profil

Historia

(135)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca79%

Najważniejsze daty w historii Polski- ściąga

476- upadek cesarstwa zach.rzymskiego 966- chrzest Polski 972- bitwa pod Cedynią 1000- zjazd w Gnieźnie 1002-18- wojny z Niemcami, pokój w Budziszynie 1025- Koronacja Chrobrego 1109- bitwa pod Głogowem i Psim Polem 1116- przyłączenie...

poleca84%

W czasach wojen i wielkich wodzów.

Granice Rzeczpospolitej, utworzonej w 1569 roku były rozległe. Na północy sięgały dzisiejszej Łotwy oraz Estonii, a na południu niemal wybrzeży Morza Czarnego. Na tym olbrzymim obszarze zamieszkiwała ludność różnych narodowości i wyznań. Oprócz...

poleca84%

Powstanie kozackie.

Kozacy zamieszkiwali tereny należące do Rzeczypospolitej i dlatego oficjalnie uznawano ich za poddanych króla polskiego. Wkrótce Polacy zaczęli wykorzystywać walecznych Zaporożców do obrony południowych granic państwa przed atakami tatarskimi....

poleca80%

Kultura przełomu XIX i XX wieku.

Na literaturę XIX w. istotny wpływ miały odkrycia naukowe, a zwłaszcza teoria ewolucji Karola Darwina oraz poglądy pozytywistyczne Augusta Comte'a. Uważał on, że jedynie wiedza naukowa ukazuje prawdę o otaczającym świecie, natomiast uczucia, do...

poleca85%

Druk.

Do XV w. książki były przepisywane i ilustrowane ręcznie. Wynalezienie w latach 50. XV w. prasy drukarskiej umożliwiło wykorzystanie ruchomych czcionek, co w konsekwencji przyczyniło się do rozpowszechnienia druku i doprowadziło do prawdziwej...

poleca83%

Demokratyczne Ateny.

Jedną z największych greckich polis były położone w środkowej Grecji Ateny. Za ich założyciela uważano legendarnego Tezeusza, który zjednoczył osady leżące w krainie zwanej Attyką. Spośród innych miast-państw Ateny wyróżniały się ustrojem...

poleca83%

Najważniejsze daty dla Polski.

966 - Mieszko I przyjął chrzest. 967 - święty Wojciech wyruszył na wyprawę misyjną. 1000 - B. Chrobry gościł cesarza Niemiec Ottona III. 1000 - Zjazd w Gnieźnie 1025 - koronacja B. Chrobrego na króla Polski. 1138 - Podział Polski...

poleca85%

Ekspansja kolonialna.

Pod koniec XIX w. kolonializm, którego początki sięgały XVI w. stał się zjawiskiem ogólnoświatowym. W tym czasie wysoko rozwinięte państwa europejskie zajmowały kolejne posiadłości w Azji i Afryce. Większość kolonii była całkowicie podporządkowana...

poleca79%

Pierwsza wyprawa Kolumba

22 maja 1492 Kolumb przybył do portu Palos, w którym zgodnie z królewskim nakazem miał otrzymać dwie karawele. Miasto oddało mu do dyspozycji karawele Niña i Pinta. Statki miały około 20 metrów długości i 7 metrów szerokości. Na okręt flagowy...

poleca81%

Mitologia grecka, bogowie olimpijscy

Bogowie greckiego Olimpu W starożytnej Grecji panował politeizm czyli wiara w wielu bogów. Każda dziedzina życia, każde zajęcie i każdy region miał swojego patrona. Najbardziej znany geograficzny przykład powiązania religii z życiem codziennym,...

poleca78%

Średniowieczne katedry.

Pod koniec XII w. we Francji zaczęto budować ogromne katedry. Przy ich wznoszeniu wykorzystywano nowatorskie rozwiązania architektoniczne, które do Europy trafiły w czasie wypraw krzyżowych. Twórcy tych monumentalnych gmachów mieli znaczną wiedzę...

poleca83%

Polacy bronią języka i ziemi ojczystej.

Zaborcy dążyli do wynarodowienia Polaków, czyli zniszczenia polskiej świadomości narodowej. Chcieli, żeby Polacy przestali używać swego języka, zapomnieli o kulturze i historii państwa i nigdy więcej nie podjęli walki o niepodległość. W zaborze...

poleca82%

Bolesław Chrobry

Charakterystyka Bolesława Chrobrego Klasy 6.

poleca84%

Wielka Rewolucja Francuska - przyczyny i przebieg.

Przyczyny wybuchu Wielkiej Rewolucji Francuskiej; -kryzys finansowy we Francji. Ogromne kwoty pochłaniało utrzymanie licznego dworu królewskiego, armii oraz koszty wojny z Anglią. Podatki płacone przez trzeci stan nie wystarczały, a skarb państwa...

poleca82%

Rządy Stefana Batorego

Stefan Batory objął rządy w Polsce w 1576 roku. Rządził on w Polsce 10 lat. Były to rządy bardzo dobre dla Rzeczpospolitej. Batory przeprowadził wiele refom w państwie, dotyczących sądownictwa, założył Akademie Wileńską oraz stworzył piechotę...

poleca85%

Zycie codzienne w latach 70. i w stanie wojennym..

Kiedy pytam starsze osoby o lata siedemdziesiąte, to od razu przypominają im się czasy, do których woleliby nie wracać Były to czasy kryzysu gospodarczego. W sklepach na co dzień były puste półki, gdy była dostawa towaru, tworzyły się...

poleca85%

Kryteria podziału historii jako nauki.

Kryteria podziału historii jako nauki: a) ze względu na czas wydarzenia, np.: -starożytność (ok. połowy XXXV w. p.n.e. do 476r.), -średniowiecze (od 476r. do 1453r.), -czasy nowożytne (od 1453r. do 1914r.), -historia najnowsza (od 1914r. do...

poleca81%

Bogowie rzymscy i greccy.

Grecy Rzymianie Bóg czego?Zeus Jowisz wadca...

poleca84%

Co to jest historia?

Nasi przodkowie pozostawili po sobie wiele różnych śladów. Nazywamy je źródłami historycznymi i dzielimy na dwa podstawowe rodzaje: pisane, oraz niepisane. Historycy badają dawne dzieje, korzystając głównie ze źródeł pisanych. Są to teksty...

poleca84%

Oświecenie

scenariusz lekcji do historii

poleca84%

Partie polityczne na ziemiach polskich.

Idee socjalizmu, które docierały do Królestwa Polskiego w Rosji, najpierw znajdowały wielu zwolenników wśród studentów polskich w Petersburgu, a następnie w inteligenckich środowiskach w Warszawie. Za ich pośrednictwem hasła socjalistyczne trafiły...

poleca84%

Bitwa namalowana przez Jana Matejke.

Najbardziej znanym dziełem ukazującym zmagania wojsk polsko –litewskich z zakonem krzyżackim jest namalowany w latach 1875 -1879 obraz „ Bitwa pod Grunwaldem” Jana Matejki. Decydującą fazę starcia artysta przedstawił jednak w sposób znacznie...

poleca84%

Wojna trzynastoletnia.

W połowie XV w. konflikt polsko - krzyżacki pozostawał nierozstrzygnięty. Sporu nie udało się rozwiązać mimo zwycięstwa odniesionego przez Polaków pod Grunwaldem w 1410 roku oraz procesu przeprowadzonego na soborze w Konstancji. Zakon nadal...

poleca85%

Piastowski orzeł.

Symbol białego orła towarzyszy Polaków od setek lat, jednak historia tego znaku nadal pozostaje niewyjaśniona. Badacze próbują ustalić jego pochodzenie na podstawie legend oraz zachowanych do czasów współczesnych przekazów i zabytków. Według...

poleca87%

Na podst. s. 107 scharakteryzuj ruch husycki

W XV w. Jan Hus teolog i rektor Uniwersytetu Praskiego został przywódcą czeskich buntowników. Od jego nazwiska nazwano ruch reformatorsko-narodowy .HUSYTYZM.. Działania Husa zyskały poparcie nie tylko wśród mieszczan i chłopstwa, lecz części...

poleca78%

Osiągnięcia Majów, Azteków i Inków

Jest to praca opisana w punktach, jest ich w sumie 40

poleca84%

Od konsulatu do cesarstwa.

Nieudolne rządy oraz nadużycia finansowe sprawującego od 1795r. władzę we Francji dyrektoriatu wywoływały niezadowolenie wśród społeczeństwa. W tym czasie szerzyła się korupcja i wybuchały liczne skandale gospodarcze. Przyczyniło się to do wzrostu...

poleca84%

List Juliusza Cezara do przyjaciela

Rzym, Styczeń. 49 r. p.n.e Witaj Drogi Przyjacielu! Moje Imperium...

poleca84%

Republika francuska.

Mimo uchwalenia we Francji konstytucji w 1791 r. król Ludwik XVI tylko pozornie godził się na przeprowadzone w kraju reformy. Chociaż współpracował ze Zgromadzeniem Prawodawczym, w rzeczywistości dążył do odzyskania władzy absolutnej. W czerwcu...

poleca80%

Polacy po Powstaniu Styczniowym.

Powstanie styczniowe wpłynęło na decyzję cara o zlikwidowaniu odrębności Królestwa Polskiego. Władca postanowił ukarać poddanych i dokonać całkowitego zespolenia ziem polskich z imperium rosyjskim oraz rozpocząć rusyfikację mieszkańców. Wobec...

poleca84%

Siedem cudów świata starożytnego

1. Piramida Cheopsa – piramida egipska,zbudowana ok.2560r.p.n.e. w Gizie w pobliżu KairuZaprojektował ją prawdopodobnie Hemon, Jest częścią nekropolii memfickiej, pochowany w niej został faraon Cheops. Obok piramidy Cheopsa znajdują się dwie...

poleca91%

Feudalizm.

W pewnych częściach średniowiecznej Europy oraz Azji wykształcił się system organizacji społeczeństwa nazywany feudalizmem. W systemie feudalnym król nadawał ziemię możnowładcom, którzy dawali ziemię panom niższej rangi i tak dalej-aż do chłopów....

poleca78%

Zamek Krzyżacki w Malborku .

Jedna z najwspanialszych fortecy w Europie jest zamek w Malborku. Zbudowanie tej budowli zajęło Krzyżakom 150 lat. W XIVw. i XVw. Malbork był siedzibą wielkiego mistrza zakonu i stolicą państwa krzyżackiego. Twierdza pozostała niezdobyta, mimo że...

poleca80%

Wielkie migracje Polaków w XX wieku - notatka

Wielkie migracje Polaków w XX wieku 1. Przełom XIX i XX wieku: ? wyjazdy ?za chlebem? do okręgów przemysłowych Europy i Ameryki Północnej 2. Po I wojnie światowej ? wyjazdy do Francji i Belgii, które odczuwały niedobór pracowników...

poleca81%

Średniowieczne miasto.

Tylko w nielicznych miastach zachował się ich dawny układ urbanistyczny, czyli sieć ulic i placów. W ciągu wieków były one przebudowywane lub ulegały zniszczeniom w wyniku kataklizmów i działań wojennych. Dlatego podczas odtwarzania...

poleca84%

Wielkie odkrycia geograficzne.

Od czasów wypraw krzyżowych w gospodarce Europy ważną rolę odgrywał handel z krajami bliskiego Wschodu. Przywożono przyprawy, pachnidła, tkaniny itp. Kiedy te tereny zostały zajęte przez Turków (i innych muzułmańskich ludów) karawany kupieckie,...

poleca83%

Starożytny Izrael.

Najwcześniejsze dzieje Hebrajczyków, zwanych też Izraelitami lub Żydami, nie są dobrze znane. Część badaczy uważa, że byli oni koczownikami zajmującymi się pasterstwem. Pierwsze w pełni wiarygodne informacje na temat losów narodu żydowskiego...

poleca81%

Angielska monarchia parlamentarna.

Parlament angielski, który wykształcił się w średniowieczu, był podzielony na dwie izby. W Izbie Lordów zasiadali wielcy właściciele ziemscy i biskupi, natomiast w Izbie Gmin –przedstawiciele średniej szlachty oraz bogatego mieszczaństwa. W XVI w....

poleca84%

Czasy Zygmunta Starego.

Umiejętna polityka prowadzona przez Kazimierza Jagiellończyka doprowadziła do tego, że na przełomie XV i XVI w. Jagiellonowie stali się potężną dynastią zasiadającą na tronach czterech państw Europy Środkowo- Wschodniej. W 1492 r. królem Polski...

poleca84%

Rewolucja francuska.

Pod koniec XVIII w. Francja była jedną z najbardziej znanych potęg europejskich, mających decydujący wpływ na wydarzenia polityczne na świecie. Potężna armia i lota umożliwiały jej prowadzenie polityki kolonialnej oraz angażowanie się w liczne...

poleca85%

Pierwsi chrześcijanie.

W I w.p.n.e. Palestyna, podobnie jak wszystkie kraje leżące nad Morzem Śródziemnym, znalazła się pod zwierzchnictwem rzymskim. Oficjalnie państwem władali królowie żydowscy, jednak byli oni całkowicie zależni od Rzymian. Po śmierci znienawidzonego...

poleca83%

Mit o Prometeuszu - streszczenie

Prometeusz był tytanem, który ulepił człowieka z gliny. Niezawodnym przyjacielem znękanej ludzkości był Prometeusz. To on nauczył śmiertelnych architektury, matematyki, astronomii, nawigacji, medycyny i innych pożytecznych umiejętności. On też...

poleca81%

Chińskie wynalazki

Chińskie wynalazki Co prawda nowoczesna nauka powstała w Europie, jednak przez setki i tysiące lat Chiny były najbardziej rozwiniętym cywilizacyjnie rejonem planety Ziemia. KOMPAS Kompas wskazuje pewien wyróżniony kierunek na powierzchni...

poleca83%

Kryzys i odbudowa państwa Piastów.

Po śmierci Bolesława Chrobrego walkę o tron wygrał jego syn Mieszko II, który koronował się na króla w 1025 r. Rywalizujący z nim przyrodni brat Bezprym uciekł na Ruś i tam czekał na dogodny moment, aby przejąć rządy w Polsce. Nowy władca...

poleca84%

Malbork

Początki miasta Malbork są związane z budową zamku, który został wzniesiony przez Zakon Krzyżacki, niemiecki zakon wojskowy biorący udział w wyprawach krzyżowych, które rozpoczynano w imię obrony wiary. W 1226 roku polski książę Konrad Mazowiecki...

poleca85%

Kultura baroku i sarmatyzm.

U schyłku XVI w. we Włoszech narodził się nowy styl w sztuce, który zwany był barokiem. W krajach katolickich ten okres historii kultury przypada na czasy kontrreformacji. Dlatego celem wielu artystów tworzących w epoce baroku było upowszechnienie...

poleca88%

Historyczne pieczęcie.

Dla historyków skarbnicą wiedzy o odległych czasach są nie tylko źródła pisane, lecz także przedmioty pochodzące z minionych epok. Szczególną rolę w odkrywaniu tajemnic przeszłości odgrywają pieczęcie. Ich badaniem zajmuje się sfragistyka. Nazwa...

poleca85%

Wiosna Ludów na ziemiach polskich.

Działające na emigracji Towarzystwo Demokratyczne Polskie wysyłało do Królestwa Polskiego emisariuszy, których zadaniem było przygotowanie powstania obejmującego ziemie trzech zaborów. Zgodnie z zamierzeniami miało się ono rozpocząć w 1846r....

poleca84%

Jak rozumiesz słowo patriotyzm?

JAK ROZUMIEMY SŁOWO PATRIOTYZM, PATRIOTA ? 1.CELE LEKCJI: a)uczeń zna: -pojęcia: wolna elekcja, liberum veto, monarchia konstytucyjna ,konstytucja patriotyzm, -reformy Sejmu Wielkiego i postanowienia Konstytucji 3Maja, -datę 3Maja 1791r....

poleca84%

Nowe metody produkcji, nowe społeczeństwa

Właściciele z warsztatów rzemieślniczych i manufaktur dążyli do zwiększenia produkcji bez zatrudniania dodatkowych pracowników. Było to trudne, ponieważ podstawą wytwarzania była nadal praca rąk ludzkich, siła zwierząt lub co najwyżej napęd wodny,...