profil

Wszystkie czasy

poleca 85% 144 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

The Past Perfect Tense
Budowa:
Zdanie twierdzące: podmiot + \"had\" + III forma czasownika (dla czasowników regularnych: czasownik z końcówką -ed\", dla nieregularnych - odpowiednia forma)

I had worked for this firm for a year before I gave it up a month ago.
Pracowałem dla tej firmy przez rok zanim zrezygnowałem miesiąc temu.

Zdanie pytające:
Pytanie ogólne: \"had\" + podmiot + III forma czasownika

Had you done your homework before you left ?
Czy odrobiłeś swoje zadanie zanim wyszedłeś?

Pytanie szczegółowe: zaimek pytający + \"had\" + podmiot + czasownik w III formie + reszta zdania (z opuszczeniem części, o którą pytamy)

What had he done before we came?
Co on zrobił zanim przyszliśmy?

Zdanie przeczące: podmiot + odpowiednia forma \"had\" + \"not\" (hadn\'t) + III forma czasownika

I had not met him before we were introduced at the party yesterday.
Nie spotkałem go zanim nie przedstawiono nas wczoraj na przyjęciu.

Użycie:
1. Odpowiednik czasu The Present Perfect Tense w przeszłości, tzn. jeżeli opowiadamy o czymś, co zdarzyło się w przeszłości i użylibyśmy czasu The Present Perfect Tense, gdyby wydarzyło się teraz, stosujemy czas The Past Perfect Tense.
Teraz:

She has just left.
Ona właśnie wyszła.

W przeszłości:

She had just left when I arrived yesterday at five o\'clock.
Ona właśnie wyszła kiedy przybyłem wczoraj o piątej.

2. Czynność przeszła, która odbyła się, zanim nastąpiła inna czynność przeszła.

She had already finished writing when we came.
Ona już skończyła pisać kiedy przyszliśmy.

Zdania takie łączymy za pomocą:

when kiedy
before zanim
after po tym, jak
Forma \"to be going to do something\"
Budowa:
Zdanie twierdzące: podmiot + odpowiednia forma czasownika \"to be\" w czasie teraźniejszym + \"going \" + czasownik w bezokoliczniku z \"to\"

I am going to help him.
Mam zamiar mu pomóc.

Zdanie pytające:
Pytanie ogólne: odpowiednia forma czasownika \"to be\" w czasie teraźniejszym + podmiot + \"going\" + czasownik w bezokoliczniku z \"to\"

Are you going to leave now?
Czy masz zamiar teraz wyjść?

Pytanie szczegółowe: zaimek pytający + odpowiednia forma czasownika \"to be\" w czasie teraźniejszym + podmiot + \"going\" + czasownik w bezokoliczniku z \"to\"

What are you going to do?
Co masz zamiar zrobić?

Zdanie przeczące: podmiot + odpowiednia forma czasownika \"to be\" w czasie teraźniejszym + \"not\" + \"going\" + czasownik w bezokoliczniku z \"to\"

I am not going to read this.
Nie mam zamiaru tego czytać.

Użycie:
Zwrot ten oznacza \"mieć zamiar coś zrobić\" i jest używany dla wyrażenia zamiaru wykonania pewnej czynności przyszłej. Zamiar ten został powzięty wcześniej, nie w chwili, kiedy o tym mówimy.

Tryb rozkazujący
Tryb rozkazujący wyrażamy za pomocą bezokolicznika w drugiej osobie liczby pojedynczej i mnogiej, natomiast w pozostałych przypadkach przy pomocy czasownika \"to let\".

Liczba pojedyncza:
I osoba:
Let me do it.
Niech ja to zrobię.
II osoba:
Bring me some tea.
Przynieś mi trochę herbaty.
III osoba:

Let him/her/it listen.
Niech on/ona/ono słucha.

Liczba mnoga:
I osoba:
Let us (Let\'s) go there.
Chodźmy tam.
II osoba:
Bring me sugar.
Przynieście mi cukier.
III osoba:
Let them read it.
Niech oni/one to przeczytają.

Tryby warunkowe
W języku angielskim występują trzy podstawowe tryby warunkowe:
Typ 1
Budowa: \"if\" + the Present Simple Tense - the Future Simple Tense

If you do it, I will be very angry.
Jeśli to zrobisz, będę bardzo zły.

Możliwy jest odwrotny szyk zdania:

I will be very angry if you do it.
Będę bardzo zły jeśli to zrobisz.

Należy jednak pamiętać o tym, że po słowie \"if\" zawsze występuje czas the Present Simple Tense.
Użycie: Odnosi się do teraźniejszości lub przyszłości. Warunek jest możliwy do spełnienia lub nawet całkiem prawdopodobny.

Typ 2
Budowa: \"if\"+ the Past Simple Tense, podmiot + \"would\" + czasownik w bezokoliczniku

If I had coffee, I would lend you some.
Gdybym miał kawę, pożyczyłbym ci trochę.

I would lend you coffee if I had some.
Pożyczyłbym ci kawę gdybym miał trochę.

Użycie: Odnosi się do terażniejszości lub przyszłości. Używamy go, kiedy warunek jest sprzeczny z faktami: jak w powyższym przykładzie (w rzeczywistości mówiący nie posiada tej kawy) lub kiedy warunek jest możliwy lecz niezbyt prawdopodobny.

Typ 3
Budowa: \"if\" + the Past Perfect Tense, podmiot + \"would\" + \"have\" + III forma czasownika

If I had known that he was dishonest, I would not have lent him the money.
Gdybym wiedział, że on jest nieuczciwy, nie pożyczałbym mu tych pieniędzy.

I would not have lent him the money if I had known that he was dishonest.
Nie pożyczałbym mu tych pieniędzy gdybym wiedział, że on jest nieuczciwy.

Użycie: Odnosi się do przeszłości i opisuje warunek niemożliwy do spełnienia: nie został on spełniony i czynność nie nastąpiła.

Mowa zależna
Mowa zależna jest to sposób wyrażania treści czyjejś wypowiedzi, lecz nie przez dosłowne jej cytowanie, ale przez przekazanie treści, np.:

John says: \"I\'m a doctor.\"
John mówi: \"Jestem lekarzem.\"

John says that he is a doctor.
John mówi, że jest lekarzem.

Ta część podręcznika składa się z następujących tematów:
Tworzenie mowy zależnej
1. Opuszczamy znaki interpunkcyjne wskazujące na obecność cytatu (dwukropek i cudzysłów).
2. Uzgadniamy zaimki zgodnie z sensem zdania, np.:

He says: \"I lost my keys.\"
On mówi: \"Zgubiłem moje klucze.\"

He says that he lost his keys.
On mówi, że zgubił swoje (jego) klucze.

3. Jeżeli tzw. czasownik wprowadzający mowę zależną jest w czasie przeszłym, czas zdania podrzędnego zmienia się \"o jeden stopień wstecz\", tj. jeśli w mowie niezależnej mamy czas teraźniejszy, zmienia się on na przeszły, jeśli zaś przeszły - na zaprzeszły (the Past Perfect Tense).

He said: \"I\'m hungry.\"
Powiedział; \"Jestem głodny.\"

He said that he was hungry.
Powiedział, że jest głodny.

He said: \"I was hungry.\"
Powiedział; \"Byłem głodny.\"

He said that he had been hungry.
Powiedział, że był głodny.

4. Zmieniamy określenia dotyczące miejsca i czasu:
today - that day
yesterday - the day before
the day before yesterday - two days before
tomorrow - the next day /the following day
next week/month/year - the following week/month/year
last week/month/year - the previous week/month/year
a year/month ago - a year/month before
here – there

Tryb rozkazujący w mowie zależnej
W zdaniach w mowie zależnej rozkazy występują w bezokoliczniku:

She said: \"Help me!\"
Powiedziała: \"Pomoż mi!\"

She asked me to help her.
Poprosiła mnie, żebym jej pomógł.

Pytania w mowie zależnej
W pytaniach, których treść jest przekazana za pomocą mowy zależnej nie ma szyku zdania pytającego:

She asks: \"What is he doing?\'
Ona pyta: \"Co on robi?\"

She asks what he is doing.
Ona pyta, co on robi.

