profil

Model interpretacji liryki.

poleca 83% 151 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

MODEL INTERPRETACJI LIRYKI

1. Wstępne rozpoznanie całości:
a) poszukiwanie nadrzędnego sensu utworu, sprecyzowanie zakresu owych poszukiwań;
b) sformułowanie wstępnej hipotezy interpretacyjnej.

2. Nadawca - adresat:
a) kto do kogo mówi
- kreacja podmiotu lirycznego ("ja" liryczne)
- konstrukcja adresata monologu ("ty" liryczne)
- relacje między podmiotem a adresatem, np. dystans (ja-ty, ja-wy), identyfikacja (my, ja-my)
b) w jakiej sytuacji
- sytuacja liryczna (okoliczności wypowiedzi, uwarunkowania sytuacyjne, np. nastrój, opis przestrzeni, usytuowanie refleksji/wyznania/dyskursu)
- rodzaj wypowiedzi (np. bezpośrednie wyznanie, liryka "persony", liryka "maski", dyskurs).

3. Ukształtowanie wypowiedzi:
a) jak mówi
- konstrukcja (organizacja) wypowiedzi lirycznej (np. monolog, dialog, wyznanie, apel);
- rodzaj liryki (bezpośrednie, pośrednia, wyznania itp.)
- pozycja "ja" lirycznego (dystans, zaangażowanie, ironia itp.)
- język wypowiedzi, znaczące operacje sensotwórcze (charakterystyczne cechy języka poetyckiego, innowacje słowotwórcze i frazeologiczne).
b) w jakim gatunku się wypowiada
- związek pomiędzy ukształtowaniem formalnym a charakterem wypowiedzi
- dostrzeganie funkcjonalności rozwiązania artystycznego, funkcjonalna analiza uwzględniająca znajomość konwencji oraz znaczeniotwórczą rolę zabiegów formalnych
- opis i analiza jako podstawa uogólnień interpretacyjnych, poprawne i funkcjonalne operowanie podstawowymi pojęciami z zakresu poetyki oraz budowy języka
c) dominanta kompozycyjna (nadrzędna zasad organizacji utworu)
- wpływ odczytanej dominanty na przyjętą hipotezę interpretacyjną.

4. Ogólny sens utworu:
a) o czym mówi - informacje stematyzowane i implikowane
- uwzględnienie miejsc nacechowanych znaczeniowo (tytuł, puenta, gatunek)
- kluczowe wyrażenia i znaczące motywy kulturowe
b) czy sens został wyrażony bezpośrednio, czy też budowane jest dwustopniowo (np. poprzez symbol, alegorię, ironię, aluzję literacką)?

5. Przywołanie właściwych kontekstów interpretacyjnych oraz ich wyzyskanie w odczytaniu sensu utworu:
a) kontekst epoki
b) inne układy odniesienia, które służą interpretowaniu utworu: konteksty kulturowe (np. filozoficzny, estetyczny, genologiczny, historyczny) i osobiste asocjacje ucznia.

6. Interpretacja uogólniająca:
a) wynikająca z odczytania całości teza interpretacyjna (weryfikacja tezy wstępnej)
b) sposób oceny i wartościowania.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta