profil

Wiedza o społeczeństwie

(34)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca85%

Zasady prawne

W każdym systemie prawnym istnieją główne wytyczne, nazywane zasadami prawnymi. Są one nadrzędne w stosunku do pozostałych przepisów i wyznaczają obszary obowiązywania tworzonych reguł. Najczęściej stosuje się cztery zasady prawa: wywodzącego się...

poleca85%

Prawa człowieka - współczesny stan ich realizacji w świecie.

Prawa człowieka to zespół praw i wolności, które przysługują każdemu człowiekowi bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narodowe i społeczne, majątek itp. Prawa człowieka są prawami o charakterze moralnym,...

poleca85%

Czy kara śmierci powinna być wprowadzona w Polsce?

Moim zdaniem kara śmierci nie powinna być wprowadzona w Polsce, ponieważ uważam, że „każdy człowiek ma prawo do życia”. Myślę, że śmierć nie jest odpowiednią karą dla przestępcy, ponieważ nie ma on szansy poprawy i gdy go pozbawiamy życia...

poleca85%

Postępowanie sądowe

Postepowanie sądowe – jest to rozstrzygnięcie sprawy przez niezawisły i niezależny sąd . Najczęściej przebiega jawnie. Sytuacje , w których istnieje konieczność wyłączenia jawności , określa ustawa . Wyróżnia się postepowanie cywilne , karne i...

poleca93%

Kara śmierci - esej

Kara śmierci wzbudza wśród ludzi wiele kontrowersji. Jedni są jej stanowczo przeciwni, a inni uważają ją za słuszną i sprawiedliwą. W końcu, kiedy słyszymy o wyjątkowo brutalnych morderstwach lub gwałtach, których ofiarami są niewinne osoby...

poleca85%

Sądy - władza sądownicza

Władza sądownicza – sądy Organami wymiaru sprawiedliwości są: • Sąd Najwyższy • sądy powszechne ( sądy rejonowe, sądy wojewódzkie i sądy apelacyjne) • sądy szczególne ( wojskowe i administracyjne – Naczelny Sąd Administracyjny wraz z...

poleca85%

Zasada praworządności.

Zasada praworządności oznacza, że organy administracji działają na podstawie przepisów prawa. Praworządność oznacza przestrzeganie prawa w sferze jego stanowienia i stosowania. Postulat przestrzegania prawa jest kierowany wyłączanie do organów...

poleca86%

Przeszkody i skutki zawarcia małżeństwa

Przeszkody zawarcia małżeństwa W polskim prawie możliwość zawarcia małżeństwa regulują przepisy z kodeksu Rodzinnego opiekuńczego, aby zawrzeć małżeństwo liczące się w świetle prawa Polskiego między parą, kobietą i mężczyzną, nie może...

poleca85%

Nieletni

Według polskiego prawa pełnoletność uzyskuje się wraz z ukończeniem 18 lat . Osoby młodsze są nazywane * małoletnimi lub niepełnoletnimi (w prawie cywilnym) * nieletnimi ( w prawie karnym). Przestępczość nieletnich jest to jedna z podstawowych...

poleca85%

Państwo prawa i gwarancje rządów prawa.

Prawo może być środkiem rządzenia społeczeństwem, regulatorem procesów społeczno-gospodarczych i sposobem rozwiązywania konfliktów interesów. Dzięki tym funkcjom może przyczyniać się do utrzymania spoistości i równowagi w stosunkach społecznych,...

poleca85%

Prokuratura

Strzeże praworządności oraz nadzoruje ściganie przestępstw. Tworzą ją prokurator generalny oraz podlegający mu prokuratorzy: - powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Prokuratury Generalnej, prokurator apelacyjnych, okręgowych...

poleca87%

Prawo i jego funkcje

Prawo: • w sensie przedmiotowym - zbiór norm postępowania, których naruszenie grozi sankcjami • w sensie podmiotowym - uprawnienia przyznawane jednostce przez obowiązujące akty prawne Funkcje prawa: • stabilizująca - prawo utrwala...

poleca88%

Policja

Instytucja policji- jest to umundurowana oraz uzbrojona formacja służąca społeczeństwu , powołana do zapewnienia bezpieczeństwa oraz utrzymania porządku publicznego . Na mocy Ustawy zo policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku wyróżnia się trzy główne...

poleca85%

System ochrony praw człowieka

Ukształtował się po II wojnie światowej , kiedy to zaczęło dążyć do stworzenia skutecznej formuły , międzynarodowej współpracy służącej ochronie praw człowieka . Tworzą go : * system uniwersalny – zrealizowany przez Organizację Narodów...

poleca88%

Podział prawa

Podział prawa . Termin prawo rzadko używa się samodzielnie. Zazwyczaj jest on przywoływany wraz z przymiotnikiem odnoszącym się na przykład do terytorium , na którym obowiązują dane normy , bądź do osób lub instytucji. Prawo wewnętrzne – dotyczy...

poleca85%

Opisz na czym polega konflikt pomiędzy wolnością jednostki a poczuciem sprawiedliwości innych ludzi w kraju demokratycznym.

