profil

Elementy Prawa ściąga źródła prawa cywilnego akt normatywny

poleca 85% 730 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1Źródła prawa cywilnego: *w znaczeniu przedmiotowym-wszystkie akty prawne regulujące stosunki cywilno prawne w znaczeniu funkcjonalnym i przedmiotowym *w znaczeniu formalnym 2systematykakodeksu cyw. dzieli się na 4 księgi: -cześć ogólna ?własność i inne prawa rzeczowe ?zobowiązania ?spadki 3inne źródła prawa cywilnego.ustawa o ks. wieczystych hipotece z ?82r nowelizacje.zasady współżycia społecznego.zwyczaj faktycznie stosowana praktyka określonego postępowania 4żródła prawa w znaczeniu podmiotowym materialnym wszystkie zjawiska i procesy zachodzące w rzeczywistości które kształtują treść norm prawnych np. ekonomiczne polityczne 5żródła prawa w znaczeniu formalnym są to wszelkie formy w jakich może być wyrażone prawo przez upoważniony do tego organy tzw. organy promulgujące tj. dzienniki urzędowe oficjalne czasopisma 6nie każda decyzja organu państwowego tworzy prawo aby ta decyzja stała się prawem musi być uchwalona w odpowiednim trybie i odpowiedniej formie 7konstytucja dzieli akty na: &powszechnie wiążące obejmują normy o nieograniczonej podmiotowo mocy wiążącej w danym państwie mogą regulować każdej kateg. adrs są aktami o nieograniczonym zasięgu materii mocy prawne którą mogą regulować katalog aktów powszechnie obowiązujących zgodnie z art. 87 konstyt. Konstyt ustawy ratyfikowane umowy międzynarodowe rozporządzenia i akty prawa miejscowego wchodzą w Zycie dopiero po ogłoszeniu w dzienniku ustaw. &akty wewnętrzne zawierają normy o podmiotowo ograniczonym zasięgu są skierowane do adresatów usytuowanych wewnątrz aparatu państwowego muszą pod względem materii być zgodne z aktami prawa powszechnie obowiązującego. Nie mogą Stanowic podstawy prawa i obowiązku względem obywateli. Obowiązek ich przestrzegania wiąże się ze stosunkiem zależności organizacyjnej np. uchwały rady ministrów zarządzenia prezydenta zarządzenie rady ministrów uchwały sejmu i senatu regulamin zgromadzenia narodowego itd. 8źródłą prawa obowiązujące w Polsce wieloznaczność źródeł prawa może to być dokument albo akt prawotwórczy, z dok poznajemy treść prawa czyli źródła prawa poznania prawa. Z listu tego pojęcia używa się na oznaczenie wszelkich aktów prawotwórczych a zatem czynności właściwych organów w wyniku których pewnych form maja moc obowiązującą są to tzw. źródła. Źródłem prawa w tym znaczeniu jest m.in. stanowisko prawa ale taki zwyczaj który w cyniku wieloletniego stasowania zostaje uznany za obowiązujące prawo. W znaczeniu II a zatem źródeł znaczenia prawa.konstyt używa pojęcia źródeł prawa w znaczeniu formalnym i w tym sensie ze wskazane konkretne formy których może być stanowiącym prawo powszechne obowiązujące art. 91,190,234 orzeczenia trybunału stanu konstytucyjnego. Prawo stanowione przez organizacji m.in. w trybie art. 9 ust 1 9akty normatywne maja char ogólny abstrakcyjny. Może być źródłem prawa (np. ustawa rozporządzenie) dok obejmujący wyodrębniony zbiór przepisów prawa wydawane są przez organy władzy publicznej *podstawowy katalog aktów normatywnych wskazuje konstyt, czyli są to akty prawne obowiązujące i akty prawa miejscowego składają się z przepisów pr. przepisy pr. z kolei z paragrafów artykułów ustępów punktów i liter *tekst prawny składa się z przepisów pr. przepis stanowi tu podstawę do interpretacji konstrukcji norm *prawo składa się z norm czyli przepisy interp 10 budowa aktu normatywnego 1)dziennik publikacyjny (nazwa) 2)nagłówek nazwa aktu data ustanowienia i tytuł * rozp cz tytułową aktu normatyw *określa miejsce jakie akta zajmują w hierarchii aktów Prawnych ustawa w wyjątkowych okolicznościach może zajmować się tzw. premabułe 3)przepisy ogólne ?wyodrębnia się je na początku aktu prawodawczego gdy zachodzi potrzeba zamieszczenia w nich elementów wspólnych dla wielu przepisów prawnych ?określają podmiotowy i przedmiotowy zakres stos. danym aktem -często tez zawierają definicje legalne 4)przepisy szczegółowe ? zamieszczane są w kolejności ?przep pr. materialnego ?przep o organach i trybie postępowania ?przp określające zasady odpowiedzialn 5)przepisy kolizyjne 6)przepisy przejściowe 7)przepisy dostosowujące 8)przepisy końcowe *derogacyjne uchylające *przepisy o wejściu w zycie danego aktu 9podpis

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty