profil

Edukacja dla bezpieczeństwa

(43)
Lista
Popularne | Najnowsze
poleca84%

Powodzie, skażenia, awarie - notatki z PO

Skutki katastrof naturalnych: - wyładowania atmosferyczne – powodzie - długotrwałe działania wys. i nis. temp. Do największych zagrożeń współ. cywilizacji należą: - broń masowego rażenia - eksplozja demograficzna – terroryzm -...

poleca84%

Pierwsza pomoc tonącym

1.Co to jest utonięcie? 2. Co to jest przytopienie? 3. Pierwsza pomoc w tonięciu. 4.Przyczyny utonięć. AD1 Utonięcie - rodzaj uduszenia gwałtownego, do którego dochodzi na skutek zablokowania dróg oddechowych płynem, najczęściej wodą....

poleca83%

Co to jest: kwaśny deszcz, smog, TŚP, efekt cieplarniany i zagrozenia naturalne

Kwaśny deszcz- chmury przepływające nad wielkimi miastami, zakładami przemysłowymi nasączają się dużą ilością zanieczyszczeń (dwutlenki siarki, tlenki azotu). W wyniku reakcji powstaje kwas siarkowy i azotowy. Kwaśne opady powodują żółknięcie i...

poleca84%

Prawoznastwo - Źródła prawa europejskiego

ŹRÓDŁA PRAWA EUROPEJSKIEGO *PIERWOTNE zalicza się traktaty konstytujące które tworzyły wspólnote Europejską i Unię Europejską -traktaty założycielskie, aneksy i protokoły do traktatów założycielskich *WTÓRNE są to źródła które są tworzone...

poleca84%

Formy służby wojskowej.

1. Szeregowy + starszy szeregowy 2. Kapral + starszy szeregowy 3. Starszy plutonowy + sierżant + starszy sierżant 4. Sierżant sztabowy + starszy sierżant sztabowy 5. Młodszy chorąży + chorąży + starszy chorąży 6. Młodszy chorąży sztabowy +...

poleca83%

Zagrożenia czasu pokoju

ZAGROŻENIE niekorzystna sytuacja, niesprzyjające czynniki, powodujące zachwianie naturalnego porządku, niepozwalające normalnie funkcjonować, wprowadzające chaos w miejsce harmonii. NADZWYCZAJNE: powstają w sposób nagły, nieoczekiwany, głównie...

poleca84%

Rodzaje i przeznaczenie szkicu

Rodzaje i przeznaczenie szkicu Szkic- przedstawia niewielki, lecz ważny dla obserwatora wycinek terenu w dużej skali, z uwzględnieniem szczególnych jego cech i aktualnych warunków terenowych. Ze względu na przeznaczenie i sposób powstawania...

poleca80%

Zagrożenia naturalne na Świecie i w Polsce

1) trzęsienia Ziemi 2) powodzie 3) erukcje wulkanów 4) osunięcia ziemi 5) tsunami 6) lawiny 7) pożary 8) susze 9) churagany Trąby powietrzne Zagrorzenia występujące w polsce 1) Pożary 2) Powodzie 3) Susze 4) Lawiny (Tatry...

poleca82%

Alarmowanie ludności o zagrożeniach

zamieszczona w załączniku

poleca83%

Resustytacja krążeniowo-oddechowa

Jest to zaspół czynności ratunkowych okresowo zastępujących czynności serca gdy nastapiło nagłe zatrzymanie ich funkcji.Do zatrzymania akcji serca lub bezdechu może dojśc w kazdej chwili z róznych przyczyn np.nagłe choroby serca lub płuc,wypadki...

poleca79%

Struktura systemu obronności naszego kraju

W skład struktury systemu obronności RP wchodzą trzy podstawowe elementy: 1. podsystem kierowania obronnością - W czasie pokoju celem systemu kierowania obronnością państwa jest przygotowanie i utrzymanie na odpowiednim poziomie potencjału...

poleca84%

Zagrożenia naturalne

Zagrożenia nataralne Trzęsienia ziemi: Budowa geologiczna ziemi sprawia, że skorupa ziemska jest niestabilna. Ruchy płty kontynentalnych, scierające się masy sklane są przyczyna uwolnienia się dużej energii w postaci fal sejsmicznych. Zjawisko...

poleca83%

Charakterystyka zagrożeń lokalnych.

1. Regionalne zagrożenia człowieka: a) zagrożenia naturalne: * biologiczne * radiacyjne * klimatyczne * klęski żywiołowe b) zagrożenia powodowane przez człowieka: * terroryzm * pożary * zaśmiecanie odpadami * broń masowego rażenia *...

poleca85%

Wszystko dla 2 klasy

Temat nr 1 1.Zagrożenia naturalne i ich charakterystyka: Trzęsienie ziemi, naturalny, krótki i gwałtowny wstrząs (lub ich seria) gruntu, powstały pod powierzchnią Ziemi (ognisko trzęsienia ziemi) i rozchodzący się w postaci fal sejsmicznych od...

poleca82%

Wydatki

WYDATKI REDYSTRYBUCYJNE - polegaja na przekazywaniu srodkow publicznych ( transferow ) innym podmiotom , bez świadczenia wzajemnego z ich strony ( np. renty , emerytury , zasiłki ) Mamy tu do czynienia z transferami zew kierowanymi do gosp dom, i...

poleca84%

Zagrożenia czasu pokoju wynikające z działalności człowieka

Na podstawie książki: LICEUM/TECHNIKUM PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE Mariusz Goniewicz Anna W. Nowak Zbigniew Smutek Podręcznik cz.1 W plikach załączonych do pracy.... Spis treści: 1. Zagrożenia środowiska naturalnego: * zanieczyszczenia...

poleca81%

Co to jest popyt i podaż.

Co to jest popyt? Popyt to zainteresowanie danym dobrem (ilość nabywana) przy danej jego cenie ceteris paribus i w danym czasie. Na popyt wpływają także czynniki niecenowe. Głównym czynnikiem determinującym popyt jest cena danego dobra. Na...

poleca81%

System obrony RP

ONZ - udział sił zbrojnych RP w Siłach Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych. OBWE- Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. UE- system bezpieczeństwa Unii Europejskiej. UZE- Unia Zachodnio-Europejska. SYSTEM OBRONY PAŃSTWA :...

poleca78%

Opatrunki

Rozróżnia się opatrunki osłaniające, uciskowe, unieruchamiające: zabezpieczenie przed przenikaniem zarazków do ran i dodatkowymi urazami, tamowaniem krwawienia odgrywa rolę psychologiczną, uspokaja. Opaski zabezpieczające opatrunki,...

poleca84%

Pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem

1. Co to jest prąd elektryczny? 2.Od czego zależyc rodzaj uszkodzeń? 3.Ciężkość porażeć zależy od ? 4.Pierwsza pomoc w porażeniu prądem niskonapięciowym. 5.Pierwsza pomoc w porażeniu prądem wysokonapięciowym. 6.pierwsza pomoc w porażeniu...

poleca79%

Zagrożenia naturalne oraz wynikające z działalności człowieka.

1. Najczęstsze zagrożenia naturalne: * trzęsienia ziemi * erupcje wulkanów * powodzie * silny wiatr * intensywne opady atmosferyczne lub ich długotrwały brak * pożary * wyładowania atmosferyczne * długotrwałe działanie wysokich lub niskich...

poleca85%

Jak powstaje pożar?

1.Jak powstaje pożar? Pożarem nazywamy samorzutne, nie kontrolowane rozprzestrzenianie się ognia w miejscu do tego nie przeznaczonym, powodujące straty materialne i zagrożenie życia. Pożary powstają w różnoraki sposób, np. poprzez: -...

poleca85%

Krwotoki

Krwotok to gwałtowny i zagrażający życiu wypływ krwi z uszkodzonych naczyń krwionośnych. Często określany tzw. masywnym krwawieniem. Krwotoki możemy podzielić na: zewnętrzne – krew wylewa się przez widoczną ranę wewnętrzne –...

poleca85%

Urazy kostno-stawowe.

Złamanie to uraz polegający na przerwaniu ciągłości tkanki kostnej. Towarzyszą objawy: ból, opuchnięcie, zasinienie, odkształcenie linii kości przy złamaniu złożonym i krwawiąca rana przy złamaniu otwartym. Udzielając pierwszej pomocy staramy...

poleca85%

Prawoznastwo-Zagadnienia

Prowo przedmiotowe- całość przepisów prawnych obowiązujących w określonym państwie w określonym czasie Prawo podmiotowe- zespół uprawnień przysługujących danemu podmiotowi(np.prawo własności),rozczenia,immunitety Prawo ustrojowe- reguluje prawa...

poleca85%

Zagrożenia naturalne.

Na podstawie książki: LICEUM/TECHNIKUM PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE Mariusz Goniewicz Anna W. Nowak Zbigniew Smutek Podręcznik cz.1 W plikach załączonych do pracy.... Spis treści: 1. Powodzie i rodzaje powodzi 2. Trzęsienia Ziemi...

poleca85%

Działalność organizacji pozarządowych i społecznych niosących pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych

MCK W 1919 roku Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc połączyły swoje siły i utworzyły Międzynarodową Federację Narodowych Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca zwany również jako Międzynarodowy Czerwony Krzyż. Organizacja ta w...

poleca88%

Rany, opatrywanie ran.

Rana to uraz polegający na przerwaniu ciągłości skóry lub błon śluzowych , towarzyszy temu ból i krwawienie. Główna zasada opatrywania ran polega na zatamowaniu krwawienia przy użyciu jałowego opatrunku . W pierwszej kolejności na ranę...

poleca87%

Bronie biologiczne

1. Broń biologiczna (Broń B) - broń bakteriologiczna, broń masowego rażenia, w skład której wchodzę różne bronie : a) bronie wirusowe: - WIRUS EBOLA - pierwsze objawy to wysoka temperatura, silne bóle stawów, oraz obfite krwawienie ze wszystkich...

poleca85%

Rodzaje alarmów, rodzaje zabiegów, rodzaje budowli ochronnych, zachowanie się podczas pożaru, rodzaje pożarów, zachowanie się ludności podczas pożarów.

1. RODZAJE ALARMÓW - alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska (dźwięk ciągły 3 min/powtarzana trzykrotnie zapowiedź), - alarm powietrzny (dźwięk modulowany 3 min) - alarm o skażeniach (co 10 sek przez 3 min z przerwami 25-30 sek)...

poleca85%

Charakterystyka broni masowego rażenia.

1. Źródła i rodzaje masowego rażenia: a) główne źródła promieniowania: * awarie elektrowni jądrowych * akty terrorystyczne * użycie broni w czasie wojny * katastrofy okrętów o napędzie atomowym * przewozy materiałów rozczepialnych * awarie...

poleca85%

Charakterystyka zgrożeń lokalnych

Na podstawie książki: LICEUM/TECHNIKUM PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE Mariusz Goniewicz Anna W. Nowak Zbigniew Smutek Podręcznik cz.1 W plikach załączonych do pracy.... Spis treści: 1. Zagrożenia toksycznymi środkami przemysłowymi na terenie...

poleca85%

Stopnie wojskowe

Stopnie wojskowe w załączniku!

poleca85%

Bojowe Środki Zapalające

Temat: Bojowe Środki Zapalajace (BSZ). 1. Do najczęsciej stosowanych środków zapalajacych należą: fosfor, magnez, termit, elektron, napalm. a) FOSFOR: ciało stałe, o barwie wosku i slabym charakterystycznym zapachu. Temperatura zapłonu wynosi...

poleca85%

Służba wojskowa.

W ramach powszechnego obowiązku obrony obywatele polscy są obowiązani do spełniania służby wojskowej, służby w obronie cywilnej, odbywania przysposobienia obronnego, uczestniczenia w samoobronie ludności, pełnienia służby w jednostkach...

poleca89%

Zasady udzielania pierwszej pomocy.

Znajomość tych zasad ułatwi ci skuteczne udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu. 1. Dbaj o bezpieczeństwo własne i poszkodowanego. Przystępując do udzielenia pierwszej pomocy ratownik musi mieć poczucie bezpieczeństwa, gdy go nie ma – wzywa...

poleca93%

Złamania szczególnie niebezpieczne.

Złamania możemy podzielić na 4 grupy: 1. Proste - Kości nie zmieniły położenia względem siebie 2. Złożone - Kości zmieniły położenie względem siebie 3. Zamknięte - Kości nie przebiły skóry. 4. Otwarte - Kość przebiła skórę...

poleca85%

Konwencjonalne środki rażenia.

Bronią konwencjonalną nazywamy wszystkie rodzaje broni jakie społeczność międzynarodowa uznała za możliwe do używania na polu walki. Jednocześnie określono rodzaje broni który zostały zakazane, broń tą nazwano bronią masowego rażenia . Została...

poleca91%

Trzęsienie Ziemi

Trzęsienie Ziemi Trzęsienie ziemi, naturalny, krótki i gwałtowny wstrząs (lub ich seria) gruntu, powstały pod powierzchnią Ziemi (ognisko trzęsienia ziemi) i rozchodzący się w postaci fal sejsmicznych od ośrodka - epicentrum, znajdującego się...

poleca86%

Urazy głowy.

Powodem śmierci niemal dwóch trzecich wszystkich osób , które umierają przed ukończeniem 35 roku życia , są urazy głowy . W niektórych przypadkach kość czaszki ulega złamaniu i przestaje spełniać swoje funkcje ochronne wobec mózgu , jednak...

poleca85%

Pierwsza pomoc

1.Organizacja miejsca wypadku: a) Ocena sytuacji Ocenę i analizę miejsca wypadku zapewnienie bezpieczeństwa poszkodowanemu , ratownikowi oraz zabezpieczenie samego miejsca wypadku b) Zasada udzielania pierwszej pomocy Pierwsza pomoc obejmuje...

poleca85%

Bronie

Broń – wszelkie środki i przedmioty służące do prowadzenia walki, zarówno w ataku, jak i w obronie, przeznaczone do niszczenia ludzi, sprzętu oraz umocnień po stronie nieprzyjaciela. Broń konwencjonalna Broń biała – stosowana najczęściej jako...

poleca85%

Podstawowy schemat podtrzymania życia.

Dzięki schematowi możemy skutecznie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu który jest nieprzytomny i nie oddycha. 1.Sprawdź czy jest bezpiecznie \\/ Jest bezpiecznie 2.Kontrola przytomności...