profil

Istota i rodzaje ubezpieczeń

poleca 80% 854 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Istota i rodzaje ubezpieczeń.
Przez całe życie towarzyszą nam liczne zdarzenia losowe, które mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu (na życiu) oraz na majątku. Wywołuje to skłonność do tworzenia zasobów przeznaczonych w razie wypadku na łagodzenie skutków.
*istotą ubezpieczeń jest gromadzenie ze składek osób ubezpieczonych, przeznaczonego na łagodzenie skutków nieszczęśliwych wypadków. Nieszczęśliwy wypadek przyprzy ubezpieczeniu musi być zdarzeniem przyszłym i niepewnym.
Ubezpieczenie jest związane z ryzykiem powstania straty, która nastąpić nie musi. Składkę ubezpieczeniową płaci na rzecz instytucji ubezpieczeniowej ubezpieczony lub ubezpieczający.
*stosunki ubezpieczeniowe mogą być dwu lub trzystrunne:
-ubezpieczający, który zawiera z instytucją ubezpieczeniową umowę ubezpieczenia i płaci ustaloną składkę oraz jest uprawniony do otrzymania odszkodowania ubezpieczeniowego, przy czym to uprawnienie może przekazać na rzecz osoby trzeciej.
-ubezpieczony: osoba, której dobra są obojętne ochroną ubezpieczeniową i ma z tego tytułu prawo do odszkodowania jeżeli wystąpi szkoda.
-ubezpieczyciel, którym jest instytucja prowadząca działalność ubezpieczeniową, zwaną również asekuracyjną, pobierającą składki ubezpieczeniowe i wypłacają odszkodowanie.
*rodzaje ubezpieczeń:
-dobrowolne
-obowiązkowe
-osobowe(społeczne)
-majątkowe(gospodarcze)
ubezpieczenia społeczne
należą do ubezpieczeń osobowych, obowiązkowych, związanych ze stosunkiem pracy. W ubezpieczeniach społecznych występują 3 podmioty; ubezpieczający, ubezpieczyciel, ubezpieczony.
Ubezpieczycielem w tym przypadku jest zus-zakład ubezpieczeń społecznych. Składki na ubezpieczenie społeczne obejmują: ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe, rentowe, emerytalne. Obowiązek zgłoszenia pracowników do ubezpieczenia ciąży na pracodawcy.
Trzy filary-trzy emerytury.
Zgodnie z założeniem reformy ubezpieczeń społecznych przestał w polsce obowiązywać system repartycyjny(rodzinny), w którym „pracujące dzieci” :utrzymywały” „niepracujących rodziców”. Także zasady ubezpieczeń przestały się sprawdzać, gdy znacznie zmiejszyła się grupa pracujących dzieci (zmalał przyrost naturalny, bezrobocie, emigracja). Reforma zapowiada nowy system ubezpieczeń, w którym każdy pracuje na siebie.
*pierwszy filar w ubezpieczeniu obsługiwany jest przez zus i ma charakter obowiązkowy.
*drugi filar obsługiwany jest przez otwarty fundusz emerytalny (ofe) również jest obowiązkowy. Trzeci filar również prowadzony przez ofe (polisa emerytalna) ma charakter dobrowolny.wybór ofe należy do ubezpieczonego, jeśli nie nastąpi świadomy wybór będzie miało miejsce losowanie.
Ubezpieczenia majątkowe.
Przedmiotem ubezpieczeń gospodarczych jest majątek, prawa majątkowe oraz niektóre dobra osobiste o charakterze majątkowym.
Rodzaje ubezpieczeń gospodarczych:
-ubezpieczenia mienia przed kradzieżą i rabunkiem
-ubezpieczenia transportowe i pojazdów mechanicznych
-ubezpieczenie cargo-ubezpieczenie przewożonego towaru
-ubezpieczenie casco- ubezpieczenie środków transportu
-ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
-ubezpieczenie maszyn i urządzeń
-ubezpieczenie spłaty kredytów i podwyżek
-ubezpieczenie zakłócenia produkcji w wyniku zdarzeń losowych
rodzaje ubezpieczeń osobowych:
-ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
-ubezpieczenia na życie
ubezpieczenia w handlu zagranicznym.
Obrót towarowy, międzynarodowy zabezpieczony jest wieloma formami ubezpieczeń. Wszystkie te ubezpieczenia mają charakter cargo i/lub casco.
*ubezpieczenia casco dotyczą środków transportu: samochody, samoloty, wagony kolejowe, statki i inne.
*ubezpieczenia cargo dotyczą ładunku: podlega towar w czasie przewozu, przeładunku, składowania itd.
*rodzaje ubezpieczeń w handlu zagranicznym:
-ubezpieczenia kredytu eksportowego
-ubezpieczenia ryzyka kursowego
-ubezpieczenia ryzyka natury politycznej
-ubezpieczenia ryzyka natury ekonomicznej
-ubezpieczenia katastroficzne

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Typ pracy