profil

Język angielski

(84)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca79%

Stopniowanie przymiotnika

1. Stopniowanie regularne Dotyczy przymiotników jedno i dwu sylabowych, dodajemy końcówkę "er" w stopniu wyższym oraz "the est" w stopniu najwyższym. a) dodajemy bez problemów cheap - czeaper - the cheapest young - younger - the youngest...

poleca83%

Present Simple (utrwalenie wiadomości, jasne przykłady)

Present Simple * jest czasem teraźniejszym * używamy go kiedy: - chcemy wyrazić czynność powtarzającą się codziennie - chcemy wyrazić zaplanowane rzeczy * jeśli zobaczysz w zdaniu słówka: usually, often, always, every day, in the morning, at...

poleca84%

EXERCISES: Present Simple Tense

Preztłumacz zdania. 1) Anna wygląda bardzo dobrze....

poleca84%

Irregular verbs - czasowniki nieregularne

biegać run ran run budować build built built czerpać draw drew drawn czytać read read read dawać give gave given dojazd drive drove driven dostać get got got dotrzymać,...

poleca83%

Stopniowanie przymiotników - przykłady

1) dry - drier - the driest 2) beautiful - more beautiful - the most beautiful 3) long - longer - the longest 4) angry - angrier - the angriest 5) happy - happier - the happiest 6) hot - hotter - the hottest 7) wet - wetter - the wettest...

poleca83%

Czasy-język angielski

Present Perfect Zakres użycia czasu: - dla wyrażania czynności przeszłej zakończonej, której skutki trwają do chwili obecnej, -dla wyrażania czynności rozpoczętej w przeszłości i trwającej do chwili obecnej, Konstrukcja zdań: *Zdanie...

poleca84%

Charakterystyka Czasowników bezokoliczniki

Bezokoliczniki w formie podstawowej wyrażają czynność powtarzającą się lub stan mający miejsce w tym samym czasie, co czynność wyrażona czasownikiem w formie osobowej. Przykład: He must be ill. He can't be ill. He may be ill. Bezokoliczniki w...

poleca81%

Czas Past Simple-ćwiczenia

Exercise 1 Użyj podanych w nawiasach czasowników w czasie past simple. Yesterday we (1)............... (go) to the disco. There (2)............... (be) a lot of people there and we (3)............... (have) a lovely time. We (4)..................

poleca83%

Opisywanie obrazków, zwroty i wyrażenia do scene na mature

Opisywanie obrazków ? What strikes [uderza] me about the picture is that? np.: the man has just fallen off the bike. ? Judging [sądząc (dżadżing)] from what ?..np.: man is wearing?. I think (I?m convinced [przekonany]) that?.. ? The picture...

poleca83%

Tryby Warunkowe

1. Tryb zerowy : mówi nam o rzeczach i zjawiskach, które zawsze są prawdziwe. If / When + Present Simple (3. os. l. poj. -s ), podmiot + Present Simple When is a cold, i don't go to school. If Kate is sad, she listens to the music. 2....

poleca83%

Past Simple, Past Continous

Past Simple Subject (I, You, He, …) + V2 (saw, worked, wrote…) Subject + didn’t + V1 (see, work, write…) Wh + did + Subject + V1 Past Continuous Sbuject + was/were + V1-ing (reading, watching…) Subject + wasn’t/weren’t + V1-ing Wh +...

poleca84%

Modal verbs

1. -He must have done it- musiał chyba to zrobić -He can’t have done it- niemożliwe, żeby to zrobił -He may have done it- możliwe, żeby to zrobił - He must have been- musiał być 2. –He could/could’t have done it- mogł był to zrobić, ale...

poleca83%

Passive voice- ściąga

Zobacz koniecznie zalacznik....sciaga przejrzysta gotowa do wydrukowania...(3 wersje sciagi w tym zalaczniku...sam wybierz)

poleca83%

Trzy formy czasownika

Być be was/were Bern Rodzić bear bore born Uderzyć beat beat beaten Stać się become became become Zaczynać begin began begun Gryźć bite bit bitten Łamać break broke broken Przynosić bring brought brought Budować build built built Kupować...

poleca83%

Przymiotniki i przysłówki

Pobierz załącznik

poleca81%

Trzy formy czasownika - odmiana

1 FORMA 2 FORMA 3 FORMA ZNACZENIE be was/were been być begin began begun zaczynać break broke broken łamać bring brought brought przynosić build built built budować buy bought...

