profil

Język angielski

(60)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Czasownik to be

Czasownik "to be" - "być" odmienia się w czasie teraźniejszym w sposób następujący: ja jestem - I am ty jesteś - you are on jest - he is ona jest - she is ono jest - it is my jesteśmy - we are wy jesteście - you are oni są - they are...

poleca84%

Czas Present Perfect

Czas Present Perfect tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego have (w 3 os. l. poj. has) oraz głównego czasownika w czasie przeszłym. Dla czasowników nieregularnych jest to 3 forma, tzw. Past Participle. Listę czasowników nieregularnych...

poleca82%

Czasy: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Present Perfect Simple, Past Perfect, Future Continuous

Present Simple 1. Sytuacje powtarzające się. (I go to school every day.) 2. Sytuacje stałe. (I live In Poland.) operator: ‘do’ i ‘does’ twierdzenia: I go to school every day przeczenia: I don’t go to school every day. pytania: Do you...

poleca84%

Czas Future Simple

Czas Future Simple (przyszły prosty) tworzy się następująco: odpowiednia osoba + czasownik posiłkowy will + bezokolicznik (czasownik w formie podstawowej). Liczba pojedyncza: 1. osoba - I will work hard (możliwe jest też użycie czasownika...

poleca84%

Czas Future Perfect Continuous

Czas Future Perfect Continuous tworzy się następująco: odpowiednia osoba + czasownik posiłkowy will + drugi czasownik posiłkowy have (dla wszystkich osób) + trzeci czasownik posiłkowy been (forma przeszła - be) + bezokolicznik (czasownik w formie...

poleca83%

Czas Past Simple

Czas Past Simple (przeszły prosty) składa się z osoby oraz formy podstawowej czasownika regularnego, do którego dodajemy końcówkę -ed (w czasownikach zakończonych na -y poprzedzonych spółgłoską zmieniamy ją na -i ed study - studied), bądź...

poleca84%

Czas przeszły

Past Simple / Czas Przeszły - + & - to be + I was You were He was She was It was We were You were They were + eg. married wrote - eg. didn’t marry didn’t write Simple Past Tense – regular...

poleca82%

Czas Past Continuous

Czas Past Continuous tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego be w czasie Past Simple (was/were) oraz dodania końcówki -ing do głównego czasownika (zasada dodawania kocówki jest taka sama jak w przypadku present continuous). I was playing...

poleca84%

Budowa Czasu Present Simple

Czas Present Simple mówi o czynnościach, które ciągle się powtarzają, jak np. "Ja chodzę do szkoły" bo wciąż chodzi się tej szkoły. W zdaniach twierdzących w trzeciej osobie liczby pojedynczej, czyli (on, ona, ono) do czasownika dodajemy...

poleca81%

Presents Tenses - czasy teraźniejsze - Present Simple, Present Countinous, Present Perfect

1. Present Simple: czasownik - She, he, it - dodajemy -s lub - es gdy koncza sie na: (o, x, ss, ch, sh) Operatory: Do - I, you, we, they Does - She, he, it zd. twierdzace: osoba + czas ( I tab ) + dopelnienie + reszta zd. przeczace...

poleca81%

Jak tworzyć zdania w czasie Past Simple?

Past Simple - czas przeszły prosty. W czasie tym używamy czasowników nieregularnych i regularnych. 1.Was i were Was i were- byłam, byłeś, była, byliśmy, byłyście, byli. Was łączy się z I, she, he, it Were łączy się z you, we, you (wy), they...

poleca82%

Czas Present Continuous

THE PRESENT CONTINUOUS TENSE (czas teraźniejszy ciągły) Czas teraźniejszy ciągły informuje o czynnościach, które podmiot wykonuje w danym momencie lub w najbliższej przyszłości. I. Zdania oznajmujące tworzymy według wzoru: PODMIOT +...

poleca80%

Czasy: present simple, present continous, present perfect, present perfect continous, past simple, past continous, past perfect.

PRESENT SIMPLE (to co robimy regularnie) - zdanie twierdzące: osoba+czasownik(+s)+reszta zdania - pytanie: do/does+osoba+czasownik+reszta zdania - przeczenie: osoba+do/does+not+czasownik+reszta zdania PRESENT CONTINOUS (teraźniejszy) -...

poleca81%

Past Simple - proste zadania

Głównym celem jest powtórzenie wiadomości na temat formy przeszłej czasowników - regularnych i nieregularnych. Dla znających gramatykę angielską - proste zadanka, dla tych, którzy się uczą - ćwiczenie, ćwiczenie, ćwiczenie.... Bo trening czyni...

poleca83%

Czas Past Perfect

Czas Past Perfect (w języku polskim możemy porównać ten czas z czasem zaprzeszłym) tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego have w formie przeszłej (Past Participle) - had oraz czasownika w 3 formie, lub czasownika z końcówką -ed. Czasownika...

poleca85%

Czasy z języka angielskiego

w tym dokumencie znajdziecie 13 opracowanych czasów

poleca70%

Past Simple - czasowniki regularne i nieregularne

Tworzenie: W czasie Past Simple do czasowników regularnych dodajemy końcówkę -ed, natomiast czasowniki nieregularne mogą przybierać różne formy. ZDANIA TWIERDZĄCE ZDANIA PRZECZĄCE ( FORMA SKRÓCONA ) I/you played...

poleca88%

Język angielski - czasy

Present Simple Czas teraźniejszy dotyczy czynności regularnych powtarzających się w pewnych odstępach czasu tak regularnych jak i nieregularnych. Określenia czasu: sometimes, usually, often, always, every day, never, seldom He, she, it +...

poleca88%

Porównanie czasu Present Simple i Present Continuous

CZAS PRESENT SIMPLE Tego czasu używamy, gdy mówimy o: - czynnościach stałych (dziejących się cały czas) - czynnościach powtarzających się (codziennie, raz na tydzień) - uczuciach, wrażeniach (love, hate, like, see, hear) Forma zdania...

poleca85%

Czas Present Perfect Continuous

Czas Present Perfect Continuous tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego have (w 3 os. l. poj. has) oraz drugiego czasownika posiłkowego be w formie przeszłej (Past Participle) - been i końcówki -ing, którą dodajemy do bezokolicznika...

poleca85%

Czas teraźniejszy prosty Present Simple

Użycie: Czasu Present Simple używamy, gdy: 1) mówimy o faktach, rzeczach niezmiennych i pewnych , prawach natury np. The earth goes around the sun. ? Ziemia krąży wokół Słońca. 2) mówimy o stanach (tzn. co się z nami lub z kimś dzieje) ,np. I...

poleca85%

Czas Present Perfect

Czas Present Perfect Zastosowanie: -czynności przeszłe,które MAJĄ związek z TERAŹNIEJSZOŚCIĄ Typowe określenia: -already-ostatnio... -recenty-właśnie co... -just-właśnie... -yet-jeszcze/już... lately-ostatnio... -since/for-od......

poleca85%

Present Perfect Continuous

Present Perfect Continuous - Budowa Budowa Zdanie twierdzące podmiot + odpowiednia forma czasownika "to have" (have, has) + "been " (III forma czasownika "to be") + czasownik z końcówką -ing I have...

poleca85%

Czasy

PRESENT SIMPLE ? TERAŹNIEJSZY PROSTY 1) KONSTRUKCJA I CZASOWNIK I LIKE MUSIC. YOU DO I LIKE MUSIC? I DON?T LIKE MUSIC. HE SHE (3 osoba) CZASOWNIK (-S, -ES) SHE LIKES MUSIC. IT DOES SHE LIKE MUSIC? SHE DOESN?T LIKE MUSIC. WE YOU CZASOWNIK...

poleca85%

Past continuous

PAST CONTINUOUS Zdanie twierdzące: osoba operator czasownik dalsza część zdania (was, were) (z końcówką ?ing) np. I was cooking dinner, while my sister was listening to the music. We were watching TV,...

