profil

Teksty 70
Zadania 0
Słowniki 14
Grafika 0
Filmy 0

Kwasy karboksylowe

polecab/d
Chemia

Kwasy tłuszczowe

Szczególną grupą kwasów karboksylowych są tzw. kwasy tłuszczowe. Kwasy tłuszczowe to zazwyczaj nierozgałęzione kwasy monokarboksylowe, zawierające w swych cząsteczkach parzystą liczbę atomów węgla (najczęściej od 4 do 26), co wynika z mechanizmu ich biosyntezy. Ze wzrostem liczby atomów węgla w cząsteczkach kwasów zmienia się ich stan skupienia oraz rozpuszczalność. Niższe kwasy to ciecze o nieprzyjemnej woni, stosunkowo dobrze rozpuszczalne w wodzie, wyższe – bezwonne, krystaliczne ciała...

polecab/d
Chemia

Kwasy karboksylowe

Kategoria: Próby jakościowe

Sprawdź także
poleca23%
Chemia

Kwasy karboksylowe o krótkich łańcuchach węglowych

Kategoria: Kwasy karboksylowe

Kwasy karboksylowe to związki, w cząsteczkach których jako grupa funkcyjna występuje grupa karboksylowa –COOH.

poleca21%
Chemia

Metody otrzymywania kwasów

Kategoria: Kwasy karboksylowe

katalityczne utlenianie odpowiednich węglowodorów, np. utlenianie aldehydów bądź ketonów, np. utlenianie I-rzędowych alkoholi w obecności silnego utleniacza,np. K 2 Cr 2 O 7 w reakcji tlenku węgla(II) z węglowodorami nienasyconymi (dla niższych kwasów), np.

poleca54%
Chemia

Metody otrzymywania wybranych kwasów

Kategoria: Kwasy karboksylowe

działanie kwasem siarkowym(VI) na metanian sodu w celu otrzymania kwasu metanowego katalityczne utlenianie etanalu do kwasu etanowego fermentacja octowa, którą sumarycznie można zapisać utlenianie metylobenzenu i etylobenzenu manganianem(VII) potasu w odpowiednim środowisku prowadzi do otrzymania kwasu benzoesowego, co przedstawiono schematycznie poniżej: Analizując budowę cząsteczki kwasu metanowego można wyciągnąć wniosek, że kwas ten posiada właściwości...

poleca54%
Chemia

Nomenklatura

Kategoria: Kwasy karboksylowe o krótkich łańcuchach węglowych

Nazwy kwasów tworzy się, podając wyraz kwas oraz nazwę węglowodoru (uwzględniając zasady obowiązujące np. dla nienasyconych związków) o odpowiedniej sumarycznej liczbie atomów węgla w cząsteczce z końcówką -owy. W przypadku kwasów zawierających w cząsteczce dwie grupy funkcyjne, przed końcówką -owy pojawia się odpowiednia krotność w postaci -di oraz lokant grupy karboksylowej. Jeśli w cząsteczce kwasu obecne są podstawniki, to wymienia się je na początku nazwy w kolejności alfabetycznej...

poleca81%
Chemia

Właściwości fizyczne

Kategoria: Kwasy karboksylowe o krótkich łańcuchach węglowych

Wskutek polaryzacji wiązania w grupie karbonylowej osłabieniu ulega wiązanie tlen-wodór w grupie hydroksylowej, co ułatwia oderwanie jonu H + . Rozpuszczalne w wodzie kwasy ulegają dysocjacji elektrolitycznej z odszczepieniem kationów H + , co przedstawiono poniższymi równaniami: Kwasy karboksylowe należą do elektrolitów słabych; ze wzrostem długości łańcucha węglowego w cząsteczce kwasu maleje ich moc. wzór kwasu stała(e) dysocjacji kwasu kwasy...

poleca76%
Chemia

Właściwości chemiczne

Kategoria: Kwasy karboksylowe o krótkich łańcuchach węglowych

Kwasy karboksylowe, podobnie jak kwasy nieorganiczne, reagują z metalami, tlenkami metali i wodorotlenkami tworząc sole. Reakcje te przebiegają z udziałem atomu wodoru grupy karboksylowej (pęka wiązanie tlen-wodór). Kwasy karboksylowe w odpowiednich warunkach (np. podwyższona temperatura,obecność enzymów) ulegają dekarboksylacji: a) kwasy monokarboksylowe: b) polikwasy, np. kwasy dikarboksylowe – produkt reakcji uzależniony jest od odległości łańcucha węglowodorowego...

poleca38%
Chemia

Kwas metanowy

Kategoria: Metody stosowane dla wybranych kwasów

Analizując budowę cząsteczki kwasu metanowego, można wyciągnąć wniosek, że kwas ten posiada właściwości redukujące i daje pozytywny wynik próby Tollensa i Trommera. Kwas metanowy pod wpływem stężonego kwasu siarkowego(VI) ulega odwodnieniu, tworząc tlenek węgla(II) i wodę:

poleca43%
Chemia

Zastosowanie, znaczenie, funkcje

Kategoria: Kwasy karboksylowe o krótkich łańcuchach węglowych

poleca48%
Chemia

Kwasy karboksylowe

Są to związki, w cząsteczkach których występuje jako grupa funkcyjna grupa karboksylowa –COOH. Grupa ta składa się z grupy karbonylowej oraz hydroksylowej. Ogólny wzór kwasu monokarboksylowego: R — COOH,           gdzie: R – atom wodoru lub dowolna grupa alkilowa lub arylowa. Biorąc pod uwagę liczbę grup karboksylowych oraz rodzaj reszty węglowodorowej kwasy można podzielić na: nasycone monokarboksylowe: nienasycone monokarboksylowe: cykloalifatyczne monokarboksylowe...

poleca40%
Chemia

Właściwości fizyczne

Kategoria: Kwasy karboksylowe o krótkich łańcuchach węglowych

Poniżej zamieszczono tabelę zawierającą informacje na temat właściwości fizycznych wybranych nasyconych kwasów jednokarboksylowych: nazwa T T [ 0 C] T W [ 0 C] właściwości fizyczne kwas metanowy (mrówkowy) 8,30 100,7 bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu, miesza się z wodą, etanolem i eterem w każdym stosunku kwas etanowy (octowy) 16,63 117,9 bezbarwna, żrąca ciecz o charakterystycznym zapachu octu, dobrze...

poleca75%
Chemia

Podział kwasów karboksylowych

Kategoria: Kwasy karboksylowe o krótkich łańcuchach węglowych

Biorąc pod uwagę liczbę grup karboksylowych oraz rodzaj reszty węglowodorowej, kwasy można podzielić na: