profil

Biologia

(300)
Lista
Popularne | Najnowsze
poleca81%

Przyczyny, skutki, metody zapobiegania efektu cieplarnianego

Przyczyny efektu cieplarnianego Przyczyną efektu cieplarnianego jest nadmierne gromadzenie się gazów cieplarnianych w atmosferze Ziemi, spowodowane między innymi przeszło stuletnim rozwojem przemysłu i spalaniem paliw kopalnych - węgla i ropy...

poleca82%

Sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom

1. Zanieczyszczenia powietrza można zmniejszyć dzięki : - modernizacji zakładów przemysłowych i stosowaniu mniej szkodliwych dla środowiska technologii; - ograniczeniu strat energii w przemyśle i budynkach mieszkalnych, stosując...

poleca82%

Plusy i minusy energii jądrowej.

Energia jest obecnie bardzo potrzebna ludzkości. Przez wieki zastanawiano się, jakie są najlepsze sposoby jej pozyskiwania. Pierwszym źródłem był ogień. Jednakże nie był on wystarczający gdyż ludziom potrzebne było coraz to większe pokłady...

poleca84%

Powodzie

Powodzie towarzyszą człowiekowi od początku jego istnienia. Jest to zjawisko naturalne i nie stanowi zagrożenia dla środowiska, choć łączy się często ze znacznymi ofiarami zarówno wśród ludzi, wszelkich zwierząt jak i stratami materialnymi....

poleca83%

Zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska, takich jak dziura ozonowa, kwaśne deszcze, czy efekt cieplarniany .Najczęściej i najbardziej zanieczyszczają atmosferę: dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły....

poleca84%

Zanieczyszczenia wód rzecznych

Spis Treści Rodzaje zanieczyszczeń str. 2 Podział źródeł zanieczyszczeń ze względu na powstawanie str. 2 Zanieczyszczenia wód rzecznych str. 4 Szkody wynikające z zanieczyszczenia wód rzecznych w przemyśle i gospodarce człowieka str. 8...

poleca84%

Podstawowe zagadnienia zwiazane z ekologia i oczhrona środowiska

1. Definicja ekologii i zakres jej badań 2. Podział ekologii: 2.1. Autekologia i synekologia 2.2. Ekologia społeczna 2.3 Ekologia człowieka 3. Środowisko i jego elementy 4. Czynniki ograniczające występowanie organizmów żywych w...

poleca84%

Ekorozwój

Spis Treści Ekorozwój Geneza Ekorozwój Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr Świat Perspektywy Pracy Bibliografia Ekorozwój Geneza Rozwój nie zagrażający środowisku naturalnemu, harmonijne włączanie człowieka w świat przyrody;...

poleca84%

Zanieczyszczenia wód na świecie

Woda zajmuje 2/3 naszej planety. Około 97% wody na Ziemi to morza i oceany, które pokrywają 3/4 powierzchni Błękitnej Planety. Pozostałe 3% to woda słodka, z której większość uwięziona jest w czapach lodowcowych. Dla potrzeb człowieka pozostaje...

poleca82%

Recycling

Recykling to wykorzystanie odpadów. Materiały, z których wykonane są zużyte przedmioty wykorzystuje się w całości lub części. W obecnych czasach gwałtownie przybywa odpadów. Kiedy beztrosko wyrzucamy niepotrzebne już rzeczy, nic tylko...

poleca84%

Żródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.

Budowa atmosfery: - troposfera, - tropopauza, - stratosfera, - stratopauza, - mezosfera, - mezopauza, - termosfera, - egzosfera. Troposfera charakteryzuje się spadkiem temperatury w miarę wzrostu odległości od powierzchni Ziemi. Na...

poleca82%

Wady i zalety energetyki jądrowej

Energetyka : Energetyka jest to nauka techniczna zajmująca się zagadnieniami przetwarzania, przesyłania, gromadzenia i wykorzystywania różnych rodzajów energii. W zależności od rodzaju energii można wyróżnić: energetykę cieplną...

poleca84%

Alternatywne - odnawialne źródła energii.

Potencjał techniczny odnawialnych źródeł energii w Polsce szacuje się na 3.850 PJ rocznie. Stanowi to prawie 90% zapotrzebowania na energię (4.292 PJ w 1997 r.). Najwyższy potencjał w Polsce ma energia geotermalna (1.512 PJ/rok), słoneczna (1.340...

poleca82%

Obieg węgla w przyrodzie

Węgiel wielokrotnie przemieszcza się w cyklu zamkniętym między atmosferą ziemską, skorupą ziemską, hydrosferą i organizmami. Węgiel jest głównym pierwiastkiem wchodzącym w skład związków organicznych, z których są zbudowane ciała organizmów....

poleca83%

Zanieczyszczenie wody.

WODA <BR> <BR>Jedna trzecia ludzkiej populacji cierpi z powodu braku świeżej wody lub nieodpowiedniej jej jakości. <BR> Do roku 2025 trzeba będzie zaspokoić potrzeby dodatkowych 5 miliardów ludzi w dostępie do wody pitnej....

poleca84%

Ochrona środowiska

Szkodliwy wpływ gospodarki człowieka na ekosystemy Zanieczyszczenia stanowią jeden z przykładów niezamierzonego oddziaływania człowieka na ekosystemy wodne. Silny i szybki rozwój gospodarki zwiększa ogromne zapotrzebowanie na wodę i to na wodę...

poleca83%

Eutrofizacja

To wzrost trofii, czyli żyzności wód głównie wzrost stężeń związków fosforu i azotu. Związki te dopływają do wód w postaci mineralnej, bądź też jako materia organiczna, która ulegając rozkładowi, dostarcza przyswajalnych dla roślin form...

poleca84%

Polityka ekologiczna państwa

W polityce ekologicznej państwa edukacja ekologiczna społeczeństwa uznawana jest za jeden z ważniejszych instrumentów realizacji strategii ekorozwoju społecznego i gospodarczego. Poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa jest bowiem warunkiem...

poleca84%

Przemiany energii w przyrodzie. Alternatywne źródła energii.

Chcąc podnieść za pomocą dźwigu wielotonowy ciężar wykorzystujemy energię prądu elektrycznego, jazda samochodem wymaga energii zawartej w paliwie, poruszamy sie dzięki energii zawartej w pokarmie. Wykonanie jakiejkolwiek pracy ( w sensie fizyki )...

poleca83%

Odnawialne źródła energii i zasobów.

1. Wstęp Naukowcy przypuszczają, że dotychczas znane złoża ropy naftowej przy obecnym wydobyciu, wyczerpią się w przeciągu 30 lat!!! Złoża gazu ziemnego powinny wystarczyć na eksploatację ich przez najbliższe 100 lat. Oba te surowce jak i...

poleca84%

Łąka jako jeden z ekosystemów lądowych.

Łąka jest to ekosystem stworzony przez wycięcie lasu na glebach wilgotnych i następnie zatrzymany na wczesnym stadium sukcesji przez ciągłe koszenie i wypasanie zwierząt gospodarskich. Rośliny łąkowe są źródłem pokarmu dla zwierząt hodowlanych. W...

poleca84%

Zagrożenia spowodowane działalnością człowieka na terenie Szczecina i jego najbliższych okolic.

Postęp cywilizacyjny z założenia ma służyć ludzkości. Jednak jego niekontrolowany rozwój stwarza różne zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz zdrowia i bezpieczeństwa człowieka. Na terenie Szczecina i w jego najbliższych okolicach również...

poleca83%

Traktowanie zwierząt - miernikiem kultury człowieka

Na ogół ludziom towarzyszy przekonanie o wyższości człowieka nad światem zwierzęcym. Przekonanie to prowadzi do nie liczenia się z prawami zwierząt i nadużywania ich. Postępowanie takie budzi poważny sprzeciw ekologów, którzy rozumieją rolę...

poleca81%

Recykling

Recykling to powtórne przetwarzanie substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu. Recykling ma duże znaczenie dla naszego...

poleca82%

Zanieczyszczenia wód.

Ok. 97% wody na Ziemi to morza i oceany, które pokrywają 3/4 powierzchni Błękitnej Planety. Pozostałe 3% to woda słodka, z której większość uwięziona jest w czapach lodowcowych. Dla potrzeb człowieka pozostaje dostępne zaledwie 0.03% zasobów...

poleca83%

Zanieczyszczenie wód w Polsce

Całkowita ilość wody w przyrodzie jest stała, woda jest w ciągłym obiegu. Większość wody jest w oceanach. Na ląd trafia woda z opadów atmosferycznych. Część tej wody wyparowuje, reszta wsiąka w grunt. Woda jest środowiskiem życia oraz składnikiem...

poleca84%

Racjonalna gospodarka odpadami

Zanieczyszczenie środowiska to odwieczny problem, który dotyka chyba każdego. Potęgujemy je używając pieców na węgiel lub farb i lakierów w aerozolu. Ale chyba największym zagrożeniem są odpady, które poważnie grożą nam pogrzebaniem pod górą...

poleca81%

Jak zmniejszyc ilość odpadów?

„CO ZROBIC, ABY GÓRA SMIECI NIE ROSŁA?” Spis treści I Wstęp II Sposoby zmniejszenia ilości odpadów 1. Segregacja a) papier b) aluminium i inne metale c) szkło d) plastik i folia...

poleca83%

Zanieczyszczenie wód

ZANIECZYSZCZENIE WÓD jest spowodowane głównie substancjami chemicznymi, bakteriami i innymi mikroorganizmami, obecnymi w wodach naturalnych w zwiększonej ilości. Substancje chemiczne ? organiczne i nieorganiczne (mineralne) ? występują w postaci...

poleca82%

Zagrożenia środowiska związane z wydobyciem i transportem i przetwarzaniem kopalnych związków węgla

ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA ZWIĄZANE Z WYDOBYCIEM I TRANSPORTEM I PRZETWARZANIEM KOPALNYCH ZWIĄZKÓW WĘGLA Paliwa kopalne to substancje powstałe ze związków organicznych w wyniku zalegania przez kilkadziesiąt lub kilkaset milionów...

poleca83%

Tatrzański Park Narodowy

Rosliny Pomimo zniszczeń dokonanych przez gospodarkę świat roślinny jest bardzo bogaty. Wynikiem zróżnicowania warunków klimatycznych jest piętrowy układ roślinności. Jednym z najbardziej istotnych składników krajobrazu tatrzańskiego są lasy...

poleca82%

Zanieczyszczenia wód

Znaczenie wody występującej na naszym globie w postaci źródeł, rzek, potoków, mórz, oceanów jest ogromne, a zastosowanie wszechstronne. Woda jest czynnikiem życia, składnikiem organizmu człowieka, świata zwierzęcego i roślinnego: jest środowiskiem...

poleca83%

Zanieczyszczenia środowiska

ZANIECZYSZCZENIA WÓD Zanieczyszczenia wód to substancje chemiczne, bakterie i inne mikroorganizmy, obecne w wodach naturalnych w zwiększonej ilości. Substancje chemiczne - organiczne i nieorganiczne (mineralne) - występują w postaci roztworów,...

poleca82%

Znaczenie wody oraz powietrza w życiu człowieka.

WODA Woda jest potrzebna wszystkim żywym organizmom. Bez wody nie byłoby egzystencji. Dla niektórych zwierząt jest środowiskiem życia. Woda jest podstawowym składnikiem każdej żywej komórki. Jest potrzebna we wszystkich procesach przemiany...

poleca84%

Zasada działania oczyszczalni ścieków

Pierwszym etapem oczyszczania ścieków jest oczyszczanie mechaniczne. Podlegają jemu ciała nierozpuszczalne, czyli zanieczyszczenia zawieszone w wodzie. W oczyszczalniach mechanicznych wykorzystuje się procesy cedzenia, filtrowania, osiadania...

poleca79%

Przyczyny niszczenia i degradacji gleb,oraz ich ochrona i rekultywacja.

1. Co to jest Gleba ? Gleba to powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej. Jest ona wytworem długotrwałych procesów odbywających się na powierzchni Ziemi. Wytworzenie 2-3 cm warstwy gleby trwa około 200-1000 lat. Tworzenie się gleby następuje w...

poleca83%

Efekt cieplarniany i dziura ozonowa

Atmosfera Powietrze atmosferyczne składa się w 99,9% z takich gazów jak: azot, dwuatomowy tlen, dwutlenek węgla i argon. Pozostały procent stanowią tak zwane gazy szczątkowe. Proporcje i stężenia poszczególnych gazów stanowiących powietrze, są...

poleca84%

Odpady

Odpady od wieków towarzyszą człowiekowi. Jednak dopiero w XX wieku stały się prawdziwie dużym problemem. Wynika to z coraz większej ich ilości i negatywnego wpływu na środowisko naturalne. W wyniku działalności człowieka wytwarzane są odpady...

poleca84%

Ochrona środowiska

ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII Alternatywne źródła energii to źródła inne niż paliwa kopalne, możliwe do przekształcenia w użyteczne formy energii, np. energia wietrzna, geotermalna, słoneczna, jądrowa, wodna. ZANIECZYSZCZENIA WÓD Woda jest tak...

poleca83%

Zanieczyszczenia środowiska.

W atmosferze ziemskiej na wysokości od 10 do 50 km występuje warstwa o podwyższonej koncentracji ozonu (O3) - ozonosfera. Maksymalne stężenie ozonu utrzymuje się na wysokości ok. 23 km. Od końca lat 70 - tych obserwuje się znaczny spadek...

poleca83%

Dziura ozonowa.

Tlen, którym oddychamy na co dzień to połączone wiązaniem chemicznym dwa atomy. W ozonie jest jeden dodatkowy. Jest on wytwarzany przez wyładowania elektryczne w powietrzu lub tlenie w tzw. ozonizatorach. Ozon jest niebieskawym gazem o ostrej...

poleca84%

Odnawialne źródła energii

Żyjemy w czasach charakteryzujących się gwałtownym wzrostem zapotrzebowania na energię pod różnymi postaciami. Dalsza egzystencja człowieka i jego rozwój uzależniony jest w głównej mierze od energii, można by rzec, że człowiek stał się jej...

poleca82%

Podatki ekologiczne

Podatki ekologiczne są skutecznym sposobem ograniczania zanieczyszczeń z rozproszonych źródeł ich emisji, na przykład ze spalania paliw w gospodarstwach domowych i małych przedsiębiorstwach, z transportu samochodowego i lotniczego, odpadów...

poleca84%

Opakowania a ochrona środowiska

Wielu z nas przyzwyczaiło się do tego, że kupujemy artykuły, które wyrzucamy po wykorzystaniu. Zwłaszcza dotyczy to produktów opakowanych bez umiaru lub wielowarstwowo. Nie zastanawiamy się, co dzieje się dalej z tym, co wyrzucamy. Nie myślimy o...

poleca82%

Wpływ segregacji odpadów na środowisko.

Aby wyeliminować jak największą liczbę zanieczyszczeń, stosujemy chemiczne oraz biologiczne środki ochrony środowiska. Kraje bogate reprezentujący wysoki poziom kultury zbierają surowce wtórne i doskonale je wykorzystują. W Polsce również...

poleca84%

Efekt cieplarniany - słownik

GAZY CIEPLARNIANE (GAZY SZKLARNIOWE) są to wszystkie gazy, które zatrzymują ciepło na planecie nie pozwalając mu wypromieniować w przestrzeń kosmiczną. Większość gazów cieplarnianych jest naturalnym składnikiem atmosfery. Należą do nich: dwutlenek...

poleca84%

Oczyszczanie wody.

Woda jest najlepszym rozpuszczalnikiem, jaki znamy-łatwo rozpuszcza w sobie tysiące związków chemicznych, które wraz ze ściekami wyrzucane są do środowiska naturalnego człowieka. Żadna z tradycyjnych metod oczyszczania wody nie potrafi usunąć z...

poleca84%

Zagrożenia ekologiczne Mielca i okolic

ZAGRORZENIA EKOLOOGICZNE Działalność gospodarcza człowieka zmierzająca do zaspokojenia wszelkich potrzeb oraz zabezpieczania swoich interesów jest głównym czynnikiem zniekształcającym środowisko. Zmiany te są w większości przypadków nie...

poleca82%

Aspekty ekologii z ochrony wód i gleb

Ochrona wód polega przede wszystkim na rozwiązaniach technicznych. Wśród takowych można wymienić takie sposoby jak stosowanie bezściekowych technologii w produkcji przemysłowej, napowietrzaniu wód stojących, zamykanie obiegów wodnych w cyklach...

poleca84%

Czy powodziom można zapobiec?

Powodzie towarzyszą człowiekowi od początku jego istnienia. Jest to zjawisko naturalne i nie stanowi zagrożenia dla środowiska, choć łączy się często ze znacznymi ofiarami zarówno wśród ludzi, wszelkich zwierząt jak i stratami materialnymi....