profil

Fizyka

(127)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Efekty relatywistyczne - wzory

m=m0/v1-v2/c2 v=v1*v2/1+v1*v2/c2 l=l0/√1-v2/c2 t=t/√1- v2/c2 E=mc2 w załączniku umieściłem plik .doc, w którym znajduje się ściąga w tabelce gotowa do wydruku :)

poleca84%

Energia mechaniczna i zasada zachowania energii

Zasada zachowania pędu: w układach, w których nie działają żadne siły zewnętrzne, całkowity pęd układu jest wielkością stałą (nie zmienia się). Pęd, jest wielkością określoną iloczynem masy i prędkości ciała. Ma zwrot i kierunek prędkości, z jaką...

poleca83%

Fale i drgania - teoria w punktach

AMPLITUDA DRGAŃ - wartość max wychylenia z położenia równowagi OKRES DRGAŃ - czas jednego pełnego drganiab DRGANIA SWOBODNE - drgania układu wyprowadzonego z położ równ. i pozostawionemu samemu sobie DRGANIA WYMUSZONE - drgania...

poleca84%

Drgania Elektryczne

Drgania elektryczne-to zjawisko indukcji elektromagnetycznej, w wyniku którego powstaje prąd indukcyjny, który ponownie ładuje okładki kondensatora, zjawisko to powtarza się wielokrotnie. Obwód drgający składa się z:kondensatora,maszyny...

poleca84%

Budowa atomu

Budowa atomu- p-ładunek elektryczny. Elektrony (p=-1,6*10-19c)przy czym suma ładunku elektronu i protonu jest równa zero. liczba elektronów w atomie jest równa liczbie protonów w jądrze atomu więc atom ma ładunek równy zeru. Średnica atomu jest...

poleca84%

Rzut poziomy i ukośny

x= Vo * T # RZUT POZIOMY y= H - ½gT² - H= ½gT² =>> T= √2H/g` Z=Vo*T =>> Z= Vo * √2H/g` @ V=Vo+Vy # V= √Vo² + Vy²` Vy=g * T =>> Vy= g * √2H/g` Vy= √2Hg` ## V= √Vo²+2Hg` x= Vox * T # RZUT UKOŚNY y= Voy * - ½gT²...

poleca84%

Ściąga (fala, ruch falowy, ugięcie fali, Zjawisko Dopplera )

1)Ruch falowy-polega na przemieszczaniu się zaburzenia ośrodka sprężystego (gazy, ciecze, ciała stałe nie mają w próżni) ze stałą prędkością między cząsteczkami, które nie przemieszczają się, a wykonują ruch drgający. 2)Wytwarzanie fali: a)fale...

poleca84%

Międzynarodowy układ SI

SI - System Internationale 1. m -metr -długość 2. kg -kilogram -masa 3. s -sekunda -czas 4. A -amper -natężenie prądu elektrycznego 5. K -Kelwin -temperatura 6. mol -mol...

poleca83%

Wzory

HYDROSTATYKA F - siła Fw - siła wyporu a - przyspieszenie m - masa g - przyspieszenie ziemskie V - objętość h - wysokość q - gęstość P - ciśnienie S - powierzchnia q = m : V - wzór na gęstość dowolnego ciała Fw = qwody g V - wzór...

poleca84%

Ruch

1. Na czym polega względność ruchu? Względność ruchu to znaczy, że ruch może być opisywany wyłącznie względem innych ciał. 2. Opisz doświadczenie Michelsona – Morleya oraz wyniki doświadczenia. Światło wychodziło ze źródła i padało na płytkę...

poleca83%

Transformator Pole magnetyczne Elektromagnez Reguła prawej dłoni Doświadczenie Oersteda

Pole magnetyczne – właściwość przestrzeni polegająca na tym, że na umieszczony w niej magnez lub poruszający się ładunek elektryczny działają siły magnetyczne (wektor indukcji magnetycznej jest styczny do linii pola w danym punkcie).Każdy...

poleca81%

Optyka - najważniejsze pojęcia zwierciadła, soczewki

Odbicie to nagła zmiana kierunku rozchodzenia się fali na granicy dwóch ośrodków powodująca, że powraca ona do medium, z którego pochodzi. Odbicie może dawać obraz lustrzany lub być rozmyte, zachowując tylko właściwości fali, ale nie dokładny...

poleca83%

Pole magnetyczne i siła magnetyczna

Pole magnetyczne-przestrzeń, w której siły działają na poruszające się ładunki elektryczne, a także na ciała mające moment magnetyczny niezależnie od ich ruchu.Feromagnetyki-materiały, w ktrych część magnesików należących do wielu sąsiednich...

poleca83%

Elektrostatyka

1 Jak zbudowany jest atom? Co to jest jon dodatni i ujemny? Atom zbudowany jest z elektronów i z jądra (protonów i neutronów). Jon dodatni ma niedomiar elektronów, a jon ujemny ma nadmiar elektronów. 2 Opisz budowę przewodnika i izolatora....

poleca84%

Ruch jednostajny po okręgu i drgania harmoniczne

Podano zbiór podstawowych wielkości liniowych i kątowych opisujących ruch jednostajny po okręgu oraz - oddzielnie - ruchy harmoniczne, które dodatkowo uprzystępniono prostymi wykresami. Wymiarowania w układzie SI.

poleca84%

Dynamika - pęd, tarcie, energia

dam wam dokument gotowy do drukowania

poleca83%

Zasady dynamiki i wzory

*WZOR 2 zasady dynamiki a~1/m a~F =>a=F/m Przyspieszenie jest proporcjinalne do sily Przyspieszenie jest odwrotnie poroporcjonalne do masy A – przyspieszenie F – sila m – masa 2 ZASADA DYNAMIKI jeżeli na cialo dziala sila niezrownowazona...

poleca83%

Prawa Keplera itp.

W załączniku wersja ściąga.

poleca83%

Przewodnictwo cieplne

przewodnictwo cieplne

poleca82%

Energia wewnętrzna. Sposoby ciepłego przepływu energii. Wzór ciepła pobranego do ogrzania substancji.

Enwrgia wewnętrzna ( Ew) ciała to suma energii kinetycznej chaotycznego ruchu cząsteczek oraz ich energii potancjalnych, wynikającychz wzajemnego oddziaływania miedzy cząsteczkowego. Ew ciała można zmienić przez wykonanie pracy (W) lub przez...

poleca84%

Budowa materii, masa.

kinetyczny model budowy materii ciała stałe-sieć krystaliczna (równa) cząsteczki ułożone bardzo blisko siebie i silnie się przyciągają, cząsteczki wykonują drgania wokół punktu równowagi, ciecze cząsteczki ułożone chaotycznie słabo na siebie...

poleca82%

Fizyka - fale elektromagnetyczne

Praca w załączniku.

poleca83%

Ściąga- fizyka

NEWTON ? angielski fizyk, matematyk, astronom, filozof, historyk, badacz Biblii i alchemik. Przedstawił prawo powszechnego ciążenia, a także prawa ruchu leżące u podstaw mechaniki klasycznej. Jako pierwszy wykazał, że te same prawa rządzą...

poleca83%

Termodynamika

Wszystko z Termodynamiki

poleca83%

Pola Grawitacyjne Magnetyczne Elektrostatyczne

Pole grawitacyjne- to przestrzeń, na którą działa siła grawitacji Źródło: masa źródłowa Natężenie: E=Fg[N]/m[kg] Siła grawitacji: Fg=G m1*m2 / r2 Prawo powszechnego ciążenia: dwie masy punktowe przyciągają się siłą wprost proporcjonalna do...

poleca82%

Fizyka fale

Ruch drgający-ruch okresowy periodyczny powtarzający się w rownych odstępach czasu. A(m)-najwieksze wychylenie z położenia równowagi X(m)-dowolne polozenie ciała drgającego T(s)-czas jednego pelnego drgniecia ,okres drgan T=1/f F(Hz)-czestotliwosc...

poleca83%

Prąd elektryczny - pytania i odpowiedzi

Czym jest prąd elektryczny w cieczach i gazach? W gazach i cieczach przepływ prądu polega na równoczesnym i uporządkowanym ruchu ładunków dodatnich i ujemnych. W przewodnikach w węzłach sieci krystalicznej znajdują się jony dodatnie zaś po...

poleca83%

Dynamika - powtórka do klasówki

1.1 I zasada dynamiki Newtona Ruch bezwładny- występuje wtedy, gdy usunięte zostaną wszystkie opory ruchu. Ciało wprawione w taki ruch będzie się poruszać dowolnie długo. Odbywa się po drodze najkrótszej ze wszystkich możliwych, odbywa się po...

poleca83%

Podstawowe jednostki miar układu SI

PODSTAWOWE JEDNOSTKI MIAR UKŁADU SI Nazwa Znak Wielkość i jej symbol metr kilogram sekunda amper kelwin kandela m kg s A ˚K cd długość: l, b, h, r, d, L, s, λ, masa: m, M, czas: t, T, natężenie prądu...

poleca84%

Lasy liściaste zrzucające liście na zimę

Lasy liściaste zrzucające liście na zimę - formacja roślinna zajmująca znaczną powierzchnię Europy, Azji i Ameryki Północnej. Zajmuje obszar o znacznym zróżnicowaniu klimatycznym, rozciągając się niemal wzdłuż całego kontynentu europejskiego: od...

poleca84%

Astronomia - różne pojęcia potrzebne na fizykę

Model budowy atomu Bohra: według tego modelu elektron krąży wokół jądra jako naładowany punkt materialny, przyciągany do jądra siłami elektrostatycznymi. Przez analogię do ruchu planet wokół Słońca model ten nazwano "modelem planetarnym atomu"....

poleca83%

Termodynamika

ściąga z termodynamiki z rysunkami

poleca82%

Zadania z elektrostatyki

W załączniku dokładniejsza ściąga!! 1. Dwa ładunki q1 = 10–5C oraz q2 = 3*10–5C znajdują się w odległości l = 0,2m od siebie. Znajdź punkt, w którym natężenie pola elektrycznego jest równe zeru. DANE: ładunki q1 = 10–5C,q2 = 3*10–5C, l = 0,2m...

poleca81%

Jednostki układu SI:

Podstawowe jednostki układu SI: tera 10 12 T giga 10 9 G mega 10 6 M kilo 10 3 k hekta 10 2 h deka 10 da decy 10 -1 d centy 10 -2 c mili 10 -3 m mikro 10 -6 μ nano 10 -9 n piko 10 -12 p fento 10 -15 f atto 10 -18 a [np. 10 12 -...

poleca83%

Sprężyny, prawo Hooke'a, naprężenie - definicje

Sprężyny wykonuje się z metali. Aby zmienić kształt sprężyny trzeba przyłożyć do jej końca dwie jednakowe siły o przeciwnych zwrotach. Siły te tworzą tzw. parę sił, która powoduje rozciąganie materiału. Jeżeli sprężyny ściskamy ulega ona...

poleca83%

Ruch jednowymiarowy

Wykład 2 2. Ruch jednowymiarowy Zajmiemy się opisem ruchu rozumianym jako zmiany położenia jednych ciał względem innych, które nazywamy układem odniesienia. Zwróć uwagę, że to samo ciało może poruszać się względem jednego układu odniesienia a...

poleca78%

Ruch - pojęcia

Ruchem nazywamy zmianę położenia ciała względem innego ciał w miarę upływu czasu. Układem odniesienia nazywamy ciało lub układ ciał względem którego określamy położenie innego ciała. Ruch i spoczynek to pojęcia względne zależą od wyboru...

poleca81%

Ruch drgający

Ruch Drgający (drgający prosty)-taki ruch drgający, w którym siła która go powoduje jest wprost proporcjonalna do wychylenia ciała z położenia równowagi F=-k x k- współczynnik sprężystości, x-wychylenie Energia kinetyczna w Ruchu...

poleca80%

Wzory

Kinematyka V= s : t – szybkość średnia (ruch jednostajny) a= V : t – przyspieszenie (ruch przyspieszony) s= (a*t2) : 2 – droga (ruch przyspieszony) V= a*t – prędkość końcowa (ruch przyspieszony) s= 0,5 * V0 * t – droga w ruchu...

