profil

Wybierz przedmiot
Teksty 70
Zadania 0
Opracowania 14
Grafika 0
Filmy 0
Ciekawostki ze świata

Kwasy karboksylowe

polecab/d
Chemia

Kwasy tłuszczowe

Szczególną grupą kwasów karboksylowych są tzw. kwasy tłuszczowe. Kwasy tłuszczowe to zazwyczaj nierozgałęzione kwasy monokarboksylowe, zawierające w swych cząsteczkach parzystą liczbę atomów węgla (najczęściej od 4 do 26), co wynika z mechanizmu ich biosyntezy. Ze wzrostem liczby atomów węgla w cząsteczkach kwasów zmienia się ich stan skupienia oraz rozpuszczalność. Niższe kwasy to ciecze o nieprzyjemnej woni, stosunkowo dobrze rozpuszczalne w wodzie, wyższe – bezwonne, krystaliczne ciała...

poleca25%
poleca23%
Chemia

Kwasy karboksylowe o krótkich łańcuchach węglowych

Kwasy karboksylowe to związki, w cząsteczkach których jako grupa funkcyjna występuje grupa karboksylowa –COOH.

poleca21%
Chemia

Metody otrzymywania kwasów

katalityczne utlenianie odpowiednich węglowodorów, np. utlenianie aldehydów bądź ketonów, np. utlenianie I-rzędowych alkoholi w obecności silnego utleniacza,np. K 2 Cr 2 O 7 w reakcji tlenku węgla(II) z węglowodorami nienasyconymi (dla niższych kwasów), np.

poleca48%
Chemia

Kwasy karboksylowe

Są to związki, w cząsteczkach których występuje jako grupa funkcyjna grupa karboksylowa –COOH. Grupa ta składa się z grupy karbonylowej oraz hydroksylowej. Ogólny wzór kwasu monokarboksylowego: R — COOH,           gdzie: R – atom wodoru lub dowolna grupa alkilowa lub arylowa. Biorąc pod uwagę liczbę grup karboksylowych oraz rodzaj reszty węglowodorowej kwasy można podzielić na: nasycone monokarboksylowe: nienasycone monokarboksylowe: cykloalifatyczne monokarboksylowe...

poleca80%
Chemia

Właściwości fizyczne

Wskutek polaryzacji wiązania w grupie karbonylowej osłabieniu ulega wiązanie tlen-wodór w grupie hydroksylowej, co ułatwia oderwanie jonu H + . Rozpuszczalne w wodzie kwasy ulegają dysocjacji elektrolitycznej z odszczepieniem kationów H + , co przedstawiono poniższymi równaniami: Kwasy karboksylowe należą do elektrolitów słabych; ze wzrostem długości łańcucha węglowego w cząsteczce kwasu maleje ich moc. wzór kwasu stała(e) dysocjacji kwasu kwasy...

polecab/d
poleca36%
Chemia

Kwas metanowy

Analizując budowę cząsteczki kwasu metanowego, można wyciągnąć wniosek, że kwas ten posiada właściwości redukujące i daje pozytywny wynik próby Tollensa i Trommera. Kwas metanowy pod wpływem stężonego kwasu siarkowego(VI) ulega odwodnieniu, tworząc tlenek węgla(II) i wodę:

poleca52%
Chemia

Metody otrzymywania wybranych kwasów

działanie kwasem siarkowym(VI) na metanian sodu w celu otrzymania kwasu metanowego katalityczne utlenianie etanalu do kwasu etanowego fermentacja octowa, którą sumarycznie można zapisać utlenianie metylobenzenu i etylobenzenu manganianem(VII) potasu w odpowiednim środowisku prowadzi do otrzymania kwasu benzoesowego, co przedstawiono schematycznie poniżej: Analizując budowę cząsteczki kwasu metanowego można wyciągnąć wniosek, że kwas ten posiada właściwości...

poleca59%
Chemia

Nomenklatura

Nazwy kwasów tworzy się, podając wyraz kwas oraz nazwę węglowodoru (uwzględniając zasady obowiązujące np. dla nienasyconych związków) o odpowiedniej sumarycznej liczbie atomów węgla w cząsteczce z końcówką -owy. W przypadku kwasów zawierających w cząsteczce dwie grupy funkcyjne, przed końcówką -owy pojawia się odpowiednia krotność w postaci -di oraz lokant grupy karboksylowej. Jeśli w cząsteczce kwasu obecne są podstawniki, to wymienia się je na początku nazwy w kolejności alfabetycznej...

poleca74%
Chemia

Podział kwasów karboksylowych

Biorąc pod uwagę liczbę grup karboksylowych oraz rodzaj reszty węglowodorowej, kwasy można podzielić na:

poleca74%
Chemia

Właściwości chemiczne

Kwasy karboksylowe, podobnie jak kwasy nieorganiczne, reagują z metalami, tlenkami metali i wodorotlenkami tworząc sole. Reakcje te przebiegają z udziałem atomu wodoru grupy karboksylowej (pęka wiązanie tlen-wodór). Kwasy karboksylowe w odpowiednich warunkach (np. podwyższona temperatura,obecność enzymów) ulegają dekarboksylacji: a) kwasy monokarboksylowe: b) polikwasy, np. kwasy dikarboksylowe – produkt reakcji uzależniony jest od odległości łańcucha węglowodorowego...

poleca42%
Chemia

Właściwości fizyczne

Poniżej zamieszczono tabelę zawierającą informacje na temat właściwości fizycznych wybranych nasyconych kwasów jednokarboksylowych: nazwa T T [ 0 C] T W [ 0 C] właściwości fizyczne kwas metanowy (mrówkowy) 8,30 100,7 bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu, miesza się z wodą, etanolem i eterem w każdym stosunku kwas etanowy (octowy) 16,63 117,9 bezbarwna, żrąca ciecz o charakterystycznym zapachu octu, dobrze...poleca85%
Chemia

Jednofunkcyjne pochodne weglowowdowrow cz. 1 (od alkoholi do estrow)

Metanol: (CH3OH) bardzo silna trucizna(silne zatrucie,utrata wzroku,śmierć), zastosowanie w przemyśle(surowiec do otrzym. włókien syntetycznych,tworzyw sztucznych,leków,barwników,aldehydu mrówkowego,składnik spec. Paliw silnikowych zastępujących...poleca85%
Chemia

Rola alkoholi i fenoli w życiu człowieka.

Alkohole są związkami organicznymi, w których cząsteczkach występuje przynajmniej jedna grupa —OH, nazywana grupą wodorotlenową lub grupą hydroksylową. Zatem najbardziej ogólnym wzorem alkoholi będzie R—OH. Fenolami natomiast nazywa się związki, w...poleca85%
Chemia

Alkohole, mydla, estry

Alkohole (alkanole)-pochodne węglowodorów, zawierajace w czasteczkach grupe hydroksylowa –OH, która jest tzw grupa funkcyjna Fermentacja alkoholowa-reakcja biochemiczna, polegajaca na powstawaniu etanolu z cukrow prostych (np. z glukozy)...poleca85%
Chemia

Białka

Białka sa to bardzo skomplikowane zwiazki chemiczne, stanowiace zasadniczy i niezbędny element budowy każdej komórki. Z białek organizm buduje nowe lub odnawia zużyte komórki,hormony,enzymy,ciała odpornościowe itp.W skład białka wchodzi kilka...poleca85%
Chemia

Alkohole

Wzór ogólny alkoholi R-OH R=C¬nH2n+1 Metanol (alkohol metylowy) -bezbarwny, ciecz palna, silna trucizna, charakterystyczny zapach -nieograniczona rozpuszczalność we wodzie -powoduje utratę wzroku a nawet śmierć -opary działają drażniąco na...poleca85%
Chemia

Kwasy, mydła, tłuszcze

Praca znajduje sie w załącznikupoleca85%
Chemia

Etanol przyjaciel czy wróg człowieka

Alkohol etylowy lub etanol to związek organiczny z grupy alkoholi o wzorze C2H5OH. W temperaturze pokojowej jest to bezbarwna, palna ciecz o charakterystycznej woni i piekącym smaku. · lepkość dynamiczna 10C - 1,449cP; 20C - 1,192cP; 30C -...poleca85%
Chemia

Kwasy karboksylowe.

Kwasy karboksylowe to grupa związków organicznych których cząsteczki zbudowane są z rodnika i grupy karboksylowej COOH R-COOH Podział kwasów karboksylowych H-COOH – kwas metanowy CH3-COOH – kwas etanowy (octowy) Grupę tych sub. Organicznych...poleca85%
Chemia

Definicja alkoholi, otrzymywanie alkoholi

Definicja alkoholi – są to pochodne węglowodorów w cząsteczkach, których jeden lub więcej atomów wodoru zostało zastąpione grupami hydroksylowymi (OH). Podział alkoholi ze względu: a)na budowę szkieletu węglowego: alkohole nasycone, alkohole...poleca85%
Chemia

Kwasy karboksylowe

1) Z kwasami karboksylowymi mamy do czynienia praktycznie na każdym kroku. Nie są nam obce takie nazwy jak ocet i kwas mrówkowy a spożywając wiele produktów, spożywamy substancje które są związkami chemicznymi kwasów karboksylowych. Takimi...poleca85%
Chemia

Związek chemiczny

Związek chemiczny, połączenie wiązaniem chemicznym co najmniej dwóch atomów pierwiastków chemicznych. W przeciwieństwie do mieszaniny posiadającej właściwości składników wchodzących w jej skład, związek chemiczny jest substancją jednorodną...poleca85%
Chemia

Kwasy karboksylowe

Treść w załączniku. Za tę pracę dostałam 6 u pani profesor od chemii i biologii przy zaliczeniu Indywidualnego Toku Nauki.poleca85%
Chemia

Od alkoholi do estrów, czyli pochodne węglowodorów

ALKOHOLE Alkoholami nazywają się związki organiczne, których cząsteczki zawierają jedną lub kilka grup funkcyjnych - OH - grup hydroksylowych, połączonych rodnikiem węglowodorowym. Można je traktować jako pochodne węglowodorów, w których...poleca85%
Chemia

Alkohole- powstawanie i podział

wszystko w załącznikupoleca85%
Chemia

Fenole, alkohole

klasowa sciaga, utworzona przez Grzesia:D genialne dzieło:Dpoleca85%
Chemia

Zastosowanie alkoholi

W mojej pracy chciałbym przedstawić podstawowe zastosowanie alkoholi. Zanim jednak przejdę do tej kwestii chciałbym odpowiedzieć na pytanie czym są alkohole? Alkohole są to związki organiczne oraz pochodne węglowodorów, w których atomy wodoru są...poleca85%
Chemia

Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów – kwasy, alkohole i estry

Pochodne węglowodorów są produktami, które uzyskuje się na skutek przeprowadzanej reakcji węglowodorów. Jednofunkcyjnymi pochodnymi są pochodne węglowodorów zawierające jeden rodzaj grup funkcyjnych w cząsteczce, ale nie wyklucza to, sytuacji, że...poleca85%
Chemia

Estry kwasów karboksylowych

Estry są to pochodne kwasów i alkoholi o ogólnym wzorze: Nazewnictwo - Nazwy estrów tworzy się podobnie do nazw soli, np. octan metylu, propionian etylu, maślan metylu itd. - Drugą...poleca85%
Chemia

Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów

Spis treści 1. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów 2. Halogenowęglowodory 3. Alkohole 4. Związki karbonylowe 5. Aldehydy i ketony 6. Dialdehydy i diketony 7. Keteny 8. Kwasy karboksylowe 9. Kwasy aromatyczne...poleca85%
Chemia

Alkohole, kwasy karboksylowe i estry

1. Pochodne węglowodorów zawierają oprócz atomu węgla i wodoru atomy innego pierwiastka. Każda grupa pochodnych węglowodorów posiada tzw. grupę funkcyjną. Do pochodnych węglowodorów zaliczamy m.in. alkohole. 2. Wzór ogólny alkoholi: R -- OH...poleca85%
Chemia

Pochodne od węglowodorów (alkohole, kwasy karboksylowe i estry)

Alkohole pochodzą od węglowodorów, w których wodór został zastąpiony grupą wodorotlenową. R – OH R – reszta wodorotlenowa Wpływ alkoholi na organizm człowieka a.) metanol - powoduje utratę wzroku - powoduję śmierć b.) etanol -...poleca85%
Chemia

Pochodne weglowodorów

ALKOHOLE- związki chem. (pochodne węglowodorów), w których atom wodoru jest zastąpiony grupą węglowodorową OH. Grupa ta nazywa się też grupą funkcyjną. WŁAŚCIWOŚCI: - bezbarwne - o ostrym zapachu - lotne - rozpusatwolne w wodzie - łnie...poleca85%
Chemia

Kwasy karboksylowe

BUDOWA I WŁAŚCIWOŚCI POWSTAWANIE KWASÓW KARBOKSYLOWYCH REAKCJE CHARAKTERYSTYCZNE PRZEGLĄD KWASÓW KARBOKSYLOWYCH Pobierz załącznikpoleca84%
Chemia

Alkohole i kwasy karboksylowe

Alkohole, kwasy karboksylowe . Alkohole pochodzą od węglowodorów, w których wodór został zastąpiony grupą wodorotlenową. R - OH R - reszta wodorotlenowa Wpływ alkoholi na organizm człowieka a.) metanol - powoduje utratę wzroku - powoduję...poleca83%
Chemia

Właściwości i zastosowanie kwasów karboksylowych

1. Kwas mrówkowy Właściwości - Bezbarwna, klarowna ciecz - Ostry, drażniący zapach - Temperatura topnienia ok. 8 C - Temperatura wrzenia 100,7 C - Temperatura zapłonu 69 C - Gęstość 1,22 g/cm3 - Jest palny - Dobrze...poleca84%
Chemia

Kwasy karboksylowe

ściaga xP do skrócenia oczywiscie ;]poleca82%
Chemia

Pochodne węglowodorów - alkohole, kwasy karboksylowe - otrzymywanie, właściwości chemiczne i fizyczne

Alkohole 1. Wzór ogólny CnH2n+1-OH 2. Nazwa do węglowodoru dodaje się końcówkę – ol 3. Otrzymywanie: metanol: - sucha destylacja drewna - z gazu syntezowego: CO+2H2 -> CH3OH etanol: - reakcja przyłączania wody do alkenu:...poleca84%
Chemia

Estry,Tłuszcze-Mydła,kwasy karboksylowe

Estry -to związki, które powstają podczas reakcji kwasów z alkoholami -wzór ogólny RCOOR -nazewnictwo: 1 człon nazwa kwasu z końcówką „an”, a druga nazwa alkoholu z końcówką „ylu” -otrzymywanie : reakcja estryfikacji(kwas+alko). pęka...poleca84%
Chemia

Kwasy karboksylowe, aminy, amidy, mydła, tłuszcze

KWASY KARBOKSYLOWE Związki o wzorze ogólnym R-COOH gdzie R to grupa alkilowa lub arylowa. Wyjątkiem jest kwas mrówkowy, w którym grupą R jest atom wodoru. Grupą funkcyjną jest grupa karboksylowa (złożona z grupy karbonylowej i hydroksylowej)....poleca80%
Chemia

Kwasy karboksylowe

grupa związków organicznych zawierających w cząsteczce jedną lub więcej grup karboksylowych. Ogólny wzór kwasów monokarboksylowych: R-COOH, a wzór dla szeregu homologicznego tych związków to CnH2n+1COOH. Wraz ze wzrostem wielkości cząsteczki...poleca83%
Chemia

Kwasy karboksylowe

Kwasy karboksylowe są końcowym produktem utlenienia alkoholi I-rzędowych i aldehydów. Charakteryzuje je obecność grupy karboksylowej –COOH. Duża różnica elektroujemności atomów tlenu z jednej strony a węgla i wodoru z drugiej, powoduje powstanie...poleca84%
Chemia

Alkohole - wzory i reakcje

Alkohole, alkoholany, jednowodorotlenowe i wielowodorotlenowe, metanole, etanole - wzory i reakcje Pobierz załącznikpoleca86%
Chemia

Kwasy

Kwas karboksylowy - fizyczne – nizsze kwasy karboksylowe są cieczami o intensywnym ostrym zapachu, są oleistymi cieczami o nie miłej woni. Wyzsze kwasy karboksylowe są ciałami stałymi o delikatnym zapachu. Ich rozpuszczalnosc w wodzie maleje ze...poleca85%
Chemia

Kwasy korboksylowe

Kwasy karboksylowe – otrzym. i wł. chem. CH3OH[O]HCHO[O]HCOOH CH3COOC2H5+H2OH+ CH3COOH+C2H5OH CH3CONH2+H2OCH3COOH+NH3 HCOOHH2OHCOO- + H+ 2HCOOH+Ca(HCOO)2Ca+H2 2HCOOH+CaO(HCOO)2Ca+H2O CH3COOH+NaOHCH3COONa+H2O HCOOH[H] HCHO[H] CH3OH...poleca85%
Chemia

Alkohole

1.) Co tą są alkohole? Alkohole są związkami organicznymi, w których cząsteczkach występuje przynajmniej jedna grupa —OH, nazywana grupą wodorotlenową lub grupą hydroksylową. Zatem najbardziej ogólnym wzorem alkoholi będzie R—ON (z wyjątkiem...poleca85%
Chemia

Alkohole

Grupa funkcyjna- określona grupa atomów, która przyłaczona do alkilu( grupy weglowodorowej) nadaje jej charakterystyczne własciowści. Cechy Metanolu- bezbarwna; łatwo rozpuszczalna w wodzie ciecz o charakterystycznym zapachu; spala się...