profil

Teksty 47
Zadania 0
Opracowania 2
Grafika 0
Filmy 0
Ciekawostki ze świata

Gatunek

poleca51%
Biologia

Zasady klasyfikacji organizmów

Systematyka jest dyscypliną nauk biologicznych, której zadaniem jest wyróżnianie, opisywanie i klasyfikowanie organizmów żywych w oparciu o ich pokrewieństwo ewolucyjne. Pokrewieństwo między organizmami ustalane jest na podstawie ich rozwoju rodowego, czyli filogenezy, oraz badań porównawczych organizmów żyjących współcześnie i wymarłych, prowadzonych w ramach wielu dziedzin nauk biologicznych (morfologii, anatomii, cytologii, fizjologii, embriologii, biochemii, genetyki, ekologii i...

poleca63%
Biologia

Zasady systematyki organizmów

Systematyka jest dyscypliną nauk biologicznych, której zadaniem jest wyróżnianie, opisywanie i klasyfikowanie organizmów żywych, w oparciu o ich pokrewieństwo ewolucyjne. System odzwierciedlający rzeczywiste pokrewieństwo organizmów określany jest jako system naturalny , w odróżnieniu od systemu sztucznego, który porządkuje organizmy na podstawie dowolnie wybranych cech /np. koloru kwiatów/. Określeniem zespołu zasad oraz praktycznym ich wykorzystaniem przy klasyfikowaniu organizmów...poleca85%
Biologia

Ekologia

Gatunek ? to grupa mająca wspólne pochodzenie i odznaczające się cechami, które przekazywane są potomstwu Populacja ? grupa osobników jednego gatunku wyst. Na danym obszarze Biocenoza ? to grupa osobników różnych populacji wyst. Na danym...poleca87%
Biologia

Zagadnienia z działu o ekologii

Ekologia - to nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem Ochrona Środowiska - to całokształt działań mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i...poleca85%
Biologia

Ekologia

EKOLOGIA – dział biologii zajmujący się powiązaniami organizmu z jego środowiskiem w tym z innymi organizmami (np. dżdżownica spulchnia ziemie a ta daje jej schronienie , dzięcioł leczy drzewo a drzewo daje mu pokarm) ADAPTACJA – przystosowanie (...poleca85%
Biologia

Ekologia

Termin ekologia wprowadził Haeckley. Ekologia jest nauką, która bada zależności pomiędzy istotami żywymi oraz ich środowiskiem zarówno fizycznym jak i biologicznym. Środowisko jako system funkcjonalny wpływa na organizmy, które w nim żyją poprzez...poleca85%
Biologia

Powstawanie nowych gatunków

GATUNEK ? zbiór organizmów, które mogą się swobodnie krzyżować, dając płodne potomstwo (mają wspólną pulę genową) i są izolowane rozrodczo od innych takich grup. Ernes Mayr założył, że poszczególne gatunki są izolowanymi od siebie pulami...poleca85%
Biologia

Różnorodność biologiczna - podstawy klasyfikacji organów

Zwierzęta: zbudowane z kom. eukariotycznych; cudzożywne; wielokomórkowe; występują gonady męskie i żeńskie; występuje kolagen. Liść: Obronne, czepne. Korzeń: pobieranie wody z solami mineralnymi, utrzymanie rośliny w podłożu. Łodyga:...poleca85%
Biologia

Ekologia - pojęcia

1.Ekologia – nauka badająca wzajemne zależności pomiędzy organizmami oraz pomiędzy organizmami a ich środowiskiem 2.Ochrona środowiska – działania zapobiegające zniszczeniu środowiska oraz zabiegi mające zachować lub przywrócić równowagę...poleca85%
Biologia

Ochrona środowiska, zasoby środowiska

zasoby środowiska odnawialne nieodnawialne nie zużywają się zużywają się, ich ilość jest skończona - woda, powietrze, gleba, - węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny, żywność, las, wiatr i słońce złoża metali, minerały Kwaśne deszcze - w wyniku reakcji...poleca85%
Biologia

Różnorodność biologiczna ziemi, ewolucja, biocenoza

a) biocenoz – różnorodność zbiorowisk organizmów -> lasy, torfowiska, pola, łąki, pastwiska Biomy – pustynia, półpustynia, stepy, sawanny, tundra, tajga, lasy zwrotnikowe. Ekosystem – biocenozy wraz z ich siedliskami (łąki, pola uprawne,...poleca85%
Biologia

Ekologia

Termin ekologia wprowadził Haeckley. Ekologia jest nauką, która bada zależności pomiędzy istotami żywymi oraz ich środowiskiem zarówno fizycznym jak i biologicznym. Środowisko jako system funkcjonalny wpływa na organizmy, które w nim żyją poprzez...poleca85%
Biologia

Co to jest gatunek?

Na ziemi żyje wiele milionów gatunków.Każdy z nich jest inny.Uporządkowanie tej ogromnej różnorodności organizmów jest niezbędne do poznania zrozumienia praw rządzących przyrodą.Koty domowe różnią się od siebie wieloma cechami, m.in. barwą...poleca85%
Biologia

Podstawy klasyfikacji organizmów

Pojęcia - systematyka: zajmuje się uporządkowaniem organizmów żywych według reguł. - takson: jednostka dowolnej rangi - taksonomia: uporządkowane jednostki (taksony) - gatunek: zbiór osobników, które są podobne budową anatomiczną i...poleca85%
Język polski

Etapy analizy tekstu literackiego - Poezja

Etapy analizy tekstu literackiego – POEZJA Nie sugeruj się zbyt mocno zewnętrznymi przesłankami, jak biografia autora, itd. Powinieneś skupić się na tekście pisanym!!! GENOLOGIA – wstęp do analizy 1. Zwróć uwagę na tytuł i powiedz z...poleca85%
Biologia

Jak przebiegała ewolucja człowieka?

W przyrodzie krzyżują się zawsze osobniki podobne. Grupę takich krzyżujących się ze sobą istot żywych nazywa się gatunkiem. Prawie do końca XVII wieku sądzono, że każdy gatunek został oddzielnie zaprojektowany i stworzony dla...poleca85%
Biologia

Ewolucja człowieka

OKRES WYSTĘPOWANIA, CHARAKTERYSTYCZNE CECHY BUDOWY, ZACHOWANIA KULTUROWE I NARZĘDZIOWE AUSTRALOPITEKI 4-2 mln lat temu Kości ich szkieletu wykazuje że poruszały się w postawie pionowej a kształt i ustawienie...poleca85%
Język polski

Model interpretacji liryki

1. Wstępne rozpoznanie całości: a) poszukiwanie nadrzędnego sensu utworu, sprecyzowanie zakresu owych poszukiwań; b) sformułowanie wstępnej hipotezy interpretacyjnej. 2. Nadawca - adresat: a) kto do kogo mówi - kreacja podmiotu lirycznego...poleca83%
Biologia

Słowniczek pojęć biologicznych

· Biologia – nauka o organizmach żywych, ich życiu i rozwoju, obejmuje swym zakresem zoologię, botanikę, antropologię i mikrobiologię, a także wiele innych. · Binokular- przyrząd optyczny służący do obuocznej obserwacji przedmiotów. ·...poleca83%
Biologia

Podstawy ekologii

1. Ekologia – dziedzina biologii badająca relację między organizmami oraz zależności między organizmami a środowiskiem. Nazwa została wprowadzona przez niemieckiego biologa Ernesta Heackela, wywodzi się z gr. oikos (dom, otoczenie) i logos...poleca83%
Biologia

"Puls życia" - Systematyczny podział organizmów

1) - zwierzęta - rośliny - grzyby - bakterie - protisty 2) - budowa komórek - komplikacja budowy - sposób odżywiana się - sposób przemieszczania się 3) królestwo - zwierzęta typ - strunowce rząd - zajęczaki rodzaj - zając...poleca85%
Biologia

Ewolucjonizm oraz systematyka organizmów

Różnorodność organizmów na Ziemi Organizmy żyjące na Ziemi cechuje olbrzymia różnorodność. Polega ona na tym, że podstawowe funkcje życiowe, wspólne dla wszystkich organizmów, realizowane są w różny sposób. Zróżnicowanie to jest wynikiem...poleca86%
Biologia

Podstawy ekologii

Ekologia-zajmuje się badaniem wzajemnych zależności pomiędzy żywymi organizmami a ich środowiskiem. Zależności te decydują o strukturze i funkcjonowaniu życia na Ziemi. Organizmy żywe i ich środowisko abiotyczne stanowią dwa człony układu...poleca85%
Biologia

Różnorodność organizmów

Cecha organizmow jest przemiana materii i energii oraz zdolnosc do ewolucji. Organizmy samożywne wytwarzają związki organiczne z wody i dwutlenku wegla, wykorzystujac w tym celu energie światla słonecznego (fotosynteza) albo energie chemiczna,...poleca85%
Biologia

Ściągi z anatomii człowieka

Miłego korzystania... ^^poleca85%
Biologia

Ekologia

Ekologia – nauka o środowisku i wzajemnym oddziaływaniu; Ekosystem – jednostka zajmująca się biocenoza i biotopem. Do funkcjonowania ekosystemu konieczny jest stały dopływ energii słonecznej oraz obecność producentów, konsumentów i reducentów;...poleca85%
Biologia

Wstęp do ekologii. Pojęcie gatunku, czynniki ograniczające rozmieszczenie organizmów

1.Ekologia- nauka, która bada wzajemne zależności między organizmami oraz między organizmami, a środowiskiem. 2. Definicja gatunku- Gatunek tworzą orgazmy, które charakteryzują się podobną budową, jednakowym przebiegiem funkcji życiowych,...poleca85%
Biologia

Ekologia

Ekologia-nauka o zależnościach i wzajemnych wpływach między zbiorowiskami organizmów ,a środowiskiem abiotycznym oraz wzajemnych związkach między organizmami. Ochrona środowiska-obejmuje działania zmierzające do zachowania równowagi...poleca85%
Biologia

Złotowiciowce.

ZŁOTOWICIOWCE-CHRYSOPHYCEAE Złotowiciowce są niewielką grupą organizmów, liczącą kilkaset gatunków. Ogromna większość to organizmy jednokomórkowe, przy czym, w odróżnieniu od gromady Glonów złocistych największa liczba gatunków należy do form...poleca85%
Język polski

Ballada

Gatunek pierwotnie związany z muzyką, śpiewem, o charakterze synkretycznym, łączący elementy liryczne (subiektywność narracji) z epickimi (fabuła) i dramatycznymi (elementy dialogowe). Tematem utworów tego gatunku są wydarzenia niezwykłe związane...poleca85%
Język polski

Powieść jako gatunek.

Powieść pozytywistyczna brała wzorce z realistycznych powieści romantycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego i Józefa Korzeniowskiego. Początkowo miała charakter tendencyjny; ograniczona założeniami utylitaryzmu i schematyczna w środkach wyrazu....poleca85%
Biologia

Pojęcia

Tkanka - zespół komórek o podobnej budowie pełniących określoną funkcję w organiźmie. Wzrost wtórny - zachodzi on w łodydze i korzeniu , które mają tkankę twórczą , zwaną miazgą. Komórki tej tkanki intensywnie się dzielą , umożliwiając przyrost...poleca85%
Biologia

Organizmy w środowisku

Ekologia- to nauka która bada zależności pomiędzy organizmami a środowiskiem ich życia. Zajmuje się: badaniem wzajemnego pływu różnych organizmów, opisywaniem zależności między organizmami a środowiskiem którym żyją. Ochrona środowiska podejmuje...poleca85%
Biologia

Systematyka zwierząt - podstawowe informacje

IV wiek p.n.e. - Pierwsza próba uporządkowania organizmów przez Arystotelesa.Organizmy zostały podzielone ze względu na budowę II wiek n.e. - Św.Augustyn porządkuje organizmy uwzględniając ich przydatność np. pożyteczne i szkodniki XVIII...poleca85%
Biologia

Ekologia

Ekologia to nauka badająca wzajemne zależności między organizmami oraz pomiędzy organizmami a ich środowiskiem. Ochrona środowiska obejmuje działania zmierzające do zachowania równowagi biologicznej lub do jej przywrócenia. Gatunek to...poleca85%
Język polski

Adam Mickiewicz - "Pan Tadeusz" Opis

1. Autor i Tytuł: Adam Mickiewicz – „Pan Tadeusz” 2. Okoliczności Powstania: Plan napisania Pana Tadeusza pojawił się w czasie pobytu w Wielkopolsce, w poznańskim, gdyż dotarł tam na krótko przed zakończeniem powstania listopadowego. Pana...poleca85%
Język polski

Geneza i cechy noweli jako gatunku literackiego

Początki gatunku nowelistycznego przypadają jeszcze na czasy antyczne. Najstarszym ze znanych zbiorów nowelistyki greckiej były "Opowieści Mileckie" Arystydesa Z Miletu (II-I w.p.n.e.). Nowela pojawia się zatem w okresie, kiedy podstawowym...poleca84%
Biologia

Ewolucja

Karol Linneusz – system klasyfikacji organizmów żywych w XVIII. Podział hierarchiczny na gromadę, rząd, rodzinę i gatunek. Nadał im nazwy podwójne łacińskie – pierwszy wyraz oznaczał rodzaj, a drugi gatunek. System ten nazywa się binominalny....poleca84%
Biologia

Populacja

Każdy obszar Ziemi jest zamieszały przez charakterystyczne zbiorowisko zwierząt i roślin. Są one ze sobą powiązane na różne sposoby. Dla ekologa organizmy żyjące na jakiejś powierzchni stanowią zespół biotyczny. Składa się on z mniejszych grup lub...poleca81%
Biologia

Ekologia.

Przydatne na sprawdian :dział ekologia, cała praca w załącznikupoleca84%
Biologia

Życie,gatunek,roślina,typ,rodzaj

ŻYCIE, Zrozumienie podstawowych procesów życiowych nastąpiło już w 2 poł. XIX w., będąc zwieńczeniem wysiłku poznawczego trwającego od renesansu i oświecenia. Nagromadzone dotychczas fakty pozwalają na podanie kilku (nie wykluczających się)...poleca83%
Biologia

Przystosowanie obronne zwierząt

Zagrożone ze strony drapieżników organizmy dysponują wieloma mechanizmami obronnymi umożliwiającymi uniknięcie lub redukcję tego niebezpieczeństwa. Skuteczność mechanizmów obronnych jest jednak ograniczona, zależna jest bowiem nie tylko od...poleca80%
Biologia

Łańcuchy pokarmowe

Łańcuchy pokarmowe troficzne zawsze rozpoczynają producenci. Producenci konsumencidestruenci Każdy łańcuch pokarmowy tworzą różne gatunki organizmów żyjących na danych terenach. Gatunek składa się z jednej lub wielu populacji. Gatunek...poleca82%
Biologia

Grzyby, glony, porosty ... - sciąga

TAKSONOMIA 1.Systematyka: -nauka zajmująca się porządkowaniem istot żywych uwzględniająca w I rzędzie stosunki pokrewieństwa ustalone przez pochodzenie -dział nauki biologii zajmujący się klasyfikowaniem gatunków roślinnych i zwierzęcych dążący do...poleca84%
Biologia

Patyczaki, pojęcia z biologii

1. Budowa zewnętrzna: Ciało owadów jest wyraźnie podzielone morfologicznie i funkcjonalnie na trzy tagmy: głowę, tułów i odwłok. Głowa pokryta jest oskórkiem tworzącym puszkę głowową. Puszka złożona jest z licznych sklerytów, płytek...poleca80%
Biologia

Klasyfikacja roślin do zielnika

Królestwo: rośliny Królestwo: rośliny Królestwo: roślinPodkrólestwo: naczyniow Podkrólestwo: naczyniowe Podkrólestwo: naczyniowe Nadgromada: nasienne Nadgromada: nasienne Nadgromada: nasienne Gromada:...poleca84%
Biologia

Znaczenie prac Mendla dla rozwoju współczesnej genetyki

Dziedziczenie cech z pewnością intrygowało naszych przodków już w zamierzchłych czasach. Bogactwo otaczającego ich życia, a więc drzewa „rodzące” drzewa, ptaki – ptaki i ludzie rodzący nowych ludzi, wszystko to zmuszało ich do zastanawiania się:...