profil

Węglowodory

poleca 82% 1062 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

CHEMIA

1. Związki węgla nieorganiczne:
CO tlenek węgla (ll) czad H2CO3 kwas węglowy
CO2 tlenek węgla (lV) dwutlenek węgla węglany CaCO3, NaCO3

2.Węgle kopalne:
antracyt, węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf

3. ALOTROPIA- występowanie tego samego pierwiastka w odmianach różniących się od siebie budową wewnętrzną- diament, grafit, fullereny.

4. Węglowodory to związki organicznie zbudowane z węgla i wodoru. Węgiel w związkach organicznych jest zawsze lV wartościowy.
Węglowodory w cząsteczkach, których wszystkie wiązania między atomami są pojedyncze nazywamy węglowodorami nasyconymi lub alkanami.

CH4 metan C6H14 heksan
C2H6 etan C7H16 heptan
C3H8 propan C8H18 oktan
C4H10 butan C9H20 nonan
C5H12 pentan C10H22 dekan

5. Węglowodory uporządkowane według wzrastającej liczby atomów węgla tworzą szereg, w którym każdy następny różni się od poprzedniego o grupę –CH2- nazywamy szeregiem homologicznym.

6. Węglowodory nasycone zawierają w cząsteczkach:
1-4 at. C to GAZY 5-16 at. C to CIECZE powyżej 16 at. C to CIAŁA STAŁE

7. Metan jest głównym składnikiem gazy ziemnego ok. 90%. Zwany jest też gazem błotnym lub kopalnym. Metan jest gazem bezbarwnym, bezwonnym, lżejszym od powietrza i nierozpuszczalnym w wodzie. Wł. Chemiczne- jest mało aktywny chemicznie i ulega reakcji spalania.

Spalanie całkowite:
Produkty: CO2 + H2O

Półspalanie: Spalanie niecałkowite:
Produkty: CO + H2O Produkty: C + H2O

CHEMIA II

Węglowodory nienasycone- to węglowodory, w cząsteczkach, których występują wiązania wielokrotne (podwójne lub potrójne) między atomami węgla.

ALKENY- to węglowodory nienasycone, w cząsteczkach, których występuje JEDNO wiązanie podwójne, między atomami węgla. Nazwy alkenów mają końcówkę –en.

C2H4 (etylen) eten CH2=CH2 C3H6 propen
Alkeny tworzą szereg homologiczny. Wzór ogólny ALKENÓW to CnH2n.

C2H4 etylen C7H14 hepten
C3H6 propen C8H16 okten
C4H8 buten C9H18 nonen
C5H10 penten C10H20 deken
C6H12 heksen

Etylen(eten) gaz bezbarwny o przyjemnym delikatnym zapachu, nie rozpuszczalny w wodzie. Wł. chemiczne- eten jest aktywny chemiczne, ulega reakcji spalania, płomień jest jasny i świecący. Ulega reakcji przyłączenia(addycji) np. wodoru, chloru, bromu. Eten jako związek nieorganiczny odbarwia roztwór manganianu(VII)potasu KMnO4 i wodę bromową. Di-2 Tri- 3 tetra-4.
Ulega reakcji polimeryzacji.

POLIMERYZACJA- to zdolność łączenia się pojedynczych cząsteczek związku chemicznego w długi łańcuch.

CHEMIA III

ALKINY- to węglowodory nienasycone, w cząsteczkach, których występuje jedno potrójne wiązanie między atomami węgla. Nazwy alkinów mają końcówkę –yn (-in).

Alkiny tworzą szereg homologiczny. Wzór ogólny alkinów CnH2n-2.

C2H2 etyn(acetylen) C7H12 heptyn
C3H4 propyn C8H14 oktyn
C4H6 butyn C9H16 nonyn
C5H8 pentyn C10H18 dekyn
C6H10 heksyn

CaC2 karbit – węglik wapnia
CaC2 + H2O = Ca(OH)2 + C2H2

Acetylen to bezbarwny gaz, który odbarwia roztwór manganianu(VII)potasu i wodę bromową. Spala się jasnym kopcącym płomieniem. Acetylen służy do spalania i cięcia metali.

Ropa naftowa- to mieszanina węglowodorów stałych, ciekłych i gazowych wzajemnie w sobie rozpuszczonych. Jest oleistą cieczą, nie rozpuszczalną w wodzie, o barwie jasnobrunatnej do czarnej. Jest palna. Zwana jest olejem mineralnym lub skalnym.

Kraking- to rozbijanie wyżej wrzących frakcji ropy naftowej, które zawierają węglowodory o długich łańcuchach węglowych, na węglowodory zawierające 5-10 atomów węgla w cząsteczce.


Z tej pracu uczyłem się do sprawdzianu, który dobrze mi poszedł. Zachęcam do oceniania.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty