profil

Biologia

(300)
poleca81%

Przyczyny, skutki, metody zapobiegania efektu cieplarnianego

Przyczyny efektu cieplarnianego Przyczyną efektu cieplarnianego jest nadmierne gromadzenie się gazów cieplarnianych w atmosferze Ziemi, spowodowane między innymi przeszło stuletnim rozwojem przemysłu i spalaniem paliw kopalnych - węgla i ropy...

poleca84%

Powodzie

Powodzie towarzyszą człowiekowi od początku jego istnienia. Jest to zjawisko naturalne i nie stanowi zagrożenia dla środowiska, choć łączy się często ze znacznymi ofiarami zarówno wśród ludzi, wszelkich zwierząt jak i stratami materialnymi....

poleca81%

Rodzaje ścieków oraz zanieczyszczeń występujących w ściekach i

Ścieki – są to wody zużyte, zanieczyszczone, pozostające w wyniku działalności życiowej i produkcyjnej ludzi, a także wody z opadów atmosferycznych, odprowadzane do sieci kanalizacyjnej. Olbrzymia ilość ścieków zrzucana do wód powierzchniowych...

poleca83%

Niekorzystne zjawiska związane z zanieczyszczeniem atmosfery - efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze i smog

Efekt cieplarniany, zwany też szklarniowym, jest naturalnym zjawiskiem związanym z rozwojem życia na Ziemii. Polega on na utrzymywaniu bilansu energetycznego Ziemi dzięki specyficznym właściwościom atmosfery, która w całości przepuszcza...

poleca78%

Jakie działania należy podjąć, aby chronić środowisko naturalne?

Z dnia na dzień coraz więcej ludzi posiada większą wiedzę ekologiczną, lecz nie każdy z niej korzysta. Bezmyślne działania mogą doprowadzić do skrajnego stanu naszej planety. W ostatnim trzydziestoleciu doprowadziliśmy środowisko do stanu,...

poleca88%

Kwaśne deszcze

SPIS TREŚCI: 1. Czym są kwaśne deszcze? 2. Powstawanie kwaśnych deszczy 3. Historia kwaśnych deszczy 4. Kwaśne deszcze na świecie 5. Skutki występowania kwaśnych deszczy 6. Zapobieganie kwaśnym deszczom 1. CZYM SĄ KWAŚNE DESZCZE? Kwaśne...

poleca84%

Główne składniki powietrza. Źródła zanieczyszczeń powietrza

GŁOWNE SKŁADNIKI POWIETRZA • 78,09% azot • 20,95% tlen • 1% argon, neon, hel, metan, krypton, wodór i inne Azot jest podstawowym składnikiem powietrza. Wchodzi w skład wielu związków, takich...

poleca81%

Źródła zanieczyszczeń atmosfery

Niekorzystne zjawiska związane z zanieczyszczeniem atmosfery Zanieczyszczenia powietrza- źródłem zanieczyszczenia powietrza jest przemysł energetyczny i metalurgiczny. W wyniku spalania paliw, a zwłaszcza węgla, do atmosfery przedostają się...

poleca82%

Wpływ segregacji odpadów na środowisko.

Aby wyeliminować jak największą liczbę zanieczyszczeń, stosujemy chemiczne oraz biologiczne środki ochrony środowiska. Kraje bogate reprezentujący wysoki poziom kultury zbierają surowce wtórne i doskonale je wykorzystują. W Polsce również...

poleca84%

Wpływ kwasów na środowisko naturalne

Kwasy i ich roztwory ze względu na swój (jak sama nazwa wskazuje) kwaśny odczyn wywierają odpowiedni wpływ na wszystko, co znajduje się w ich otoczeniu. W środowisku Ziemi wyraz „odpowiedni” znaczy „negatywny”, choć nie jest to regułą. Chyba...

poleca76%

Skutki zanieczyszczenia wód

Woda jako czynnik biologiczny i podstawowy surowiec, którego niczym nie można zastąpić warunkuje rozwój gospodarczy kraju. Wymagana jest przy tym odpowiednia jakość wody. Postępująca urbanizacji i rozwój przemysłu, któremu towarzyszy wzrost...

poleca82%

Znaczenie Powietrza dla życia człowieka i innych organizmów żywych

Powietrze, mieszanina gazów oraz cząstek stałych, z których składa się atmosfera ziemska. To przeważnie właśnie ukazuje się nam po wpisaniu hasła „powietrze” do jednej z wielu encyklopedii. Ale jakie znaczenie ma to powietrze dla życia na Ziemi?...

poleca83%

Zagrożenia związane z działalnością człowieka

Dziura ozonowa Za zanikanie warstwy ozonowej odpowiedzialny jest głównie chlor z chlorofluoroweglanów (CFC). Poczynając od lat 1930 związek ten był powszechnie stosowany w lodówkach oraz klimatyzatorach na całym świecie. Dopiero w 1987 r. na...

poleca80%

Kwaśne opady

Kwaśne opady - to kwaśne zanieczyszczenia powietrza, które mogą znajdować się w kwaśnym deszczu, ale mogą również występować w postaci kwaśnej mgły lub śniegu. Ich źródłem są zanieczyszczenia atmosfery. Powodują je przede wszystkim związki...

poleca82%

Kwaśne deszcze

Często w TV słyszymy o opadach kwaśnych deszczy. Ale mało kto wie, czym one tak naprawdę są. Bo czym są?! W poniższej pracy postaram się chociaż troszkę jaśniej wytłumaczyć to zjawisko. Czym są kwaśne deszcze? Kwaśne deszcze są to opady...

poleca82%

Plusy i minusy energii jądrowej.

Energia jest obecnie bardzo potrzebna ludzkości. Przez wieki zastanawiano się, jakie są najlepsze sposoby jej pozyskiwania. Pierwszym źródłem był ogień. Jednakże nie był on wystarczający gdyż ludziom potrzebne było coraz to większe pokłady...

poleca77%

Królestwo roślin

Królestwo roślin wykazuje zdumiewającą różnorodność. Należą do niego mikroskopijne bakterie (niektóre szkodliwe, inne potrzebne człowiekowi) i rośliny. Aby uświadomić sobie jak ważną rolę odgrywają w naszym życiu, musimy je lepiej poznać. Na...

poleca81%

Wpływ stanu gleb na zdrowie człowieka

Zanieczyszczeniami gleb i gruntów są wszelkie związki chemiczne i pierwiastki promieniotwórcze, a także mikroorganizmy, które występują w glebach w zwiększonych ilościach. Do najbardziej rozpowszechnionych zanieczyszczeń gleb i gruntów...

poleca80%

Dlaczego powinniśmy chronić środowisko?

Środowisko naturalne jest niezwykle ważnym, choć na co dzień niezauważanym i niedostrzeganym elementem życia. Ono stanowi jednak nasze otoczenie i właśnie dla tego musimy je chronić. Jeżeli nie zadbamy o jego czystość, skazani będziemy na życie w...

poleca84%

Łąka jako jeden z ekosystemów lądowych.

Łąka jest to ekosystem stworzony przez wycięcie lasu na glebach wilgotnych i następnie zatrzymany na wczesnym stadium sukcesji przez ciągłe koszenie i wypasanie zwierząt gospodarskich. Rośliny łąkowe są źródłem pokarmu dla zwierząt hodowlanych. W...

poleca93%

Wpływ alkoholu na zdrowie człowieka

„Choroba alkoholowa”, „Uzależnienie od alkoholu", „Alkoholizm”, to terminy oznaczające potrzebę okresowego picia alkoholu w celu doznawania jego działania psychicznego, a czasem także dla uniknięcia złego samopoczucia, wynikającego z jego...

poleca83%

Traktowanie zwierząt - miernikiem kultury człowieka

Na ogół ludziom towarzyszy przekonanie o wyższości człowieka nad światem zwierzęcym. Przekonanie to prowadzi do nie liczenia się z prawami zwierząt i nadużywania ich. Postępowanie takie budzi poważny sprzeciw ekologów, którzy rozumieją rolę...

poleca83%

Tatrzański Park Narodowy

Rosliny Pomimo zniszczeń dokonanych przez gospodarkę świat roślinny jest bardzo bogaty. Wynikiem zróżnicowania warunków klimatycznych jest piętrowy układ roślinności. Jednym z najbardziej istotnych składników krajobrazu tatrzańskiego są lasy...

poleca82%

Obieg węgla w przyrodzie

Węgiel wielokrotnie przemieszcza się w cyklu zamkniętym między atmosferą ziemską, skorupą ziemską, hydrosferą i organizmami. Węgiel jest głównym pierwiastkiem wchodzącym w skład związków organicznych, z których są zbudowane ciała organizmów....

poleca76%

Obieg azotu w przyrodzie

Obieg azotu w przyrodzie opiera się na 5 podstawowych procesach - pobieranie nieorganicznych związków z podłoża - rozkładzie martwych szczątków organicznych z uwolnieniem amonialu - wiązaniu azoty cząsteczkowego - nitryfikacje - dentryfikacja...

poleca63%

Lasy równikowe.

Klimat równikowy stwarza roślinom idealne warunki do rozwoju. Tylko w tej jednej strefie nie ma pór roku. Powietrze jest wilgotne, ponieważ naturalne zbiorniki wodne, bagna i lasy intensywnie parują. Średnie temperatury powietrza wszystkich...

poleca83%

Prowadzenie lekcji na temat: Sawanny

Sawanny występują na znacznych obszarach Afryki i Ameryki Południowej na północ i południe od strefy lasów równikowych, a także w Indiach, wschodniej Australii czy na pograniczu meksykańsko-amerykańskim. Nomadzi ludzie żyjący w strefie sawann...

poleca85%

Zanieczyszczenia powietrza, a zdrowie człowieka

Powietrze atmosferyczne wypełnia naszą przestrzeń życiową, jest dookoła nas i w naszych płucach. Z reguły nie zastanawiamy się nad jego składem, ale potrafimy ocenić jego jakość w zależności od naszego samopoczucia. Odczuwamy wilgoć zawartą w...

poleca85%

Alternatywne źródła energii

Zwykle pod pojęciem źródła energii rozumie się źródło energii pierwotnej (nie przetworzonej) paliw, jądrowej, wód, wnętrza Ziemi oraz energii wiatrowej, promieniowania Słońca i reakcji chemicznych. Podstawowym źródłem energii dla Ziemi jest...

poleca79%

Rodzaje zanieczyszczeń powietrza i ich źródła

Atmosfera stanowi jeden z trzech podstawowych elementów środowiska. Różni się on w sposób istotny od pozostałych (hydrosfera i toposfera) zdecydowanie łatwiejszą migracją zanieczyszczeń. Na skutek ruchów mas powietrza zanieczyszczenia mogą łatwo...

poleca85%

Odpady w środowisku lokalnym - prezentacja

Prezentacja w załączniku

poleca85%

Organizacja gospodarki odpadami

Sposoby ograniczania ilości odpadów Każdy nie zagospodarowany i nie mający określonego przeznaczenia produkt (surowiec, materiał, produkt finalny) nabywa właściwości odpadu. Każdy odpad staje się surowcem (albo zasobem surowcowym) lub...

poleca82%

Sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom

1. Zanieczyszczenia powietrza można zmniejszyć dzięki : - modernizacji zakładów przemysłowych i stosowaniu mniej szkodliwych dla środowiska technologii; - ograniczeniu strat energii w przemyśle i budynkach mieszkalnych, stosując...

poleca87%

Społeczna akceptacja energetyki jądrowej

Energetyka jądrowa w danym kraju nie może się rozwijać bez akceptacji społecznej. Jest to oczywista prawda szczególnie w krajach demokratycznych. Jako przykład może tu służyć Austria i Szwecja, gdzie...

poleca65%

Znaczenie mchu w przyrodzie.

Mchy mają duże znaczenie przyrodnicze i gospodarcze: przynoszą zarówno korzyści jak i szkody.Mchy właściwe jako mało wymagające rośliny, pełnią rolę pionierów przygotowujących glebę dla innych roślin np. na skałach gatunki rodzaju strzechwa -...

poleca85%

Alternatywne źródła energii

Zapotrzebowanie na energię w społeczeństwie przełomu XX i XXI wieku jest olbrzymie. Trudno w dzisiejszych czasach wyobrazić sobie życie bez użytkowania energii elektrycznej. Energia ta obecnie jest nam tak samo niezbędna do życia jak woda i...

poleca82%

Wady i zalety energetyki jądrowej

Energetyka : Energetyka jest to nauka techniczna zajmująca się zagadnieniami przetwarzania, przesyłania, gromadzenia i wykorzystywania różnych rodzajów energii. W zależności od rodzaju energii można wyróżnić: energetykę cieplną...

poleca83%

Negatywne skutki działania niektórych substancji chemicznych na środowisko przyrodnicze wersja skrócona

Negatywne skutki działania niektórych substancji chemicznych na środowisko przyrodnicze Czlowiek poprzez swoją działalność powoduje wzrost zanieczyszczenia: powietrza, wody i gleby. Zanieczyszczenie powietrza Poprzez zanieczyszczanie...

poleca82%

Charakterystyka wybranego biomu - TUNDRA

Spis treści: 1. Wstęp 2. Czym jest BIOM? 3. TUNDRA – co to takiego? 4. Tundra – warunki klimatyczne 5. Roślinność tundry 6. Fauna tundry 7. Zakończenie 8. Bibliografia WSTĘP "Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie...

poleca84%

Kwaśne deszcze - zagrożenie środowiska

Szybki rozwój przemysłu i motoryzacji oraz związany z tym gwałtowny wzrost zużycia surowców energetycznych (węgiel, gaz ziemny, ropa naftowa) spowodowały zmiany w składzie powietrza. Jedna z bardziej negatywnych zmian, jakie coraz częściej...

poleca83%

Dlaczego drewno jest surowcem ekologicznym najbardziej przyjaznym człowiekowi?

SPIS TRESCI: 1. Wstęp >> 2. Drewno przydatnym jest >> 3. Surowiec odnawialny >> 4. Drewno ratuje atmosferę >> 5. Mniejsze koszty ogrzewania >> 6. Zdrowe dla człowieka >> 7. Drewno nawet w czasie pożaru wykazuje zalety >> 8. Drewno jako...

poleca80%

Pozytywne skutki działalności człowieka na środowisko.

Cechą charakterystyczną rozwoju cywilizacyjnego na obecnym etapie jest stan, że działalność wytwórcza podyktowana uwarunkowaniami ekonomicznymi, sprowadzona do masowej skali produkcji, wywiera istotny wpływ na środowisko naturalne człowieka....

poleca81%

Formy ochrony przyrody

Ziemia jest domem człowieka. Pokrywają ją wody, gleby i skały. Gdy Ziemia choruje ludzie chorują razem z nią. Powinnością człowieka jest o nią dbać. Dzieci powinny poznać znaki: „Zielony punkt” i „Bez freonu”, które pozwalają rozróżnić produkty...

poleca82%

Zanieczyszczenia wód

Znaczenie wody występującej na naszym globie w postaci źródeł, rzek, potoków, mórz, oceanów jest ogromne, a zastosowanie wszechstronne. Woda jest czynnikiem życia, składnikiem organizmu człowieka, świata zwierzęcego i roślinnego: jest środowiskiem...

poleca85%

Podstawy ekologii

Ekologia-zajmuje się badaniem wzajemnych zależności pomiędzy żywymi organizmami a ich środowiskiem. Zależności te decydują o strukturze i funkcjonowaniu życia na Ziemi. Organizmy żywe i ich środowisko abiotyczne stanowią dwa człony układu...

poleca84%

Obieg węgla w przyrodzie. Efekt cieplarniany.

Krążenie węgla w przyrodzie jest prawie tym samym, co krążenie materii w ogóle. Myślimy wtedy przede wszystkim o materii organicznej, materii której konstrukcja oparta jest na węglu. Należy pamiętać, że istnieje również węgiel w postaci związków...

poleca84%

Samooczyszczanie wód oraz czynniki ekologiczne wpływające na jego przebieg.

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych jest obecnie tak powszechne, że wody zupełnie czyste należą w zasadzie do rzadkości. Nawet zbiorniki usytuowane z dala od miast, osiedli oraz zakładów przemysłowych otrzymują ze zlewni wraz z wodami opadowymi...

poleca84%

Zanieczyszczenia

Jakie czynniki zanieczyszczają środowisko i skąd biorą się zanieczyszczenia? Zanieczyszczenia powietrza można podzielić na: naturalne – w wyniku wybuchów wulkanu, wydobywania się gazów z ziemi, pożarów lasu, burz pyłowych, przedostawania się...

poleca83%

Podstawowe zagadnienia zwiazane z ekologia i oczhrona środowiska

1. Definicja ekologii i zakres jej badań 2. Podział ekologii: 2.1. Autekologia i synekologia 2.2. Ekologia społeczna 2.3 Ekologia człowieka 3. Środowisko i jego elementy 4. Czynniki ograniczające występowanie organizmów żywych w...

poleca82%

Zanieczyszczenia powietrza.

Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska, takich jak dziura ozonowa, kwaśne deszcze, czy efekt cieplarniany .Najczęściej i najbardziej zanieczyszczają atmosferę: dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły....