profil

Wojny religijne w Europie

poleca 74% 231 głosów

Zmiany społeczne i polityczne spowodowane reformacją doprowadziły w wielu krajach do wojen religijnych. W latach 1524-1526 doszło w Niemczech do tzw. wojen chłopskich. W latach następnych konflikty religijne w Niemczech nakładały się na konflikt pomiędzy katolickim obozem cesarskim a protestanckimi książętami.

W wyniku wojen w latach 1546-1547 wojska cesarskie pokonały zwolenników reformacji, jednak likwidacja wyznań reformowanych była niemożliwa. Wojny religijne w Niemczech zostały zakończone pokojem w Augsburgu (1555), na mocy którego wprowadzono zasadę cuius regio eius religio (czyj kraj, tego religia).

Wojny religijne we Francji trwały od 1572 do 1598 roku. Najkrwawszym epizodem tych wojen była rzeź hugenotów w dniu św. Bartłomieja (23/24 VIII 1572). Wojny zostały zakończone wydaniem przez króla Henryka IV w 1598 roku edyktu nantejskiego, na mocy którego katolicyzm został uznany we Francji za religię panującą, ale zagwarantowano także wolność wyznania dla hugenotów.

Walki religijne toczyły się również na terenie Niderlandów, które w II połowie XVI wieku dążyły do wyzwolenia spod dominacji Hiszpanii. Duża grupa mieszkańców kraju widziała w katolicyzmie religię okupantów. Sytuację ową pogłębiały prześladowania niekatolików nakazane przez władców Hiszpanii.

Noc św. Bartłomieja
Noc św. Bartłomieja

Warto pamiętać

Postanowienia pokoju religijnego w Augsburgu (1555):
– po raz pierwszy uznano prawnie istnienie wyznania protestanckiego,
– wolny wybór religii przyznano jedynie książętom i wolnym miastom,
– dobra kościelne, które zostały przejęte przez protestantów do 1552 roku, zostały w posiadaniu protestantów,
– w przyszłości w wypadku przejścia biskupa lub opata na protestantyzm dobra kościelne mu podległe pozostają przy Kościele katolickim,
– pokój religijny miał obowiązywać do pełnego zjednoczenia się obu wyznań.

Pojęcia

hugenoci – francuscy protestanci, głównie wywodzący się z kalwinów; ich nazwa pochodzi od nazwiska przywódcy powstania w Genewie – Hugues’a Besançon

Literatura

Ks. B. Kumor: Historia Kościoła. Część 5: Czasy nowożytne. Rozłam w chrześcijaństwie zachodnim. Lublin 1984.
J. Baszkiewicz: Henryk IV Wielki. Warszawa 1995.

Daty

1555 rok - pokój religijny w Augsburgu
1598 rok - edykt nantejski

Oś czasu

1648 - wybuch powstania B. Chmielnickiego
1717 - „sejm niemy”(wprowadzenie reform politycznych i wojskowych)
1784 - zamknięcie Akademii Zamojskiej przez władze austriackie

Podoba się? Tak Nie