poleca78%

Czasownik be

Zdania twierdzące i przeczące : FORMY SKRÓCONE FORMY PEŁNE I'm I am you're...

poleca80%

Tabela czasowników nieregularnych

lp Tłumacznie Base form Past simple Past participle 1 być be was/were been 2 uderzyć beat beat beaten 3 stać się become became become 4 zaczynać begin began begun 5 dmuchać...

poleca77%

Tabela czasowników nieregularnych języka angielskiego

Tabela czasowników nieregularnych języka angielskiego Niektóre czasowniki mają kilka możliwych form. Czasem różnią się one znaczeniem, czasem po prostu różne dialekty używają różnych form. Czasowniki takie zostały umieszczone we wszystkich...

poleca85%

Gerund & Infinitive, Struktury Used To, Get Used to - sciąga

Gotowa do druku ściąga. Jak Ktoś miał z tym już do czynienia to powinien się połapać. Pozdr.......

poleca85%

Strona bierna podstawowych czasów (tabela)

Tense Active voice Passive voice important Present Simple He delivers letters The letters are delivered s : -ed Past Simple He delivered the letters The letters were delivered _ : was / were Present Perfect...

poleca85%

Czasy z angielskiego - tabelka

Nr TENSE (czas) PREDICATOR (orzeczenie) TIME EXPRESSIONS (określniki czasu) EXAMPLE (przykłady) 1. PRESENT SIMPLE określa czynność powtarzającą się, zwyczaj; rozkład jazdy lub wydarzeń przysłowia   I vf...

poleca85%

Irregular verbs - czasowniki nieregularne

220 czasowników nieregularnych z angielskiego. INFINITIVE PAST SIMPLE PAST PARTICIPLE POLISH ARISE AROSE ARISEN POWSTAWAĆ AWAKE AWOKE AWOKEN BUDZIĆ (SIĘ) BE WAS/WERE BEEN BYĆ BEAR BORE/BORNE...

poleca85%

Testy horizons 2

test 1 i 2

poleca85%

Czasowniki nieregularne uporządkowane wg. wymowy - angielski

Czasowniki nieregularne uporządkowane wg wymowy - angielski

poleca85%

Reported Speech - mowa zależna

Reported Speech - mowa zależna - następstwo czasów - time expressions, - ćwiczenia i odpowiedzi Materiał w załączniku

poleca85%

Słownik synonimów - en

Słownik synonimów - en

poleca85%

Stopniowanie przymiotników, Liczba mnoga, Forma dzierżawcza, Mowa Zależna - sciąga

Jak w temacie. Są to gotowe ściągawki do druku w formie pliku doc.

poleca85%

Czasowniki nieregularne - trzy formy, 167 czasowników

lp 1 forma 2 forma 3 forma tłumaczenie 1 arise arose arisen powstawać, pojawiać się 2 awake awoke awoken budzić się 3 be was (were) been być 4 bear bore borne nosić 5 become became become zostawać 6 befall befell befallen przytrafić się,...

poleca85%

The Past Continuous Tense, The Present Perfect Tense, The Presenr Perfect Continuous

PAST CONTINUOUS (czas przeszły ciągły) I/He/She/It was playing football. We/You/They were playing football. Was I/he/she/it playing football? Were we/you/they playing football? I/He/She/It wasn’t playing football. We/You/They weren’t...

poleca85%

Tabela czasów

Może się przyda w załączniku jest plik w exelu gdzie są 2 arkusze strona czynna i bierna

poleca85%

Pojutrze ma Cię odwiedzić znajomy amerykanin. Napisz do niego e-mail.

1. Zapytasz o ostatnie przygotowania przed przyjazdem i upewnisz się czy pamięta o ważnej przesyłce. 2. Poproś o przywiezienie z USA pewnej książki i przeproś za dodatkowy kłopot. 3. Opisz krótko plan pierwszego dnia jego pobytu w Polsce i podaj...

poleca87%

Mowa zależna

Present Simple na Past Simple. Sue said: I don’t like him. Sue said (that) she didn’t like him. Present Continuous na Past Continuous The sun is shining, he said. He said the sun was shining. Past Simple na Past Perfect Monica said I...

poleca85%

Odmiana czasowników - tabelka

po polsku bezokolicznik czas przeszły imiesłów bierny powstawać arise arose arisen budzić (się) awake awoke awoken być be was been bić beat beat beaten zostać, stać się become became...

poleca85%

"To be "- być

I 'am - ja jestem You are - ty jesteś She is - ona jest He is - on jest It is - ono (to) jest We are - my jesteśmy You are - wy jesteście They are -oni są Am I ? - czy ja jestem Are you ? - czy ty jesteś Is she ? - czy ona jest Is...

poleca85%

Present Simple Tense

Budowa Zdania twierdzące Zadania pytające Zdania przeczące I work Do I work? I do not work = I don’t work You work Do you work? You do not work = You don’t work She works Does she work? She does not work = She doesn’t work...

poleca85%

J.angielski- czasowniki nieregularne (schemat: polski,infinitive,past,participle)

[Być- be-was/were-been][bić- beat-beat-beaten][stać się- become- became-become][wiać- blow- blew-blown] [złamać- break- broke-broken] [przynieść- bring- brought-brought] [budować- build- built-built][kupować- buy- bought- bought] [łapać- catch-...

poleca85%

Irregular Verbs - najważniejsze czasowniki

Be - was - were Beat - beat - beaten Become - became - become Begin - began - begun Bite - bit - bitten Blow - blew - blown Break - broke - broken Bring - brought - brought Build - built - built Burst - burst - burst Buy - bought -...

poleca85%

Typowy dzień w skrócie, godziny,

1). Typowy dzień Wersja po polsku Wstaję o godzinie 7. o 7:30 jem śniadanie. Potem myję zęby i twarz. O godz. 8 wychodzę do pracy. O 17 kończę pracę. O 17:30 jem obiad. O 18 oglądam TV. Kolację jem o godz. 20. o 21 biorę prysznic. O godz. 23...

poleca85%

Czasy gramatyczne w języku angielskim

Czasy gramatyczne w języku angielskim- tabelka

poleca85%

To be - odmiana czasownika

FORMA DŁUGA FORMA SKRÓCONA ZNACZENIE I am I’m ja jestem you are you’re ty jesteś he is he’s on jest she is she’s ona jest it is it’s ono/to jest we are we’re my jesteśmy you are you’re wy jesteście...

poleca85%

Plural forms + rules (rzeczowniki w liczbie mnogiej + regółki )

Wszystko w załączniku w fomie ładnej tabeleczki ;-)

poleca85%

Question tag, So & Neither, Modalne - Can, may, must -sciąga

Jak wyżej. Gotowy do druku plik. Pozdr....

poleca85%

Irregular verbs.

W załączniku czasowniki nieregularne wraz z tłumaczeniem. Jest to zdecydowana większość z nich. Nie w postaci tabelki, bo tabelek nie znoszę, ale w miarę przejrzyście.

poleca85%

Opis zawodu: social worker

I would like to be a social worker, becouse I like helping people. W want to feel good. I'm very nice, popular and a well educated person. I some like helping people. I don't look at disadrantages. First of all, I like know how to listen to...

poleca85%

Gramatyka

1. PRZEDIMKI „a” „an” „the”. „a” – stosujemy przed rzeczownikami zaczynającymi się na spółgłoskę. Używane jedynie w liczbie pojedynczej. Na przykład: a desk, a pen itd. „an” - stosujemy przed rzeczownikami zaczynającymi się na samogłoskę....

poleca85%

Portfolio

Countries and nationalities Where are you from ? skad pochodzisz ? where do you comfrom ? I am from poland I am - Polisch (nationality) Poland (countriy) You are - German Germany Hi is - Britisch The UK...

poleca85%

EXERCISES: Past Simple Tense

I. Przetłumacz zdania i dopisz przeczenie i pytanie... 1)Oni wykopali olbrzymią dziurę wczoraj....

poleca85%

Formy wybrancy czasowników nierelularnych

WYBRANE CZASOWNIKI NIEREGULARNE: Bezokolicznik Past Simple Im.cz.prz. be-być was/were been bear-nieść (rodzić) bore borne (born) beat-bić beat beaten become-zostać became become begin-zaczynać began begun bend-zginać bent bent...

Ciekawostki ze świata