profil

Prawo

(63)
poleca84%

Notatki na prawo

Państwo- jest zwierzchnią organizacją polityczną całego społeczeństwa działająca na określonym terytorium i realizującą w sposób suwerenny swe cele za pomocą odpowiednio zorganizowanego aspektu. Prawo jest to uporządkowany zbiór norm...

poleca84%

Składanie oświadczenia woli

SKŁADANIE OŚWIADCZENIA WOLI § l. Oświadczenie woli Oświadczenie woli to nic innego jak przejaw woli, który w sposób dostateczny komunikuje zamiar wywołania skutku w postaci powstania, zmiany lub ustania stosunku cywilnoprawnego. Od strony...

poleca83%

Władza sądownicza w Polsce

Władza sądownicza jest trzecią władzą w państwie. Stanowi ją wymiar sprawiedliwości sprawowany przez niezależne i niezawisłe sądy. W Polsce zgodnie z Konstytucją RP władzę sądowniczą sprawują sądy (Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy...

poleca85%

Podstawowe pojęcia z przedsiębiorczości.

Przedsiębiorczość polega na umiejętności wykorzystania swoich szans w otoczeniu, polega na gotowości i zdolności do podejmowania i rozwiązywania w sposób twórczy i nowatorski nowych problemów, umiejętność przystosowania się do zmieniających...

poleca84%

Gałęzie prawa

gałęzie prawa – zespół norm prawnych, wyróżnionych ze względu na przedmiot lub metodę regulacji. Każda gałąź prawa reguluje odmienny zakres stosunków społecznych. Odmienne gałęzie prawa regulują więc stosunki pracy, stosunki rodzinne, stosunki na...

poleca84%

Władza wykonawcza

USTAWODAWCZA - LEGISLATYWNA WYKONAWCZA - EGZEKUTYWA SĄDOWNICZA - JURYSDYKCJA (JUDYKATYWA) na czele rady ministrów stoi premier 1. procedura powoływania rządu: krok pierwszy - prezydent desygnuje premiera, a na jego wniosek powołuje radę...

poleca85%

Urlopy pracownicze

1.Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego nieprzerwanego płatnego urlopu wypoczynkowego. Z urlopu wypoczynkowego mogą skorzystać wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę,powołania,wyboru mianowania lub spódzielczej...

poleca84%

Zakres odpowiedzialności materialnej pracowników.

Zakres odpowiedzialności materialnej pracowników Pojęcie. Odpowiedzialność materialna pracownika jest to ogół zasad określających finansową odpowiedzialności pracowników za szkody wyrządzone pracodawcy. Rodzaje odpowiedzialności materialnej....

poleca84%

Prawo: Osoba fizyczna,prawna,czynność prawna

Osobą fizyczną jest każdt człowiek. Pozostaje nią od urodzenia aż do śmierci Kazdy człowiek jako osoba Fizyczna posada zdolność Prawną czyli zdolność Do posuadabua określonych Praw i obowiązków w zakresie Prawa cywilnego. Pełną zdolność do...

poleca84%

System źródeł prawa w Polsce

Pojęcie źródeł prawa jest wieloznaczne. Oznacza z jednej strony określony dokument, z którego poznajemy treść prawa (źródła poznania prawa), z drugiej strony terminu tego używa się na oznaczenie wszelkich aktów prawotwórczych, a zatem czynności...

poleca84%

Elementy Prawa ściąga źródła prawa cywilnego akt normatywny

1Źródła prawa cywilnego: *w znaczeniu przedmiotowym-wszystkie akty prawne regulujące stosunki cywilno prawne w znaczeniu funkcjonalnym i przedmiotowym *w znaczeniu formalnym 2systematykakodeksu cyw. dzieli się na 4 księgi: -cześć ogólna ?własność...

poleca83%

Sposoby rozwiązywania umowy o pracę

1.Porozumienie stron. Za porozumieniem stron można rozwiązać każdy rodzaj umowy.Z inicjatywą rozwiązania może wystąpić zarówno pracownik jak i pracodawca.Warunkiem skuteczności porozumienia jest zgoda obu stron stosunku pracy.Najważniejszym...

poleca83%

Władza ustawodawcza

USTAWODAWCZA - LEGISLATYWNA WYKONAWCZA – EGZEKUTYWA SĄDOWNICZA – JURYSDYKCJA (JUDYKATYWA) 1.władza ustawodawcza – legislatywa, jest stanowiona przez sejm i senat 2.sejm + senat = zgromadzenie narodowe 3.czynne (pozwala głosować) i bierne...

poleca83%

Administracja publiczna.

Administracja publiczna –to ogół organów władzy wykonawczej i ich urzędów powołanych do realizacji zadań państwa określonych w przepisach prawnych. Administracja publiczna dzieli się na –urzędową (państwową) – samorządową. W ujęciu funkcjonalnym...

poleca83%

Funkcje prawa i normy prawne

1.funkcje prawa Stabilizacyjna – prawo utrwala funkcjonujący w społeczeństwie ład polityczny, gospodarczy i społeczny. Dynamizująca – dzięki odpowiednim zapisom prawnym można zmieniać różne obszary życia społecznego. Ochronna – prawo chroni...

poleca83%

Pojęcie płacy, funkcje płacy, składniki wynagrodzenia.

Temat:Pojęcie płacy,funkcje płacy,składniki wynagrodzenia. 1.Płaca - przez płacę rozumie się przysługującą pracownikowi należność za pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy 2.Funkcje płacy: a)dochodowa - wynagrodzenie stanowi główne i...

poleca85%

System płac

Temat:Systemy płac. 1.System płac - to zespół zasad obejmujących organizację płac oraz metody ich ustalania i obliczania. Systemy płac:czasowy,czasowo-premiowy,czasowo-prowizyjny,prowizyjny,akordowy 2.System czasowy - płaca w tym systemie...

poleca84%

Świadomość prawna i kultura prawna w Polsce

Jesteśmy częścią społeczeństwa i musimy przestrzegać reguł . Wiele reguł przyswajamy sobie nie zauważając tego , obserwując innych dopasowujemy nasze po-stępowanie do ich postępowania . Współcześnie autorytetem jest...

poleca82%

Idealny policjant czyli kto?

W obecnych czasach wielu z nas zadaje sobie pytanie – jaki powinien być idealny policjant? Czy powinien być miły czy może nie koniecznie? Zawód policjanta jest jednym z najbardziej intrygujących na rynku pracy. Ja postaram się opisać jaki...

poleca85%

Zobowiązanie i skutki jego niewykonania

co to jest zobowiązanie i jakie skutki są gdy jest niewykonane bądź źle wykonane

poleca85%

Historia prawa i podstawowe pojęcia prawne.

HISTORIA PRAWA I PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE HISTORIA PRAWA Prawo jest stare, jak stara jest organizacja państwowa. Jest ono genetycznie i funkcjonalnie związane z działalnością aparatu przymusu państwa. Pojawiło się wtedy, gdy rozwój...

poleca85%

Prawo Celne

Temat referatu: Prawo Celne Plan referatu: 1.Definicja prawa celnego. 2.Pojęcia towarzyszące prawu celnemu. 3. Wyjaśnienie prawa celnego. 4.Zmiany,jakim uległo prawo celne wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. 5.Taryfa...

poleca84%

Odpowiedzialność pracownika i jej rodzaje.

Odpowiedzialność pracownika 1.Odpowiedzialność pracownika. Wyróżniamy 3 rodzaje odpowiedzialności pracowników: - odpowiedzialność porządkową -odpowiedzialność dyscyplinarną - odpowiedzialność materialną Odpowiedzialność porządkowa pracownika...

poleca85%

Sądy okręgowe

Sądy okręgowe (SO) w Polsce są sądami powszechnymi. a) Rozpoznają w II instancji, kiedy pierwszej instancji orzeka sąd rejonowy. Sąd okręgowy orzeka środki odwoławcze od orzeczeń sądów rejonowych (m.in. apelacje, zażalenia, a także rozpoznają...

poleca85%

Wybrane umowy nazwane kodeksu cywilnego

umowy zostały zrobione na przedmiot elementy prawa, przedstawione są w tabelce, dostałam za nie 6 więc sądzę że praca jest w porządku

poleca84%

Funkcje prawa

FUNKCJE PRAWA

poleca85%

Prawo karne

CHARAKTERYSTYKA PRAW I OBOWIAZKÓW POKRZYWDZONEGO W PROCESI ]Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Pokrzywdzonym może być także instytucja państwowa,...

poleca86%

Pełnomocnictwo szczegółowe w sprawie rejestracji pojazdu.

....................................... , ...................................

poleca85%

Sposoby i tryb rozwiązywania umów o prace.

Umowa o pracę - jeden ze sposobów nawiązywania stosunku pracy. Czynność prawna polegająca na złożeniu zgodnych oświadczeń woli przez pracownika i pracodawcę, w których pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy...

poleca85%

Rodzaje umów o pracę- ekonomika

1.Umowę o pracę zawiera pracodawca z pracownikiem.Dochodzi wtedy do nawiązania stosunku pracy.Podpisując umowę pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy,pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie...

poleca87%

Pojęcie spadku oraz rodzaje dziedziczenia.

Spadek jest to ogół praw i obowiązków zmarłego, które przechodzą na spadkobierców w momencie otwarcia spadku czyli śmierci spadkodawcy. Spadkodawca może za życia spisać testament i w nim ustanowić spadkobierców. Jeżeli tego nie uczyni, ma miejsce...

poleca85%

Prawo rodzinne.

Prawo rodzinne - obejmuje system norm odnoszących się do stosunków pomiędzy małżonkami oraz stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi. Jest to sfera zagadnień dotycząca spraw bardzo indywidualnych. Ustawodawca bardzo ostrożnie ujmuje tę sferę prawa -...

poleca85%

Wykładnia prawa

WYKŁADNIA PRAWA (Inaczej Interpretacja prawa) Polega na ustaleniu treści i zakresu norm prawnych POTRZEBA DOKONYWANIA WYKŁADNI wynika z ogólnego, abstrakcyjnego charakteru norm prawnych, ich niejasnego sformułowania, wieloznaczności języka itp....

poleca85%

Sądowe postępowanie cywilne.

Należy ono w Polsce do sądów powszechnych. Rozstrzygane są w nim sprawy z zakresu prawa cywilnego, a także p. rodz. i opiekuńczego oraz p. pracy (art. 1 k.p.c.). Są to w większości sprawy majątkowe, niekiedy tylko mają one charakter osobisty....

poleca85%

Kara śmierci za i przeciw

Kara śmierci, znana też często jako kara główna albo ostateczna, to kara wymierzana sprawcy przestępstwa polegająca na pozbawieniu go życia. Karę tą stosuje się w przypadku popełnienia przez sprawcę czynu karalnego ciężkich zbrodni, takich jak np....

poleca85%

Postępowanie administracyjne - pojęcie i zakres

Postępowanie administracyjne - pojęcie i zakres Pod pojęciem postępowania administracyjnego rozumiemy ogół przepisów regulujących władcze działanie organów administracji w rozstrzyganiu indywidualnych spraw osób fizycznych i prawnych....

poleca85%

Zasady postępowania administracyjnego oraz jego przebieg

Zasady ogólne to reguły, które przenikają całokształt regulacji prawnych. Dookreślają je najczęściej inne reguły procesowe. Zasady te są zawsze ukształtowane z woli ustawodawcy. W wypadku postępowania administracyjnego zasady ogólne wynikają nie...

poleca88%

Artykuły Normatywne Organów Ustawodawczych I Wykonawczych

Na początku należy zapytać co oznacza termin artykuły normatywne organów ustawodawczych i wykonawczych Artykuł normatywny – jednostka redakcyjna (w języku potocznym określana jako "fragment") tekstu zawierającego przepisy prawne,...

poleca85%

Czas pracy

1.Czas pracy - jest to czas w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Do czasu pracy wlicza się w niektórych przypadkach czas niewykonywania pracy np. a)15 MINUTOWĄ...

poleca85%

Prawo spadkowe.

Prawo spadkowe - zespół przepisów regulujących losy majątku pozostawionego przez zmarłą osobę fizyczną. <BR> <BR>Spadek - ogół majątkowych praw i obowiązków zmarłego w chwili jego śmierci. Nie należą do spadku prawa i obowiązki...

poleca91%

Stosunek pracy, zawiązywanie i rozwiązywanie umowy o prace oraz prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika. Wynagrodzenie.

1. Przyczyny podejmowania pracy: Walory fizyczne, intelektualne i psychiczne predysponują człowieka do pracy, a praca walory te powiększa i tym samym człowiek stale rozwija się. Wielu ludzi nie może żyć bez pracy i poświęca jej większość swego...

poleca91%

Umowy w Kodeksie Cywilnym

WYBRANE UMOWY Z KODEKSU CYWILNEGO LEASINGU AGENCYJNA KOMISU RACHUNKU BANKOWEGO UBEZPIECZENIA POŻYCZKI UŻYCZENIA

poleca85%

Notariusz, radca prawny, prokurator, adwokat

Notariusz, rejent, osoba zaufana publiczna powołana do dokonywania czynności, którym strony powinny lub pragną nadać formę notarialną. W Polsce notariusza powołuje i odwołuje minister sprawiedliwości po zasięgnięciu właściwej opinii izby...

poleca85%

Normy

NORMA to dokument powstały na zasadzie porozumienia grona ekspertów w danej dziedzinie techniki. Zawiera informacje zawierające zasady, przepisy, wzory, ustalenia jakościowe i ilościowe. Jest powszechnie dostępna, a jej stosowanie dobrowolne....

poleca85%

Prawa rzeczowe ograniczone

PRAWA RZECZOWE OGRANICZONE 1. Pojęcie ograniczonych praw rzeczowych * In. Prawo na rzeczy cudzej ale nie można stosować zamiennie. * Są to prawa, które dla uprawnionego gwarantują ściśle określone uprawnienia względem rzeczy. * Należą...

poleca85%

Dzieci nie ryby – głos mają – czy aby na pewno? Jak w świecie wyrosłym z dzieciństwa respektowane są prawa najmniejszych?

W ostatnich latach coraz większą uwagę przywiązuje się do dzieci i ich praw.W 1989r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ została podpisana Konwencja Praw Dziecka. Dotyczy ona osób, które nie ukończyły 18 roku życia. W jej skład wchodzą : prawa i...

poleca85%

Wykładnia Prawa

Wykładnia prawa Nieostrość i niewyrazistość języka, jakim operuje ustawodawca w różnych aktach normatywnych sprawia, że pozornie jasny i czytelny tekst ustawy czy innego aktu normatywnego, sprawia niekiedy trudności w praktycznym jego...

poleca89%

Zaliczka czy Zadatek

ZALICZKA CZY ZADATEK O tym czy kwota wpłacona jest zadatkiem czy zaliczką decyduje zawarta pomiędzy stronami umowa. Kwota wręczona drugiej stronie staje się zadatkiem tylko wtedy, gdy zostanie to jasno określone w umowie - bez tego zaznaczenia...

poleca89%

Aborcja jako legalny kontratyp

Kontratyp to nazwa pod którą mieszczą się okoliczności uchylające odpowiedzialność karną, a ściślej mówiąc uchylające bezprawność czynu człowieka. Aby bowiem uznać jakiś czyn człowieka za przestępstwo muszą zostać spełnione następujące, ustawowe,...

poleca89%

Prawa człowieka w Polsce.

Ponad połowa Polaków (58%) uważa, że prawa człowieka są u nas przestrzegane. Przeciwnego zdania jest garstka (4%) - wymieniają naruszenia: • prawa do pracy i godziwego za nią wynagrodzenia • prawa do sądu • prawa do prywatności • praw...