poleca85%

Present Simple

PRESENT SIMPLE Używamy gdy mówimy o czynnościoch rutynowych lub powtarzających się; gdy podajemy definicje,gdy mówimy o procesach: fizycznych biologicznych oraz chemicznych. Zdania Oznajmujące: PODMIOT (always, sometime never...) CZASOWNIK...

poleca85%

Past simple and present perfect

PAST SIMPLE PRESENT PERFECT Zdarzenie miało miejsce w przeszłości. Wpływ na teraźniejszość ustał lub nie ma znaczenia. I lost my wallet. Zgubiłem portfel (kiedyś). Zdarzenie miało miejsce przed chwilą lub wciąż trwa. Jeśli miało miejsce w...

poleca85%

Czas Past Simple - prosty przeszły

PYTANIE: DID jako operator zdania, np. ""Did he go to the shop"" ZDANIE TWIERDZĄCE: Osoba połączona z II formą czasownika Regularne Dodajemy końcówkę D albo ED (washED). Czasem trzeba zamienić Y na IED. Nieregularne Druga forma, np. (...

poleca85%

Czasy - j. angielski

Present Continous Czasu tego używamy wtedy, gdy chcemy wyrazić, iż dana czynność właśnie odbywa się (gdy o niej mówimy); że jest akurat wykonywana, że trwa w tymże momencie. Jest to czas "sprawozdawczy", "relacjonujący", "opisujący" zdarzenia...

poleca85%

Past Simple - Czas Przeszły Prosty

Twierdzienie: I / you / he / she / it / they / we + czasownik z "ed" ( przy czasownikach regularnych) lub 2 forma czasownika ( przy czasownikach nie regularnych) Przeczenie: ( 1 forma czasownika ) I didn't + czasownik w...

poleca85%

Rozpoznawanie czasów

Past Continuous - I was/wasn’t -We were/weren’t -Was/Were? - -ing -when – kiedy, while- podczas gdy Past Simple -2 kolumna lub –ed -Did? -Didn’t -Opisuje to co wydarzyło się wcześniej Present Simple -W 3 osobie- He, She, it –s ,y-ies...

poleca85%

Czas przeszły

Czasy i ćwiczenia.

poleca86%

Future Simple

ZASTOSOWANIE: 1.Do wyrażania przypuszczeń dotyczących przyszłości. 2.Do wyrażania oferty lub propozycji. KONSTRUKCJA: Osoba will czasownik TWIERDZENIA: Przykłady: -Może będę tutaj w następnym tygodniu. I will be here next week PRZECZENIA:...

poleca85%

Angielskie czasy- Present Continuous

PRESENT CONTINUOUS Present Continuous to jeden z pierwszych czasów, jakie poznajemy zaczynając naukę angielskiego. Czas ten opisuje czynność jaka jest w tej chwili wykonywana. Aby utworzyć zdanie w Present Continuous potrzebujemy dwóch rzeczy:...

poleca85%

Present Continuous – czas teraźniejszy ciągły

Użycie: 1) do wyrażania czynności, które dzieją się teraz, np. I am reading a book now. ? Teraz czytam książkę. She is swimming. ? Ona pływa (teraz). 2) do wyrażania czynności, które dzieją się wokół czynności mówienia, np. She is studying Maths...

poleca85%

Czasy teraźniejsze

1. Present Simple Forma twierdząca: Podmiot (1,2 osoba, l. pojedyncza/mnoga) I forma czasownika Podmiot (3 osoba, l.pojedyncza) I forma czasownika s/es Forma pytająca: Do(J, you, we, they)/Does(he, she, it)...

poleca85%

Czas Present Simple

Czas Present Simple-czas teraźniejszy prosty dla określenia czynności,które wyrażają nasze zwyczaje bądź upodobania... Typowe określenia: -always-zawsze -sometimes-czasami -seldom-rzadko -never-nigdy -usually-zazwyczaj -often-często Przykładowe...

