profil

System ochrony praw człowieka

poleca 85% 382 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Unia Europejska

Ukształtował się po II wojnie światowej , kiedy to zaczęło dążyć do stworzenia skutecznej formuły , międzynarodowej współpracy służącej ochronie praw człowieka . Tworzą go : * system uniwersalny – zrealizowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych , * system regionalny – na przykład europejski , realizowany prze Unię Europejską , Radę Europy oraz Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) , * system międzynarodowych organizacji pozarządowych – takich jak Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża . Organizacja Narodów Zjednoczonych – jedna z podstawowych celów Organizacji Narodów Zjednoczonych – obok utrzymania pokoju na świecie – stanowi ochronę praw człowieka . Organizacja uchwala liczne konwencje na ten temat . Powołała także do życia stałe organy zajmujące się tymi kwestiami . Najważniejszy z nich to Rada Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych , organ pomocniczy Zgromadzenia Ogólnego . Jej siedziba mieści się w Genewie . Organ liczy 47 członków , wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych . To właśnie Rada opracowała tekst Powszechnej deklaracji praw człowieka . Do jej głównych zadań należy : *zbieranie informacji o drastycznych wypadkach naruszenia praw człowieka , * promocja edukacji w tym zakresie , * tworzenie odpowiednich struktur instytucjonalnych , * monitorowanie przestrzegania praw człowieka w poszczególnych państwach członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych , doradzanie im w tych kwestiach , * sporządzenie raportów , rekomendacji i zaleceń . Ważna rolę odgrywa też Urząd Wysokiego Komisarza do spraw Praw Człowieka . Urząd ten został utworzony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych . Komisarz to najważniejszy urzędnik Organizacji Narodów Zjednoczonych odpowiedzialny jest za działanie tej organizacji w zakresie praw człowieka . Zajmuje się przede wszystkim : * promocją współpracy międzynarodowej , * przygotowaniem raportów , * przeprowadzaniem analiz i zbieraniem informacji na temat naruszeń praw człowieka . Rada Europy – została powołana do istnienia 5 maja 1949 roku w Londynie . Jej siedziba mieści się w Strasburgu . Rada Europy to międzynarodowa organizacja działająca na rzecz umacniania demokracji , przestrzegania praw (w tym praw człowieka) oraz ochrony dziedzictwa kulturowego . Zajmuje się problemami socjalnymi , kwestiami nietolerancji , integracji , zagrożeń życia prywatnego wynikających z nowoczesnych technologii , eksperymentów bioetycznych , zagrożenia narkotykowego czy działalności przestępczej . Najważniejszymi organami Rady są : * komitet Ministrów – tworzony przez ministrów spraw zagranicznych członkowskich , * Zgromadzanie Parlamentarne – złożone z przedstawicieli parlamentów narodowych , opiniujące i konsultujące Działalność Rady . Obsługuje je Sekretariat. Inne organy Rady to Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych oraz Urząd Komisarza Praw Człowieka . Od początku lat 90. XX wieku zwoływane są (ze szczególnie ważnych powodów) tak zwanych szczyty szefów państw i rządów krajów członkowskich . W organizacji funkcjonuje także Europejski Trybunał Praw Człowieka . Do Rady Europy należy obecnie 47 krajów , w tym Polska . Status obserwatorów przy Komitecie Ministrów Rady Europejskiej mają : Stany Zjednoczone , Meksyk , Kanada , Watykan , Japonia , a przy Zgromadzeniu Parlamentarnym : Kanada , Izrael i Meksyk . Unia Europejska – doświadczenia związane z wojnami światowymi oraz wzrastające poczucie zagrożenia ze strony krajów bloku komunistycznego przyczyniły się do integracji na zachodzi Europy . Po utworzeniu Rady Europy w latach 50. XX wieku powstały : Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS), Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom) oraz Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) . Te trzy wspólnoty zapoczątkowały proces integracji europejskiej . Na mocy podpisanego w 1992 roku traktatu z Maastricht powstała Unia Europejska – organizacja o charakterze polityczno-gospodarczym. Jest to wspólnota wyjątkowa . Podobnie jak w innych organizacjach międzynarodowych , poszczególne państwa zachowują w niej odrębność na przykład w zakresie prawa wewnętrznego .

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 3 minuty