poleca84%

Jednostki powierzchni

Podstawową jednostką powierzchni jest jeden metr kwadratowy (m2). Jest to pochodna jednostka metra. Powierzchnię jednego metra kwadratowego ma kwadrat o boku 1m. Za pomocą przedrostków wielokrotności możemy tworzyć także inne jednostki...

poleca82%

Fizyka - ściąga z wzorami

Teoria kinetyczno molekularna gazów Gazy nie posiadają ani własnego kształtu ani objętości i wypełniają całkowicie naczynie, w którym się znajdują. Przypisujemy im jednak sprężystość objętości gdyż zmiana objętości wymaga działania siły. Gazy są...

poleca79%

Jednostki objętości

Podstawową jednostką objętości jest jeden metr sześcienny (m 3 ). Podobnie jak metr kwadratowy jest on pochodną jednostką metra. Objętość 1m 3 to objętość sześcianu o boku 1m. Istnieją także inne jednostki objętości: JEDNOSTKI...

poleca85%

Magnetyzm - sciaga

Pole magnetyczne-pole utworzone przez obiekt o własnościach magnetycznych ,w którym na obiekt o własnościach magnetycznych działa siła. Doświadczenie Oersteda- dowodzi, że przewodnik elektryczny w którym płynie prąd elektryczny wytwarza wokół...

poleca77%

*Symbole i Jednostki*

~Pole długości Symbole *l *a *b *h Podstawowa jednostka * 1m ~Pole powierzchni Symbole *S Podstawowa jednostka * 1m{[kwadratowy] ~Temperatura Symbole *T Podstawowa jednostka *373K ~Czas Symbole *t Podstawowa...

poleca78%

Fizyka-ściąga na sprawdzian

Fala mechaniczna jest zbaurzeniem ośrodka materialnego polegającym na przekazywaniu energii od cząsteczki do cząsteczki poprzez ośrodek, oraz na ruchu drgającym ruchu ośrodka. Prawo Coulomba Siła elektrostatyczna jest wprost proporcjonalna do...

poleca80%

Prąd elektryczny; Napięcie; Źródła prądu; Natężenie;Warunek płyniecia prądu; Woltomierz; prawo OHMA - ściąga

Prąd elektryczny - uporządkowany ruch ładunków Napięcie – różnica potencjałów, warunkująca przepływ prądu elektr. Jego jedn. Jest wolt(1V) Źródła prądu - akumulatory, baterie, prądnice Natężenie - stosunek wielkości ładunku...

poleca71%

Jednostki czasu

Jedna sekunda (1s) to podstawowa jednostka czasu w Międzynarodowym Układzie Jednostek SI. Sekunda jest to czas równy 9 192 631 770 okresom promieniowania odpowiadającego przejściu między dwoma poziomami F = 3 i F = 4 struktury nadsubtelnej...

poleca71%

Jednostki masy

Jeden kilogram (1kg) jest podstawową jednostką masy w Międzynarodowym Układzie Jednostek SI. Używane są także inne jednostki: JEDNOSTKA SKRÓT WARTOŚĆ 1 eksagram 1 Eg 1000000000000000 kg 1015 kg 1 petagram 1 Pg 1000000000000 kg 1012 kg...

poleca72%

Fizyka- ściąga do klasy 2 gimnazjum

Pęd ciała-iloczyn masy i prędkości z jaką porusza się ciało.Pęd ciała oznaczamy symbolem p.Pęd jest wielkością wektorową.Jego kierunek i zwrot jest taki sam, jak kierunek i zwrot wektora prędkości. Jednostka pędu Jaka jest zależność...

poleca85%

Sciaga na temat maszyn prostych

Maszyny proste-to urządzenia przy pomocy których pracuje się tylko siłą własnych mięśni.Ze względu na prostą budowę i zasadę działania nazywamy je m.p.Dzieki tym maszynom mniejszą siłą pokonujemy siłę większa.Dźwignie-ciało sztywne...