profil

Czasy nowożytne

poleca 58% 7 głosów

poleca 59% 267 głosów

Wielkie odkrycia geograficzne

Przyczyny wielkich odkryć geograficznych: – poszukiwania nowych złóż metali szlachetnych ze względu na wyczerpanie się złóż w Europie, – poszukiwanie morskiej drogi do Indii w celu rozwinięcia handlu przyprawami korzennymi bez pośrednictwa Arabów i Turków, – dążenie państw europejskich do budowy imperiów, – ciekawość świata związana z poszerzeniem horyzontów myślowych ludzi w okresie odrodzenia. Wielkie odkrycie geograficzne na przełomie XV i XVI wieku były możliwe dzięki: – udoskonaleniu...

poleca 78% 117 głosów

Skutki wielkich odkryć geograficznych w XV wieku

Wielkie odkrycia geograficzne w XV i XVI wieku oraz związana z nimi ekspansja Europejczyków na tereny Ameryki, Afryki i Azji spowodowały różnorakie skutki o charakterze politycznym, społecznym, kulturalnym i gospodarczym. Skutki Przykłady polityczne – powstanie imperiów kolonialnych (Hiszpania, Portugalia) – upadek państw Azteków i Inków społeczne – odpływ ludności z Europy – zmniejszenie liczebności ludności tubylczej na terenach zajmowanych przez...

poleca 50% 50 głosów

Sztuka i kultura odrodzenia

W XIV wieku na terenie Włoch nastąpił przełom w kulturze, który rozpoczął epokę zwaną renesansem lub odrodzeniem. Przemiany owe dotarły do krajów Europy Zachodniej w II połowie XV wieku, do Polski zaś na przełomie XV i XVI wieku. Jednym z pierwszych ośrodków odrodzenia we Włoszech była Florencja rządzona przez dynastię Medyceuszy. Główne cechy odrodzenia to: nawrót do kultury antycznej i naśladownictwo jej wzorów zwłaszcza w sztukach plastycznych, przeciwstawienie się średniowiecznym...

poleca 75% 191 głosów

Marcin Luter i reformacja w Niemczech

Kryzys wewnętrzny Kościoła katolickiego na przełomie XV i XVI wieku (zeświecczenie duchownych, rozbudowany system opłat na rzecz Kościoła – annaty, świętopietrze, dyspensy, zaniedbanie obowiązków duszpasterskich) pobudził dążenia do reformy tej instytucji. Reforma ta została przeprowadzona w XVI wieku i przybrała dwie formy – reformacji i kontrreformacji. Reformację zapoczątkował w 1517 roku niemiecki mnich Marcin Luter, który w dniu 31 X wywiesił na drzwiach kościoła w Wittemberdze 95...

poleca 54% 49 głosów

Reformacja w Europie

Reformacja w niezwykle krótkim czasie rozprzestrzeniła się poza Niemcy, a sam ruch protestancki rozpadł się na szereg niezależnych wspólnot i Kościołów, które różniły się pomiędzy sobą liturgią, doktryną i organizacją. Trzema największymi wspólnotami protestanckimi były: luteranizm (Niemcy, Dania, Norwegia), kalwinizm (Szwajcaria, Francja, południowe Niemcy, północne Niderlandy, Szkocja) i anglikanizm (Anglia). Główne założenia kalwinizmu (założyciel Jan Kalwin;1509-1564): – wiara w...

poleca 74% 236 głosów

Wojny religijne w Europie

Zmiany społeczne i polityczne spowodowane reformacją doprowadziły w wielu krajach do wojen religijnych. W latach 1524-1526 doszło w Niemczech do tzw. wojen chłopskich. W latach następnych konflikty religijne w Niemczech nakładały się na konflikt pomiędzy katolickim obozem cesarskim a protestanckimi książętami. W wyniku wojen w latach 1546-1547 wojska cesarskie pokonały zwolenników reformacji, jednak likwidacja wyznań reformowanych była niemożliwa. Wojny religijne w Niemczech zostały...

poleca 78% 231 głosów

Kontrreformacja

Kontrreformacja była reformą wewnętrzną Kościoła katolickiego przeprowadzoną w XVI wieku pod kierunkiem papiestwa. Jej celem była reforma struktur Kościoła katolickiego, aby mógł on przeciwstawić się wpływom reformacji i podjął próbę odzyskania utraconych wpływów. Najważniejsze działania kontrreformacyjne Kościoła katolickiego: – zwołanie soboru powszechnego w Trydencie (1545-1563), który m.in. sprecyzował najważniejsze dogmaty wiary katolickiej i odrzucił ich interpretację przez...

poleca 39% 18 głosów

Absolutyzm w Europie

W wyniku procesów historycznych zachodzących we Francji doszło do ukształtowania się w tym państwie w XVII wieku nowej formy rządów – absolutyzmu. Władza arystokracji oraz hugenotów została ograniczona do minimum na rzecz uprawnień króla. Reformy przygotowujące grunt do powstania absolutyzmu były dziełem pierwszych ministrów Ludwika XIII– kardynała Armanda de Richelieu (1624-1642) i kardynała Jules'a Mazarina. Dzięki sprawnie działającej administracji i stłumieniu wszelkich tendencji...

poleca 54% 30 głosów

Powstanie i rozwój terytorialny Królestwa Prus

Etapy powstawania Królestwa Pruskiego: 1525 rok – wielki mistrz krzyżacki składa hołd lenny królowi Polski Zygmuntowi Staremu – państwo zakonne zostaje przekształcone w świeckie księstwo; 1618 rok – władzę w księstwie pruskim obejmują za zgodą Zygmunta III Wazy elektorowie brandenburscy; 1657 rok – na mocy traktatów welawsko-bydgoskich księstwo pruskie przestaje być lennem Polski; 1701 rok – elektor Fryderyk III Hohenzollern koronował się na króla Prus. Rozwój terytorialny państwa...

poleca 74% 889 głosów

Reformy wewnętrzne Austrii, Prus i Rosji w XVII i I połowie XVIII wieku

Reformy administracyjne Reformy wojskowe Reformy gospodarcze Reformy systemu oświaty Rosja – Piotr I Wielki, Katarzyna II • ustanowiono ministerstwa (kolegia) • wprowadzono nowy podział administracyjny kraju • Cerkiew została podporządkowana państwu • wojsko zorganizowano według wzorów zachodnich • rozpoczęto rozbudowę floty • stolicę państwa przeniesiono do Petersburga • rozwój manufaktur– zwiększenie wysokości podatków • rozwój...

poleca 65% 151 głosów

Oświecenie

Oświecenie to prąd intelektualny i kulturowy, który rozwinął się w Europie w XVII i XVIII wieku. Podstawę myśli oświeceniowej stanowiły racjonalizm, deizm oraz empiryzm. Twórcą przełomu w filozofii był Kartezjusz (Myślę, więc jestem). Filozofowie i uczeni epoki oświecenia krytykowali Kościół i religię, potępiali fanatyzm, ciemnotę, przywileje szlachty i kleru, głosili hasła równości wszystkich ludzi. Do najwybitniejszych przedstawicieli filozofii i nauki epoki oświecenia należeli: Wolter,...

poleca 73% 144 głosów

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

Aktywna kolonizacja wschodnich wybrzeży Ameryki Północnej przez Europejczyków (głównie Brytyjczyków i Francuzów) rozpoczęła się na początku XVII wieku. W jej wyniku na początku XVIII wieku istniało w Ameryce Północnej 13 kolonii angielskich (New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia, Rhode Island). Polityka metropolii, która polegała na ograniczaniu rozwoju gospodarki kolonii oraz...

poleca 80% 40 głosów

Wybuch rewolucji we Francji

Geneza Wielkiej Rewolucji Francuskiej tkwiła w kryzysie struktur społecznych, gospodarczych i politycznych państwa francuskiego, do jakiego doszło w II połowie XVIII wieku. Społeczeństwo francuskie dzieliło się na trzy stany: duchowieństwo (około 130 tys. osób), szlachta (około 200 tys. osób) i stan trzeci (około 27 mln osób). Wszystkie owe stany były wewnętrznie rozwarstwione. Władza polityczna oraz prawo posiadania ziemi należała do szlachty, co krytykowała część stanu trzeciego,...

poleca 78% 148 głosów

Rewolucja francuska – główne etapy

Okres Etap Charakterystyka VII 1789-IX 1791 rewolucja ludowa – VII-VIII 1789 – powstanie chłopskie – VIII 1789 – Zgromadzenie Narodowe znosi przywileje stanowe (m.in. poddaństwo i pańszczyznę) – VIII 1789 – ogłoszenie Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela IX 1791-IX 1792 monarchia – 3 IX 1791 – uchwalenie konstytucji – ustanowienie monarchii konstytucyjnej – 1792 – początek wojny z Austrią – IX 1792 – aresztowanie króla i wprowadzenie republiki...

Podoba się? Tak Nie