profil

Fizyka

(543)
poleca90%

Zastosowania elektromagnesów

Pierwszy elektromagnes zbudował Wiliam Sturgeon w 1823 roku. Zwinął on wokół żelaznej sztabki izolowany drut miedziany. W czasie przepływu prądu układ ten stawał się silnym magnesem. Od tamtej pory elektromagnes znalazł mnóstwo zastosowań...

poleca81%

Pierwsza zasada dynamiki

Pierwsza zasada dynamiki zwana jest także pierwszym prawem Newtona, albo zasadą bezwładności. Mówi ona, jak zachowuje się ciało, gdy nie działają na nie żadne siły, lub gdy działanie tych sił równoważy się, czyli kiedy wartość siły wypadkowej...

poleca84%

Układ Słoneczny

praca otwiera sie w programie Microsoft Power Point Prezentacja całego układu słonecznego

poleca82%

Elektrownie jądrowe - korzyści i zagrożenia

Energetyka jądrowa jest jedną z bardziej zaawansowanych dziedzin w dzisiejszym świecie. Dzieje się tak dlatego, że obecnie występuje ogromne zapotrzebowanie na energię elektryczną, czy to ze strony przemysłu, czy też odbiorców indywidualnych....

poleca82%

Silnik elektryczny

SILNIK ELEKTRYCZNY to maszyna służąca do przetwarzania energii elektrycznej na pracę mechaniczną. Ze względu na rodzaj prądu sieci, z której silniki elektryczne pobierają energię elektryczną, rozróżnia się: silniki prądu stałego oraz silniki...

poleca83%

Siły zbieżne

Siłami zbieżnymi nazywamy siły, których kierunki przecinają się. F1, F2 - siły zbieżne p1, p2 - kierunki sił O - punkt przecięcia kierunków sił. Siły zbieżne mogą mieć taki sam punkt przyłośenia, lub różne punkty przyłożenia, jak na...

poleca74%

Energia potencjalna i kinetyczna.

Energia potencjalna i kinetyczna.

poleca75%

Anomalna rozszerzalność temperaturowa wody i znaczenie tego zjawiska w przyrodzie (załącznik jest ze zdjęciami)

Anomalna rozszerzalność temperaturowa wody i znaczenie tego zjawiska w przyrodzie I Anomalna rozszerzalność temperaturowaa wody Typowymi zjawiskami związanymi z wymianą ciepła z otoczeniem są zmiany rozmiarów i stanu skupienia ciał....

poleca74%

Thomas Alva Edison i żarówka

Thomas Alva Edison urodził się jedenastego lutego 1847 roku w miejscowości Milan w stanie Ohio w Stanach Zjednoczonych. Młody Edison nie interesował się szkołą, miał jednak wybitny zmysł do robienia interesów: już w wieku 12 lat zatrudniał innych...

poleca80%

Właściwości materii

1. Stany skupienia ciał. Przyroda, wszystko co nasz otacza, składa się z różnych substancji. Każda substancja ma swoje charakterystyczne właściwości. Substancje występują w 3 stanach skupienia: stałym, ciekłym i lotnym. Na Ziemi tylko woda...

poleca81%

Fale mechaniczne

Fale mechaniczne Falą nazywany zaburzenie rozchodzące się w danym ośrodku. Źródłem każdej fali jest drganie. Fale dzielimy ze względu na: • Rodzaj drgań • Mechaniczne •...

poleca88%

Tarcie

Tarcie jest to siła działająca na ciało przesuwane lub toczone po pewnej powierzchni. Siła tarcia ma zawsze przeciwny zwrot do zwrotu ruchu, ponieważ jest siłą hamującą ruch. Jeśli jedno ciało przesuwa się po drugim, to ruch taki nazywa...

poleca80%

Fala sprężysta

1. Rozchodzace si$ w osrodku zaburzenie nazywamy fala_. Fala rozchodzaca sie w osrodku sprqzystym to fala sprezysta; w tym przypadku zaburzenie jest odksztalceniem niewieikiego obsza-ru osrodka lub zgeszczenlem cza^steczek. 2. W zaleznosci od...

poleca79%

Ruch jednostajnie prostoliniowy

1. Ruch Ruchem nazywamy zmianę położenia jednego ciała względem innych ciał. Ruch jest pojęciem względnym. Nie można mówić o ruchu nie mając co najmniej dwóch ciał do porównania. To samo ciało może być równosześnie w ruchu i spoczynku, np....

poleca72%

Budowa wewnętrzna i właściwości cial stałych

Ciała stałe mają swój kształt i objętość. Zmiana kształtu ciała stałego, czyli odkształcenie (trwałe lub nietrwałe), jest możliwa przy działaniu na nie odpowiednią siłą. Można wyróżnić dwa główne typy przebiegu zestalania się ciał, które,...

poleca71%

Przewodniki i izolatory

Przewodniki i izolatory elektryczności W tej pracy chciałbym napisać parę słów na temat przewodników i izolatorów elektryczności. Pracę tą podzielę na dwie części. Pierwsza będzie dotyczyć przewodników a druga izolatorów. Przewodnik...

poleca83%

Właściwości i zastosowanie fal mechanicznych i elektromagnetycznych.

Fale są to rozprzestrzeniające się w ośrodku materialnym lub polu zaburzenia pewnej wielkości fizycznej charakteryzującej stan tego ośrodka lub pola. Fale sprężyste natomiast są to mechaniczne zaburzenia (odkształcenia) rozprzestrzeniające się w...

poleca82%

Warunki panujące na planetach układu słonecznego.

Układ słoneczny Układem słonecznym nazywamy Słońce wraz z otaczającą je i związaną z nim grawitacyjnie materią (planety i ich księżyce, planetoidy, komety, meteoroidy oraz pył i gaz wypełniający przestrzeń międzyplanetarną). Materia ta...

poleca81%

Znaczenie ciśnienia atmosferycznego i hydrostatycznego dla organizmów żywych

Ciśnienie wywierane przez atmosferę nazywamy ciśnieniem atmosferycznym, jest to ciężar warstwy powietrza znajdującego się nad jednostkową powierzchnią. Zależy ono od szerokości geograficznej, wysokości nad poziomem morza (spadek ciśnienia...

poleca72%

Trzy stany skupienia i ich właściwości. Budowa ciał stałych, cieczy i gazów

Trzy stany skupienia i ich właściwości. Budowa ciał stałych, cieczy i gazów Treść w załączniku.

poleca77%

Jakie są fazy księżyca i jak się uwidaczniają? Ile trwa cykl faz?

Księżyc jest ciałem niebieskim o średnicy 3476 km i masie 7,33*1022 kg. Temperatura powierzchni zmienia się w zakresie od + 140o C do – 190oC , ale 1 m pod powierzchnią jest w przybliżeniu stała i wynosi – 30o C. Powierzchnia Księżyca pokryta...

poleca81%

Trzy prawa Keplera

Prawami Keplera nazywamy trzy prawa astronomiczne, odkryte przez Jana Keplera i opisujące ruch planet wokół Słońca. Kepler sformułował je w oparciu o dane obserwacyjne, pozostawione przez Tychona Brache, nadwornego astronoma cesarza Rudolfa II....

poleca78%

Rola fal dźwiękowych w przyrodzie

ROLA FAL DŹWIĘKOWYCH W PRZYRODZIE Czym jest dźwięk? W życiu codziennym człowiek spotyka się z wieloma różnymi dźwiękami i odgłosami. Nasze ucho jest doskonale przystosowane do odbierania tych fal głosowych. Dzięki małżowinie usznej dźwięki...

poleca83%

Rola dyfuzji i ruchów Brown'a w przyrodzie

Dyfuzja- samoistne zmieszanie się cząsteczek jednej substancji z cząsteczkami drugiej substancji. Ruch Brown'a- chaotyczne, bezwładne ruchy maleńkich cząsteczek substancji wywoływane chaotycznym ruchem cząsteczek środowiska otaczających te...

poleca85%

Wpływ hałasu na organizmy żywe

Sygnały dochodzące z otoczenia nazywamy dźwiękami. Występujące w środowisku dźwięki niepożądane lub szkodliwe dla zdrowia człowieka określamy jako hałas. Najczęściej stosowaną miarą hałasu jest poziom dźwięku wyrażany w decybelach. Hałas jest...

poleca83%

Efekt Dopplera

Zjawisko Dopplera polega na zmianie częstotliwości fali podczas wzajemnej zmiany położenia źródła fali i odbiornika. Jeżeli odległość się zwiększa to częstotliwość jest niższa, gdy odległość maleje to częstotliwość jest wyższa. Wykorzystywane jest...

poleca82%

Wektory i skalary

1. Wielkości fizyczne. Wielkością fizyczną nazywamy wszystko to, co można zmierzyć. Są to np. długość, objętość, ciężar, czas, prędkość, przyspieszenie. Wielkości fizyczne dzielimy na dwie grupy: - wektory, czyli wielkości posiadające...

poleca80%

Budowa układu słonecznego - ziemia we wszechświecie

Układ słoneczny tworzą: słońce, planety i ich satelity, planetoidy, komety materie międzyplanetarne (drobny pył i gazy). W słońcu jest skupiona prawie cała masa układu słonecznego. Jest to gwiazda średniej wielkości, ale w porównaniu z ziemią...

poleca84%

Elektrownie wodne - prezentacja

w załączniku cała prezentacja

poleca85%

Prezentacja z Fizyki Kondensatory

Kondensator jest to układ dwóch przewodników przedzielonych dielektrykiem, na których zgromadzone są ładunki elektryczne jednakowej wartości ale o przeciwnych znakach.       Budowa Najprostsze kondensatory zbudowane są z dwóch płytek...

poleca82%

Zastosowanie soczewek i zwierciadeł w przyrządach optycznych.

Zastosowanie soczewek i zwierciadeł w przyrządach optycznych. 1) LUPA Lupa jest przyrządem optycznym służącym do obserwacji drobnych przedmiotów. Zbudowana jest z jednej soczewki skupiającej lub z zespołu soczewek umieszczonych w oprawce. Lupa...

poleca79%

Ciśnienie hydrostatyczne

Cisnienie jest to wielkosc skalna, okraslona jako wartosc sily dzialajacej prostopadle do powierzchni, podzielona przez powierzchnie na jaka ona dziala. wzor: p= f/s symbol: p jednostka: Pa (pascale) Zwiazki miedzy cisnieniem a polem...

poleca85%

Transformator

TRANZYSTORY - BUDOWA I ZASTOSOWANIE Pierwszy transformator został zbudowany w 1947 roku z małego kawałka metalopodobnego pierwiastka chemicznego :?germanu?. Jak jest zbudowany i jak...

poleca85%

Pojęcie ruchu w historii filozofii i naukach przyrodniczych.

Ruch to zmiana położenia ciała odbywająca się w czasie, względem innego ciała zwanego układem odniesienia. Podstawową cechą ruchu jest jego względność. Oznacza to, że opis ruchu zależy od przyjętego układu odniesienia. Opisywany jest poprzez...

poleca83%

Energia elektryczna. Praktyczne jej zastosowanie w przemyśle i gospodarstwie domowym.

Energia elektryczna jest to czynnik warunkujący i umożliwiający przekształcanie zasobów naturalnych w przedmioty użytkowe, służące ludziom. Energię tę produkują elektrownie: -cieplne (63% całej energii elektrycznej, głównym surowcem jest węgiel)...

poleca84%

Ruch jednostajny prostoliniowy

Ruch jednostajny prostoliniowy Ruch jednostajny prostoliniowy - ruch ze stałą prędkością i w stałym kierunku, którego torem jest linia prosta. Korzystając z ogólnego wzoru na prędkość można w ruchu jednostajnym prostoliniowym zapisać gdzie:...

poleca83%

Dzień i noc oraz pory roku

Znane wszystkim zjawiska występowania dnia i nocy oraz pór roku związane są z oświetleniem Ziemi podczas jej ruchu obrotowego wokół osi i ruchu obiegowego wokół Słońca. Zawsze tylko połowa naszego globu jest oświetlona przez Słońce, a druga...

poleca84%

Przyczyny porażenia prądem elektrycznym

Przyczyny i skutki działania prądu elektrycznego na organiźmie ludzkim

poleca76%

Pole magnetyczne Ziemi

Ziemia zachowuje się tak jak magnes. O właściwościach magnetycznych decyduje będące w ciągłym ruchu (wynikającym z ruchu obrotowego) płynne jądro Ziemi składające się ze stopionego żelaza z niklem. Ziemia ma dwa bieguny magnetyczne, które nie...

poleca85%

Rodzaje termometrów i ich zastosowania

Termometr alkoholowy: Jest on używany przy silnych mrozach (-39*) Termometr stacyjny: Służy on do aktualnej temperatury powietrza stosowany jest w meteorologii Termometr gazowy: Stosowany głównie w badaniach naukowych Termometr...

poleca85%

Porównanie pola grawitacyjnego i elektrostatycznego

Porównanie pola grawitacyjnego i elektrostatycznego Pole grawitacyjne jest to przestrzeń, w której na ciało działają siły grawitacyjne. Obrazem pola grawitacyjnego są linie sił a ich kierunek i zwrot jest zgodny z kierunkiem i zwrotem sił...

poleca84%

Laser - budowa, zastosowanie

Nazwa utworzona jako akronim od Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania. Jest to generator światła, wykorzystujący zjawisko emisji wymuszonej. Otrzymywane światło ma...

poleca87%

Słońce

SŁOŃCE Dane techniczne: Średnica: 1 390 000 km Masa: 1.9 * 1030 kg (około 333000 razy więcej, niż ziemia) Okres obrotu: od 25 do 36 dni Średnia gęstość: 1.41 g/cm3 Grawitacja (równik): 262.37 m/s2 Odległość od ziemi: 149 600 000...

poleca77%

Jak powstaje tęcza

JAK POWSTAJE TĘCZA? Zjawisko tęczy powstaje przez rozszczepienie światła białego i odbicie go wewnątrz kropel deszczu. Światło słoneczne ?wpada do kropli deszczu?, tam właśnie się załamuje , a równocześnie zawraca. Pierwszym...

poleca84%

Rozszerzalnosć termiczna ciał

W języku potocznym dla pojęcia „ciepła” używa się określeń typu „jest mi ciepło”, lub „Marta ma dzisiaj ciepłe czoło – pewnie będzie miała gorączkę”. Warto jednak wiedzieć, że z naukowego rozumienia terminu „ciepła” te określenia znaczy co...

poleca74%

Stany skupienia materii w otaczającym nas świecie

Cała materia otaczającego nas świata występuje w trzech dobrze znanych stanach skupienia: stałym, ciekłym i gazowym. Ciała stałe, na przykład kawałek stali, mają określony kształt, który pozostaje niezmienny w normalnej temperaturze. Ciecze, takie...

poleca83%

Planeta Wenus

Wenus jest planetą bardzo podobną do Ziemi zarówno pod względem rozmiarów (średnica 12 200 km) jak i masy (0,81 masy Ziemi).Jest to najjaśniejszy obiekt na niebie poza Słońcem i Księżycem.Planeta ta,nie ma naturalnych satelitów.Okres obiegu...

poleca81%

Elektrostatyka

W wyniku pocierania pałeczki ebonitowej o sukno, pałeczka i sukno elektryzują się różnoimiennie. Zjawisko to wyjaśniamy: zamianą pracy na ładunki elektryczne, przemieszczaniem się elektronów pomiędzy tymi ciałami, przemieszczaniem się jonów...

poleca77%

Rola tarcia i oporów ruchu w życiu człowieka

Tarcie jest bardzo powszechne w technice, oraz przyrodzie. Jest ono przede wszystkim potrzebne do poruszania się ciał, oraz istot żywych, bowiem siły tarcia powstrzymują nas od upadku i m.in możemy też poruszać się do przodu....

poleca84%

Księżyc

KSIĘŻYC Księżyc - najbliższe nam ciało niebieskie, znane ludziom od wieków, fascynujące, tajemnicze, uważane przez dawne cywilizacje za boga. Księżyc był czczony, składano mu ofiary. Dzisiaj wiemy, że nie jest żadnym bogiem, ale...