profil

Czasy i inne wyrażenia.

poleca 85% 120 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Present Simple
- czynności regularne, codzienne, często powtarzające się: She usually eats breakfast at six.
- prawdy ogólnie znane, twierdzenia: The Earth goes around the Sun.
- czynności przyszłe ustalone z góry, pewne: The train leaves at 8 pm.
- always, usually, often, sometimes, from time to time, seldom, never, every day/ month/ year
- do/ do not (don’t)


Present Continuous
- czynności dziejące się w chwili mówienia: She is cooking at the moment.
- zmiany dziejące się w teraźniejszości: The climate is changing.
- czynności tymczasowe: He is working in this restaurant during holidays.
- osobiste plany na przyszłość: I’m visiting my grandma tomorrow.
- now, at the moment, these days, at present
- am/are/is + -ing


Past Simple
- czas przeszły dokonany
- yesterday, last year/ month, ago, in 1977
- II forma czasownika w zdaniu twierdzącym
- I forma w pytaniach i przeczeniach
- I went to school yesterday.
- Did you go to school yesterday?
- I didn’t go to school yesterday.


Past Continuous
- czas przeszły niedokonany
- at 10, on Monday
- was/ were + -ing
- I was having lunch at 10 yesterday.
- I was cooking the dinner at 10.


długa czynność – past continuous
krótka czynność – past simple


1. While I was cooking the phone rang.
2. While I was cooking she was singing.
3. I came home took off my coat and made some tea.

Present Perfect
- sytuacja trwająca w czasie, który jeszcze się nie zakończył: He hasn’t gone out much this month.
- wynik lub skutek w chwili obecnej czegoś, co zostało zrobione lub co się zdarzyło: I’ve broken my wrist (Mam złamany nadgarstek.)
- sytuacja, która rozpoczęła się w przeszłości i nadal trwa: I have only been home since Sunday.
- doświadczenia życiowe: I’ve been to the theatre a couple of times.
- the first/ second time, just, already, yet, ever, so far, recently, lately
- since – 1995/ Monday/ January
- for – 2 weeks/ 2 months/ 3 minutes
- podmiot + have/ has + III forma czasownika

Present Perfect Continuous
- aby powiedzieć od jak dawna trwa jakaś czynność, proces lub sytuacja: I have been saving all my pocket money since September.
- aby wskazać niedawną przyczynę obecnej sytuacji: The road is very wet. It’s been raining.
- have/ has + been + -ingPast Perfect
- aby opisać wcześniejszą z dwóch sytuacji, które wystąpiły w przeszłości, późniejsza sytuacja jest opisana za pomosa czasu past simple: After they had sailed for six weeks in terrible conditions, their ship become trapped in the ice.
- had + III forma czasownika

Future Continuous
- aby zapytać uprzejmie o czyjeś plany na przyszłość: Will you be staying long?
- pisywanie sytuacji lub zdarzenia, które zaistnieje w określonym momencie w przyszłości: This time tomorrow we’ll be sailing along the coast.
- opisywanie zdarzenia, które zostało już wcześniej zaplanowane lub ustalone: I’ll be coming back tomorrow evening.
- will be + -ing

Zerowy okres warunkowy
- używany, aby opisać ogólne zasady lub efekty pewnych działań
- if, when + Present Simple
- I don’t recommend chcken in hot chilli sauce if people don’t like spicy food.
- When I get home from school, I always have something to eat.


Pierwszy okres warunkowy
- używany, aby opisać sytuacje, które mogą się wydarzyć w przyszłości, jeśli zostanie spełniony jakiś warunek i określić skutki tych wydarzeń
- jest równie prawdopodobne, że warunek zostanie spełniony, jak i to, że tak się nie stanie
- If + Present Simple + will/won’t + I forma czasownika
- If I preapare supper this evening, I will make something very easy.
- We won’t watch TV if we invite friends round this evening.

Drugi okres warunkowy
- używany, aby opisać mało prawdopodobne sytuacje w teraźniejszości lub przyszłości I ich ewentualne skutki
- If + Past Simple/Past Continuous + would/wouldn’t + bezokolicznik
- If I went abroad, I would try out the local dishes.

Trzeci okres warunkowy
- używany, aby opisać sytuacje jakie mogły się wydarzyć w przeszłości, gdyby tylko jakiś warunek został spełniony
- If + Past Perfect + would/wouldn’t + have + III forma czasownika
- If I had invited friends round last night, I wouldn’t have felt so lonely.


Reported Speech – Mowa Zależna

Present Simple – Past Simple
“I work hard” – She said she worked hard.

Present Continuous – Past Continuous
“I’m working hard” – She said she was working hard.

Present Perfect – Past Perfect
“I have worked” – She said she had worked.

Past Simple – Past Perfect
“I worked” – She said she had worked.

Past Perfect – Past Perfect
“I had worked” – She said she had worked.

can – could
will – would
shall – should
yesterday – the day before/ the previous day
tomorrow – the next day/ the following day
this – that
these – those
now – then
ago – before
here – there

used to/ be used to/ get used to
- used to – zwykłem cos robić, ale już tego nie robię: I used to smoke when I was young.
- be used to – być przyzwyczajonym: I’m used to getting up early.
- get used to – przyzwyczajać się: I get used to living in a city.


be going to
- wyrażanie zamiarów na przyszłość
- be going to + bezokolicznik: We are going to help governments create new parks.


will/ will not (won’t):
- wyrażanie obietnic: I promise I will write to you soon.
- informowanie o podjętej przed chwilą decyzji: I’ll send you postcards from the towns I stay in.
- Przewidywania dotyczące przyszłości: The scientists say the world will become warmer.


might/ might not
- używany, aby wyrazić przypuszczenia na przyszłość
- They might see some wildlife.

Strona czynna Strona bierna Str. bierna
Present Simple I + I forma czasownikaThey build road in our town. am/ is/ areRoad is built in our town. + III forma czasownika
Present Continuous I am/ is/ are + -ingThey are building road in our town. am/ is/ are beingRoad is being built in our town.
Past Simple I + II forma czasownikaThey built a new road. was/ wereA ne road was built.
Past Continuous I was/ were + -ingThey are building a new road. was/ were beingA new road was being built.
Present Perfect I have/ has + III forma czas.They have built a new road. have/ has beenA new road have been built.
Past Perfect I had + III forma czasownikaThey had built a new road. had beenA new road had been built.
Future Simple I will + I forma czasownikaThey will build a new road. will beA new road will be built.
Modal Verbs I should/ must/ may + I f. czas. They may build a new road. should/ must/ may beA new road may be built.


STRONA BIERNA

be + III forma czasownika

Odmiana Be:
Present Simple am/ is/ are
Present Continuous: am/ is/ are being
Past Simple: was/ were
Past Continuous: was/ were being
Present Perfect: have/ has been
Past Perfect: had been
Future Simple: will be
Modal Verbs: should/ must/ may/ can be

I wish/ if only

Past Present Future
Past Perfect had+III forma Past Simple II forma czas. would+I forma czas.
I wish I had told her the truth – Żałuję, że nie powiedziałem jej prawdy.If only I had told her the truth. – Gdybym tylko powiedział jej prawdę. I wish I had a car. – Żałuję, że nie mam samochodu.If only I had a car. – Gdybym tylko miał samochód. I wish he would stop smoking. – Chciałbym żeby on przestał palić.If only he would stop smoking. – Gdyby tylko przestał palić.

Wyrażanie celu, uzasadnianie, wyrażanie opinii.

I went to the shop to buy some bread. – żeby, po to aby
I went to the shop in order to buy some bread. – po to żeby, żeby
I went to the shop so as to buy some bread. – po to żeby
I went to the shop so that my children have something to eat. – ja po to aby ktoś

Wyrażanie potrzeb.

- need – potrzebować (I need a new car./I don’t need to buy a new car.)
- need to do sth – trzeba coś zrobić
- didn’t need to – nie musiałem (I didn’t need to buy bread.)
- needn’t have + II forma – niepotrzebnie coś zrobiłem (I needn’t have bought bread, I have one at home.)
- need + -ing – potrzebować (My room needs painting.)
- need to be + II forma – powinien być (My room needs to be painted.)

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Przeczytaj podobne teksty

Czas czytania: 8 minut

Ciekawostki ze świata