profil

The Past Continuous Tense, The Present Perfect Tense, The Presenr Perfect Continuous

poleca 85% 353 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

PAST CONTINUOUS (czas przeszły ciągły)


I/He/She/It was playing football.
We/You/They were playing football. Was I/he/she/it playing football?
Were we/you/they playing football? I/He/She/It wasn’t playing football.
We/You/They weren’t playing football.
ALL DAY YESTERDAY, ALL MORNING, ALL EVENING


Zastosowanie:
- Czas opisuje czynności, które odbyły się w przeszłości i trwały nieprzerwanie w określonym przedziale czasu (They were repairing my car all evening- naprawiali mój samochód przez cały wieczór.),
- Czas stosowany jest do opisu czynności, które podczas swojego trwania zostały przerwane przez inną czynność lub odbyły się podczas innej krócej trwającej czynności; krótsza czynność wyrażona jest czasem Simple Past (When I was reading a book, the telephone rang.- Gdy czytałem książkę zadzwonił telefon.),
- Gdy czynności odbywały się w przeszłości równolegle w tym samym czasie, obie wyrażone zostają czasem Past Continuous (I was reading a book while Susan was watching TV.- Czytałem książkę, podczas gdy Susan oglądała telewizję.),
- Czas w połączeniu z always wyraża zniecierpliwienie, rozdrażnienie i krytykę z powodu zbyt częstego powtarzania się jakiejś czynności w przeszłości (He was always playing the piano When I wanted to have a nap.- On zawsze grał na fortepianie, gdy chciałem się zdrzemnąć.);

PRESENT PERFECT


He/She/It has met Kate.
I/We/You/They have met Kate. Has he/she/it met Kate?
Have I/we you/they met Kate? He/She/It hasn’t met Kate.
I/We/You/They haven’t met Kate.


Zastosowanie:
Stosuje się go w przypadkach, gdy:
- Skutki czynności, która została wykonana w przeszłości można zauważyć w chwili obecnej; towarzyszą temu często okoliczniki czasu: already-już, yet-jeszcze, które stosowane są w zdaniach przeczących i pytających (Have you washed your hands yet?-Czy umyłeś już swoje ręce?, I have already seen this movie.- Ja już widziałem ten film.),
- Upłynął bardzo krótki okres czasu od momentu wykonania danej
czynności, przez co posiada ona bezpośredni związek z teraźniejszością; towarzyszy temu zwykle określenie: just-właśnie (The plane has just landed- Samolot właśnie wylądował.),
- Czas wykonania danej czynności nie został jeszcze zamknięty, czyli stanowi szczególny rodzaj bardziej lub mniej rozciągniętej w czasie współczesności-teraźniejszości (sięgającej z przeszłości do chwili obecnej); towarzyszą temu często określenia: recently/lately-ostatnio, ever-kiedykolwiek, never, still-wciąż, this month, this week, today ( Have you ever been to London?- Czy byłeś kiedykolwiek w Londynie?, I have had some problems recently/lately.-Miałem ostatnio trochę problemów.),
- Czynność, która rozpoczęła się w przeszłości trwa do chwili obecnej lub dopiero się skończyła; stosuje się często określenia: since-od (momentu), so far (up to now) up till now-jak dotąd, które wskazuje, od kiedy dana czynność trwa, for-przez (przez jaki czas trwa dana czynność ( She has lived In London since 1998.-Ona mieszka w Londynie od 1998r., She has lived In London for five years.-Ona mieszka w Londynie od pięciu lat/przez pięć lat., I have written several letters so far-Jak dotąd napisałem kilka listów.),
- Czas ten stosuje się w konstrukcjach z liczebnikami porządkowymi, przymiotnikami w stopniu najwyższym, zwrotami the only, the last ( This is the best film I have ever seen In my life.- To jest najlepszy film, jaki kiedykolwiek widziałem w życiu.);

UWAGA
W czasie nie zadaje się pytań o czas wykonania czynności, czyli pytań z When-kiedy.

PRESENT PERFECT CONTINUOUS


He/She/It has been waiting for her for two hours.
I/We/You/They have been waiting for her for two hours.

Has he/she/it been waiting for her for two hours?
Have I/we/you/they been waiting for her for two hours?

He/She/It hasn’t been waiting for her for two hours.
I/We/You/They haven’t been waiting for her for two hours.


Zastosowanie:
Czas ten stosuje się, gdy rozpoczęta w przeszłości czynność trwa od pewnego czasu do chwili obecnej i będzie trwała nadal (I have been waiting for her for two hours-Czekam na nią od dwóch godzin., The Browns have been living In this house for two monts-Brownowie mieszkają w tym domu od dwóch miesięcy.).

Podstawowa różnica między PRESENT PERFECT a PRESENT PERFECT CONTINUOUS polega na tym, że PRESENT PERFECT wskazuje na to, że dana czynność została zakończona a PRESENT PERFECT CONTINUOUS wskazuje na jej trwanie od jakiegoś momentu lub przez jakiś czas.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata