profil

Matematyka

(294)
poleca80%

Wzory do liczenia pochodnej.

Wzory do liczenia pochodnej znajduja sie w załączniku.

poleca82%

Złote myśli Kartezjusza

„Myślę, więc jestem.” „Bardzo powinny być nam podejrzane sądy przyjaciół, kiedy padają na naszą korzyść." „Całe szczęście i pomyślność naszego życia zależy od dobrego użytku, jaki zrobimy z naszych namiętności." „Człowiek jest to substancja,...

poleca81%

Ciekawe własności liczb

7 stron o ciekawych własnościach liczb, załączonych w załączniku. Polecam.

poleca81%

Symetria osiowa.

SYMETRIA OSIOWA Symetrią osiową względem prostej a nazywamy przekształcenie płaszczyzny na płaszczyznę, w którym każdemu punktowi P przyporządkowany jest punkt P' leżący na prostej prostopadłej przechodzącej przez O w tej samej odległości od O...

poleca84%

Twierdzenie kotangensów

Twierdzenie kotangensów W każdym trójkącie kwadrat dł dowolnego boku jest równy sumie kwadratów dł pozostałych boków minus podwojon iloczyn dł tych boków przez kosinus kąta zawartego między tymi bokami W trójkącie ABC jeżeli dł |AB|=c |BC|=a...

poleca85%

Funkcje trygonometryczne.

Wzory redukcyjne sin(180`+*)= -sin* sin(90`-*)=cos* sin(90`+*)=cos* Sin(180`-*)=sin* cos(180`+*)= -cos* cos(90`-*)=sin* cos(90`+*)= -sin* Cos(180`-*)= -cos* tg(180`+*)=tg*...

poleca81%

Zadania przygotowawcze do konkursu

Sprawdź co cię czeka .... 1. PAWEŁ MA 7 PATYCZKÓW. JEDEN PRZEŁAMAŁ NA DWIE CZĘŚCI. ILE PATYCZKÓW MA TERAZ? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 2. KTÓRA Z LICZB JEST PODZIELNA PRZEZ TRZY? A) 172 B) 65403 C) 50513 D) 131312 3. ZOSIA MA URODZINY...

poleca81%

Dowody graficzne twierdzenia Pitagorasa

Przedstawiam tutaj trzy graficzne dowody znanego twierdzenia Pitagorasa przygotowane przeze mnie w programie Paint. Mam nadzieję, że znajdzie się ktoś, komu materiały te okażą się pomocne. Powodzenia...

poleca81%

Funkcja trygonometryczna-wzory

sin(α+β)= sinαcosβ+cos sinβ sin(α-β)= sinαcosβ-cosαsinβ sin2α=2sinα cosα sinα+sinβ=2sin(α+β)/2 cos(α-β)/2 sinα-sinβ=2cos(α+β)/2 sin(α-β)/2 |sin α/2|=√(1-cosα)/2 sin3α=3sin2α-4nin3α sin(-α)=sin(180o-α) sinα=2sinα/2 cosα/2...

poleca81%

Permutacje

Permutacją z powtórzeniami zbioru k elementowego nazywamy ciąg, w którym pewne elementy powtarzają się n1, n2, ..., nk razy. Liczba n elementowych permutacji wyraża się wzorem

poleca81%

Moje hobby: coś o liczbach pierwszych

Nie jest to typowo matematyczna praca, ale po pewnych przeróbkach może uchodzić za krótki referat o sposobach poszukiwania liczb pierwszych.

poleca64%

Wzory

l = 2п r – długość okręgu п = 3,14 P = п r2 – pole koła a√2 – przekątna w kwadracie h = (a√3) : 2 – wysokość trójkąta równobocznego P = (a√3) : 4 – pole trójkąta równobocznego r = h : 3 – promień okręgu wpisanego w trójkąt...

poleca85%

0,(9)=1?

Istnieje równanie, które ułatwia nam zmiane liczby wymiernej, na ułamek zwykły. Dajmy przykład: 1,(67)(tutaj stosuje pewne uproszczenie eliminując jadności) x=0,(67) 100x=67,(67) 100x-x=67,(67)-0,(67) 99x=67 x=67/99 1,(67)=1 67/99...

poleca86%

Wzory skróconego mnożenia

Wzorami skróconego mnożenia nazywamy regułyrachunkowe umożliwiające uproszczenie rachunków na liczbach lub wyrażeniach. Najczęściej stosujemy następujące wzory: (a+b)2 = a2 + 2ab +b2 (a+b)3= a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 (a+b) (a-b) = a2 - b2...

poleca85%

Kepler Johannes

Kepler Johannes (1571-1630), wybitny astronom, matematyk i fizyk niemiecki doby renesansu, profesor uniwersytetu w Grazu, Linzu, uczeń i kontynuator prac T. de Brahe w obserwatorium astronomicznym w Pradze, zwolennik teorii M. Kopernika, odkrył...

poleca85%

Układ piątkowy

Układ piątkowy znajduje się wśród kilku układów niedziesiątkowych, które istniały lub istnieją nawet w pewnych częściach kuli ziemskiej. Wywodzi się on z Ameryki, zarówno Północnej (gdzie można go odnaleźć wśród Eskimosów) jak i Południowej i...

poleca79%

Dowody na twierdzenie Pitagorasa

D o w ó d 1. W każdym trójkącie prostokątnym kwadrat długości najdłuższego boku (przeciwprostokątnej) jest sumą kwadratów długości dwóch pozostałych boków (przyprostokątnych). Dlaczego? To proste: Z czterech jednakowych trójkątów i...

poleca85%

Zagadnienia matematyczne

1. Szli przez sad: mąż z żoną i brat z siostrą. Zobaczyli 4 jabłka na drzewie. Każdy urwał sobie jedno i jedno zostało. Jak to możliwe? 2. Na podwórku stoi kaczka. Widzi lecące gęsi i krzyczy do nich: - Witajcie, sto gęsi! - Ale nas nie ma sto!...

poleca77%

Ułamki

Ułamki zwykłe Ułamek zwykły, jest to liczba postaci Liczby a i b są liczbami całkowitymi i b jest różne od 0 Ułamki dziesiętne Ułamek dziesiętny to ułamek zapisany w postaci: Każdy ułamek dziesiętny można zapisać jako ułamek zwykły, ale...

poleca79%

Logarytmy

logarytm zapisuje się skrótem log podstawa logarytmu napisana jest małą liczbą przy g liczbę logarytmowaną piszemy przy logarytmie logarytm naturalny, czyli o podstawie e zapisujemy ln logarytm bez napisanej podstawy to logarytm o podstawie 10...

poleca85%

Obliczenia kombinatoryczne

OBLICZENIA KOMBINATORYCZNE Scenariusz otwartej lekcji matematyki przeprowadzonej w klasie III LO w dniu 21 listopada 2006roku Prowadzący : RENATA BEDNARCZYK Konspekt na dwie lekcje typu ćwiczeniowego , kolejne z cyklu lekcji dotyczących...

poleca79%

Obwód trapezu

boki trójkąta ABC mają długości |AB|=5, |AC|=9, |BC|=6. Na boku AB odmierzamy odcinek AD długości 2cm i przez punkt D prowadzimy prostą równoległą do boku AC. Prosta ta przecina BC w punkcie E. Oblicz obwód trapezu ADEC. Wykonaj odpowiedni rysunek.

poleca79%

Metody rozwiązywania równań rózniczkowych.

METODY ROZWIĄZYWANIA RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE JEDNORODNE WZGLĘDEM X i Y RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE RÓŻNYCH TYPÓW RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE LINIOWE NIEJEDNORODNE RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE RZĘDU DRUGIEGO ----------------------- cala...

poleca76%

Geometria- definicje

Kąt –jest to obszar płaszczyzny ograniczony dwoma półprostymi o wspólnym początku wraz z tymi półprostymi. Kąty ostre, proste, rozwarte, półpromienne, pełne. Dwusieczna kąta to półprosta o początku w wierzchołku kąta, która dzieli ten kąt na...

poleca85%

Metoda podstawiania w układach równań liniowych .

{12x-6y=6 7x+y=8 {12x=6+6y/:12 7x+y=8 {x=0,5+0,5y 7(0,5+0,5y)+y=8 {x=0,5+0,5y 3,5+3,5y+y=8 {x=0,5+0,5y 4,5y=8-3,5 {x=0,5+0,5y 4,5y=4,5/:4,5 {x=1 y=1

poleca85%

Pojęcia z rachunku prawdopodobieństwa

Doświadczenie losowe - dośw., które może zakończyć się jednym z możliwych wyników, ale nie wiadomo którym. nN+, kN+, k Łn Stabilność częstości – częstości pojawienia się interesującego nas wyniku zbliżają się do pewnej liczby, częstość...

poleca78%

Zadania z matematyki

Zadanie 19. Port w Narwiku nie zamarza, chociaż położony jest za kołem podbiegunowym północnym, ponieważ: A. osłonięty jest od strony morza wysokim falochronem, B. dociera tam Prąd Zatokowy (Golfsztrom), C. linia brzegowa jest...

poleca76%

Rozwiązywanie układów równań pierwszego stopnia z dwoma niewiadomymi metodą podstawiania.

{ x - y = 2 2x + y = -2 - wyznaczamy jedną niewiadomą z któregoś równania { x = 2 + y 2x + y = -2 - podstawiamy wyznaczone wyrażenie do drugiego równania układu { x = 2 + y 2(2 + y) + y = -2 - rozwiązujemy równanie...

poleca78%

Rozwiązywanie nierówności

Konspekt lekcji matematyki przeprowadzonej w klasie I gimnazjum. Temat: Rozwiązywanie nierówności ? c .d. Cele lekcji: a)Wiadomości: ? Znajomość zasad rozwiązywania nierówności. ? Przypomnienie definicji cyfry i liczby. ? Przypomnienie własności...

poleca70%

Wyrażenia algebraiczne

1. Zapisywanie wyrażeń algebraicznych: a.) zapisz ze pomocą wyrażeń algebraicznych wzór na trzy kolejne liczby naturalne: n n + 1 n + 2 b.) zapisz za pomocą wyrażeń algebraicznych wzór na liczbę dwu cyfrową: 10a + b c.) zapisz za pomocą...

poleca78%

Liczby Pierwsze

Liczby pierwsze są to takie liczby naturalne, które większe są od jedynki i podzielne bez reszty przez samą siebie i jedynkę. Jednym z pytań dotyczących liczb pierwszych, które narzuca się każdemu jest pytanie o liczbę tych liczb: ile ich jest,...

poleca84%

Wzory redukcyjne

Wzory redukcyjne znajdują się w zalaczniku.

poleca85%

Logika matematyczna

Tabelka w pliku .doc. Uznajcie to za mini ściągę na kartkówkę ^^

poleca77%
poleca85%

Deltoid

Deltoid ("latawiec") to czworokąt, który ma oś symetrii przechodzącą przez dwa jego wierzchołki. Równoważnym warunkiem jest istnienie dwóch par przylegających boków o równych długościach. Przekątne deltoidu są wzajemnie prostopadłe – szczególnymi...

poleca85%

Szkoła Pitagorejska

Pitagoras z Samos (ok. 570 p.n.e. - ok. 496 p.n.e.) ok. 530 r. p.n.e. w Krotonie założył związek religijno - polityczny, zwany później szkołą pitagorejską. W związku tym obowiązywały rygorystyczne zasady. Zrzeszał on zarówno mężczyzn, jak i...

poleca85%

Praca semestralna z matematyki

All by streq : ) wszystko macie w zalaczniku a w/g mnie warto tam zajrzec bo dostalem 5+ :))) Dawno, dawno temu żył sobie król, który strasznie się nudził. Nie bawił go fechtunek, ani jazda konna, ani nawet turniej rycerski. Był tak...

poleca85%

Charakterystyka i przebieg cyklu koniunkturalnego

Charakterystyka i przebieg cyklu koniunkturalnego Cykl koniunkturalny,cykl gospodarczy,wachania produkcji i zatrudnienia wokoł krotkookresowego trendu.W procesie wzrostu gospodarczego aktywność gospodarcza ulega na przemian nasilenileniom...

poleca85%

Granica ciągu nieskończonego.

Definicja: Otoczeniem , o promieniu punktu na prostej nazywamy odcinek otwarty o środku i długości Otoczeniem jest przedział otwarty Dla każdego punktu mamy: Definicja: Mówimy, że liczba jest granicą ciągu () przy dążącym do...

poleca73%

Odczytywanie własności funkcji z wykresu

Odczytywanie własności funkcji z wykresy 1. Dziedzina funkcji ? oznaczamy symbolem D= i wpisujemy w niej np. R jeśli na wykresie niema kropek. A jeśli są to wypisujemy najmniejszą i największą liczbę na osi Y. Przykład D= R lub D= (-7; 8) 2....

poleca85%

Zdanie i jego wartość logiczna

Zdaniem logicznym nazywamy zdanie, któremu można przyporządkować jedną z dwóch ocen: prawdę lub fałsz. Prawdę lub fałsz nazywamy wartością logiczną zadnia. 1 – prawda, 0 – fałsz Wszystko w zalaczniku

poleca85%

Suwak logarytmiczny

Matematyka jest jedną z najstarszych nauk. Pierwsze spostrzeżenia matematyczne daleko wykraczają poza obszar obejmowany przez historie. Pierwsze odnotowane fakty, które można zaliczyć do matematyki pochodzą ze starożytnego Sumeru, Babilonu i...

poleca86%

Środek ciężkości

Środek ciężkości Z Wikipedii, wolnej encyklopedii. Środek ciężkości ciała lub układu ciał jest punktem, w którym przyłożona jest wypadkowa siła ciężkości danego ciała. Dla ciała znajdującego się w jednorodnym polu grawitacyjnym środek...

poleca88%

Odporność

Odporność to zdolność organizmu do obrony przed czynnikami wywołującymi choroby, czyli drobnoustrojami chorobotwórczymi i szkodliwymi substancjami. Wszystkie elementy budowy organizmu, które ją zapewniają, nazywamy układem odpornościowym. W jego...

poleca85%

Planimetria- trójkąt- podstawowe własności

Trójkąt to wielokąt o trzech bokach. Jest figurą wypukłą ( oznacza to, że każde dwa punkty trójkąta możemy połączyć odcinkiem wewnątrz trójkąta) i domkniętą . Trójkąt składa się z trzech odcinków nazywanych bokami, kątami między tymi...

poleca85%

Opis twierdzenia talesa ,kartezjusz

A' B' O A B OA/AB=OA'/A'B'. Talesa twierdzenie, jeżeli proste równoległe przecinają ramiona kąta, to wyznaczone przez nie odcinki na jednym ramieniu są proporcjonalne do odpowiednich odcinków...

poleca75%

Systemy liczbowe ( dziesiątkowy, dwójkowy, szesnastkowy, dwunastkowy)

System liczbowy jest to sposób zapisywania i nazywania liczb. Są różne systemy liczbowe, mogą one być pozycyjne lub addycyjne. W systemie pozycyjnym wartość cyfry zależy od jej pozycji względem innych. Przedstawić można ją jako odpowiednią ilość...

poleca87%

Fraktale, Benoit Manelbrot

Witam! To moj debiut w serwisie sciaga.pl. Na poczatek proponuje wszystkim takim jak ja, czyli zainteresowanych matematyka licealistom, zapoznanie sie z napisanym przeze mnie programem. Aplikacja rysuje zbior Mandelbrot'a i umozliwia jego...

poleca85%

Bryły w architekturze

1) Piramida Cheopsa (ostrosłup) Największa i najbardziej tajemnicza piramida w kompleksie piramid w Gizie nosi imię Cheopsa (Chufu, Khufu). Piramida Cheopsa jest jedynym dobrze zachowanym cudem świata. Została wzniesiona w XXVI wieku p.n.e....

poleca75%

Test gimnazjalny, z matmy + odpowiedzi (probny)

KOD UCZNIAPRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNYZ ZAKRESU PRZEDMIOTÓWMATEMATYCZNO–PRZYRODNICZYCHInformacje:1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego.2. Pierwsza część arkusza zawiera 25...