Podstawową wartością, którą zapewnia obywatelom Polska – kraj demokratyczny, jest wolność jednostki. Co możemy nazwać wolnością? Wolność jest pojęciem wieloznacznym, możemy ją rozpatrywać na różnych płaszczyznach i pod różnymi aspektami. W...

poleca85%

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Polsce, z siedzibą w Warszawie, została założona w 1989 roku. Siedem lat wcześniej, czyli od 1982 roku Komitet Helsiński pracował w podziemiu. W 1989 roku członkowie Komitetu postanowili ujawnić się, stwarzając...

poleca85%

Władza sądownicza

Charakterystyka władzy sądowniczej : W Polsce sprawują ją :* sądy – Sąd Najwyższy , sądy powszechne , administracyjne i wojskowe ,*trybunały – Trybunał Stanu i Trybunał Konstytucyjny . Władza sądownicza jest niezależna od władzy ustawodawczej i...

poleca85%

Skarga konstytucyjna

miejscowość, 02.06.2010r. TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Skarżący: imię nazwisko zam. miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania reprezentowany przez: r. pr. Zofię Wilk Kancelaria Radców Prawnych „Vax" 43-721 Wrocław ul. Leśna 18 SKARGA...

poleca85%

Gałęzie prawa w Rzeczpospolitej Polskiej

1) Prawo państwowe (konstytucyjne) - dotyczy podstawowych założeń działania państwa, określa w sposób ogólny podstawowe założenia dotyczące ustroju politycznego i społecznego, precyzuje rodzaj systemu ekonomicznego, podaje sposoby powoływania i...

poleca85%

Polskie prawo

Polskie prawo wewnętrzne : W Rzeczpospolitej Polskiej szczególnie ważne są trzy gałęzie prawa : karne , cywilne i administracyjne . Wyróżniamy także : * prawo państwowe ( konstytucyjne) * prawo pracy * prawo rodzinne * prawo finansowe * prawo...

poleca87%

Normy prawne

Normy prawne obowiązujące w państwie mają zróżnicowanie pochodzenie. Mogą być ustalane przez rządzących , którzy w ten sposób realizują swoje programy polityczne. Powstają też wyniku bieżących wydarzeń – rozwiązują dany problem społeczny. Termin...

poleca85%

Prawa człowieka

Prawa człowieka są prawami osobistymi przysługującymi każdemu z racji jego człowieczeństwa. Mają one charakter powszechny, czyli dotyczą każdego człowieka i w każdej sytuacji. Niepodzielny to znaczy że wszystkie są równie ważne i obowiązują jako...

poleca85%

Dzielnicowy

Dzielnicowy – policjanci dzielnicowi nie borą udziału w spektakularnych akcjach kryminalnych. Wykonują pracę mającą na celu wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców danego rejonu . W związku z tym powinni znać okolice , w których pełnia służbę ,...

poleca85%

Proces karny

Proces karny – jego uczestnicy to miedzy innymi : * organy procesowe – sąd , * strony procesowe – oskarżony , prokurator , oskarżyciel posiłkowy , * przedstawiciele stron- oskarżonego reprezentuje adwokat , czyli obrońca , * osobowe źródła...

poleca85%

Prawo i jego funkcje

Prawo jest to uporządkowany zbiór norm prawnych postepowania powszechnie obowiązujących na terytorium danego państwa i ustanowionych przez jego odpowiednie organy . Realizację tych norm wspiera zagrożenie użycia środków przymusu i wymierzania kary...

poleca86%

Prawa naturalne i nie tylko

Prawo naturalne jest uważane za najtrwalsze, mające decydujące znaczenie w razie wystąpienia sprzeczności z normami stworzonymi przez człowieka. Zwolennicy tego prawa uważają je za sprawiedliwe, powszechne i obiektywne. Nie musi być ono...

poleca85%

Używki

Sprzedaż narkotyków – przepisy prawne . W Polsce posiadanie narkotyków jest karalne. Za przechowywanie ich znacznej ilości grozi kara pozbawienia wolności od orku do 10 lat . każdy , kto wprowadza do obrotu środki odurzające i substancje...

poleca88%

Sądy

Sądy powszechne , podstawowe instytucje sadownictwa powszechnego , sądy rejonowe , są podzielone na wydziały , na przykład cywilny , karny, rodzinny . Prowadzą procesy z dziedziny : * prawa karnego , cywilnego , rodzinnego , na przykład...

poleca85%

Proces

Celem procesu sądowego jest orzeczenie o stanie faktycznym oraz dokonanie czynności, które mogą zmniejszyć wyrządzoną krzywdę. W toku przeprowadzenia postępowania procesowego stosuje się następujące zasady. Zasada procesowa Założenia Zasada...

poleca87%

Komisja Europejska

Komisja Europejska • Organ wykonawczy Unii Europejskiej. • Funkcjonuje od 1958r, na podstawie Traktatow Rzymskich. • Przed rozszerzeniem komisji w 2004r. składała się ona z 20 Członków . Kazde panstwo mialo swojego przedstawiciela, a wieksze...

poleca86%

Prawo cywilne

Prawo cywilne – reguluje : * relacje majątkowe (na przykład kupno , sprzedaż ) i niemajątkowe (na przykład używanie danego nazwiska) , w których najważniejsza rolę odgrywa wolna wola podmiotów , * tryb osądzania cywilnych spraw spornych ,...

poleca86%

Konstytucja RP: rozdział 2 wersja light

Art. 30. - Ej ty, masz prawo do przyrodzonej i niezbywalnej godności. 31.1 Nasze prawo o to zadba. 31.2 Musisz szanować wolność innych jak swoją. 31.3 Można inaczej, ale tylko w ekstremalnych wypadkach, i imię państwa etc. (patrz ustawa)....

poleca85%

Prawo.

Prawo, jest podstawą funkcjonowania społeczeństwa, reguluje stosunki pomiędzy obywatelami, a władzą, oraz innymi instytucjami i organizacjami jak również pomiędzy ludźmi. Z normami prawnymi ludzie spotykają się w życiu codziennym, np. biorąc ślub,...

Ciekawostki ze świata