profil

Podział prawa

poleca 89% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Podział prawa . Termin prawo rzadko używa się samodzielnie. Zazwyczaj jest on przywoływany wraz z przymiotnikiem odnoszącym się na przykład do terytorium , na którym obowiązują dane normy , bądź do osób lub instytucji. Prawo wewnętrzne – dotyczy norm postepowania osób i działania instytucji na terenie jednego państwa . Prawo publiczne – odnosi się do interesu państwa . Obejmuje prawo państwowe , administracyjne , karne i finansowe, a także międzynarodowe publiczne oraz gospodarcze publiczne . Prawo materialne – wyznacza obowiązki i uprawnienia podmiotów relacji prawnych , a także sankcje grożące za postepowanie niezgodnie z przepisami . Prawo międzynarodowe- reguluje relacje między rożnymi podmiotami stosunków międzynarodowych , głównie państwami i organizacjami międzynarodowymi. Państwo prywatne – dotyczy korzyści poszczególnych obywateli , a ponadto reguluje relacje między nimi . Wyróżnia się tu prawo cywilne (materialne), handlowe oraz międzynarodowe prywatne. Prawo formalne- ustala zasady postepowania wobec organów władzy publicznej w wypadku naruszenia norm przewidzianych prawem. Określa również organizację i kompetencje tych organów. Prawo wewnętrzne- jego podmiotami są osoby fizyczne jak i prawne , a także różne instytucje . Akty prawa wewnętrznego precyzuj wszystkie dziedziny życia społeczeństwa. W każdym kraju prawo to dzieli się na tak zwane gałęzie (dziedziny ). Normy zaliczane do jednej z nich : *wynikają z tych samych zasad, * maja pokrewne treści oraz wspólną terminologie . Takie uporządkowanie ułatwia tworzenie , interpretowanie oraz stosowanie przepisów . Prawo międzynarodowe- terminem tym określa się zasady regulujące stosunki między państwami. Ten rodzaj prawa różni się od prawa wspólnotowego , które łączy w sobie zarówno elementy prawa wewnętrznego , jak i międzynarodowego. Prawo międzynarodowe ma sowie źródła w: * zwyczaju , * umowach międzynarodowych , *ogólnych zasadach prawa , * uchwałach rozmaitych organizacji międzynarodowych . Wyróżnia się prawo międzynarodowe publiczne , którego podmiotami są poszczególne państwa , oraz prawo międzynarodowe prywatne , stanowiące część wewnętrznego porządku prawnego kraju , dotyczące relacji osobistych lub majątkowych obywateli różnych państw .Ten ostatni rodzaj prawa wskazuje , do prawa którego państwa należy odwołać się w razie wystąpienie sprzeczności między normami dwóch krajów. Ma ono zastosowanie , na przykład w sytuacji , gdy obywatel chce zawrzeć związek małżeński z cudzoziemcem. Prawo publiczne – terminem tym określa się zespół norm regulujących organizacje państwa w celu ochrony interesów społecznych i państwowych . Do sfery prawa publicznego zalicza się prawo konstytucyjne , karne , administracyjne , finansowe , a także działy prawa procesowego . Jena ze stron takich relacji prawnych (organ władzy publicznej) ma możliwość nakazania drugiej (na przykład obywatelowi ) określonego zachowania . Dotyczy to chociażby ustanawiania przez władze państwową zasad ruchu drogowego. Nie można w tej sytuacji mówić o równości stron. Przepisy tego prawa nie mogą być zmienione na podstawie oświadczeń woli osób prawnych (na przykład umów.) W razie naruszenia norm organy państwa podejmuje czynności z własnej inicjatywy , a nie na wniosek strony . Prawo materialne i formalne – normy dotyczące obowiązków i uprawnień podmiotów w relacjach prawnych są nazywane prawem materialnym . Wyznaczają one również sankcje za nieodpowiednie postepowanie . Prawo formalne , nazywamy też procesowy , określa zaś zasady postepowania wobec organów władzy publicznej , gdy naruszone zostały normy przewidziane prawem materialnym . Prawo formalne regulują także organizacje i strukturę organów wymiaru sprawiedliwości oraz administracji, tryb postepowania wobec nich , pisma procesowego , wnioski , dowody , środki odwoławcze i tym podobne . Stosowanie prawa – organy sprawiedliwości (sądy , trybunały) oraz administracji publicznej , uprawnione do tego , by podejmować wiążące się decyzje na podstawie obowiązujących norm prawnych , dostosują je do indywidualnych sytuacji . Działalność prawna przebiega etapami .

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata