profil

Podstawy przedsiębiorczości

(255)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Plan budżetu gospodarstwa domowego

Plan budżetu gospodarstwa domowego Moje gospodarstwo domowe liczy trzy osoby- ja, mama i tata Mieszkamy w centrum miasta, w dwupokojowym mieszkaniu. Mama pracuje jako krawcowa w osiedlowym zakładzie i zarabia 1500zł miesięcznie, a tata jest...

poleca84%

Źródła finansowania

W działalności przedsiębiorstw często pojawia się problem finansowania bieżącej działalności lub planowanych przedsięwzięć. W przypadku większych inwestycji, gdy przedsiębiorstwo nie dysponuje odpowiednio dużymi zasobami problem jest dość jasny....

poleca84%

Wady i zalety gospodarki rynkowej

WADY I ZALETY GOSPODARKI RYNKOWEJ Na wstępie warto po krótce wyjaśnić samo pojęcie gospodarki rynkowej.Przede wszystkim opiera się ona na wolności działalności gospodarczej i własności prywatnej.Charakteryzuje się tym, iż prawie...

poleca84%

Reklama

REKLAMA Reklama: - Reklama jest narzędziem, które umożliwia realizowanie funkcji marketingowych, wpływa na jednostki rynku, zjednuje je sobie i kreuje ich pozytywne opinie o produktach i firmie. - Reklama jest działaniem...

poleca84%

Czy państwo powinno dotować nierentowne przędsiębiorstwa?

Czy państwo powinno dotować nierentowne przedsiębiorstwa? Mimo przemian społecznych jakie zachodziły w latach 94-98, i ukształtowaniu się obecnego systemu państwowego, w społeczeństwie polskim jest dość duże przywiązanie do dotacji nierentownych...

poleca84%

Co to są zasoby ludzkie, naturalne i kapitałowe?

Zasoby naturalne to substancje znajdujące się w przyrodzie, które mogą być przetwarzane dla otrzymania produktów, których potrzebujemy i używany w życiu. Istnieje wiele różnych rodzajów zasobów naturalnych, ale zasadniczo pochodzą z czterech...

poleca84%

Formy organizacyjno-prawne spółek i ich charakterystyka

1. Prawo cywilne przyjmuje podział spółek na kapitałowe i osobowe: a) osobowe: - spółki reguowane przepisami kodeksu cywilnego: * cywilne, - spółki regulowane przepisami kodeksu spółek handlowych: *...

poleca84%

Podstawowe mierniki wzrostu gospodarczego

PODSTAWOWE MIERNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO Wzrost gospodarczy określa wymierne skutki procesu powiększania zdolności wytwórczych kraju w danym okresie. Mierniki wzrostu gospodarczego: • produkt krajowy brutto(PKB): całkowita wartość dóbr i...

poleca84%

Banki komercyjne

1.Banki komercyjne Banki- są wyspecjalizowanymi instytucjami finansowymi trudniącymi się obsługą i organizowaniem ruchu pieniądza między wszystkimi jednostkami gospodarującymi i ludnością są one samodzielnymi samofinansującymi się jednostkami...

poleca83%

Globalizacja gospodarki.

Globalizacją gospodarki możemy nazwać tworzenie gospodarki światowej, w której istnieje swobodna możliwość przepływu dóbr, usług oraz czynników wytwórczych. Gospodarcza zależność między krajami widoczna była już w czasie krachu giełdowego w 1929...

poleca83%

Pisma handlowe

pisma handlowe, prezentacja

poleca84%

Wady i zalety gospodarki centralnie planowanej

WADY - Nieracjonalna alokacja zasobów gospodarczych - Nieefektywny system motywacyjny (Zdominowany przez państwową własność czynników produkcji system funkcjonowania gospodarki nie skłaniał jednostek do angażowania własnego majątku w...

poleca82%

Mój wymarzony pracownik biurowy

Pracownik biurowy jest zawód jak wskazuje sama nazwa wykonywany w biurze. Jak każdy urzędnik ma określone obowiązki oraz swój image. Z racji, że dany człowiek jest silnie związany z kontaktem miedzy ludzkim musi on zachowywać dane cechy...

poleca84%

Główne nurty współczesnej ekonomii

Refleksja nad gospodarowaniem towarzyszy ludzkości właściwie od początków jej gospodarczej działalności. Początkowo były to jednak uwagi na marginesie innych rozważań; nie stanowiły odrębnej dyscypliny naukowej. Dopiero burzliwy rozwój gospodarki...

poleca83%

Rodzaje banków i ich usługi bankowe

Rodzaje banków i ich usługi bankowe Definicja ogólna-bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych do sfinansowania kredytów,...

poleca83%

Ustrój komunistyczny

Przed transformacją systemowa w Polsce panował ustrój komunistyczny. Komunizm miał wiele wad, które przyczyniły się do jego upadku. Polskę za jego czasów dotknęła bieda a wiele mieszkańców otarło się o głód. Ustrój ten, cechował się ścisła...

poleca83%

Komunikacja interpersonalna, pojęcie komunikacji i jej rodzaje, asertywność, język i style komunikowania się.

Komunikacja interpersonalna (z łaciny communicatio – rozmowa, wymiana, łączność), proces, podczas którego ludzie dążą do dzielenia się znaczeniami za pośrednictwem symbolicznych (dźwięki, litery, słowa) informacji (komunikatów). Najprostszy model...

poleca84%

Bariery w komunikacji międzyludzkiej

Komunikowanie, porozumienie się międzyludzkie. Komunikowanie jest procesem złożonym - przekazywaniem wiadomości pomiędzy ludźmi i wśród ludzi - za pośrednictwem symboli, którymi są słowa, sygnały pozawerbalne (np. wyraz twarzy, pozawerbalne...

poleca84%

Potrzeby rodziny

POTRZEBY RODZINY Rodzina z socjologicznego punktu widzenia to podstawowa grupa społeczna występująca we wszystkich historycznie znanych typach społeczeństw i kultur. Składa się z małżonków i ich dzieci (także adoptowanych) oraz krewnych...

poleca83%

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw.

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw Przedsiębiorstwa muszą być w określony sposób zorganizowane i występować w ustalonej formie prawnej. Według systematyki opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny podstawowe formy...

poleca84%

Pojęcie zarządzania

literaturze przedmiotu można spotkać dużą dowolność w definiowaniu pojęcia zarządzani. Niektóre sposoby pojmowania tego terminu są na tyle zaskakujące i oryginalne, a przy tym trafne, że warto je zaprezentować, mimo że nie pretendują do ujęć...

poleca84%

Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej

Unia Europejska opierała się na trzech filarach. Od wejścia w życie traktatu lizbońskiego podział Unii Europejskiej na filary został zniesiony. Filary I. Zakres działania dwóch Wspólnot Europejskich (głównie sprawy gospodarcze, w tym Unia...

poleca82%

Ankieta - formy spędzania wolnego czasu

Katarzyna Z Ankieta „ Formy spędzania wolnego czasu” Drodzy ankietowani! Poniższa ankieta jest anonimowa. Ankieta dotyczy form spędzania wolnego czasu. Proszę o szczere odpowiedzi na pytania....

poleca84%

Kim chciałbym zostać w przyszłości?

W przyszłości chciałbym zostać spawaczem zawodowym. Podziwiam spawaczy, którzy wkładają wiele pracy i trudu w to, co robią. Wiem, że ten zawód nie należny do prostych, ale jestem nim jednak bardzo zafascynowany i wierze, że i ja zostanę kiedyś...

poleca83%

Ratuj swoje pliki

Ratuj swoje pliki Bezpieczeństwo danych jest złudne, ich niszczenie następuje powoli, często niezauważalnie ale nieubłaganie. Niestety zapewnienia jakie dają nam producenci związane z żywotnością płyt które rzekomo wytrzymują w zależnosci od...

poleca84%

Jaką gospodarką była gospodarka PRL, w latach 1945-1989? Czy w gospodarce tej były elementy gospodarki rynkowej?

Polska Rzeczpospolita Ludowa, podobnie, jak i inne kraje rządzone przez partie typu komunistycznego, prowadziła gospodarkę nazywaną centralnie planowaną (kierowaną). Podstawowe założenia gospodarki centralnie sterowanej powstały w połowie XIX w,...

poleca81%

Bezrobocie - pojęcie i rodzaje bezrobocia

Bezrobocie to sytuacja w której istnieje grupa pracowników zdolna do pracy oraz gotowych ją podjąć, lecz nie znajdująca możliwości zatrudnienia. Zjawisko to jest mierzone procentem siły roboczej, która nie znajduje zatrudnienia. O tym, że...

poleca83%
poleca84%

Bank

To instytucja finansowa, której zadaniem jest obsługa obiegu pieniądza oraz skupianie wolnych kapitałów finansowych i oszczędności (przyjmowanie depozytów) i przekształcanie ich w kapitały funkcjonujące (udzielanie kredytów). Bank jest instytucją...

poleca82%

Co to jest reklama

Na samym początku powinniśmy zadać sobie pytanie co to jest reklama. Po co została wymyślona? Dlaczego jest taka ważna i ma tak dużą siłę perswazji? Przed XX wiekiem swoiste pojęcie reklamy nie istniało. Jednak samo zjawisko zaczęło kształtować...

poleca83%

Gospodarka rynkowa

Gospodarka rynkowa to forma, w której jednostki gospodarujące kierują się swoimi własnymi celami i starają się osiągać maksymalne korzyści, nie uciekając się do pomocy czy ochrony ze strony państwa; to, co, jak i dla kogo wytwarzać, wynika z...

poleca82%

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych wchodzi w skład sprawozdania finansowego. Jego nazwa znana jest również jako sprawozdanie z przepływów pieniężnych, lub cash flow – z języka angielskiego. Jest on sporządzany przez osoby, które badają roczne...

poleca84%

Bezrobocie 1989-2004

Bezrobocie w Polsce w latach 1989-2004 Zjawisko społeczne, które stanowi temat mojej pracy, zna chyba każdy, jednak na początku chciałbym się zająć ogólnym zdefiniowaniem bezrobocia. Jak już wspomniałem, jest zjawiskiem społecznym polegającym...

poleca83%

Sens walki antyglobalistów

Antyglobalizm to postawa mająca na celu przeciwdziałanie globalizacji. Z definicji jest to proces, który zachodzi przede wszystkim dzięki postępowi telekomunikacji i informatyki oraz przekształceniom gospodarczym, polegający na powstawaniu coraz...

poleca82%

Rola państwa w gospodarce rynkowej

Rola państwa w gospodarce rynkowej Rok 1989 uznaje się za koniec gospodarki centralnie planowanej, która działała w oparciu o sprawiedliwy system podziału dóbr ekonomicznych i usług. Okazało się, że nie można było dłużej podtrzymywać podstawowych...

poleca83%

Przykład osoby przedsiębiorczej - praca

Z uwagi na to, iż osoba opisana w pracy nie jest osobą publiczną, pewne dane zostały ukryte. XXXXX jest dziś Naczelnikiem Punktu Obsługi Klienta Banku XXX w XXX. Wiele już osiągnęła i jest ze wszystkiego dumna i zadowolona. Pochodzi z rodziny o...

poleca82%

Gospodarka centralnie planowana

Żadne panstwo na świecie nie posiada idealnej gospodarki. Dlaczego? Bo ideałów nie ma. Jednak zauwarzyć można, że niemalże wszystkie kraje wybrały do realizacji gospodarkę rynkową. Jednak takie państwa jak Kuba czy Korea Północna trwają i...

poleca83%

Możliwości edytora Word

EDYTOR TEKSTÓW WORD Historia Pierwsza wersja edytora Word, jeszcze dla DOS, pojawiła się w 1983 roku, oferowana była na jednej dyskietce 5.25 Cala; przez pierwszy rok po jej ukazaniu sprzedano 8000 kopii programu. W 1989 roku pojawił się Word...

poleca76%

Oferta, zapytanie o oferte

Oto przykładowe pisma: oferta, zapytanie o oferte i 2 pisma w załącznikach

poleca82%

Rodzaje działalności gospodarczych

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, czy też usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zawodowy i...

poleca83%

Historia Coca-Coli.

Historia Coca-Coli Coca-Cola jest to marka wynalezionego w 1886r. przez dra Johna S.Pembertona z Atlanty napoju orzeźwiającego. Wprawdzie skład brązowego płynu jest w 99 procentach rozszyfrowany, lecz dokładna receptura, nawet po przeszło stu...

poleca84%

Oferta Sprzedaży

Podstawy przesiebiorczosci- oferta sprzedazy

poleca83%

Polska w Unii Europejskiej, szanse i zagrożenia

Dnia 31 marca 1998 r. Polska wraz z czterema innymi krajami z Europy Środkowej i Wschodniej rozpoczęła negocjacje akcesyjne mające zaowocować przyjęciem nas do „europejskiej rodziny” jak samą siebie określa Unia Europejska. Po wielu staraniach i...

poleca84%

Co to są podmioty i środki pracy?

Środki pracy, część kapitału rzeczowego (realnego) uczestnicząca w procesie produkcji, obejmująca dobra materialne, przy pomocy których człowiek oddziałuje na przedmioty pracy w celu wytworzenia produktów zaspokajających jego potrzeby. Wśród...

poleca85%

Problematyka bezrobocia

Scharakteryzuj problematykę bezrobocia w Polsce od 1989 r Bezrobocie stanowi jeden z najtrudniejszych problemów społeczno-gospodarczych. Jest od dawna przedmiotem zainteresowania socjologów i psychologów, ponieważ na swoje następstwa jest...

poleca85%

Giełda papierów wartościowych

Giełda papierów wartościowych zwana także giełdą pieniężną to instytucjonalna forma rynku kapitałowego. Giełda jest jedną z najważniejszych instytucji w współczesnej gospodarce, instytucją zapewniającą publiczny obrót papierami wartościowymi...

poleca85%

Rola informacji w podejmowaniu decyzji

Rola informacji w podejmowaniu decyzji W najogólniejszym ujęciu informacja to każda wiadomość, która wzbogaca wiedzę na dowolny konkretny temat. Informacja to dane przetworzone do postaci zrozumiałej dla osób, które je wykorzystują, zatem...

poleca85%

Zjawiska w makrootoczeniu jakie maja wpływ na moja szkołe

Zjawiska w makrootoczeniu, które mają wpływ na moją szkołę to: 1.Otoczenie ekonomiczne -Im szkoła dostanie więcej funduszy od państwa, tym samym będzie w stanie zakupić więcęj pomocy dydaktycznych i zapewni szkole lepsze wyposażenie....