profil

Kryzys państwa polskiego za Mieszka II

poleca 62% 197 głosów

W latach 30. XI wieku państwo polskie przeżyło gwałtowny i głęboki kryzys, którego przyczynami były głównie niezadowolenie różnych grup społeczeństwa spowodowane wzrostem ciężarów feudalnych oraz zagrożenie zewnętrzne ze strony sąsiadów Polski.

W 1031 roku nastąpił jednoczesny najazd na ziemie polskie ze strony Niemiec i Rusi. Mieszko II został pozbawiony tronu i musiał uchodzić z kraju. Od państwa polskiego odpadły: Milsko i Łużyce (Niemcy), Morawy (Czechy), Grody Czerwieńskie (Ruś) i Słowacja (Węgry). W 1032 roku Mieszko II odzyskał władzę w kraju, ale musiał zgodzić się na uznanie zwierzchności cesarza niemieckiego, rezygnację z korony i podział kraju na trzy dzielnice, w których rządy mieli sprawować: Mieszko II, jego brat Otto i bratanek Bolesława Chrobrego – Dytryk. Władzę po śmierci Mieszka II objął jego syn Kazimierz, który został jednak szybko usunięty z tronu na skutek buntu możnych. W 1037 roku doszło na ziemiach polskich do wybuchu powstania antyfeudalnego oraz antychrześcijańskiego. Jego skutkiem było zniszczenie organizacji kościelnej, ogromne zniszczenia materialne oraz osłabienie militarne kraju, co pozwoliło w 1039 roku władcy Czech Brzetysławowi najechać i spustoszyć Wielkopolskę oraz zająć Śląsk.

Modlitwy księżnej Gertrudy z Kodeksu Gertrudy, XI wiek
Modlitwy księżnej Gertrudy z Kodeksu Gertrudy, XI wiek

Mieszko II przyjmuje hołd Pomorzan, Franciszek Smuglewicz
Mieszko II przyjmuje hołd Pomorzan, Franciszek Smuglewicz

Warto pamiętać

Według jednego z wielkopolskich kronikarzy z XIII wieku Mieszko II miał dwóch synów, z których pierworodny, ale nie pochodzący z prawego łoża Bolesław objął władzę po śmierci Mieszka II i rządził krajem w latach 1034-1039. Miał on zdobyć koronę królewską, ale ponieważ rządy jego odznaczały się okrucieństwem, został wymazany z pocztów królów i książąt polskich. Z tego też względu nadano mu imię Bolesława Zapomnianego. W dniu dzisiejszym uczeni stwierdzają, iż taka postać nigdy nie istniała.

Literatura

D. Borawska: Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej w latach trzydziestych XI wieku. Warszawa 1964.
G. Labuda: Mieszko II król Polski (1025-1034). Czasy przełomu w dziejach państwa polskiego. Kraków 1992.

Daty

1031 rok - najazd wojsk niemieckich i ruskich na państwo polskie
1037 rok - bunt ludowy o charakterze antyfeudalnym i antychrześcijańskim
1039 rok - najazd księcia Brzetysława na Wielkopolskę i zajęcie Śląska

Oś czasu

1054 - schizma wschodnia
XII wiek - początek zwyczaju zamawiania mszy za osoby zmarłe

Podoba się? Tak Nie