profil

Biologia

(988)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

20 online
poleca84%

Notatki z biologii

Plik dodany jako załącznik zawiera opisy takich zagadnień, jak: 1. BUDOWA KOMÓRKI: składniki komórki, struktury komórkowe ich budowa i funkcje, struktury komórek prokariotycznych i eukariotycznych (porównanie), porównanie cech funkcjonalnych...

poleca83%

Choroba Genetyczna

Choroba genetyczna 1. Choroby genetyczne (gr. genetes = rodzic, zrodzony), to grupa chorób wywołana mutacjami w obrębie genu lub genów, mających znaczenie dla prawidłowej budowy i czynności organizmu. Ze...

poleca82%

Jadłospis na 2800 kcal

Rodzaj pokarmu I Śniadanie płatki kukurydziane z mlekiem4 kromki chleba razowegoser twarożkowy chudy herbata z cukrem Waga, ilość 60 g płatków + 250 ml mleka4 x 50 g4 x 10 g250 ml herbaty + 7 g cukru Wartość kaloryczna 300 kcal4 x 98 =...

poleca83%

Bory tucholskie

BORY TUCHOLSKIE Bory Tucholskie mimo swojego młodego wieku w pełnieniu roli Parku Narodowego są bardzo atrakcyjne pod wieloma względami. Są przede wszystkim obszarem czystym, nie zanieczyszczonym ekologicznie, posiadającym wiele...

poleca83%

Przyczyny i skutki zanieczyszczenia atmosfery

PRZYCZYNY I SKUTKI ZANIECZYSZCZENIA ATMOSFERY Powietrze ma dużą zdolność do samooczyszczania się. Ciągłe jednak emitowanie do atmosfery gazów (m.in. dwutlenku węgla, tlenków azotu, dwutlenku siarki) i pyłów pochodzących z przemysłu,...

poleca81%

Wydalanie, budowa układu wydalniczego człowieka

Wydalanie Wydalaniem nazywamy proces usuwania z organizmu końcowych produktów przemian metabolicznych, które są w nadmiarze szkodliwe. W wyniku wydalania z organizmu usuwane są także woda i sole mineralne. Metabolizm, to całokształt przemian...

poleca82%

Morze Martwe

Morze Martwe leży w poludniowo-zachodniej Azji na terytorium Izraela i Jordanii. Znajduje się ono w rowie tektonicznym, który utworzyl się w wyniku afro-azjatyckiego pęknięcia, jakie mialo miejsce ponad 2 miliony lat temu, na przelomie...

poleca84%

Rezerwaty chroniące mszaki

Wszystko w załączniku

poleca84%

Hormony dokrewne

Przysadka mózgowa Waży 500-800 mg, leży w międzymózgowiu w zagłębieniu kości klinowej, Składa się z części gruczołowej przedniej oraz z części nerwowej tylnej. Otoczona jest torebka łącznotkankową. Część nerwowa jest połączona anatomicznie i...

poleca83%

Pląsawica Huntingtona

Pląsawica Huntingtona (choroba Huntingtona, historyczna nazwa - taniec świętego Wita) choroba genetyczna, atakująca ośrodkowy układ nerwowy. Objawami choroby są niekontrolowane ruchy oraz upośledzenie intelektualne. Nasilenie objawów postępuje w...

poleca83%

Rodzaje i morfologia pleśni

Treść pracy w załączniku

poleca83%

Techniki wykorzystywane w inżynierii genetycznej.

Inżynieria genetyczna, jako ingerencja w strukturę genową komórek lub organizmów od początku swojego istnienia budziła wiele kontrowersji, ponieważ modyfikacja funkcji określonego odcinka DNA jest rzeczą niezwykłą, której skutki mogą okazać się...

poleca84%

Ślimaki

ŚLIMAKI 1) Zarysy sylwetki pierwotnie dwuboczna symetria ewoluowała w budowę asymetryczną (wyróżniająca ślimaki z pośród innych grup mięczaków) nastąpił obrót narządów wewnętrznych o 180?; a) części ciała: dobrze wyodrębniona głowa, silnie...

poleca83%

Przykłady międzynarodowych działań w zakresie ochrony środowiska

Zanieczyszczenia i degradacja środowiska już dawno przestały być problemami lokalnymi, ograniczonymi do niektórych regionów w odrębie poszczególnych państw. Działania ochronne prowadzone przez suwerenne państwa muszą być w pewien sposób...

poleca83%

Największe osiągnięcia medycyny w Polsce.

Największe osiągnięcia medycyny w Polsce. Badania nad lekami przeciwdepresyjnymi, procesami uzależniania się od narkotyków, krążeniem krwi w nerkach oraz nad leczeniem raka jelita grubego to - według Polskiej Akademii Nauk - najważniejsze...

poleca82%

Higieniczny tryb życia

Higieniczny tryb życia jako czynnik warunkujący sprawność życiową człowieka i jego zdolność do pracy. W skład higienicznego trybu życia wchodzą czynniki takie jak: WYPOCZYNEK Wypoczynek to przywrócenie sił fizycznych i psychicznych. Stan, jakim...

poleca83%

Jadłospis najlepszy

Jadłospis Śniadanie: - Mleko 2% (240 kcal) - Płatki kukurydziane (390 kcal) - Hebrata bez cukru (0 kcal) - Cukier biały 3 łyżeczki (120 kcal) - Cytyna (36 kcal) - Jabłko (36 kcal) razem: 822...

poleca83%

Ekosystem lasów

Ekosystem to zespół żywych organizmów tworzących biocenozę łącznie ze wszystkimi elementami środowiska nieożywionego, czyli z biotopem. Każdy organizm zamieszkuje dany ekosystem. Niżej postaram się przedstawić ekosystem lasów. Las jest to...

poleca83%

Co to jest tolerancja ekologiczna. Na wybranych przykładach scharaktaryzuj zależności międzygatunkowe - nieantagonistyczne i antagonistyczne.

Temat: Co to jest tolerancja ekologiczna. Na wybranych przykładach scharakteryzuj zależności między gatunkowe. Występowanie i pomyślne bytowanie organizmów w ekosystemie uzależnione jest od warunków środowiska, w tym od ilości i...

poleca83%

Zawał serca

Zawał mięśnia sercowego- ostra, groźna choroba sercowa w której powstaje obszar martwicy mięśnia sercowego w wyniku jego niedotlenienia. Zawał mięśnia sercowego jest postacią choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego (obok: nagłej śmierci...

poleca83%

Autotrofizm

Autotrofizm Autotrofizm to sposób odżywiania się polegający na wytwarzaniu związków organicznych z pobranych ze środowiska związków nieorganicznych: CO2, H2O i soli mineralnych które w wyniku wielu przemian biochemicznych, przy udziale...

poleca83%

Higiena układu pokarmowego i jej wpływ na zdrowie człowieka.

Układ pokarmowy - jest to zespół narządów służących do przyjmowania pokarmów, rozkładania większych substancji pokarmowych na mniejsze, a następnie wchłaniania ich do krwi. Do układu pokarmowego człowieka zaliczamy przewód pokarmowy wraz z jego...

poleca83%

Cykl rozwojowy roślin okrytonasiennych

"Cykl rozwojowy pkrytonasiennych" Moja praca w formacie .DOC zawiera w sobie m.in. zagadnienia takie jak: 1. Budowa kwiatu (słupek, pręciki). 2. Zapylanie krzyżowe. 3. Mechanizm podwójnego zapłodnienia. 4. Powstanie nasienia i...

poleca83%

Kraina Etiopska - prezentacja multimedialna.

Tekst: Kraina etiopska obejmuje kontynent afrykański na południe od zwrotnika Raka i przybrzeżny pas Półwyspu Arabskiego. Do krainy etiopskiej zalicza się także Madagaskar, który charakteryzuje się jednak odmienną fauną. Zdaniem wielu...

poleca85%

Morfologia bakterii

Do bakterii zaliczamy około 1500 gatunków. BUDOWA Bakterie są najmniejszymi znanymi organizmami. Wielkość ich komórek waha się od 0,2 do 80 um, przeciętnie wynosi 1 um. Ko-mórka bakterii (rys. 1) zbudowana jest inaczej niż u pozostałych...

poleca83%

Porównanie przemiany pokoleń maszaków i paprotników

PORÓWNANIE PRZEMIANY POKOLEŃ MSZAKÓW I PAPROTNIKÓW Sporofit- pokolenie bezpłciowe roślin, diploidalna faza rozwoju przemiany...

poleca81%

Rola bakterii w przyrodzie i gospodarce człowieka

Bakterie możemy spotkać wszędzie. Znajdziemy je zarówno w wodzie, glebie jak i powietrzu. Jednym z głównych zadań bakterii w przyrodzie jest rozkład resztek tkanek z obumarłych organizmów. Jednocześnie powodują wzrost zawartości soli mineralnych w...

poleca83%

Sowy

Sowy od wieków budziły wśród ludzi żywe uczucia. Jedni je kochali przypisując im przynoszenie szczęścia, czy też wierząc iż to właśnie one ochronią przed wybuchem pożaru. Inni zaś widzieli w sowach zwiastuna śmierci,wcielenie wszelkiej maści sił...

poleca81%

Bakterie - występowanie i znaczenie

Od bakterii pochodzą mitochondria i chloroplasty komórek eukariotycznych — teoria endosymbiozy Teoria endosymbiozy. zaproponowana przez Lynn Margulis (w roku 1970 w książce „The Origin ofthe Eucariotic CelI”) i dziś już powszechnie uznawana,...

poleca82%

Krew i jej rola w organiźmie

PLAN PRACY Temat: Krew i jej rola w organiźmie 1) Wstęp 2) Składniki krwi i ich funkcje a) Osocze b) Składniki morfotyczne 3) Krzepnięcie krwi 4) Grupy krwi i czynnik Rh 5) Choroby krwi 6) Odporność organizmu a) Wrodzona b) Nabyta...

poleca82%

Dlaczego zakażenie wirusem HIV jest niebezpieczne dla organizmu człowieka?

Zanim odpowiem na pytanie zawarte w temacie,wyjaśnię- czym jest wirus HIV? - jest to ludzki wirus niedoboru odporności,słowo to pochodzi z języka angielskiego ( Hiuman Imunodeficiency Virus) wywołuje jedną z najbardziej śmiertelnych...

poleca81%

Budowa i funkcje białek

Odżywianie to nie tylko samo pobieranie pokarmu, lecz również całokształt procesów związanych z trawieniem, przyswajaniem i wykorzystywaniem obranego pokarmu dla potrzeb budulcowych, energetycznych oraz do regulacji wielu reakcji zachodzących we...

poleca83%

Związek budowy sporofitu i gametofitu w poszczególnych grupach systematycznych

Rośliny zyja w różnych grupach systematycznych w różnym środowisku. U niektórych gatunków roślin dominuje sporofit , czyli pokolenie bezpłciowe, a u innych gametofit- pokolenie płciowe.Gametofit jest rośliną samożywną, zaś sporofit cudzożywną...

poleca83%

Kręgowce. Układ oddechowy i krwionośny podczas ewolucji.

Kręgowce, jest to najstarszy podtyp strunowców, są ewolucyjnie najmłodsza, a równocześnie najwyżej zorganizowana grupą zwierząt. Przodkiem kręgowców byl prymitywny prastrunowiec przypominający budową dzisiejszego bezczszkowca. Współczesne...

poleca82%

Degradacja środowiska przyrodniczego

Dążność człowieka do polepszenia swoich warunków bytowania, rozwój gospodarki a przy tym zwiększanie się liczby ludności i ekspansywna eksploatacja środowiska przyrodniczego powoduje degradację naszego otoczenia. Szczególnie w ostatnich latach...

poleca83%

Znaczenie genetyki w rolnictwie i hodowli

Hodowla zwierząt jest nauka, której zadaniem jest stale ulepszanie zwierząt przez człowieka, oraz tworzenie nowych lepszych form lub osobników z określona, wybrana cecha Współczesna hodowla dla osiągnięcia postępu musi korzystać ze zdobyczy takich...

poleca83%

Przetwórstwo spożywcze ziemniaka.

Przetwórstwo spożywcze ziemniaka.

poleca83%

Wirusy

Wirusy, znajdują się na pograniczu pomiędzy materią ożywioną i nieożywioną. Wykazują one kilka cech wyróżniających organizmy żywe, jak reprodukcja, ale nie prowadzą procesów metabolicznych i nie są zdolne do reprodukcji na zewnątrz komórki...

poleca83%

Cukrzyca

CUKRZYCA Cukrzyca jest przewlekłą chorobą spowodowaną brakiem lub nieprawidłowym działaniem hormonu nazywanego insuliną. Insulina jest wytwarzana w organizmie człowieka przez specjalne skupiska komórek znajdujące się w trzustce - gruczole...

poleca83%

Zanieczyszczenia pyłowe i ich wpływ na organizm człowieka

Cząstki pyłów występują w atmosferze w licznych formach. Mogą przyjmować postać od submikronowych aerozoli do widocznych cząstek pyłów. Pył tworzą cząstki (ziarna) od 0,001 do 100 um(mikrometr), przy czym pył o wielkości ziaren 35-100 um opada na...

poleca83%

Zróżnicowanie fauny i flory na świecie

We współczesnej florze świata dominują rośliny kwiatowe. Jednak początkowo ląd był porośnięty paprociami i widłakami, a ewolucja roślin została zapoczątkowana przez prymitywne glony. Najwcześniejszymi formami roślinnymi były organizmy morskie....

poleca83%

Przedstaw budowę komórki, scharakteryzuj organelle komórkowe

Wszystkie organizmy żywe ? ludzie, zwierzęta i rośliny ? są zbudowane z komórek. Te najmniejsze części składowe żywej materii są odpowiedzialne za prawidłowy przebieg wszystkich procesów niezbędnych do podtrzymania życia. Mają rozmaite kształty,...

poleca85%

Komórka jako podstawowa jednostka budulcowa organizmów

Wstęp KOMÓRKI są najmniejsze jednostki składowe organizmów zdolne do przeprowadzania wszystkich procesów życiowych (oddychanie, odżywianie, wydalanie, wydzielanie, rozmnażanie, ruch, reagowanie na bodźce środowiska). Komórke stanowi przestrzeń...

poleca83%

Znaczenie genetyki

ZNACZENIE GENETYKI Znaczenie genetyki systematycznie rośnie Człowiek już od bardzo dawna stosuje różnorodne, celowe zabiegi, zmierzające do uzyskania użytecznych, żywych organizmów lub produktów x nich pochodzących. Ogólnie działania takie...

poleca81%

Składniki mineralne

SKŁADNIKI MINERALNE Składniki mineralne spełniają w żywych organizmach rolę substancji regulujących przemianę materii oraz są materiałem budulcowym. Organizm ludzki zawiera w swym składzie około 40 pierwiastków chemicznych. Podobnie do witamin,...

poleca83%

Dlaczego należy chronić narząd słuchu?

Dzięki zmysłowi słuchu człowiek może rejestrować i przetwarzać bodźce akustyczne, czyli fale dźwiękowe. W uchu wewnętrznym, kształtem przypominającym muszle ślimaka, dokonuje się receptorowy odbiór dźwięków. Ludzkie ucho rejestruje dźwięki o...

poleca83%

Nikotynizm

NIKOTYNIZM

poleca82%

Zanieczyszczenia środowiska a zdrowie człowieka.

Zanieczyszczenie środowiska a zdrowie człowieka Zanieczyszczenia środowiska, to substancje stale, ciekłe lub fazowe, które występują w naszym otoczeniu w szkodliwych ilościach i mogą powodować zagrożenie zdrowia zdrowia człowieka, lub mieć...

poleca83%

Świat zmysłów człowieka.

Spis treści Wstęp…………………………………………………………………………..………….…..…….. strona – 3 Wzrok……………………………........................................................……. strona – 4 Gałka oczna - narząd wzroku…….................................................. strona...

poleca83%

Wady kręgosłupa i przykłady zachowań przyczyniających się do ich powstawania.

Skrzywienia kręgosłupa jest to choroba układu kostnego powstająca na ogół w dzieciństwie, spowodowana wieloma przyczynami, jak np.: a)zwichnięcie bioder małego dziecka; b)zjawisko szybszego wzrostu kręgosłupa niż jego mięśniowego...

poleca83%

Historia DDT

DDT Nazwa 4,4'-(2,2,2-trichloroethane-1,1-diyl)bis(chlorobenzenen) Wzór chemiczny C14H9Cl5 Masa cząstecz. 354.49 g/mol Temp. topnienia 108.5 C Temp. wrzenia 260 C KRÓTKA HISTORIA DDT 1. WŁAŚCIWOŚCI DDT jest bezbarwną, krystaliczną...

poleca84%

Mózg.

U kręgowców mózg powstaje wskutek rozrostu górnej części rdzenia pacierzowego, rozwijającego się w zarodku z fałdu ektodermy, mającego kształt cewki. Cewka ta grubieje w swej górnej i przedniej części, wytwarzając pięć pęcherzyków mózgowych, które...

poleca83%

Stosowanie substancji chemicznych w rolnictwie

W XX wieku chemia odegrała dużą rolę w światowym rolnictwie. Właśnie coraz szybszy rozwój tej nauki, a także fitotechniki (nauki o uprawie i hodowli roślin) sprawił, że coraz więcej sztucznych substancji zaczęto używać do uprawy warzyw i owoców....

poleca84%

Tkanki

referat w załączniku

poleca83%

Sposoby Minimalizacji Zanieczyszczeń Środowiska

Przepisy prawne dotyczące unieszkodliwiania odpadów: 1. Ustawa z dn.31. stycznia 1980 r./ z późniejszymi uzupełnieniami / o ochronie i kształtowaniu środowiska.(Dz.U.nr 49 z 1994r) a) zapewnia się ochronę i racjonalne kształtowanie środowiska...

poleca82%

Ewolucja układu pokarmowego zwierzat bezkręgowych

Poprawne funkcjonowanie każdego żywego organizmu uzależnione jest od dostaw składników odżywczych z zewnątrz, które muszą być nie tylko pobrane, ale też strawione i wchłonięte, aby mogły być dobrze wykorzystane jako energia lub zamienione w...

poleca83%

Stosowanie technik inżynierii genetycznej umożliwia precyzyjną ingerencję w DNA komórki

Połowa lat 70. XX wieku to rewolucyjne zmiany w biotechnologii. Wprowadzono do badań techniki sztucznego rekombinowania i klonowania DNA, dzisiaj powszechnie stosowanego we współczesnej inżynierii genetycznej. Sztuczne rekombinowanie DNA to...

poleca83%

Dziura ozonowa

dziura ozonowa, znaczny spadek koncentracji ozonu w atmosferze ziemskiej (do 90% średniej koncentracji); jest obserwowana w okolicach bieguna południowego, nad Antarktydą, gdzie pojawia się rokrocznie w okresie wiosennym (od września do...

poleca83%

Kobiece Piersi

KOBIECE PIERSI Piersi inaczej gruczoły sutkowe bądź mleczne są największymi gruczołami skóry. U dojrzałych kobiet piersi tworzą dwie półkuliste lub stożkowate wyniosłości na wysokości III-VI żebra, których osie skierowane są nieco na zewnątrz....

poleca82%

Wybrane choroby układu pokarmowego i ich profilaktyka

PLAN PRACY Temat: Wybrane choroby układu pokarmowego i ich profilaktyka I. Wstęp II. Próchnica zębów III. Zatrucia pokarmowe 1) Pochodzenia bakteryjnego 2) Pochodzenia niebakteryjnego IV. Robaczyce 1) Tasiemczyca 2) Glistnica 3)...

poleca82%

Wady i zniekształcenia w układzie ruchu.

WADY I ZNIEKSZTAŁCENIA W UKŁADZIE RUCHU- ZAPOBIEGANIE. Nieustanne i szybkie tempo zmian zachodzących w środowisku otaczającym człowieka odbija się na nim w sposób niekorzystny. Wynikiem tego są rozmaite schorzenia mi. wady i zniekształcenia...

poleca83%

Smog

Smog to zanieczyszczone powietrze zawierające duże stężenia pyłów i toksycznych gazów, których źródłem jest głównie motoryzacja i przemysł. To słowo powstało w angielskim obszarze językowym z połączenia dwóch wyrazów , a mianowicie...

poleca81%

Wpływ witaminy A na organizm, funkcje, skutki niedoboru, występowanie.

Witamina A - strażnik naszego organizmuWitamina A jest jedną z najwcześniej odkrytych witamin (stąd jej oznaczenie pierwszą literą alfabetu). Głównym objawem niedoboru witaminy A jest tzw. kurza ślepota, która polega na pogorszeniu się zdolności...

poleca83%

Współdziałanie układu dokrewnego i oddechowego

Współdziałanie układu dokrewnego i oddechowego Mechanizm organizmu człowieka nazwać można, nie przesadzając ani trochę, cudownym. Chociaż ludzie zachwycają się walecznością atletów olimpijskich lub mądrością naukowców, choć niektórzy z nas...

poleca83%

Transkrypcja i translacja białek

Białka w naszym organizmie tworzą się dzięki ekspresji genów. Zawarta w nich informacja jest odszyfrowywana i używana do wytwarzania białek. Mimo, iż sekwencja zasad w DNA określa jednoznacznie kolejność aminokwasów w białku, to informacja ta nie...

poleca83%

Tkanka mięśniowa

Tkanka mięśniowa, składa się z włókien mięśniowych, zbudowanych z miocytów (zespołów komórek mięśniowych), posiadających zdolność do aktywnego kurczenia się. Rodzaje tkanki mięśniowej: • mięsień poprzecznie prążkowany • mięsień gładki •...

poleca81%

Kampinoski Park Narodowy

Kampinoski Park Narodowy jest położony w środkowej części Polski ,na Nizinie Mazowieckikej. Przez Park płynie rzeka Łasica. Kampinoskii Park Narodowy ma wiele cech krajobraazowych jak np. -lasy iglaste , - lasy liściaste, - oczywiście...

poleca82%

Znaczenie mszaków w przyrodzie

Mszaki mają niewielkie wymagania siedliskowe,pokrywają zwartymi darniami nawet bardzo ubogie gleby. Po obumarciu wzbogacają je w próchnicę, przygotowując glebę dla innych, bardziej wymagających roślin. Pełnią ważną funkcję w zasiedlaniu...

poleca83%

Ciekawostki biologiczne - referat

Czy zwierzęta śpią ? Zwierzęta kopytne mogą spać na stojąco dzięki budowie swych kończyn. Część mięśni ich nóg przypomina ścięgna i dlatego bardzo wolno się męczą. Dodatkowo w wyprostowanej rzepka sczepia się z zagłębieniem kości udowej tworząc...

poleca83%

Środowisko wodne w Polsce - uroki i zagrożenia

Polska. Nasza ojczyzna, kraj pięknych kobiet i katolickich wartości. Obcokrajowcy chwalą sobie naszą gościnność, potrawy i piękno przyrody. Góry, lasy, wody?Czy często zastanawiamy się nad tym, jak ważne są te ekosystemy, które nas otaczają? Że...

poleca83%

Opis wybranych roślin z kilku rodzin.

RODZINA: GOŹDZIKOWATE OPIS ROŚLINY Roślina jednoroczna, dwuletnia, rzadziej wieloletnia, dwupienna. Łodyga u tego gatunku dorasta do wysokości 30 – 100 cm, jest rozgałęziona, miękko owłosiona, u góry lekko lepka. Liście naprzeciwległe, dolne –...

poleca83%

Polskie ptaki terenów podmokłych i bagiennych

Grupa ptaków drapieżnych obejmuje ok. 280 gatunków. Przedstawicielami tej grupy są rybołowy, jastrzębie, orły, sokoły, a także sępy, które żywią się padliną. Wszystkie ptaki drapieżne mają zakrzywione dzioby i ostre pazury zwane szponami....

poleca83%

Choroby układu oddechowego

Alergiczny nieżyt nosa Alergiczny nieżyt nosa jest powodowany przez takie alergeny jak: pyłki, roztocza kurzu domowego, pleśnie czy alergeny zwierzęce. Alergiczny nieżyt nosa objawia się następująco (może wystąpić tylko jeden z objawów): ·...

poleca77%

Znaczenie grzybów w przyrodzie i gospodarce człowieka

Znaczenie grzybów w przyrodzie i gospodarce człowieka. Grzyby posiadają swoje znaczenie w przyrodzie, jak i w gospodarce człowieka. Grzyby jako jedyne organizmy mają zdolność do rozkładu ligniny oraz mają duże znaczenie przy rozkładzie celulozy,...

poleca81%