profil

Organizmy w środowisku

poleca 85% 746 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Ekologia- to nauka która bada zależności pomiędzy organizmami a środowiskiem ich życia. Zajmuje się: badaniem wzajemnego pływu różnych organizmów, opisywaniem zależności między organizmami a środowiskiem którym żyją. Ochrona środowiska podejmuje działania umożliwiające utrzymanie równowagi biologicznej. Ochrona przyrody zajmuje się zachowaniem różnorodności biologicznej. Każdy gatunek zajmuje określoną niszę ekologiczną. Są to wszystkie wymagania które muszą być spełnione aby organizmy danego gatunku mogły przeżyć i wydać na świat potomstwo. Obszar wyodrębniony na podstawie cech geograficznych który zamieszkuje dany organizm nazywamy siedliskiem. Obszar ziemi który zamieszkują populacje danego gatunku to zasięg geograficzny. Endemity to organizmy unikatowe występujące tylko w jednym określonym miejscu na świecie. Zakres tolerancji ekologicznej to przedział wartości danego czynnika środowiska w którym gatunek jest w stanie żyć. Populacja to grupa osobników jednego gatunku żyjąca w określonym czasie na danej przestrzeni. Cechy populacji to: liczebność, - liczba osobników zasiedlających dany obszar. Zagęszczenie – liczba osobników żyjących na określonej jednostce zasiedlających dany obszar. Struktura przestrzenna –rozmieszczenie organizmów w środowisku Struktura wiekowa- różny udział grup wiekowych w populacji. Struktura płciowa-stosunek liczby osobników męskich do żeńskich. W populacji występują różne zależności. Konkurencja wewnątrz gatunkowa to rywalizacja o pokarm dostęp do wody przestrzeń życiową oraz partnera do rozrodu. Liczebność organizmów zależy od rozrodczości , czyli liczby potomstwa wydanego na świat w określonym czasie, oraz od śmiertelności, czyli liczby organizmów które wyginęły w określonym czasie. Na liczebność mają wpływ również migracje czyli przemieszczanie się osobników. Pomiędzy populacjami różnych gatunków zachodzą zależności: antagonistyczne- kiedy jeden strona odnosi korzyści a druga ponosi straty. Nieantagonistyczna-kiedy przynajmniej jeden organizm odnosi korzyści a drugi nie ponosi straty. Oddziaływania antagonistyczne to: konkurencja ma miejsce gdy dwa organizmy walczą o zasoby środowiska, pasożytnictwo- forma współżycia w której jeden osobnik czyli pasożyt traktuje drugiego, zwanego żywicielem, jako źródło pokarmu a często tez środowisko życia. Drapieżnictwo strategia zdobywania pokarmu polegająca na zabiciu i zjedzeniu innego organizmu. Nieantagonistyczne: komensalizm- zależność w której jeden osobnik z drugim nie wyrządzając mu szkody. Protokooperację – oddziaływanie w którym oba osobniki czerpią korzyści ze związku ale dla każdego z nich nie jest on niezbędny., Mutualizm- zależność w której ona osobniki odnoszą korzyści , niezbędna im do przeżycia. Struktura wiekowa czyli różny udział grup wiekowych w populacji. Młodociany trwa od narodzin do momentu osiągnięcia dojrzałości płciowej. Rozrodczy w którym osobniki danego gatunku SA dojrzale płciowo i mogą się rozmnażać Starości następuje gdy organizm nie jest już zdolny do rozrodu. Populacje : rozwijające się ; tworzą np. organizmy zasiedlające nowe obszary, ustabilizowana jest charakterystyczna dla organizmów żyjących przez długi czas na danym terenie. Wymierająca mamy do czynienia gdy nagle pogorszą się warunki życia na danym terenie. Emigracja polega na odłączeniu się organizmów do danej populacji Imigracja to przyłączenie się organizmów z innych populacji.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty