profil

Język angielski

(60)
poleca88%

Porównanie czasu Present Simple i Present Continuous

CZAS PRESENT SIMPLE Tego czasu używamy, gdy mówimy o: - czynnościach stałych (dziejących się cały czas) - czynnościach powtarzających się (codziennie, raz na tydzień) - uczuciach, wrażeniach (love, hate, like, see, hear) Forma zdania...

poleca88%

Język angielski - czasy

Present Simple Czas teraźniejszy dotyczy czynności regularnych powtarzających się w pewnych odstępach czasu tak regularnych jak i nieregularnych. Określenia czasu: sometimes, usually, often, always, every day, never, seldom He, she, it +...

poleca84%

Czasownik to be

Czasownik "to be" - "być" odmienia się w czasie teraźniejszym w sposób następujący: ja jestem - I am ty jesteś - you are on jest - he is ona jest - she is ono jest - it is my jesteśmy - we are wy jesteście - you are oni są - they are...

poleca81%

Czasy:Present Simple,Present Continuous,Past Simple,Past Continuous,Present Perfect ,Present Perfect Continuous ,Present Perfect Simple ,Past Perfect, Future Continuous

Czasy Present Simple 1.Sytuacje powtarzające się. (I go to school every day.) 2.Sytuacje stałe. (I live In Poland.) operator: ‘do’ i ‘does’ twierdzenia: I go to school every day przeczenia: I don’t go to school...

poleca81%

Czas Past Continuous

Czas Past Continuous tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego be w czasie Past Simple (was/were) oraz dodania końcówki -ing do głównego czasownika (zasada dodawania kocówki jest taka sama jak w przypadku present continuous). I was playing...

poleca83%

Czas Present Perfect

Czas Present Perfect tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego have (w 3 os. l. poj. has) oraz głównego czasownika w czasie przeszłym. Dla czasowników nieregularnych jest to 3 forma, tzw. Past Participle. Listę czasowników nieregularnych...

poleca79%

Presents Tenses - czasy teraźniejsze ( Present Simple , Present Countinous , Present Perfect )

1.Present Simple : czasownik - She , he , it - dodajemy -s lub - es gdy koncza sie na :( o , x , ss , ch , sh ) Operatory: Do - I , you , we , they Does - She , he , it zd. twierdzace : osoba + czas ( I tab ) + dopelnienie + reszta zd....

poleca84%

Czas Future Simple

Future Simple Czas Future Simple (przyszły prosty) tworzy się następująco: odpowiednia osoba + czasownik posiłkowy will + bezokolicznik (czasownik w formie podstawowej). Liczba pojedyncza: 1. osoba - I will work hard (możliwe jest też...

poleca77%

Past Simple - proste zadania

Głównym celem jest powtórzenie wiadomości na temat formy przeszłej czasowników - regularnych i nieregularnych. Dla znających gramatykę angielską - proste zadanka, dla tych, którzy się uczą - ćwiczenie, ćwiczenie, ćwiczenie.... Bo trening czyni...

poleca80%

Czas Past Simple

Czas Past Simple (przeszły prosty) składa się z osoby oraz formy podstawowej czasownika regularnego, do którego dodajemy końcówkę -ed (w czasownikach zakończonych na -y poprzedzonych spółgłoską zmieniamy ją na -i ed study - studied), bądź...

poleca78%

Jak tworzyć zdania w czasie Past Simple?

Past Simple - czas przeszły prosty. W czasie tym używamy czasowników nieregularnych i regularnych. 1.Was i were Was i were- byłam, byłeś, była, byliśmy, byłyście, byli. Was łączy się z I, she, he, it Were łączy się z you, we, you (wy), they...

poleca84%

Czasy - j. angielski

Present Continous Czasu tego używamy wtedy, gdy chcemy wyrazić, iż dana czynność właśnie odbywa się (gdy o niej mówimy); że jest akurat wykonywana, że trwa w tymże momencie. Jest to czas "sprawozdawczy", "relacjonujący", "opisujący" zdarzenia...

poleca84%

Future continuous

FUTURE CONTINUOUS Zdanie twierdzące: osoba operator be czasownik dalsza część zdania (will) (z końcówką ?ing) np. We will be watching TV at 8 o?clock. I will be learning tomorrow...

poleca76%

Czasy: present simple, present continous, present perfect, present perfect continous, past simple, past continous, past perfect.

PRESENT SIMPLE (to co robimy regularnie) zdanie twierdzące: osoba+czasownik(+s)+reszta zdania pytanie: do/does+osoba+czasownik+reszta zdania przeczenie: osoba+do/does+not+czasownik+reszta zdania PRESENT CONTINOUS (teraźniejszy) zdanie...

poleca63%

Past Simple - czasowniki regularne i nieregularne

Tworzenie: W czasie Past Simple do czasowników regularnych dodajemy końcówkę -ed, natomiast czasowniki nieregularne mogą przybierać różne formy. ZDANIA TWIERDZĄCE ZDANIA PRZECZĄCE ( FORMA SKRÓCONA ) I/you played...

poleca85%

Angielskie czasy- Present Continuous

PRESENT CONTINUOUS Present Continuous to jeden z pierwszych czasów, jakie poznajemy zaczynając naukę angielskiego. Czas ten opisuje czynność jaka jest w tej chwili wykonywana. Aby utworzyć zdanie w Present Continuous potrzebujemy dwóch rzeczy:...

poleca82%

Present Perfect Continuous

Present Perfect Continuous - Budowa Budowa: • Zdanie twierdzące: podmiot + odpowiednia forma czasownika "to have" (have, has) + "been " (III forma czasownika "to be") + czasownik z końcówką -ing I have...

poleca84%

Czas Present Perfect

Czas Present Perfect Zastosowanie: -czynności przeszłe,które MAJĄ związek z TERAŹNIEJSZOŚCIĄ Typowe określenia: -already-ostatnio... -recenty-właśnie co... -just-właśnie... -yet-jeszcze/już... lately-ostatnio... -since/for-od......

poleca85%

Czas Present Simple

Hej. Jestem tu nowa, ale założyłam to konto, aby móc pomóc innym w problemach z nauką. ;) Dzisiaj zajmiemy się czasem Present Simple! A więc kartki i ołówki w dłoń! Czas Present Simple to czas t e r a ź n i e j s z y prosty. Tego czasu...

poleca82%

Czas Past Perfect

Czas Past Perfect (w języku polskim możemy porównać ten czas z czasem zaprzeszłym) tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego have w formie przeszłej (Past Participle) ? had oraz czasownika w 3 formie, lub czasownika z końcówką -ed. Czasownika...

poleca85%

Rozpoznawanie czasów

Past Continuous - I was/wasn’t -We were/weren’t -Was/Were? - -ing -when – kiedy, while- podczas gdy Past Simple -2 kolumna lub –ed -Did? -Didn’t -Opisuje to co wydarzyło się wcześniej Present Simple -W 3 osobie- He, She, it –s ,y-ies...

poleca82%

Czasy

PRESENT SIMPLE ? TERAŹNIEJSZY PROSTY 1) KONSTRUKCJA I CZASOWNIK I LIKE MUSIC. YOU DO I LIKE MUSIC? I DON?T LIKE MUSIC. HE SHE (3 osoba) CZASOWNIK (-S, -ES) SHE LIKES MUSIC. IT DOES SHE LIKE MUSIC? SHE DOESN?T LIKE MUSIC. WE YOU CZASOWNIK...

poleca84%

Past Simple - Czas Przeszły Prosty

Twierdzienie: I / you / he / she / it / they / we + czasownik z "ed" ( przy czasownikach regularnych) lub 2 forma czasownika ( przy czasownikach nie regularnych) Przeczenie: ( 1 forma czasownika ) I didn't + czasownik w...

poleca81%

Czas przeszły

Past Simple / Czas Przeszły - + & - to be + I was You were He was She was It was We were You were They were + eg. married wrote - eg. didn’t marry didn’t write Simple Past Tense – regular...

poleca82%

Czas Present Continuous

THE PRESENT CONTINUOUS TENSE (czas teraźniejszy ciągły) Czas teraźniejszy ciągły informuje o czynnościach, które podmiot wykonuje w danym momencie lub w najbliższej przyszłości. I. Zdania oznajmujące tworzymy według wzoru: PODMIOT +...

poleca83%

Czas teraźniejszy prosty Present Simple

Użycie: Czasu Present Simple używamy, gdy: 1) mówimy o faktach, rzeczach niezmiennych i pewnych , prawach natury np. The earth goes around the sun. ? Ziemia krąży wokół Słońca. 2) mówimy o stanach (tzn. co się z nami lub z kimś dzieje) ,np. I...

poleca83%

Past simple and present perfect

PAST SIMPLE PRESENT PERFECT Zdarzenie miało miejsce w przeszłości. Wpływ na teraźniejszość ustał lub nie ma znaczenia. I lost my wallet. Zgubiłem portfel (kiedyś). Zdarzenie miało miejsce przed chwilą lub wciąż trwa. Jeśli miało miejsce w...

poleca83%

Czas Future Perfect Continuous

Czas Future Perfect Continuous tworzy się następująco: odpowiednia osoba + czasownik posiłkowy will + drugi czasownik posiłkowy have (dla wszystkich osób) + trzeci czasownik posiłkowy been (forma przeszła - be) + bezokolicznik (czasownik w formie...

poleca83%

Budowa Czasu Present Simple

Czas Present Simple mówi o czynnościach które ciągle się powtarzają , jak np . ' Ja chodzę do szkoły ' bo wciąż chodzi się tej szkoły . W zdaniach twierdzących w trzeciej osobie liczby pojedynczej czyli ( on , ona , ono ) do czasownika dodajemy...

poleca83%

Czas Present Perfect Continuous

Czas Present Perfect Continuous tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego have (w 3 os. l. poj. has) oraz drugiego czasownika posiłkowego be w formie przeszłej (Past Participle) - been i końcówki -ing, którą dodajemy do bezokolicznika...

poleca83%

Czasy z języka angielskiego

w tym dokumencie znajdziecie 13 opracowanych czasów

poleca83%

Czas Past Simple - prosty przeszły

PYTANIE: DID jako operator zdania, np. ""Did he go to the shop"" ZDANIE TWIERDZĄCE: Osoba połączona z II formą czasownika Regularne Dodajemy końcówkę D albo ED (washED). Czasem trzeba zamienić Y na IED. Nieregularne Druga forma, np. (...

poleca82%

Past continuous

PAST CONTINUOUS Zdanie twierdzące: osoba operator czasownik dalsza część zdania (was, were) (z końcówką ?ing) np. I was cooking dinner, while my sister was listening to the music. We were watching TV,...

poleca82%

Present Simple

PRESENT SIMPLE Używamy gdy mówimy o czynnościoch rutynowych lub powtarzających się; gdy podajemy definicje,gdy mówimy o procesach: fizycznych biologicznych oraz chemicznych. Zdania Oznajmujące: PODMIOT (always, sometime never...) CZASOWNIK...

poleca85%

Present Continuous – czas teraźniejszy ciągły

Użycie: 1) do wyrażania czynności, które dzieją się teraz, np. I am reading a book now. ? Teraz czytam książkę. She is swimming. ? Ona pływa (teraz). 2) do wyrażania czynności, które dzieją się wokół czynności mówienia, np. She is studying Maths...

poleca85%

The Present Continuous Tense

THE PRESENT CONTINUOUS TENSE 1. Użycie: - kiedy mówimy o czynnościach, które trwają w momencie mówienia, w tym momencie; - kiedy planujemy przyszłość; - kiedy chcemy podkreślić tymczasowość obecnego stanu rzeczy; - kiedy mówimy o czynności...

poleca88%

Czas Present Perfect

Jest to czas teraźniejszy mający związki z przeszłością, opisuje czynności, które: 1) Zaczęły się dziać w przeszłości i trwają do teraz. 2) Wydarzyły się w przeszłości, a efekt widoczny jest w przyszłości. 3) Wydarzyły się w przeszłości i nie...

poleca84%

Czas present continuous.

