profil

Biologia

(300)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca81%

Przyczyny, skutki, metody zapobiegania efektu cieplarnianego

Przyczyny efektu cieplarnianego Przyczyną efektu cieplarnianego jest nadmierne gromadzenie się gazów cieplarnianych w atmosferze Ziemi, spowodowane między innymi przeszło stuletnim rozwojem przemysłu i spalaniem paliw kopalnych - węgla i ropy...

poleca82%

Sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom

1. Zanieczyszczenia powietrza można zmniejszyć dzięki : - modernizacji zakładów przemysłowych i stosowaniu mniej szkodliwych dla środowiska technologii; - ograniczeniu strat energii w przemyśle i budynkach mieszkalnych, stosując...

poleca83%

Znaczenie lasów

Od dawien dawna las dostarczał drewna. Drewno jest najstarszym surowcem ziemi, stosowanym do budowy domów, wyrobu sprzętów i jako opał. Dziś niewątpliwie używa się innych materiałów do produkcji wielu przedmiotów, dawniej wytwarzanych z drewna,...

poleca84%

Obieg węgla w przyrodzie

Węgiel wielokrotnie przemieszcza się w cyklu zamkniętym między atmosferą ziemską, skorupą ziemską, hydrosferą i organizmami. Węgiel jest głównym pierwiastkiem wchodzącym w skład związków organicznych, z których są zbudowane ciała organizmów....

poleca82%

Plusy i minusy energii jądrowej.

Energia jest obecnie bardzo potrzebna ludzkości. Przez wieki zastanawiano się, jakie są najlepsze sposoby jej pozyskiwania. Pierwszym źródłem był ogień. Jednakże nie był on wystarczający gdyż ludziom potrzebne było coraz to większe pokłady...

poleca84%

Wady i zalety energetyki jądrowej

Energetyka : Energetyka jest to nauka techniczna zajmująca się zagadnieniami przetwarzania, przesyłania, gromadzenia i wykorzystywania różnych rodzajów energii. W zależności od rodzaju energii można wyróżnić: energetykę cieplną...

poleca84%

Dziura ozonowa

ZAGROŻENIE WARSTWY OZONOWEJ, CZYLI POWSTANIE "DZIURY OZONOWEJ" Właściwości ozonu Ozon, forma tlenu z trzema atomami (zamiast dwóch jak w "normalnym" tlenie) jest wyraźnie toksyczny. 1 czastką tego gazu na milion części powietrza jest już dla...

poleca84%

Zanieczyszczenie wód na Ziemi oraz w Polsce

Woda jest tak samo ważna dla utrzymania życia jak tlen i pożywienie. Stanowi jeden z podstawowych elementów kształtujących środowisko życia i warunkujących działalność człowieka. Jest ona zarówno artykułem pierwszej potrzeby, jak i środkiem...

poleca83%

Recycling

Recykling to wykorzystanie odpadów. Materiały, z których wykonane są zużyte przedmioty wykorzystuje się w całości lub części. W obecnych czasach gwałtownie przybywa odpadów. Kiedy beztrosko wyrzucamy niepotrzebne już rzeczy, nic tylko...

poleca84%

Zanieczyszczenie wody.

WODA <BR> <BR>Jedna trzecia ludzkiej populacji cierpi z powodu braku świeżej wody lub nieodpowiedniej jej jakości. <BR> Do roku 2025 trzeba będzie zaspokoić potrzeby dodatkowych 5 miliardów ludzi w dostępie do wody pitnej....

poleca83%

Zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska, takich jak dziura ozonowa, kwaśne deszcze, czy efekt cieplarniany .Najczęściej i najbardziej zanieczyszczają atmosferę: dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły....

poleca83%

Odpady Przemysłowe i Komunalne i ich zagospodarowanie

ODPADY, odpadki, uboczne produkty działalności człowieka, nieprzydatne w miejscu i czasie, w którym powstały, szkodliwe lub uciążliwe dla środowiska przyrodniczego. Przyjmując za kryterium podziału miejsce powstawania rozróżnia się 2 grupy...

poleca83%

Recykling

Recykling to powtórne przetwarzanie substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu. Recykling ma duże znaczenie dla naszego...

poleca82%

Przyczyny niszczenia i degradacji gleb,oraz ich ochrona i rekultywacja.

1. Co to jest Gleba ? Gleba to powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej. Jest ona wytworem długotrwałych procesów odbywających się na powierzchni Ziemi. Wytworzenie 2-3 cm warstwy gleby trwa około 200-1000 lat. Tworzenie się gleby następuje w...

poleca84%

Znaczenie wody oraz powietrza w życiu człowieka.

WODA Woda jest potrzebna wszystkim żywym organizmom. Bez wody nie byłoby egzystencji. Dla niektórych zwierząt jest środowiskiem życia. Woda jest podstawowym składnikiem każdej żywej komórki. Jest potrzebna we wszystkich procesach przemiany...

poleca83%

Zmiany antropogeniczne w krajobrazie

Jednym z problemów współczesnego świata - poza zapobieżeniem zagładzie w wyniku wybuchu powszechnej wojny termojądrowej - staje się zapewnienie ludzkości tzw. " bezpieczeństwa ekologicznego " . Przez dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa...

poleca84%

Traktowanie zwierząt - miernikiem kultury człowieka

Na ogół ludziom towarzyszy przekonanie o wyższości człowieka nad światem zwierzęcym. Przekonanie to prowadzi do nie liczenia się z prawami zwierząt i nadużywania ich. Postępowanie takie budzi poważny sprzeciw ekologów, którzy rozumieją rolę...

poleca84%

Efekt cieplarniany i dziura ozonowa

Atmosfera Powietrze atmosferyczne składa się w 99,9% z takich gazów jak: azot, dwuatomowy tlen, dwutlenek węgla i argon. Pozostały procent stanowią tak zwane gazy szczątkowe. Proporcje i stężenia poszczególnych gazów stanowiących powietrze, są...

poleca84%

Działania ochronne dla wód powierzchniowych

Wody powierzchniowe w Polsce są głównym źródłem zaopatrzenia w wodę w naszym kraju. Charakteryzują się wysoką mętnością, szczególnie w okresach wiosennych roztopów i silnych deszczów. Wody te zanieczyszczone są też organicznymi i nieorganicznymi...

poleca83%

Zagrożenia środowiska związane z wydobyciem i transportem i przetwarzaniem kopalnych związków węgla

ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA ZWIĄZANE Z WYDOBYCIEM I TRANSPORTEM I PRZETWARZANIEM KOPALNYCH ZWIĄZKÓW WĘGLA Paliwa kopalne to substancje powstałe ze związków organicznych w wyniku zalegania przez kilkadziesiąt lub kilkaset milionów...

poleca84%

Zanieczyszczenia wody

1) Zanieczyszczenia wody Zanieczyszczenie wód jest spowodowane głównie substancjami chemicznymi, bakteriami i innymi mikroorganizmami, obecnymi w wodach naturalnych w zwiększonej ilości. Substancje chemiczne organiczne i nieorganiczne...

poleca83%

Podatki ekologiczne

Podatki ekologiczne są skutecznym sposobem ograniczania zanieczyszczeń z rozproszonych źródeł ich emisji, na przykład ze spalania paliw w gospodarstwach domowych i małych przedsiębiorstwach, z transportu samochodowego i lotniczego, odpadów...

poleca84%

Zanieczyszczenia środowiska.

W atmosferze ziemskiej na wysokości od 10 do 50 km występuje warstwa o podwyższonej koncentracji ozonu (O3) - ozonosfera. Maksymalne stężenie ozonu utrzymuje się na wysokości ok. 23 km. Od końca lat 70 - tych obserwuje się znaczny spadek...

poleca84%

Zanieczyszczenia powietrza (efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwasne deszcze)

Zanieczyszczenia powietrza. • Dziura ozonowa • Kwaśne deszcze • Efekt cieplarniany Dziura ozonowa Oprócz światła widzialnego, Słońce wytwarza, m.in. niewidoczne dla oka ludzkiego promieniowanie ultrafioletowe (zwane też nadfioletowym)....

poleca84%

Dziura ozonowa.

Tlen, którym oddychamy na co dzień to połączone wiązaniem chemicznym dwa atomy. W ozonie jest jeden dodatkowy. Jest on wytwarzany przez wyładowania elektryczne w powietrzu lub tlenie w tzw. ozonizatorach. Ozon jest niebieskawym gazem o ostrej...

poleca83%

Zielnik

Chwasty, jako jedna z wielu grup agrofagów, są wciąż obecne na naszych polach, powodując znaczne straty w plonach roślin. Charakteryzują się bowiem wielostronnym ujemnym wpływem na rośliny uprawne i środowisko, w którym występują. Odznaczają się...

poleca83%

Źródła zanieczyszczeń atmosfery

Niekorzystne zjawiska związane z zanieczyszczeniem atmosfery Zanieczyszczenia powietrza- źródłem zanieczyszczenia powietrza jest przemysł energetyczny i metalurgiczny. W wyniku spalania paliw, a zwłaszcza węgla, do atmosfery przedostają się...

poleca83%

Zanieczyszczenia powietrza.

Zanieczyszczenia powietrza, wszystkie substancje gazowe, stałe lub ciekłe, znajdujące się w powietrzu w ilościach większych niż ich średnie zawartości. Są to zarówno substancje naturalne (np. pyłki roślin, pyły wulkaniczne), jak też powstające w...

poleca83%

Woda i jej rola w przyrodzie. Zanieczyszczenia wód naturalnych. Sposoby usuwania zanieczyszczeń

Zastosowanie wody Na Ziemi woda występuje pod postacią jezior, rzek, strumieni, potoków, mórz i oceanów. Zajmuje ok. 71% powierzchni naszej planety. Organizmy żywe zajmują jej ok. 60%-90%. Zastosowanie H2O jest wszechstronne. Woda jest...

poleca83%

Ochrona środowiska

Szkodliwy wpływ gospodarki człowieka na ekosystemy Zanieczyszczenia stanowią jeden z przykładów niezamierzonego oddziaływania człowieka na ekosystemy wodne. Silny i szybki rozwój gospodarki zwiększa ogromne zapotrzebowanie na wodę i to na wodę...

poleca83%

Odpady komunalne i odpady przemysłowe. Spalanie odpadów. Odzysk energetyczny.

. Przepisy prawne dotyczące unieszkodliwiania odpadów: 1. Ustawa z dn.31. stycznia 1980 r./ z późniejszymi uzupełnieniami / o ochronie i kształtowaniu środowiska.(Dz.U.nr 49 z 1994r) a) zapewnia się ochronę i racjonalne kształtowanie...

poleca83%

Alternatywne żródła energii

Alternatywne żródła energii

poleca83%

Charakterystyka wybranego biomu - TUNDRA

Spis treści: 1. Wstęp 2. Czym jest BIOM? 3. TUNDRA – co to takiego? 4. Tundra – warunki klimatyczne 5. Roślinność tundry 6. Fauna tundry 7. Zakończenie 8. Bibliografia WSTĘP "Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie...

poleca83%

Tatrzański Park Narodowy

Rosliny Pomimo zniszczeń dokonanych przez gospodarkę świat roślinny jest bardzo bogaty. Wynikiem zróżnicowania warunków klimatycznych jest piętrowy układ roślinności. Jednym z najbardziej istotnych składników krajobrazu tatrzańskiego są lasy...

poleca83%

Przemiany energii w przyrodzie. Alternatywne źródła energii.

Chcąc podnieść za pomocą dźwigu wielotonowy ciężar wykorzystujemy energię prądu elektrycznego, jazda samochodem wymaga energii zawartej w paliwie, poruszamy sie dzięki energii zawartej w pokarmie. Wykonanie jakiejkolwiek pracy ( w sensie fizyki )...

poleca83%

Zanieczyszczenia środowiska

ZANIECZYSZCZENIA WÓD Zanieczyszczenia wód to substancje chemiczne, bakterie i inne mikroorganizmy, obecne w wodach naturalnych w zwiększonej ilości. Substancje chemiczne - organiczne i nieorganiczne (mineralne) - występują w postaci roztworów,...

poleca83%

Wpływ energii na środowisko naturalne

Spis treści 1. Strona tytułowa 2. EKOLOGIA, historia ekologii 3. Historia ekologii c.d. 4. Schemat PSR 5. Schemat PSR c.d., grafika 6. ENERGIA, sposoby wytwarzania energii 7. Zanieczyszczenia 8. Zanieczyszczenia c.d., m.in. grafika 9....

poleca84%

Ochrona środowiska w UE.

Ochrona środowiska jest coraz ważniejszym celem politycznym i gospodarczym Unii Europejskiej, ale nie zawsze tak było. Unia wywodzi się bowiem ze wspólnoty węgla i stali, a tam, gdzie węgiel i stal, trudno mówić o czystym środowisku... Tak...

poleca83%

Łąka jako jeden z ekosystemów lądowych.

Łąka jest to ekosystem stworzony przez wycięcie lasu na glebach wilgotnych i następnie zatrzymany na wczesnym stadium sukcesji przez ciągłe koszenie i wypasanie zwierząt gospodarskich. Rośliny łąkowe są źródłem pokarmu dla zwierząt hodowlanych. W...

poleca84%

Energia słoneczna

Na świecie stale ma miejsce rosnące zapotrzebowanie na energię. Jeśli w roku 1986 światowe zużycie energii wynosiło 11,2 TW lat, to prognoza na rok 2030 uwzględniając przewidywane zużycie w roku 2000 wynoszące ok. 15 TW lat, będzie wynosić...

poleca83%

Dziura ozonowa

Dziura ozonowa, spadek zawartości ozonu (O3) na wysokości 15-20 km głównie w obszarze bieguna południowego, obserwowany od końca lat 80. Tempo spadku wynosi ok. 3% na rok. Powstawanie dziury ozonowej Największe znaczenie mają w tym procesie...

poleca81%

Zanieczyszczenia ekologiczne i ich skutki (73 strony)

Spis treści 1. Zanieczyszczenia środowiska 2. Samooczyszczanie wód oraz czynnikiekologicznewpływające na jego przebieg 3. Kwaśne deszcze 4. Katastrofy ekologiczne: wyciek ropy w Kuwejcie 5. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 6....

poleca84%

Efekt cieplarniany - słownik

GAZY CIEPLARNIANE (GAZY SZKLARNIOWE) są to wszystkie gazy, które zatrzymują ciepło na planecie nie pozwalając mu wypromieniować w przestrzeń kosmiczną. Większość gazów cieplarnianych jest naturalnym składnikiem atmosfery. Należą do nich: dwutlenek...

poleca83%

Zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczeniami powietrza są wszystkie substancje, które znajdują się w atmosferze, a nie są jej naturalnymi składnikami. Do zanieczyszczeń powietrza zalicza się też naturalne substancje powietrza atmosferycznego, ale występujące w znacznie...

poleca83%

Formy ochrony przyrody

Ziemia jest domem człowieka. Pokrywają ją wody, gleby i skały. Gdy Ziemia choruje ludzie chorują razem z nią. Powinnością człowieka jest o nią dbać. Dzieci powinny poznać znaki: „Zielony punkt” i „Bez freonu”, które pozwalają rozróżnić produkty...

poleca84%

Zasada działania oczyszczalni ścieków

Pierwszym etapem oczyszczania ścieków jest oczyszczanie mechaniczne. Podlegają jemu ciała nierozpuszczalne, czyli zanieczyszczenia zawieszone w wodzie. W oczyszczalniach mechanicznych wykorzystuje się procesy cedzenia, filtrowania, osiadania...

poleca83%

Kwaśne deszcze

Często w TV słyszymy o opadach kwaśnych deszczy. Ale mało kto wie, czym one tak naprawdę są. Bo czym są?! W poniższej pracy postaram się chociaż troszkę jaśniej wytłumaczyć to zjawisko. Czym są kwaśne deszcze? Kwaśne deszcze są to opady...

poleca82%

Rodzaje ścieków oraz zanieczyszczeń występujących w ściekach i

Ścieki – są to wody zużyte, zanieczyszczone, pozostające w wyniku działalności życiowej i produkcyjnej ludzi, a także wody z opadów atmosferycznych, odprowadzane do sieci kanalizacyjnej. Olbrzymia ilość ścieków zrzucana do wód powierzchniowych...

poleca84%

Lasy tropikalne i ich zagrożenia

Lasy tropikalne są domem dla 70-80% wszystkich żyjących na świecie organizmów. Naukowcy nie zdążyli jeszcze poznać i zbadać większości z nich. Mimo iż są to lasy największe na świecie, to zajmują jedynie 6% powierzchni Ziemi. Wilgotny las...

poleca82%

Rodzaje i źródła zanieczyszczeń wód oraz metody ich ochrony

Zanieczyszczenia wód, wprowadzone do wód organizmy żywe, zanieczyszczenia mechaniczne lub substancje chemiczne, które albo nie są ich naturalnymi składnikami, albo-będąc nimi- występują w stężeniach przekraczających właściwy zakres....