profil

Najważniejsze daty dla Polski.

poleca 84% 1269 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
bitwa pod Grunwaldem bitwa pod Grunwaldem II rozbiór Polski I rozbiór Polski III rozbiór Polski Bitwa pod Kircholmem 1605

966 - Mieszko I przyjął chrzest.

967 - święty Wojciech wyruszył na wyprawę misyjną.

1000 - B. Chrobry gościł cesarza Niemiec Ottona III.

1000 - Zjazd w Gnieźnie

1025 - koronacja B. Chrobrego na króla Polski.

1138 - Podział Polski na dzielnice

1226 - sprowadzenie krzyżaków przez Konrada mazowieckiego.

1241 - Najazd Tatarów, bitwa pod Legnicą

1364 - K. Wielki założył akademię krakowską.

1370 - K. Wielki zmarł.

1327 - Początek wojny z Zakonem Krzyżackim

1331 - Bitwa pod Płowcami, pokonanie Krzyżaków

1335 - Zjazd w Wyszehradzie monarchów Czech, Węgier i Polski w celu rozstrzygnięcia wojny z Krzyżakami

1343 - Zawarcie pokoju w Kaliszu

1364 - K. Wielki założył akademię krakowską.

1370 - K. Wielki zmarł.

1385 - Unia polsko - litewska

1386 - zawarcie uni polski z Litwą.

1410 - bitwa pod Grunwaldem.

1411 - Pokój w Toruniu

1431-35 - Wojna z Krzyżakami zakończona pokojem w Brześciu Kujawskim

1444 - Bitwa po Warną

1454 - 66 Wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim

1466 - II pokój w Toruniu

1473 - urodził się Mikołaj Kopernik.

1519-21 - Ostatnia wojna Zakonu Krzyżackiego z Polską

1525 - Hołd Pruski, Albrecht Hochenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu

1569 - Unia lubelska z Litwą

1570 - Unia sandomierska, porozumienie wszystkich wyznań protestanckich (z wyjątkiem arian), że nie będą się wzajemnie zwalczać

1573 - Konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja

1596 - Unia brzeska

1600 - Początek wojny ze Szwedami

1605 - Bitwa pod Kircholmem

1618-48 - Wojna trzydziestoletnia

1622 - Rozejm ze Szwedami w Mitawie

1627 - Bitwa morska pod Oliwą

1629 - Pokój w Altmarku

1609-19 - Wojny polsko-rosyjskie

1620-99 - Wojny polsko-tureckie

1620 - Klęska pod Cecorą

1621 - Bitwa pod Chocimiem

1672 - Najazd turecki na Polskę, zdobycie przez Turków Kamieńca Podolskiego

1673 - Zwycięstwo pod Chocimiem

1683 - Odsiecz wiedeńska

1699 - Pokój w Karłowicach

1717 - Sejm Niemy

1768-72 - Konfederacja barska

1772 - pierwszy rozbiór polski.

1788-92 - Sejm Wielki Czteroletni

1791 - Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

1792 - Konfederacja Targowicka

1793 - drugi rozbiór polski.

1794 - wybuchło powstanie kościuszkowskie.

1795 - trzeci rozbiór polski.

1797 - powstały legiony polskie we Włoszech .

1797 - Józef Wybicki napisał ,,mazurka dąbrowskiego"

1807 - Utworzenie Królestwa Polskiego

1809 - Wojna z Austrią

1815 - odzyskanie niepodległości.

1815 - utworzono królestwo polskie.

1816 - Utworzenie Królestwa Polskiego

1826 - utworzono pierwszą linię kolejową.

29 listopada 1830 - powstanie listopadowe.

1836 - powstanie styczniowe.

1846 - Wybuch powstania krakowskiego

1863 - Wybuch powstania styczniowego

1895 - zorganizowano pierwszy pokaz filmowy.

1914-18 - I wojna światowa

1914 - Utworzenie Polskiej Organizacji Wojskowej przez Józefa Piłsudzkiego

1918 - Odzyskanie niepodległości

1919 - Uchwalenie Małej Konstytucji

1920 - Polacy wygrali wojnę z Rosją radziecką.

1919-21 - Wojna polsko-bolszewicka

1921 - Bitwa warszawska (cud nad Wisłą)

1921 - Traktat ryski, ustanowienie granic Polski

1926 - ,,mazurek dąbrowskiego" stal się polskim hymnem narodowym.

1926 - Konstytucja marcowa

1926 - Zamach majowy marszałka Józefa Piłsudzkiego

1933 - władzę w Niemczech objął Adolf Hitler.

1 września 1939 - rozpoczęcie II wojny światowej

17 września 1936 - państwo polskie zostało podzielone między Niemcy a związek radziecki.

1939 - Zerwanie przez Niemcy paktu o nieagresji Polski, wybuch II wojny światowej

1940-45 - Powstanie i działalność Polskiego Państwa Podziemnego

1941 - Niemcy zaatakowali związek radziecki.

1943 - Powstanie w getcie warszawskim

1944 - Wybuch Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 1944 - wybuchło powstanie warszawskie.

2 października 1944 - Warszawa skapitulowała.

8 maja 1945 - skończyła się II wojna światowa.

1945 - w Polsce władzę objął komunistyczny rząd narzucony przez związek radziecki.

1947-56 - Polska w okresie stalinizmu

1980 - powstanie NSZZ solidarność.

13 grudnia 1981 - komuniści wprowadzili stan wojenny.

1989 - doszło do rozmów okrągłego stołu.

1989 - odbyły się w Polsce pierwsze po wojenne częściowo wolne wybory.

1989 - polska stała się w pełni niezależnym państwem demokratycznym.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty