profil

Prawoznastwo - Źródła prawa europejskiego

poleca 84% 1240 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

ŹRÓDŁA PRAWA EUROPEJSKIEGO

*PIERWOTNE zalicza się traktaty konstytujące które tworzyły wspólnote Europejską i Unię Europejską
-traktaty założycielskie, aneksy i protokoły do traktatów założycielskich
*WTÓRNE są to źródła które są tworzone przez organ wspólnoty europejskiej
-rozporzadzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie
PODMIOTY UNII EUROPEJSKIEJ
Rada Europy (nie ma nic wsólnego z Unią)(jest organem Europejski Trybunał Praw Człowieka, funkcjonuje na podstawie konwencji prawa człowieka w Strasburgu
Rada Europejska wskład wchodzą szefowie rządu i głowy państw
Rada Unii Europejskiej wskład wchodzą ministrowie spraw zagranicznych, albo ministrowie resortowi którzy zabierają się na jakimś szczycie Siedziba Bruksela
Rada ma prawo podejmowania wszystkich typów uchwał przewidzianych przez Traktaty Wspólnot Europejskich EURATOMu, tj. rozporządzeń, dyrektyw, decyzji zaleceń i opinii.
Ponadto ma prawo zawierania w imieniu UE umów międzynarodowych, które wiążą wszystkie państwa członkowskie
(umowy handlowe, celne, w sprawie przystąpienia do UE, itp.).
Komisja Europejska wskład wchodzą komisarze na czele stoi przewodniczący.Komisja jest organem administracyjnym(HiBNER)
Parlament Europejski członkowie są wybierani w wyborach powszechnych przez obywateli Parlament Europejski nie stanowi prawa w Unii Europejskiej, ale uczestniczy w procesie decyzyjnym. Ma też uprawnienia dotyczące uchwalania budżetu, przyjmowania nowych członków oraz zatwierdzania układów stowarzyszeniowych.
Kontroluje pracę Komisji Europejskiej
Europejski Trybunał Sprawiedliwości Siedziba znajduje się w Luksemburgu orzeka o zgodności z traktatami prawa krajowego
Trybunał Sprawiedliwości jest to organ Unii Europejskiej pełniący funkcję sądu międzynarodowego, konstytucyjnego, administracyjnego.
Europejski Trybunał Obrachunkowy zajmuje się kontrolą finansów Unijnych
AKTY NORMATYWNE
rozporządzenia europejskie są to akty wtórne , adresatem są wszyscy czyli państwa i obywatele tych państw.Mają charakter abstrakcyjny, podlegają bezpośrednio, są opublikowane w Dzienniku Unii Europejskiej Legis ma 21 dni
dyrektywy są adresowane do państw członkowskich Podlegają implementacji
decyzje są adresowane, głównie do podmiotów swojej treści.Konkretnie wyrażają, postulaty -wyrażają zadowolenie lub nie zadowolenie. Nie mają charakteru wiąrzącego, akty prawne nie mające odpowiednika w prawie polskim
zalecenia i opinie-są instrumentem oddziaływającym na wspólnoty i na ich państwa członkowskie w procesie realizacji zadań wytyczonych przez traktaty założycielskie. Zarówno zalecenia jak i opinie nie są uchwalane w drodze procedury prawotwórczej, jaka obowiązuje przy rozporządzeniach i dyrektywach.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 2 minuty