profil

Podstawy przedsiębiorczości

(55)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Funkcje banku centralnego

1. Funkcje NBP: - jest bankiem emisyjnym- ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych w Polsce, sprawdza prawdziwość banknotów i niszczy zużyte - jest bankiem państwa- otrzymuje dochody z podatków i innych źródeł oraz dokonuje...

poleca84%

Podstawowe pojęcia ekonomiczne

marketing to działalność mająca na celu wynajdowanie, pobudzanie i zaspokajanie potrzeb podmiotów gospodarczych. Określeniem "marketing" nazywa się też dziedzinę wiedzy analizującą wspomnianą działalność. W ramach marketingu możemy wyróżnić wiele...

poleca83%

Podejmowanie działalności gospodarczej w Polsce

Podmiot podejmujący i wykonujący zawodowo i we własnym imieniu działalność gospodarczą zwany jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorcą może być: osoba fizyczna, osoba prawna, nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego. Za...

poleca84%

Makrootoczenie przedsiębiorstwa

1. Makrootoczenie- zjawiska, które wpływają na przedsiębiorstwo, podczas gdy ono same nie może ich zmienić. Makrootoczenie tworzy warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa. 2. Otoczenie konkurencyjne- tworzą podmioty, które wpływają na...

poleca83%

Papiery wartościowe

Papiery wartościowe: to dokumenty stwierdzające istnienie określonych praw podatkowych, a realizacja tych praw jest możliwa na podstawie okazania lub zwrotu ich. Podział papierów wartościowych: dłużne: potwierdzają one wielkość zadłużenia...

poleca83%

Mobilność zawodowa.

Mobilność zawodowa- polega na bieżącym monitorowaniu zmian zachodzących na rynku pracy i uzyskiwaniu takich kompetencji zawodowych, które są poszukiwane przez pracodawców. Cechy człowieka mobilnego: -umie klarownie wtrażać swoje oczekiwania i...

poleca82%

Pozabankowe instytucje finansowe.

Pozabankowe instytucje finansowe. - Firmy ubezpieczeniowe pozyskują środki finansowe ze sprzedaży osobom fizycznym i instytucjom polis, zapewniających świadczenia pieniężne w wypadku nieszczęśliwych zdarzeń losowych (np. choroby, pożaru,...

poleca80%

PP - Obieg okrężny w gospodarce

Obieg okrężny w gospodarce Wyobraź sobie, że uniosłeś się w przestworza i patrzysz z góry na gospodarkę przez specjalny teleskop ekonomiczny, który pokazuje, jak dobra, pieniądze i usługi krążą w gospodarce. Teleskop ten ma trzy zakresy, które...

poleca80%

Protokół zdawczo-odbiorczy

Protokół zdawczo-odbiorczy Sporządzony dnia 03.11.2008 roku w Przedsiębiorstwie Handlowym ,,Plus?? w Kępnie ul. Nowej 32 z związku z przekazaniem wyposażenia biura. Zdający: Marian Niski ,zatrudniony na stanowisku...

poleca85%

Giełdy. Rynek papierów wartościowych.

Giełda jest instytucją zorganizowanego rynku, za której pośrednictwem dokonuje się transakcji handlowych według określonych norm i zasad. Do najważniejszych rodzajów giełd zaliczamy giełdy towarowe i kapitałowe. - Giełdy towarowe – handluje się...

poleca85%

Popyt, podaż, cena

1. RYNEK - całokształt transakcji zachodzących między kupującymi i sprzedającymi. 2. Elementy rynku: a) POPYT - zapotrzebowanie * potencjalny - chodzimy, szukamy, chcemy coś kupić * efektywny - zrealizowany b) PODAŻ c) CENA -...

poleca85%

Notatki z tematów: PKB, rola państwa, rodzaje systemów ekonomicznych

Dobra finalne-są to dobra które nie podlegają już przetworzeniu, bezpośrednio służą do zaspokajania potrzeb. Są to też dobra kapitałowe(maszyny, Budynki) czyli inwestycje. One też zaspokajają potrzeby ich użytkowników. Dobra pośrednie-należą do...

poleca85%

Rynek ubezpieczeń

Podstawową funkcją ubezpieczeń Jest wypłacanie odszkodowań za straty powstałe w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń losowych, zapewnienie środków na pokrycie kosztów leczenia lub zgromadzenia funduszu na starość, gdy zakończy się aktywność zawodowa...

poleca85%

Rodzaje spółek i ich charakterystyka

SPÓŁKA - związek dwóch lub więcej osób, które działają dla wspólnego celu. OSOBA FIZYCZNA - każdy człowiek od momentu poczęcia do śmierci. OSOBA PRAWNA - podmiot, który samodzielnie dysponuje swoim majątkiem i ponosi pełna odpowiedzialność...

poleca85%

Rodzaje banków i usługi bankowe.

Pierwsze banki w starożytności w Babilonie, Grecji i Rzymie. Udzielanie kredytów i wystawianie weksli. XI w n.e. miasta włoskie: pierwsze papierowe pieniądze. Podstawowe funkcje banków: - emisja pieniądza (bank centralny), - przyjmowanie...

poleca85%

Przedsiębiorstwo w gospodarce

praca znajduje się w załączniku z powodu: 1) dużej ilości (6 stron) 2) wykresu.

poleca86%

Koszty i przychody finansowe. Operacyjne przychody i koszty.

PRZYCHODY FINANSOWE - przychody ze sprzedaży aktywów finansowych np. akcji, obligacji, udziałów - odsetki od lokat bankowych - odsetki zwłoki od należności - odsetki od papierów wartościowych - odsetki od udzielonych pożyczek - dyskonto...

poleca85%

Systemy gospodarcze

Gospodarka Tradycyjna-sys gosp,w kt zasoby rozdzielone się na podts zwyczaju,zmiany i rozwoj nast. b.wolno; ludzie postępują tak,jak ich przedkowie,a wiekoszosc wyborów jest produkt i konsumow w odrębie lokalnej społeczonosci,(npbiedne...

poleca85%

Instytucje gospodarki rynkowej

BANK-instytucja powołana do wykonywania operacji pieniężnych związanych z emisją pieniądza,przyjmowaniem wkładów,udzielaniem pożyczek oraz dokonywaniem rozliczeń na zlecenie klienta. OPERACJE BANKOWE: *bierne-bank jest w stosunku do swoich...

poleca85%

Kierowanie ludźmi

1. Kierowanie to wzajemne oddziaływanie kierownika i pracownika, które powinno doprowadzić do realizacji celu. 2. Co jest potrzebne do skutecznego kierowania? a) Posiadanie umiejętności wykonywania funkcji kierowniczych. b) Chęć kierowania....

poleca85%
poleca85%

Efekt snoba, efekt owczego pędu, popyt spekulacyjny

Efekt snoba - zjawisko ekonomiczne polegające na ograniczaniu zakupu pewnych dóbr lub całkowite zaniechanie ich nabycia, ponieważ są one chętnie nabywane przez inne gospodarstwa domowe. W tym zjawisku krzywa popytu położona jest poniżej krzywej...

poleca85%

Rodzaje rozliczeń

Rozliczenia między podmiotami gospodarczymi i osobami prawnymi przebiegają przeważnie za pośrednictwem banku i w formie bezgotówkowej. Pieniądz gotówkowy służy w zasadzie do ograniczonych kwotowo wpłat oraz rozliczeń tych jednostek z ludnością i...

poleca85%

System ekonomiczny

SYSTEM EKONOMICZNY-zbiór praw,instytucji,działań,wartości ludzkich i motywacji,które łącznie tworzą podstawy podejmowania decyzji ekonom. DOBRA EKONOMICZNE-wszystkie dobra materialne wytworzone przez człowieka w procesie produkcji w celu...

poleca85%

Rynek, ubezpieczenia, emerytura, komunikacja werbalna i niewerbalna, autoprezentacja

System społeczno- gospodarczy – to zespół instytucji i mechanizmów koordynujących i kontrolujących podejmowanie, realizację decyzji ekonomicznych państwa Gospodarka rynkowa – to taka w której decyzje dotycżce zakresu i sposobu produkcji ,...

poleca86%

Formalności związane z podjęciem działalności gospodarczej

1.PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Właściciel lub właściciele muszą roztrzygnąć jaki będzie zakres działania przedsiębiorstwa i kto będzie odbiorcą oferowanych przez nie produktów. 2.ZNALEZIENIE POMYSŁU NA PRZEDSIĘBIORSTWO...

poleca85%

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw

Leasing jest umową specyficzną w stosunku do tradycyjnych umów, gdyż ma pewne cechy umowy najmu (dzierżawy) oraz kredytu. Cechą charakterystyczną jest to, że celem tej umowy jest zapewnienie finansowania inwestycji (środków transportu, maszyn,...

poleca85%

System gospodarki rynkowej

1. Pieniądz w gospodarce rynkowej pełni rolę ogólnego, uniwersalnego ekwiwalentu. 2. Cech pieniądza: - przenośny (lekki) - podzielny (ma setne części) - trwały (nie niszczy się, nie psuje, nie rdzewieje) - ma swoja wartość (ograniczona podaż,...

poleca87%

Przedsiębiorczość sem.4

Na NK podam link do następnej stronki bo przekroczyłem limit .

poleca86%

Urlopy

URLOP MACIEŻYŃŚKI Urlop macierzyński ustanowiony został ze względu na zapewnienie ochrony zdrowia kobiet w ostatnim okresie ciąży, jak również tuż po porodzie. Ma on również zapewnić świeżo upieczonej mamie możliwość zapewnienia opieki jej...

poleca85%

Rozmowa kwalifikacyjna

Jak powinno się ubierać? Na pewno warto zachować umiar i ubierać się raczej klasycznie, schludnie i elegancko. Podczas rozmowy nie ma miejsca na pokazywanie nowych trendów w modzie. Przed każdą rozmową warto przeprowadzić "małe śledztwo" tak...

poleca92%

Bezrobocie

1. Ludność aktywna zawodowo to osoby pracujące oraz te które chcą i mogą pracować ale nie mogą znaleźć zatrudnienia. 2. Stan równowagi na rynku jest osiągniety w przypadku, gdy wszyscy chcący znaleźć pracę, za dana stawkę płac, są zatrudnieni-...

poleca92%

Podatki

Codziennie jesteśmy narażeni na różnego rodzaju wypadki losowe, np. kradzież ,pogorszenie stanu zdrowia , wypadek komunikacyjny lub zalanie mieszkania. Zdarzeń tych nie da się przewidzieć, a konsekwencje niektórych bywają zbyt poważne, by ich...

poleca85%

Popyt Podaż NBP Funkcje pieniądza cechy pieniądza przedsiębiorstwo

Człowiek przedsiębiorczy to człowiek zaradny życiowo, samodzielny i niezależny. To także człowiek który dązy do osiągnięcia sukcesu ekonomicznego i pragnie wprowadzić pewne innowacje w życie. Nie zawsze ten kto kieruje firmą jest jej...

poleca89%

Pojęcia

Marketing – nowoczesny sposób sprzedaży towarów, wyrobów gotowych, usług i wszystkiego tego, co ludzie chcieliby kupić. Jest to koncepcja funkcjonowania przedsiębiorstwa, sposób myślenia polegający na tym, że podstawą wszelkich działań jest...

poleca85%

Inflacja

1. Inflacja- zjawisko poziomu cen dóbr i usług 2. Stopa procentowa- miara zjawiska inflacji; jest to roczny procentowy wzrost cen dóbr i usług w kraju. 3. Rodzaje inflacji: a) podział ze względu na stopę inflacji: - inflacja pełzająca- do...

poleca85%

Pojęcie ekonomii

1.Pojęcie ekonomii a) Podstawowe zagadnienia ekonomii Ekonomia jest nauką o tym, jak jednostka i społeczeństwo decydują o wykorzystaniu rzadkich zasobów – które mogą mieć także inne, alternatywne, zastosowania – w celu wytwarzania różnych dóbr...

poleca85%

Jak skutecznie szukać pracy?

Aktywne poszukiwanie pracy. Poszukiwanie pracy jest jednym z ważniejszych kroków podejmowanych przez każdego człowieka. Aby osiągnąć pożądany efekt (sukces) należy się odpowiednio do tego przygotować. Zanim zajmiemy się poszukiwaniami ofert...

poleca90%

Rynek pracy

1. Praca- świadome i celowe działanie człowieka, który stopniowo, ale stale, podporządkowuje sobie siły przyrody, by coraz lepiej zaspokoic swoje potrzeby. 2. Rynek pracy- rynek kupna i sprzedaży pracy; biorą w nim udział pracodawcy oferujący...

poleca90%

Notatki z tematów: budżet i inflacja

Gospodarstwo domowe - to ludzie wspólnie zamieszkujący i wspólnie podejmujący decyzje co do sposobu zarabiania i wydawania pieniędzy. Dochody gospodarstw domowych: praca najemna(50,3%); socjal(7,7%); emerytura(19,3%); wynajem(0,4%); gospodarstwa...

poleca85%

Bezrobocie

Bezrobocie Definicja: Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym, polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów. Pod pojęciem bezrobotnego można rozumieć...

poleca85%

Psychologiczne podstawy przedsiębiorczości

Świadome działanie polegające na dokumentowaniu zamierzonych zmian w otaczającej rzeczywistości to jedna z najważniejszych form aktywności człowieka. Podstawą tego działania są wyrażenia odbierane dzięki pięciu głównym zmysłom: wzroku, słuchu,...

poleca85%

Popyt i podaż

Rynek – oznacza instytucje lub mechanizm umożliwiające osobą posiadającym dobra i usługi kontakt z osobami chętnymi do ich zakupu Popyt - to ilość towaru jaką nabywcy są skłonni kupić w określonym czasie i określoną cenę prawo popytu- głosi ze...

poleca88%

Ogół komunikacji

BARIERY PODEJMOWANIA DECYZJI- brak wystarczającej ilości informacji ( bariera informacyjna), - limit czasowy ( bariera czasowa),- ograniczony zasób rzeczowy, finansowy i ludzki ( bariera zasobowa),- duża złożoność problemu.RODZAJE KONFLIKTÓW:a)...

poleca88%

Spółki

Spółka cywilna Aby wspólnicy mogli występować pod wspólną nazwą, każdy musi podać ją w swoim zgłoszeniu jako własną. Oznacza to, że każdy wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Spółka ma natomiast swój numer REGON i NIP. Umowę spółki...

poleca88%

Polityka gospodarcza

1. Narzędzie polityki gosp.: a) polityka fiskalna- czyli manipulowanie poziomem wydatków i wpływów budżetowych, aby podzielić dochód narodowy. Związana jest z polityką podatkowa. b) polityka monetarna- manipulowanie stopą wzrostu krajowej...

poleca88%

Dyskonto i redyskonto

Kredyty dyskontowe i redyskontowe Wyjaśnienie: • Dyskonto - nabycie przez bank weksla handlowego przed terminem jego płatności z potrąceniem z góry kwoty dyskonta weksla (oprocentowania). Bank oblicza kwotę dyskonta w oparciu o wysokość sumy...

poleca85%

Umowa zlecenie i o dzieło; podatki; rozwiązanie umowy o pracę- teoria

Oprócz zatrudnienia na umowę o pracę istnieje możliwość zatrudniania pracownika na podstawie umów cywilno-prawnych umowy zlecenia i umowy o dzieło a)umowa zlecenie-jest zawierana na wykonywanie określonej pracy przez jakiś czas np.kserowanie...

poleca85%

Praca

1 Praca – to celowe wytwarzanie przez człowieka dóbr materialnych lub intelektualnych służące zaspokojeniu ludzkich potrzeb. Proces pracy składa się z 3 elementów: a) celowej działalności b) przedmiotu pracy c) narzędzi pomocy 2. Różne sposoby...

poleca85%

Rachunkowość

1.podstawowe formy organizacyjne przedsiębiorstwa: a)własność prywatna osoby fizycznej-przedsiebiorca jako jedyny właściciel odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania wobec wierzycieli b)spoldzielnie-dobrowolne i samowolne zrzeszenie...