profil

Ekologia - pojęcia

poleca 85% 344 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1.Ekologia – nauka badająca wzajemne zależności pomiędzy organizmami oraz pomiędzy organizmami a ich środowiskiem
2.Ochrona środowiska – działania zapobiegające zniszczeniu środowiska oraz zabiegi mające zachować lub przywrócić równowagę biologiczną
3.Ochrona przyrody – ochrona różnorodności gatunkowej organizmów
4.Gatunek – grupa podobnych do siebie organizmów, zdolnych do krzyżowania się między sobą i wydawania płodnego potomstwa
5.Populacja – zespół osobników jednego gatunku zamieszkujący określony teren w tym samym czasie
6.Biocenoza – zespół populacji roślinnych i zwierzęcych powiązanych wzajemnymi zależnościami i żyjących w określonym środowisku
7.Biotop – nieożywione środowisko życia organizmów
8.Ekosystem – układ ekologiczny złożony z biocenozy i biotopu, które wzajemnie na siebie oddziałują
9.Biom – część biosfery obejmująca duże obszary lądów, wyróżnia się ją na podstawie warunków klimatycznych i zasięgu podobnych zbiorowisk roślinnych, obejmuje także świat zwierzęcy
10.Biosfera (sfera życia) – przestrzeń, w której żyją organizmy, obejmująca dolną część atmosfery, powierzchniowe warstwy litosfery i prawie całą hydrosferę
11.Producenci – organizmy, wytwarzające związki organiczne w procesie fotosyntezy
12.Konsumenci – organizmy cudzożywne, które odżywiają się innymi organizmami
13.Destruenci (reducenci) – organizmy przetwarzające martwą materię organiczną w związki mineralne

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta