you ? - czy ty jesteś Is she ? - czy ona jest Is...

poleca85%

To be - odmiana czasownika

FORMA DŁUGA FORMA SKRÓCONA ZNACZENIE I am I’m ja jestem you are you’re ty jesteś he is he’s on jest she is she’s ona jest it is it’s ono/to jest we are we’re my jesteśmy you are you’re wy jesteście...

poleca85%

Odmiana czasowników - tabelka

po polsku bezokolicznik czas przeszły imiesłów bierny powstawać arise arose arisen budzić (się) awake awoke awoken być be was been bić beat beat beaten zostać, stać się become became...

poleca85%

J.angielski- czasowniki nieregularne (schemat: polski,infinitive,past,participle)

[Być- be-was/were-been][bić- beat-beat-beaten][stać się- become- became-become][wiać- blow- blew-blown] [złamać- break- broke-broken] [przynieść- bring- brought-brought] [budować- build- built-built][kupować- buy- bought- bought] [łapać- catch-...

poleca85%

Irregular Verbs - najważniejsze czasowniki

Be - was - were Beat - beat - beaten Become - became - become Begin - began - begun Bite - bit - bitten Blow - blew - blown Break - broke - broken Bring - brought - brought Build - built - built Burst - burst - burst Buy - bought -...

poleca85%

Typowy dzień w skrócie, godziny,

1). Typowy dzień Wersja po polsku Wstaję o godzinie 7. o 7:30 jem śniadanie. Potem myję zęby i twarz. O godz. 8 wychodzę do pracy. O 17 kończę pracę. O 17:30 jem obiad. O 18 oglądam TV. Kolację jem o godz. 20. o 21 biorę prysznic. O godz. 23...

poleca85%

Słownik synonimów - en

Słownik synonimów - en

poleca85%

Czasowniki nieregularne uporządkowane wg. wymowy - angielski

Czasowniki nieregularne uporządkowane wg wymowy - angielski

poleca85%

Czasy gramatyczne w języku angielskim

Czasy gramatyczne w języku angielskim- tabelka

poleca85%

Plural forms + rules (rzeczowniki w liczbie mnogiej + regółki )

Wszystko w załączniku w fomie ładnej tabeleczki ;-)

poleca85%

Gramatyka

1. PRZEDIMKI „a” „an” „the”. „a” – stosujemy przed rzeczownikami zaczynającymi się na spółgłoskę. Używane jedynie w liczbie pojedynczej. Na przykład: a desk, a pen itd. „an” - stosujemy przed rzeczownikami zaczynającymi się na samogłoskę....

poleca85%

Irregular verbs.

W załączniku czasowniki nieregularne wraz z tłumaczeniem. Jest to zdecydowana większość z nich. Nie w postaci tabelki, bo tabelek nie znoszę, ale w miarę przejrzyście.

poleca85%

Opis zawodu: social worker

I would like to be a social worker, becouse I like helping people. W want to feel good. I'm very nice, popular and a well educated person. I some like helping people. I don't look at disadrantages. First of all, I like know how to listen to...

poleca88%

Mowa Zależna

MOWA ZALEŻNA: Present Simple na Past Simple. Sue said: I don’t like him. Sue said (that) she didn’t like him. Present Continuous na Past Continuous The sun is shining, he said. He said the sun was shining. Past Simple na Past Perfect...

poleca85%

Portfolio

Countries and nationalities Where are you from ? skad pochodzisz ? where do you comfrom ? I am from poland I am - Polisch (nationality) Poland (countriy) You are - German Germany Hi is - Britisch The UK...

poleca85%

EXERCISES: Past Simple Tense

I. Przetłumacz zdania i dopisz przeczenie i pytanie... 1)Oni wykopali olbrzymią dziurę wczoraj....

poleca85%

EXERCISES [1]: Present Continous Tanse

1)Te drzewa rosną bardzo szybko....

poleca85%

Formy wybrancy czasowników nierelularnych

WYBRANE CZASOWNIKI NIEREGULARNE: Bezokolicznik Past Simple Im.cz.prz. be-być was/were been bear-nieść (rodzić) bore borne (born) beat-bić beat beaten become-zostać became become begin-zaczynać began begun bend-zginać bent bent...

poleca85%

Question tag, So & Neither, Modalne - Can, may, must -sciąga

Jak wyżej. Gotowy do druku plik. Pozdr....