W przypadku pytań ogólnych stosujemy słówka \"if\" i \"whether\" jako \"czy\".

Tom asks John: \"Do you like her?\"
Tom pyta Johna: \"Czy ją lubisz?\"

Tom asks John if he likes her.
Tom pyta Johna czy on ją lubi.

Tom asks John whether he likes her.

Strona bierna
Strony biernej używamy, kiedy nie wiadomo, lub nie jest ważne kto dokonuje danej czyności lub kiedy chcemy podkreślić przedmiot (lub osobę) na której czynność jest wykonywana, jako ważniejsze od wykonującego tę czynność.
Stronę bierną tworzymy przez wstawienie czasownika \"to be\" w czasie takim, jak zdanie w stronie czynnej oraz przekształcenie czasownika na imiesłów bierny. Ponadto dopełnienie zdania w stronie czynnej staje się podmiotem zdania w stronie biernej:
Strona czynna:

John reads books.
John czyta książki.

Strona bierna:

Books are read (by John).
Książki są czytane (przez Johna).

The Present Simple Tense w stronie biernej
Strona czynna: does
Strona bierna: is done

This work is done.
Ta praca jest zrobiona.

The Present Continuous Tense w stronie biernej
Strona czynna: is doing
Strona bierna: is being done

The research is being carried out.
Badania są prowadzone.

The Present Perfect Tense w stronie biernej
Strona czynna: have/has done
Strona bierna: have/has been done

This condition has already been fulfilled.
Ten warunek został już spełniony.

The Past Perfect Tense w stronie biernej
Strona czynna: had done
Strona bierna: had been done

It had been done before he came.
To zostało zrobione zanim on przyszedł.

The Past Simple Tense w stronie biernej
Strona czynna: did
Strona bierna: was done

Tom was seen with Jane yesterday.
Toma widziano wczoraj z Jane.

The Past Continuous Tense w stronie biernej
Strona czynna: was doing
Strona bierna: was being done

I was waiting while my order was being prepared.
Czekałem, podczas gdy moje zamówienie było przygotowywane.

The Future Simple Tense w stronie biernej
Strona czynna: will do
Strona bierna: will be done

This problem will be dealt with tomorrow.
Ten problem będzie rozpatrywany jutro.
Zdanie złożone
Następstwo czasów
W zdaniach podrzędnie złożonych w języku polskim nie występuje zjawisko następstwa czasów. Np.:
On mówi, że jest zimno.
On powiedział, że jest zimno.
Natomiast w języku angielskim czas zdania głównego ma wpływ na czas użyty w zdaniu podrzędnym.

He says that he is hungry.
On mówi, że jest głodny.

He said that he was hungry.
On powiedział, że był głodny. (Wtedy był głodny, kiedy o tym mówił)

He says that he was hungry.
On mówi, że był głodny.

He said that he had been hungry.
On mówi, że był głodny. (Był głodny zanim o tym mówił.)

A oto schemat zmian czasów w zdaniu podrzędnym, jeśli czasownik zdania głównego wystąpi w czasie przeszłym:

He thinks it will be nice.
On myśli, że będzie przyjemnie.

He thought it would be nice.
On myślał, że będzie przyjemnie.

(\"will\" - \"would\")

He sees that she has done it.
On widzi, że ona to zrobiła.

He saw that she had done it.
On widział, że ona to zrobiła.

(the Present Perfect Tense - the Past Perfect Tense)

They work so hard that they have no time.
Oni pracują tak ciężko, że nie mają czasu.

They worked so hard that they had no time.
Pracowali tak ciężko, że nie mieli czasu.

(the Present Simple Tense - the Past Simple Tense)

He says that they are playing golf.
On mówi, że oni grają w golfa.

He said that they were playing golf.
On mówił, że oni grają w golfa.

(the Present Continuous Tense- the Past Continuous Tense)

She says that they were in Spain.
Ona mówi, że oni byli w Hiszpanii.

She said that they had been in Spain.
Ona powiedziała, że oni byli w Hiszpanii.

Zdania czasowe
Zdania czasowe są to zdania ze spójnikami: \"when\" - \"kiedy\", \"as soon as\" - \"kiedy tylko\". W zdaniach takich, jeśli odnoszą się one do przyszłości, w zdaniu podrzędnym nie występuje czas przyszły, lecz czas teraźniejszy.

We\'ll try to do it when John comes.
Spróbujemy to zrobić kiedy John przyjdzie.

I\'ll serve dinner as soon as it is ready.
Podam obiad kiedy tylko będzie gotowy.

Zdania okolicznikowe porównania
Zdania okolicznikowe porównania są to zdania, w których porównujemy ze sobą dwie rzeczy,wielkości, zjawiska, itp.

than niż

It is warmer today than it was yesterday.
Dziś jest cieplej niż było wczoraj.

Susan is taller than Paul.
Susan jest wyższa niż Paul.

as...as tak...jak

Steve is as good at maths as Paul.
Steve jest tak dobry w matematyce jak Paul.

Fishing is as boring as knitting.
Łowienie ryb jest tak nudne jak robienie na drutach.

Zdania przydawkowe typu Defining
Zdania przydawkowe typu Defining są to zdania, w których zdanie podrzędne pełni rolę przydawki i służy do wyodrębnienia jakiejś osoby lub rzeczy z większej grupy, określenie jej, zdefiniowanie, wyodrębnienie.

The boy who has red hair is my brother.
Chłopiec, który ma rude włosy, jest moim bratem.

Zdanie \"who has red hair\" wyodrębnia chłopca ze zbioru wszelkich możliwych chłopców. Nie możemy go opuścić, gdyż wówczas zdanie \"The boy is my brother.\" nie miałoby sensu: nie wiedzielibyśmy, o kim mowa.
Zaimki używane w zdaniach przydawkowych typu Defining
Odnoszące się do osób:

who,that który, która, itp.

The man who is wearing glasses is my boss.
Mężczyzna, który nosi okulary, jest moim szefem.

The girl that looks tired has just been to a dentist.
Dziewczynka, która wygląda na zmęczoną, właśnie była u dentysty.

who,whom,thatktórym, którymi, którego, których, itp.

The people whom we met yesterday are students.
Ludzie, których wczoraj spotkaliśmy są studentami.

whose czyjego, czyich, czyjej, itp.

The woman whose shoes are lying on the table is my wife.
Kobieta, której buty leżą na stole, jest moją żoną.

Odnoszące się do rzeczy:

which, that
This is the book which I know.
To jest książka, którą znam.

The paper which you burnt an hour ago was my Ph.D. thesis.
Papier, który spaliłeś przed godziną to była moja praca doktorska.

whose,of which
The chair of which the bottom was made of wicker belongs to me.
Krzesło, którego spód zrobiono z wikliny, należy do mnie.

Zdania przydawkowe typu Non-Defining
Zdania przydawkowe typu Non-Defining są to zdania, w których zdanie podrzędne pełni rolę przydawki nie służącej do wyodrębnienia jakiejś osoby lub rzeczy z większej grupy, lecz podanie dodatkowej informacji o osobie lub rzeczy, która została już określona.

My father, who is an engineer, knows everything about machines.
Mój ojciec, który jest inżynierem, wie wszystko o maszynach.

Zaimki używane w zdaniach przydawkowych typu Non-Defining
Odnoszące się do osób:

who
Peter, who is a nice person, has helped me with pleasure.
Peter, który jest miłą osobą, pomógł mi z przyjemnością.

whom,who
Peter, whom we knew so well, turned out to be a murderer.
Peter, którego tak dobrze znaliśmy, okazał się mordercą.

whose
My husband, whose car is being repaired, went to his office by taxi.
Mój mąż, którego samochód się naprawia, pojechał do biura taksówką.

Odnoszące się do rzeczy:

which
This book on the left, which has a pink cover, was written by my grandfather.
Ta książka z lewej stony, która ma różową okładkę, została napisana przez mojego dziadka.

whose,of which
The biggest house in this town, whose walls are made of marble, was built in 1960.
Największy dom w tym mieście, którego ściany są zrobione z marmuru, został wybudowany w 1960.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 15 minut