profil

Marcin Luter i reformacja w Niemczech

poleca 75% 191 głosów

Kryzys wewnętrzny Kościoła katolickiego na przełomie XV i XVI wieku (zeświecczenie duchownych, rozbudowany system opłat na rzecz Kościoła – annaty, świętopietrze, dyspensy, zaniedbanie obowiązków duszpasterskich) pobudził dążenia do reformy tej instytucji. Reforma ta została przeprowadzona w XVI wieku i przybrała dwie formy – reformacji i kontrreformacji.

Reformację zapoczątkował w 1517 roku niemiecki mnich Marcin Luter, który w dniu 31 X wywiesił na drzwiach kościoła w Wittemberdze 95 tez mających stanowić punkty do dyskusji nad wewnętrzną reformą Kościoła. Niezwykle szybko poglądy Lutra znalazły wielu zwolenników zarówno wśród mieszczan, rycerstwa, jak i książąt niemieckich. Wobec nieustępliwej postawy Lutra, który nie chciał odwołać swych poglądów, w 1521 roku papież ekskomunikował go, na co Luter odpowiedział spaleniem bulli papieskiej. Rozwój protestantyzmu doprowadził do wybuchu wojny chłopskiej w Niemczech (1524-1525) oraz rozpętania się szeregu wojen religijnych, które trwały do 1555 roku.

Poglądy Marcina Lutra:
– Biblia jest jedynym źródłem wiary,
– pozostawienie dwóch sakramentów – chrztu i komunii pod dwiema postaciami (chleba i wina),
– sprawowanie liturgii w języku narodowym,
– odrzucenie kultu świętych, relikwii oraz kultu Matki Bożej,
– likwidacja zakonów,
– zniesienie celibatu,
– odrzucenie władzy papieża.

Handel odpustami w Niemczech – sztych z epoki
Handel odpustami w Niemczech– sztych z epoki

Warto pamiętać

Bezpośrednim wydarzeniem, które spowodowało ogłoszenie przez Marcina Lutra 95 tez, była akcja dominikanina Tetzla, sprzedającego odpusty w imieniu arcybiskupa Albrechta Brandenburskiego i papieża. Tezy dotyczyły wydatkowania pieniędzy zgromadzonych ze sprzedaży odpustów na budowę bazyliki św. Piotra w Rzymie, władzy papieża nad czyśćcem w zakresie odpuszczania grzechów i darowania kar oraz skuteczności odpustów. Luter ogłosił je w języku łacińskimi miały one stanowić podstawę do dyskusji wśród teologów.

Pojęcia

reformacja – ruch społeczno-religijny w XVI wieku w Europie, którego głównym celem była wewnętrzna reforma Kościoła katolickiego. W sprawach społecznych i politycznych dążenia zwolenników reformacji były odmienne w różnych krajach europejskich

Literatura

J.M. Todd: Marcin Luter. Warszawa 1970.
R. Friedenthal: Marcin Luter. Jego życie i czasy. Warszawa 1992.
R. Bainton: Tak oto stoję. Marcin Luter. Katowice 1995.

Daty

1517 rok - wystąpienie Marcina Lutra – początek reformacji
1524 rok - wybuch wojny chłopskiej

Oś czasu

1600 - założenie Akademii Rakowskiej
1661 - pierwsza polska gazeta „Merkuriusz Polski"

Podoba się? Tak Nie