Czasu present continuous używamy mówiąc o: -czynnościach odbywających się w chwili obecnej np. He's doing his homework now. -czynnościach odbywających się w okresie, który rozpoczął się przed momentem mówienia i zakończy się po nim np. Robert is...

poleca85%

The Great Alone

 "The Great Alone" is a documentary film, which shows amazing story of Lance Mackey. Lance Mackey, who was born in 1970 in Alaska, is American sled dog racer and dog musher. He won four times Yukon Quest (people say, that this is...

poleca85%

Present Simple - czas teraźniejszy prosty

Konstrukcja TWIERDZENIE: Podmiot + (określnik częstotliwości) + czasownik w bezokoliczniku PYTANIE: Do / Does + podmiot + (określnik częstotliwości) + czasownik w bezokoliczniku PRZECZENIE: Podmiot + do not / does not + (określnik...

poleca84%

Czas - Present Perfect

CZAS PRESENT PERFECT Tworzymy go dodając HAVE/HAS Dla czasowników regularnych forma imiesłowu biernego i forma czasu przeszłego jest taka sama. np:. WORK;workED;worKED. Czas PRESENT PERFECT uzywamy, gdy mówimy o NIEDAWNO ZAKOŃCZONYCH...

poleca87%

Przykładowy list egzaminacyjny

Hi Tom! Last week I was at Daniel’s new house. He moved to the small village, which is located near to Warsaw. His house is very big and beautiful. Behind the house is a huge garden. The ground floor consist of three rooms plus a bathroom and...

poleca85%

Czasy teraźniejsze

1. Present Simple: Forma twierdząca: Podmiot (1,2 osoba, l. pojedyncza/mnoga) I forma czasownika Podmiot (3 osoba, l.pojedyncza) I forma czasownika s/es Forma pytająca: Do(J, you, we, they)/Does(he, she, it) podmiot...

poleca85%

Czas Past Perfect Continuous

Past Perfect Continuous tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego have w formie przeszłej (Past Participle) - had (używamy go dla wszystkich osób) oraz dodania drugiego czasownika posiłkowego be w formie przeszłej (Past Participle) - been i...

poleca85%

Czas Present Simple

Czas Present Simple-czas teraźniejszy prosty dla określenia czynności,które wyrażają nasze zwyczaje bądź upodobania... Typowe określenia: -always-zawsze -sometimes-czasami -seldom-rzadko -never-nigdy -usually-zazwyczaj -often-często Przykładowe...

poleca90%

Crime Story

One year ago, a boy called Amadeusz went for a walk with his friends. When they arrived to the forest Stasiek saw Kacper – he is a brother of his girlfriend, Genowefa. He asked Stasiek and Amadeusz if they can help him selling drugs. Stasiek said...

poleca85%

Present Simple

Czas Present Simple jest to czas prosty, przeszły . Czasu Present Simple używamy : a) wyrażając stałe, powtarzające się czynności lub trwałe stany, np. I play the piano . b) Mówiąc o prawach i regułach naukowych . c) Mówiąc o czynności...

poleca85%

Simple present

Zastosowanie Czas Simple Present jako czas teraźniejszy prosty stosujemy: - do wyrażenia czynności powtarzających się i regularnych, stanów, np. We stay at this hotel every year.Co roku zatrzymujemy się w tym hotelu.Lorna goes to classical...

poleca86%

Future Simple

ZASTOSOWANIE: 1.Do wyrażania przypuszczeń dotyczących przyszłości. 2.Do wyrażania oferty lub propozycji. KONSTRUKCJA: Osoba will czasownik TWIERDZENIA: Przykłady: -Może będę tutaj w następnym tygodniu. I will be here next week PRZECZENIA:...

poleca85%

Czas Future Perfect

Czas Future Perfect tworzy się następująco: odpowiednia osoba czasownik posiłkowy will drugi czasownik posiłkowy have (dla wszystkich osób) imiesłów bierny (czasownik w III formie - past participle). Liczba pojedyncza: 1. osoba - I will...