profil

Bezrobocie

poleca 92% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Ludność aktywna zawodowo to osoby pracujące oraz te które chcą i mogą pracować ale nie mogą znaleźć zatrudnienia.
2. Stan równowagi na rynku jest osiągniety w przypadku, gdy wszyscy chcący znaleźć pracę, za dana stawkę płac, są zatrudnieni- gdy podaż pracy jest równa popytowi na pracę.
3. Bezrobocie- stan, w którym ludzie mogą i chcą pracować, ale nie mogą znaleźć zatrudnienia.
4. Stopa bezrobocia- wyrażony procentowo stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo.
5. Wyróżniamy bezrobocie jawne (czyli rejestrowane) oraz bezrobocie ukryte (nie uwzględniona w statystykach).
6. Ze względu na czas występowania zjawiska wyróżniamy bezrobocie: krótkookresowe (mniej niż 3 miesiące), średniookresowe (od 3 do 12 miesięcy), długookresowe (dłużej niż rok), chroniczne (trwające ciągle).
7. Ze względu na obszar występowania zjawiska wyróżniamy bezrobocie: globalne, krajowe, regionalne, lokalne.
8. Ze względu na przyczyny można wyróżnić:
a) bezrobocie naturalne (frykcyjne, płynne)- utrzymuje się na poziome 3-5%, nie narusza równowagi na rynku
b) bezrobocie koniunkturalne- wynika ze złej koniunktury
c) bezrobocie strukturalne- jest konsekwencją niedopasowania struktury podaży i popytu na pracowników, pod względem ich kwalifikacji, zawodu lub regionu
d) bezrobocie technologiczne- wynika z postępu technologicznego i technicznego, który powoduje ogólny spadek popytu na prace
e) bezrobocie sezonowe- jest efektem sezonowości niektórych prac
9. Narzędzia przeciwdziałania bezrobociu:
a) aktywne- pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia, przekwalifikowania, współfinansowania prac inwestycyjnych oraz robót publicznych
b) pasywne- zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy, obniżenie wieku emerytalnego, wydłużanie okresu nauki dla młodzieży

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta