profil

Kwasy karboksylowe o krótkich łańcuchach węglowych

poleca 23% 18 głosów

Kwasy karboksylowe to związki, w cząsteczkach których jako grupa funkcyjna występuje grupa karboksylowa –COOH.

Kwasy monokarboksylowe

poleca 75% 150 głosów

Podział kwasów karboksylowych

Biorąc pod uwagę liczbę grup karboksylowych oraz rodzaj reszty węglowodorowej, kwasy można podzielić na:

poleca 40% 28 głosów

Właściwości fizyczne

Poniżej zamieszczono tabelę zawierającą informacje na temat właściwości fizycznych wybranych nasyconych kwasów jednokarboksylowych: nazwa T T [ 0 C] T W [ 0 C] właściwości fizyczne kwas metanowy (mrówkowy) 8,30 100,7 bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu, miesza się z wodą, etanolem i eterem w każdym stosunku kwas etanowy (octowy) 16,63 117,9 bezbarwna, żrąca ciecz o charakterystycznym zapachu octu, dobrze...

poleca 54% 15 głosów

Nomenklatura

Nazwy kwasów tworzy się, podając wyraz kwas oraz nazwę węglowodoru (uwzględniając zasady obowiązujące np. dla nienasyconych związków) o odpowiedniej sumarycznej liczbie atomów węgla w cząsteczce z końcówką -owy. W przypadku kwasów zawierających w cząsteczce dwie grupy funkcyjne, przed końcówką -owy pojawia się odpowiednia krotność w postaci -di oraz lokant grupy karboksylowej. Jeśli w cząsteczce kwasu obecne są podstawniki, to wymienia się je na początku nazwy w kolejności alfabetycznej...

poleca 80% 73 głosów

Właściwości fizyczne

Wskutek polaryzacji wiązania w grupie karbonylowej osłabieniu ulega wiązanie tlen-wodór w grupie hydroksylowej, co ułatwia oderwanie jonu H + . Rozpuszczalne w wodzie kwasy ulegają dysocjacji elektrolitycznej z odszczepieniem kationów H + , co przedstawiono poniższymi równaniami: Kwasy karboksylowe należą do elektrolitów słabych; ze wzrostem długości łańcucha węglowego w cząsteczce kwasu maleje ich moc. wzór kwasu stała(e) dysocjacji kwasu kwasy...

poleca 75% 59 głosów

Właściwości chemiczne

Kwasy karboksylowe, podobnie jak kwasy nieorganiczne, reagują z metalami, tlenkami metali i wodorotlenkami tworząc sole. Reakcje te przebiegają z udziałem atomu wodoru grupy karboksylowej (pęka wiązanie tlen-wodór). Kwasy karboksylowe w odpowiednich warunkach (np. podwyższona temperatura,obecność enzymów) ulegają dekarboksylacji: a) kwasy monokarboksylowe: b) polikwasy, np. kwasy dikarboksylowe – produkt reakcji uzależniony jest od odległości łańcucha węglowodorowego...

poleca 50% 132 głosów

Metody otrzymywania kwasów

katalityczne utlenianie odpowiednich węglowodorów, np.: utlenianie aldehydów bądź ketonów, np.: utlenianie I-rzędowych alkoholi w obecności silnego utleniacza, np. K 2 Cr 2 O 7 : w reakcji tlenku węgla(II) i wody z węglowodorami nienasyconymi (dla niższych kwasów), np.:

poleca 43% 19 głosów
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści