profil

Chemia

(217)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca83%

Kwaśne deszcze: czym są, jak powstają, skutki występowania, ochrona przed nimi, ciekawostka, wszystko o ich toksyczności.

Czym są kwaśne deszcze? Kwaśne deszcze, to opady atmosferyczne zawierające w kroplach wody zaabsorbowane gazy - dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu i inne bezwodniki kwasowe oraz produkty ich reakcji w atmosferze - słabe roztwory kwasu...

poleca82%

Wartościowości pierwiastków

Nazwa pierwiastka Skrót Wartościowość Aktyn Ac III Ameryk Am III,IV,V,VI Antymon Ab III,V Argon Ar 0 Arsen As III,V Astat At I,II,V,VI Azot N I,II,III,IV,V Bar Ba II Berkel Bk III,IV Beryl...

poleca83%

Ph roztworu

1. Co to jest pH roztworu? 2. Przy pomocy jakich wskaźników badamy pH i wskaż przykłady pH kilkunastu wybranych przez siebie substancji np. krem, mydło, mleko. Odczyn roztworu jest cechą roztworu określającą, czy w roztworze znajduje się...

poleca84%

Odkrycie promieniotwórczości - radioaktywności

Historia odkrycia promieniotwórczości – radioaktywności Francuski fizyk Henri Becquerel, przypadkowo włożył do swojego fartucha laboratoryjnego próbkę soli uranowej gdzie miał kliszę filmową. Przechowywał w ten sposób klisza i próbka soli przez...

poleca83%

Prawa chemiczne

1. Prawo zachowania masy – suma masy substratów użytych w reakcji jest równa sumie masy produktów otrzymanych w reakcji. 2. Prawo stałości składu – reakcje chemiczne przebiegają jedynie przy zachowaniu ściśle określonej proporcji...

poleca83%

Izotopy i ich zastosowanie

Izotopy, nukleidy, których jądra atomowe zawierają jednakową liczbę protonów (a więc mają jednakową liczbę atomową Z), a różne liczby neutronów(N), to znaczy różniące się liczbą masową; uwidacznia to zapis charakteryzujący jądro atomowe, np. chlor...

poleca84%

Mieszaniny

1.Rodzaje mieszanin substancji. a)Mieszanina jednorodna-to mieszanina której skaldników nie można zobaczyc golym okiem ani za pomoca przyrządów optycznych np.woda z octem b)Mieszanina niejednorodna-to mieszanina której skladniki mozna...

poleca84%

Wodorotlenki - budowa, otrzymywanie i właściwości

1. Wodorotlenki sa to zwiazki chemiczne zbudowane z metali i jednej lub kilku grup wodorotlenków. Można je przedstawić za pomocą wzroru ogólnego: Me(OH)n Me- atom metalu n - wartosciowość metalu. 2. Wodorotlenki a zasady: KOH - Tak zwana...

poleca84%

Elektroliza wody

Proces rozkładu wody prądem elektrycznym w celu otrzymania wodoru i tlenu. Ponieważ czysta woda praktycznie nie przewodzi prądu elektrycznego jako elektrolit stosuje się rozcięczony roztwór kwasu siarkowego lub wodorutlenku sodowego. Proces...

poleca84%

Tłuszcze

Budowa ogólna Pod względem chemicznym są estrami gliceryny i kwasów karboksylowych najczęściej o długich łańcuchach węglowych (nazywanych .kwasami tłuszczowymi). Podział tłuszczów naturalnych: a) tłuszcze pochodzenia zwierzęcego (masło,...

poleca82%

Zaprawa murarska

Zaprawa murarska twardnieje , ponieważ wapno gaszone łączy się z dwutlenkiem węgla zawartym w powietrzu , a woda wyparowuje. CaO + H2O ---> Ca(OH)2 tlenek wodorotlenek wapnia wapnia- wapno...

poleca84%

Różnica między przemianą chemiczną a fizyczną z przykładami

Przemiana fizyczna to taka przemiana, podczas której nie ulega zmianie rodzaj substancji. Zmieniają się natomiast tylko jej właściwości fizyczne takie jak gęstość, stan skupienia, stan rozdrobnienia, barwa, twardość, kowalność, ciągliwość,...

poleca84%

Chromatografia

Chromatografia, metoda chemicznej analizy instrumentalnej, w której dokonuje się podziału substancji (w przeciwprądzie) między fazę nieruchomą (bibuła filtracyjna, cienka warstwa adsorbentu naniesiona na płytkę, wypełnienie kolumny) i fazę...

poleca83%

Mechanizm mycia i prania - na czym polega?

1. Co to jest mydło? 2. Dlaczego woda zwykle nie wystarcza do usunięcia brudu? 3. Do czego służą detergenty? 4. Co to jest twarda woda? 5. Produkcja detergentów 6. Wniosek Substancje mydło pochodne znano już 2800 lat p.n.e. Według...

poleca84%

Sole i ich zastosowanie

Sole znalazły liczne zastosowania, przede wszystkim jako nawozy sztuczne, a ponadto w budownictwie (CaCO3 i CaSO4), komunikacji (NaCl i CaCl2 do zabezpieczania dróg przed zamarzaniem), w przemyśle spożywczym (NaCl i NaNO3 jako konserwanty) i...

poleca84%

Tabela (Alkochole, aldechydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry, tłuszcze, aminy)

Wzór ogólny związków i nazwa przedstawiciele Reakcje charakterystyczne Alkohole jednowodorotlenowe R-OH metanol CH3OH etanol C2H5OH Metale aktywne: 2ROH + 2Na  2 RONa + H2 Z kwasami: - nieorganicznymi ROH + HX  RX + H2O -...

poleca84%

Czy grozi nam katastrofa ekologiczna?

Czy grozi nam katastrofa ekologiczna ? Wiek XXI to czas rozwoju nauki i techniki. Wielkie osiągnięcia rodzące się geniusze realizują swoje pomysły za pomocą techniki. Pozostaje jednak pytanie czy to wszystko jest dla dobra ludzkości ? czy to...

poleca83%

Surowce i tworzywa

W przyrodzie sole występują w postaci minerałów i skał, np. skał wapiennych, gipsowych itp. Skały wapienne (wapienie) zawierają węglan wapnia (CaCO3). Wykorzystywane są w przemyśle do otrzymywania wapna palonego i wapna gaszonego. CaCO3...

poleca83%

Cukry

Cukry to węglowodany czyli związki będące wielowodorotlenowymi ketonami (ketozy) lub aldehydami (aldozy). są bardzo rozpowszechnionymi związkami organicznymi w przyrodzie. Występują w postaci: · monomerów - (monosacharydy, cukry proste,...

poleca81%

Alkany (właściwości, szereg homologiczny)

1. Budowa cząsteczki metanu Wszystkie wiązania w cząsteczce metanu są równocenne. Każde z nich jest utworzone dzięki parze wspólnych elektronów. Jeden z elektronów tworzących to wiązanie pochodzi od atomu węgla, drugi zaś od atomu wodoru. Są to...

poleca84%

Bomba atomowa

Bomba atomowa Bomba atomowa czerpie swoją energię z reakcji rozczepiania ciężkich jąder atomowych (np. uranu lub plutonu) na lżejsze pod wpływem bombardowania neutronami. Rozpadające się jądra emitują kolejne neutrony,...

poleca84%

Miedź i jej związki

Dawniej stosowane symbole chemiczne podobne były do hieroglifów. Oznaczano nimi, pierwiastki, niektóre związki, a nawet czynności chemiczne. Miedź miała wtedy symbol Wenus. Jej skrót Cu wziął się od łacińskiej nazwy – Cuprum. Miedź (Cu) –...

poleca83%

Szkło, właściwości gleby, metale w przyrodzie

Krzem (Si, silicium) jest szarym, twardym i kruchym ciałem stałym o strukturze typu diamentu, niemetalem (półmetalem, o własnościach półprzewodnikowych) o temperaturze topnienia 1417C i gęstości 2,33 g/cm3. Otrzymywany przez redukcję krzemionki...

poleca84%

Kauczuk syntetyczny

Kauczuk syntetyczny - ogólna nazwa wszystkich kauczuków, otrzymywanych na drodze sztucznej syntezy chemicznej. Tylko nieliczne rodzaje kauczuku syntetycznego odznaczają się prawie całkowitym zespołem własności kauczuku naturalnego. Wiele...

poleca84%

Wybrane pierwiastki - symbole, wartościowości - tabela

Nazwa Symbol Wart. Nazwa Symbol Wart. Arsen As 3,5 Lit Li 1 Azot N 2,3,4,5 Magnez Mg 2 Bar Ba 2 Mangan Mn 2,3,4,6,7 Beryl Be 2 Miedź Cu 1,2,3 Bor B 3...

poleca84%

Kwasy, sole, wodorotlenki zasady - zestaw pytań i odpowiedzi.

Kwasy - są to substancje składające się z jednego lub kilku atomów wodoru, oraz grupy atomów zwanych resztą kwasową. Wzór ogólny kwasów można zapisać następująco: HnR Kwasy można podzielić na kwasy tlenowe i beztlenowe. Tlenowe powstają między...

poleca84%

Zagrożenia związane z działalnością człowieka

Działania ludzkie maja bezpośredni lub pośredni wpływ na stan środowiska naturalnego. Niekiedy jest on szczególnie szkodliwy, doprowadza bowiem do zmian, które z upływem czasu powodują degradacje środowiska i zaczynają stanowić poważne zagrożenie....

poleca83%

Reakcje chemiczne w zjawiskach krasowych

praca jest w załączniku ^^

poleca82%

Kwasy i Zasady - zastosowanie i ogólnie

KWASY I ZASADY WOKÓŁ NAS kwasy - związki, które w roztworze wodnym dysocjują na kationy wodoru i aniony reszt kwasowej. Kwas cytrynowy i askorbinowy – owoce cytrusowe Kwas siarkowy – akumulatory kwasowo-ołowiowe Kwas mrówkowy -...

poleca84%

Bilansowanie równań reakcji redoks metodą bilansu elektronowego

By dobrać współczynniki metodą bilansu elektronowego należy: 1. Zapisać reakcje i określić stopień utlenienia każdego atomu. 2. Wskazać co się utlenia i co się redukuje 3. Zapisać równania redukcji i utleniania (równania połówkowe) 4....

poleca84%

Węglowodory nienasycone

1. Węglowodory nienasycone składają się z at C i H ale między at C występ wiąz wielokrotne 2. Otrzymywanie węglowodorów nienasyconych Węglowodory nienasycone podobnie jak alkany uzyskuje się z ropy naftowej a) w wyniku silnego ogrzewania...

poleca82%

Podstawowe pojęcia chemiczne

Mieszanina - zmieszane ze sobą co najmniej dwie substancje chemiczne. Mieszanina jednorodna - mieszanina, której składników nie można zobaczyć gołym okiem lub za pomocą prostych przyrządów optycznych. Np.: powietrze, roztwór soli w wodzie,...

poleca80%

Składniki powietrza

Stałe składniki powietrza: azot, tlen, argon, neon, hel, metan, krypton, wodór Zmienne składniki powietrza: para wodna, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, ozon Najważniejsze gazy wchodzące w skład powietrza. Rodzaj /...

poleca83%

Rodzaje wody

Woda królewska – mieszanina 3 objętości stężonego kwasu solnego i 1 objętości kwasu azotowego (V); "rozpuszcza” niektóre metale – także złoto. Woda gulardowa – bezbarwna ciecz o słodkawym smaku, trująca. Nazwa pochodzi od nazwiska Goulard....

poleca84%

Torf.

Torf – skała osadowa powstała w wyniku zachodzących w szczególnych warunkach przemian obumarłych szczątków roślinnych. Szczątki drzew, żyjących przed milionami lat, pochłonięte zostały przez bagna, tworząc powłokę, która pod naporem kolejnych...

poleca82%

Promieniotwórczość sztuczna

1934 roku, dzięki geniuszowi państwa Joliot-Curie ludzkość zaczęła zgłębiać wiedzę o promieniotwórczość. Promieniotwórczość jest to "Emisja promieniowania jądrowego w wyniku rozpadu promieniotwórczego jąder atomów" jest energią wytwarzaną...

poleca82%

Symbole i oznaczenia zagrożeń chemicznych

Symbole i oznaczenia zagrożeń chemicznych Codziennie spotykamy w swoim otoczeniu substancje chemiczne. Nie każdy wie jakie są skutki nie umiejętnego używania, przechowania, możliwego spożycia bądź kontaktu za skórą, oczami? Najczęściej...

poleca84%

Energie

Energia alternatywna Energia alternatywna jest to energia uzyskiwana ze źródeł odnawialnych . Najważniejszym źródłem energii alternatywnej jest płynąca woda, użytkowana jako energia hydroelektryczna, innymi źródłami są przypływy oraz odpływy...

poleca83%

Mole, podstawowe wzory i przykładowe zadania.

n= m/M m = n*M n- liczba molowa m ? masa [g] M ? masa molowa [g/mol] Oblicz masę 3 moli kwasu siarkowego (VI). H2SO4 M H2SO4 = 2*1g/mol 32g/mol 4*16g/mol = 98g/mol 1mol --------98g 3 mol -------xg m = n*M m=3mole*98g/mol = 294g xg...

poleca84%

Cykl mocznikowy

Cykl mocznikowy jest sekwencją reakcji enzymatycznych, w toku których grupy aminowe aminokwasów ulegają przemianie w mocznik Głównym produktem wydalania azotu u zwierząt ureotelicznych (tj. ssaki, dorosłe płazy, spodouste) jest mocznik....

poleca81%

Sól kuchenna

Sól kuchenna tzw. chlorek sodu ma wiele właściwości fizycznych i chemicznych . Ta substancja ma konsystencje proszku . Jej stan skupienia jest stały .Ma słony smak i jest biała .Sól jest bezwonna , lecz gdy się dostanie do nosa może go w małym...

poleca82%

Węglowodory

CHEMIA 1. Związki węgla nieorganiczne: CO tlenek węgla (ll) czad H2CO3 kwas węglowy CO2 tlenek węgla (lV) dwutlenek węgla węglany CaCO3, NaCO3 2.Węgle kopalne: antracyt, węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf 3. ALOTROPIA-...

poleca83%

Metanol, etanol,gliceryna,kwas metanowy,kwas etanowy

METANOL Zastosowanie: -jako rozpuszczalnik -do prod. formaliny -jako środek konserw. do przechowyw. tworzyw antonomicznych -do prod.barwników Właściwości fizyczne: - bezbarwna ciecz - charakt.zapach - b.dobrze rozpuszcalna...

poleca83%

Alkohole i fenole

ALKOHOLE 1) Alkohole wykazują zjawisko rzędowości. CH3-CH2-OH alk. I-rzędowy CH3-CH-CH3alk. II-rzędowy OH CH3 CH3-C-CH3alk. III-rzędowy CH3 2) Właściwości fizyczne alkoholi: - alk. Od 11 atomów węgla w cząsteczce są...

poleca83%

Wszystko o kwasach

Kwasy dzielimy na tlenowe i beztlenowe, a ich ogólne wzory możemy przedstawić w sposób: HnNmOz (HnR) - kwasy tlenowe HnR kwasy beztlenowe Cząsteczki kwasów zawierają jedno lub kilka...

poleca84%

Wiązania chemiczne

Wiązanie chemiczne tworzą elektrony walencyjne,czyli z ostatniej powłoki.Atomy pierwiastków wiążąc się w czasteczki uzyskują trwałą konfigurację najbliższego gazu szlachetnego.Dążą do osiągniecia dubletu lub oktetu elektronowego na ostatniej...

poleca81%

Skala porostowa

Skala porostowa - za jej pomocą, poprzez obserwacje porostów rosnących na drzewach, można ocenić skalę zanieczyszczenia powietrza na danym terenie. Porosty pełnią tu rolę gatunku wskaźnikowego.

poleca84%

Promieniotwórczość sztuczna i naturalna - korzyści i zagrożenia.

PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ SZTUCZNA I NATURALNA ? KORZYŚCI I ZAGROŻENIA Promieniotwórczość jest to cecha jąder atomowych, które w wyniku samorzutnego rozpadu emitują różnego typu promieniowanie w postaci cząstek (np.: ?, ?) lub promieniowanie w postaci...

poleca83%

Kwasy, tlenki, zasady, sole - rozwiązywanie zadań

1. Otrzymywanie wodorotlenków tlenek metalu lekkiego (1,2) + woda -> wodorotlenek metal lekki + woda -> wodorotlenek + wodór 2. Otrzymywanie soli metal + kwas -> sól + wodór wodorotlenek + kwas -> sól + woda wodorotlenek zasadowy + kwas ->...

poleca83%

Pozytywne i negatywne aspekty promieniotwórczośći

Promieniotwórczość - co to takiego? Promieniowanie jest to wysyłanie i przekazywanie energii na odległość. Promieniowanie dzieli się na dwie zasadnicze grupy: jonizujące oraz niejonizujące. Do tej ostatniej możemy zaliczyć promieniowanie...