profil

Absolutyzm w Europie

poleca 39% 18 głosów

W wyniku procesów historycznych zachodzących we Francji doszło do ukształtowania się w tym państwie w XVII wieku nowej formy rządów – absolutyzmu. Władza arystokracji oraz hugenotów została ograniczona do minimum na rzecz uprawnień króla.

Reformy przygotowujące grunt do powstania absolutyzmu były dziełem pierwszych ministrów Ludwika XIII– kardynała Armanda de Richelieu (1624-1642) i kardynała Jules'a Mazarina. Dzięki sprawnie działającej administracji i stłumieniu wszelkich tendencji odśrodkowych pełną władzę absolutną osiągnął we Francji Ludwik XIV. Był on najwyższym prawodawcą i najwyższym sędzią. Arystokracja została pozbawiona wszelkiej władzy i zgromadzona na dworze królewskim w Wersalu, gdzie podlegała ścisłej kontroli króla (1646-1715).

Absolutyzm francuski był wzorem dla innych władców europejskich (Rosja, Prusy, Austria), którzy przeprowadzając reformy administracyjne, wojskowe i gospodarcze ugruntowali swoją władzę i zorganizowali system rządów swych państw na zasadach absolutyzmu.

Pojęcia

absolutyzm – forma rządów występująca w Europie w XVII i XVIII wieku, w której panujący władca skupia w swym ręku całą władzę (mianowanie i odwoływanie urzędników, ustanawianie i zmiana praw, sądownictwo i wymiar sprawiedliwości)
absolutyzm oświecony – forma absolutyzmu występująca w Europie w II połowie XVIII wieku, kiedy to władcy odwoływali się do idei oświecenia i, chcąc umocnić swoje państwa, ograniczali prawa arystokracji, rozbudowywali armię oraz rozwijali gospodarkę kraju

Literatura

W. St. Magdziarz: Ludwik XIV. Wrocław 1991.
Z. Libiszowska: Król-Słońce i jego czasy. Warszawa 1968.
P. Gaxotte: Ludwik XIV. Warszawa 1985.

Daty

lata 1624-1642 - rządy kardynała de Richelieu we Francji jako pierwszego ministra
lata 1646-1715 - rządy Ludwika XIV (Króla-Słońce) we Francji

Oś czasu

1519 - najstarsze rozporządzenia dotyczące uprawiania zawodu lekarza w Polsce
1574 - ucieczka Henryka Walezego z Polski
1654 - ugoda w Perejasławiu, Kozacy uznają władzę cara Aleksego

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji: