profil

Biologia

(301)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

10 online
poleca85%

Odsiarczanie spalin w energetyce

Elektrownie i elektrociepłownie mają wpływ na powietrze atmosferyczne, glebę i wody, a za ich pośrednictwem na rośliny, ludzi i zwierzęta, a także na materiały i konstrukcje inżynierskie. Z tego względu przy projektowaniu i w eksploatacji tych...

poleca80%

Pozytywne skutki działalności człowieka na środowisko.

Cechą charakterystyczną rozwoju cywilizacyjnego na obecnym etapie jest stan, że działalność wytwórcza podyktowana uwarunkowaniami ekonomicznymi, sprowadzona do masowej skali produkcji, wywiera istotny wpływ na środowisko naturalne człowieka....

poleca81%

Formy ochrony przyrody

Ziemia jest domem człowieka. Pokrywają ją wody, gleby i skały. Gdy Ziemia choruje ludzie chorują razem z nią. Powinnością człowieka jest o nią dbać. Dzieci powinny poznać znaki: „Zielony punkt” i „Bez freonu”, które pozwalają rozróżnić produkty...

poleca82%

Sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom

1. Zanieczyszczenia powietrza można zmniejszyć dzięki : - modernizacji zakładów przemysłowych i stosowaniu mniej szkodliwych dla środowiska technologii; - ograniczeniu strat energii w przemyśle i budynkach mieszkalnych, stosując...

poleca81%

Przyczyny, skutki, metody zapobiegania efektu cieplarnianego

Przyczyny efektu cieplarnianego Przyczyną efektu cieplarnianego jest nadmierne gromadzenie się gazów cieplarnianych w atmosferze Ziemi, spowodowane między innymi przeszło stuletnim rozwojem przemysłu i spalaniem paliw kopalnych - węgla i ropy...

poleca88%

Kwaśne deszcze

SPIS TREŚCI: 1. Czym są kwaśne deszcze? 2. Powstawanie kwaśnych deszczy 3. Historia kwaśnych deszczy 4. Kwaśne deszcze na świecie 5. Skutki występowania kwaśnych deszczy 6. Zapobieganie kwaśnym deszczom 1. CZYM SĄ KWAŚNE DESZCZE? Kwaśne...

poleca83%

Negatywne skutki działania niektórych substancji chemicznych na środowisko przyrodnicze wersja skrócona

Negatywne skutki działania niektórych substancji chemicznych na środowisko przyrodnicze Czlowiek poprzez swoją działalność powoduje wzrost zanieczyszczenia: powietrza, wody i gleby. Zanieczyszczenie powietrza Poprzez zanieczyszczanie...

poleca82%

Charakterystyka wybranego biomu - TUNDRA

Spis treści: 1. Wstęp 2. Czym jest BIOM? 3. TUNDRA – co to takiego? 4. Tundra – warunki klimatyczne 5. Roślinność tundry 6. Fauna tundry 7. Zakończenie 8. Bibliografia WSTĘP "Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie...

poleca83%

Dlaczego drewno jest surowcem ekologicznym najbardziej przyjaznym człowiekowi?

SPIS TRESCI: 1. Wstęp >> 2. Drewno przydatnym jest >> 3. Surowiec odnawialny >> 4. Drewno ratuje atmosferę >> 5. Mniejsze koszty ogrzewania >> 6. Zdrowe dla człowieka >> 7. Drewno nawet w czasie pożaru wykazuje zalety >> 8. Drewno jako...

poleca83%

Tatrzański Park Narodowy

TATRZAŃKI PARK NARODOWY Rosliny: Pomimo zniszczeń dokonanych przez gospodarkę świat roślinny jest bardzo bogaty.Wynikiem zróżnicowania warunków klimatycznych jest piętrowy układ roślinności.Jednym z najbardziej istotnych składników krajobrazu...

poleca84%

Etyka środowiskowa a edukacja ekologiczna

MOJE SPOJRZENIE NA TEMAT : ETYKA ŚRODOWISKOWA A EDUKACJA EKOLOGICZNA Człowiek w świecie przyrody. Narasta potrzeba poszerzenia przedmiotu etycznego wartościowania i poddania moralnej ocenie rożnych form działalności człowieka w...

poleca75%

Dlaczego trzeba chronić przyrodę?

Dlaczego musimy chronic przyrodę Niewiele jest już terenów naturalnych lub prawie naturalnych, które trwają i nadal są kształtowane i utrzymywane przez siły natury. W Polsce takim wyjątkowym przykładem może być Puszcza Białowieska w części...

poleca84%

Obieg węgla w przyrodzie. Efekt cieplarniany.

Krążenie węgla w przyrodzie jest prawie tym samym, co krążenie materii w ogóle. Myślimy wtedy przede wszystkim o materii organicznej, materii której konstrukcja oparta jest na węglu. Należy pamiętać, że istnieje również węgiel w postaci związków...

poleca82%

Wady i zalety energetyki jądrowej

Energetyka : Energetyka jest to nauka techniczna zajmująca się zagadnieniami przetwarzania, przesyłania, gromadzenia i wykorzystywania różnych rodzajów energii. W zależności od rodzaju energii można wyróżnić: energetykę cieplną...

poleca80%

Kwaśne opady

Kwaśne opady - to kwaśne zanieczyszczenia powietrza, które mogą znajdować się w kwaśnym deszczu,ale mogą również występować w postaci kwaśnej mgły lub śniegu.Ich żródłem są zanieczyszczenia atmosfery. Powodują je przede wszystkim związki siarki z...

poleca82%

Plusy i minusy energii jądrowej.

Energia jest obecnie bardzo potrzebna ludzkości. Przez wieki zastanawiano się, jakie są najlepsze sposoby jej pozyskiwania. Pierwszym źródłem był ogień. Jednakże nie był on wystarczający gdyż ludziom potrzebne było coraz to większe pokłady...

poleca83%

Prowadzenie lekcji - temat: Sawanny

Sawanny występują na znacznych obszarach Afryki i Ameryki Południowej na północ i południe od strefy lasów równikowych, a także w Indiach, wschodniej Australii czy na pograniczu meksykańsko-amerykańskim. Nomadzi ludzie żyjący w strefie sawann...

poleca82%

Znaczenie Powietrza dla życia człowieka i innych organizmów żywych

Powietrze, mieszanina gazów oraz cząstek stałych, z których składa się atmosfera ziemska. To przeważnie właśnie ukazuje się nam po wpisaniu hasła „powietrze” do jednej z wielu encyklopedii. Ale jakie znaczenie ma to powietrze dla życia na Ziemi?...

poleca84%

Samooczyszczanie wód oraz czynniki ekologiczne wpływające na jego przebieg.

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych jest obecnie tak powszechne, że wody zupełnie czyste należą w zasadzie do rzadkości. Nawet zbiorniki usytuowane z dala od miast, osiedli oraz zakładów przemysłowych otrzymują ze zlewni wraz z wodami opadowymi...

poleca82%

Obieg węgla w przyrodzie

Węgiel wielokrotnie przemieszcza się w cyklu zamkniętym między atmosferą ziemską, skorupą ziemską, hydrosferą i organizmami. Węgiel jest głównym pierwiastkiem wchodzącym w skład związków organicznych, z których są zbudowane ciała organizmów....

poleca82%

Zanieczyszczenia wód

Znaczenie wody występującej na naszym globie w postaci źródeł, rzek, potoków, mórz, oceanów jest ogromne, a zastosowanie wszechstronne. Woda jest czynnikiem życia, składnikiem organizmu człowieka, świata zwierzęcego i roślinnego: jest środowiskiem...

poleca79%

Zanieczyszczenia ekologiczne i ich skutki (73 strony)

Spis treści 1. Zanieczyszczenia środowiska 2. Samooczyszczanie wód oraz czynnikiekologicznewpływające na jego przebieg 3. Kwaśne deszcze 4. Katastrofy ekologiczne: wyciek ropy w Kuwejcie 5. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 6....

poleca84%

Kwaśne deszcze - zagrożenie środowiska

Szybki rozwój przemysłu i motoryzacji oraz związany z tym gwałtowny wzrost zużycia surowców energetycznych (węgiel, gaz ziemny, ropa naftowa) spowodowały zmiany w składzie powietrza. Jedna z bardziej negatywnych zmian, jakie coraz częściej...

poleca78%

Jakie działania należy podjąć, aby chronić środowisko naturalne?

Z dnia na dzień coraz więcej ludzi posiada większą wiedzę ekologiczną, lecz nie każdy z niej korzysta. Bezmyślne działania mogą doprowadzić do skrajnego stanu naszej planety. W ostatnim trzydziestoleciu doprowadziliśmy środowisko do stanu,...

poleca77%

Królestwo roślin

Królestwo roślin wykazuje zdumiewającą różnorodność. Należą do niego mikroskopijne bakterie (niektóre szkodliwe, inne potrzebne człowiekowi) i rośliny. Aby uświadomić sobie jak ważną rolę odgrywają w naszym życiu, musimy je lepiej poznać. Na...

poleca84%

Zagrożenia związane z działalnością człowieka

Dziura ozonowa Za zanikanie warstwy ozonowej odpowiedzialny jest głównie chlor z chlorofluoroweglanów (CFC). Poczynając od lat 1930 związek ten był powszechnie stosowany w lodówkach oraz klimatyzatorach na całym świecie. Dopiero w 1987 r. na...

poleca81%

Zagrożenia środowiska związane z wydobyciem i transportem i przetwarzaniem kopalnych związków węgla

ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA ZWIĄZANE Z WYDOBYCIEM I TRANSPORTEM I PRZETWARZANIEM KOPALNYCH ZWIĄZKÓW WĘGLA Paliwa kopalne to substancje powstałe ze związków organicznych w wyniku zalegania przez kilkadziesiąt lub kilkaset milionów...

poleca84%

Zanieczyszczenie środowiska

zanieczyszczenie środowiska-praca domowa (ja dostałam 5 )

poleca80%

Dlaczego powinniśmy chronić środowisko?

Środowisko naturalne jest niezwykle ważnym, choć na co dzień niezauważanym i niedostrzeganym elementem życia. Ono stanowi jednak nasze otoczenie i właśnie dla tego musimy je chronić. Jeżeli nie zadbamy o jego czystość, skazani będziemy na życie w...

poleca83%

Podstawowe zagadnienia zwiazane z ekologia i oczhrona środowiska

1. Definicja ekologii i zakres jej badań 2. Podział ekologii: 2.1. Autekologia i synekologia 2.2. Ekologia społeczna 2.3 Ekologia człowieka 3. Środowisko i jego elementy 4. Czynniki ograniczające występowanie organizmów żywych w...

poleca83%

Przemiany energii w przyrodzie. Alternatywne źródła energii.

Chcąc podnieść za pomocą dźwigu wielotonowy ciężar wykorzystujemy energię prądu elektrycznego, jazda samochodem wymaga energii zawartej w paliwie, poruszamy sie dzięki energii zawartej w pokarmie. Wykonanie jakiejkolwiek pracy ( w sensie fizyki )...

poleca65%

Znaczenie mchu w przyrodzie.

Mchy mają duże znaczenie przyrodnicze i gospodarcze: przynoszą zarówno korzyści jak i szkody.Mchy właściwe jako mało wymagające rośliny, pełnią rolę pionierów przygotowujących glebę dla innych roślin np. na skałach gatunki rodzaju strzechwa -...

poleca86%

Kwaśne deszcze

Czym są kwaśne deszcze? Kwaśne deszcze, to opady atmosferyczne zawierające w kroplach wody zaabsorbowane gazy - dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu i inne bezwodniki kwasowe oraz produkty ich reakcji w atmosferze - słabe roztwory kwasu...

poleca63%

Lasy równikowe.

Klimat równikowy stwarza roślinom idealne warunki do rozwoju. Tylko w tej jednej strefie nie ma pór roku. Powietrze jest wilgotne, ponieważ naturalne zbiorniki wodne, bagna i lasy intensywnie parują. Średnie temperatury powietrza wszystkich...

poleca85%

Efekt cieplarniany

Przez efekt cieplarniany rozumiemy wzrost w atmosferze tzw. gazów cieplarnianych do których zaliczamy głównie parę wodną (H2O), dwutlenek węgla (CO2) i metan (CH4). Udział tych gazów w całkowitym efekcie cieplarnianym jest następujący: Para...

poleca85%

Podstawy ekologii

Ekologia-zajmuje się badaniem wzajemnych zależności pomiędzy żywymi organizmami a ich środowiskiem. Zależności te decydują o strukturze i funkcjonowaniu życia na Ziemi. Organizmy żywe i ich środowisko abiotyczne stanowią dwa człony układu...

poleca81%

Źródła zanieczyszczeń atmosfery

Niekorzystne zjawiska związane z zanieczyszczeniem atmosfery Zanieczyszczenia powietrza- źródłem zanieczyszczenia powietrza jest przemysł energetyczny i metalurgiczny. W wyniku spalania paliw, a zwłaszcza węgla, do atmosfery przedostają się...

poleca84%

Ochrona przyrody.

1. Czym różni się rolnictwo ekologiczne od tradycyjnego? 2. Wymień przykłady działań, które powodują obecnie wymieranie gatunków. 3. Wymień zwierzęta, które już wymarły wskutek działań człowieka. 4. Co to jest Czerwona Księga? 5. Wymień nazwę,...

poleca81%

Recykling...

Recykling to powtórne przetwarzanie substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu. Recykling ma duże znaczenie dla naszego...

poleca76%

Skutki zanieczyszczenia wód

Woda jako czynnik biologiczny i podstawowy surowiec, którego niczym nie można zastąpić warunkuje rozwój gospodarczy kraju. Wymagana jest przy tym odpowiednia jakość wody. Postępująca urbanizacji i rozwój przemysłu, któremu towarzyszy wzrost...

poleca77%

Strefy roślinne Ziemi - Biomy.

Rozmieszczenie roślinności zależy głównie od warunków klimatycznych, a w szczególności od wielkości opadów i ich rozkładu w ciągu roku. Znaczny wpływ na typ roślinności mają: - rodzaj gleby, - wysokość nad...

poleca83%

Ścieki komunalne

Drugie, po ropie naftowej, miejsce na liście najgroźniejszych dla środowiska substancji zajmują ścieki komunalne. Obecnie głównymi źródłami zanieczyszczeń wód są ścieki komunalne i przemysłowe (zawierające m.in. sole metali ciężkich, związki...

poleca84%

Zanieczyszczenia

Jakie czynniki zanieczyszczają środowisko i skąd biorą się zanieczyszczenia? Zanieczyszczenia powietrza można podzielić na: naturalne – w wyniku wybuchów wulkanu, wydobywania się gazów z ziemi, pożarów lasu, burz pyłowych, przedostawania się...

poleca80%

Jak zmniejszyc ilość odpadów?

„CO ZROBIC, ABY GÓRA SMIECI NIE ROSŁA?” Spis treści I Wstęp II Sposoby zmniejszenia ilości odpadów 1. Segregacja a) papier b) aluminium i inne metale c) szkło d) plastik i folia...

poleca80%

Zanieczyszczenia wód

Zanieczyszczenia wód w Polsce są duże. Zanieczyszczenia te pochodzą z różnych źródeł, są nimi: ścieki komunalne z miast i osiedli, różnorodne ścieki przemysłowe spływające do rzek z zakładów produkcyjnych, ścieki pochodzące z rolnictwa. Jeśli...

poleca84%

Czy powodziom można zapobiec ?

Powodzie towarzyszą człowiekowi od początku jego istnienia. Jest to zjawisko naturalne i nie stanowi zagrożenia dla środowiska, choć łączy się często ze znacznymi ofiarami zarówno wśród ludzi, wszelkich zwierząt jak i stratami materialnymi....

poleca80%

Znaczenie lasów

Od dawien dawna las dostarczał drewna. Drewno jest najstarszym surowcem ziemi, stosowanym do budowy domów, wyrobu sprzętów i jako opał. Dziś niewątpliwie używa się innych materiałów do produkcji wielu przedmiotów, dawniej wytwarzanych z drewna,...

poleca82%

Pozytywne i negatywne skutki nawożenia na otaczające środowisko.

Pozytywne i negatywne skutki nawożenia na otaczające środowisko. W mojej pracy pragnę wskazać na pozytywne i negatywne skutki nawożenia na otaczające środowisko, aby rozpocząć omówienie tematu należy przytoczyć definicje nawożenia. Nawożenie...

poleca83%

Recycling

Recykling to wykorzystanie odpadów. Materiały, z których wykonane są zużyte przedmioty wykorzystuje się w całości lub części. W obecnych czasach gwałtownie przybywa odpadów. Kiedy beztrosko wyrzucamy niepotrzebne już rzeczy, nic tylko...

poleca76%

Obieg azotu w przyrodzie

Obieg azotu w przyrodzie opiera się na 5 podstawowych procesach -pobieranie nieorganicznych związków z podłoża -rozkładziemartwych szczątków organicznych z uwolnieniem amonialu -wiazaniu azoty cząsteczkowego -nitryfikacje -dentryfikacja...