poleca85%

Wszystkie czasy z angielskiego - omówienie

The Past Perfect Tense Budowa Zdanie twierdzące: podmiot + "had" + III forma czasownika (dla czasowników regularnych: czasownik z końcówką -ed", dla nieregularnych - odpowiednia forma) I had worked for this firm for a year before I...

poleca85%

The Great Alone

 "The Great Alone" is a documentary film, which shows amazing story of Lance Mackey. Lance Mackey, who was born in 1970 in Alaska, is American sled dog racer and dog musher. He won four times Yukon Quest (people say, that this is...

poleca85%

The Present Continuous Tense

THE PRESENT CONTINUOUS TENSE 1. Użycie: - kiedy mówimy o czynnościach, które trwają w momencie mówienia, w tym momencie; - kiedy planujemy przyszłość; - kiedy chcemy podkreślić tymczasowość obecnego stanu rzeczy; - kiedy mówimy o czynności...

poleca85%

Czas present continuous.

Czasu present continuous używamy mówiąc o: -czynnościach odbywających się w chwili obecnej np. He's doing his homework now. -czynnościach odbywających się w okresie, który rozpoczął się przed momentem mówienia i zakończy się po nim np. Robert is...

poleca85%

Czas Past Perfect Continuous

Past Perfect Continuous tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego have w formie przeszłej (Past Participle) - had (używamy go dla wszystkich osób) oraz dodania drugiego czasownika posiłkowego be w formie przeszłej (Past Participle) - been i...

poleca85%

Czas - Present Perfect

CZAS PRESENT PERFECT Tworzymy go dodając HAVE/HAS Dla czasowników regularnych forma imiesłowu biernego i forma czasu przeszłego jest taka sama. np:. WORK;workED;worKED. Czas PRESENT PERFECT uzywamy, gdy mówimy o NIEDAWNO ZAKOŃCZONYCH...

poleca85%

Czas Present Simple

Hej. Jestem tu nowa, ale założyłam to konto, aby móc pomóc innym w problemach z nauką. ;) Dzisiaj zajmiemy się czasem Present Simple! A więc kartki i ołówki w dłoń! Czas Present Simple to czas t e r a ź n i e j s z y prosty. Tego czasu...

poleca90%

Crime Story

One year ago, a boy called Amadeusz went for a walk with his friends. When they arrived to the forest Stasiek saw Kacper – he is a brother of his girlfriend, Genowefa. He asked Stasiek and Amadeusz if they can help him selling drugs. Stasiek said...

poleca85%

Future continuous

FUTURE CONTINUOUS Zdanie twierdzące: osoba operator be czasownik dalsza część zdania (will) (z końcówką ?ing) np. We will be watching TV at 8 o?clock. I will be learning tomorrow...

poleca88%

Czas Present Perfect

Jest to czas teraźniejszy mający związki z przeszłością, opisuje czynności, które: 1) Zaczęły się dziać w przeszłości i trwają do teraz. 2) Wydarzyły się w przeszłości, a efekt widoczny jest w przyszłości. 3) Wydarzyły się w przeszłości i nie...

poleca85%

Present Simple

Czas Present Simple jest to czas prosty, przeszły . Czasu Present Simple używamy : a) wyrażając stałe, powtarzające się czynności lub trwałe stany, np. I play the piano . b) Mówiąc o prawach i regułach naukowych . c) Mówiąc o czynności...

poleca86%

Czas Future Continuous

Czas Future Continuous tworzy się następująco: odpowiednia osoba czasownik posiłkowy will drugi czasownik posiłkowy be bezokolicznik (czasownik w formie podstawowej) z końcówką -ing. Liczba pojedyncza: 1. osoba - I will be working hard....

poleca85%

Simple present

Zastosowanie Czas Simple Present jako czas teraźniejszy prosty stosujemy: - do wyrażenia czynności powtarzających się i regularnych, stanów, np. We stay at this hotel every year.Co roku zatrzymujemy się w tym hotelu.Lorna goes to classical...

Ciekawostki ze świata