profil

Bezpieczeństwo państwowe

(26)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
satysfakcja91%

Arianizm w Polsce

W 1517 roku w Niemczech Marcin Luter zapoczątkował reformację kościoła katolickiego, czego wynikiem był rozpad kościoła rzymsko-katolickiego. W wyniku tego rozpadu powstały trzy nurty wyznaniowe: luteranizm, kalwinizm i anglikanizm. W tym samym...

satysfakcja63%

Bezpieczeństwo państwa i czynniki wpływające na bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo państwa i czynniki wpływające na bezpieczeństwo - zagadnienia

satysfakcja100%

Szkolenie Strzeleckie (egzamin na broń) - konspekt

Zajęcia: 12.03.2014 Podst. prawna: „Wyszkolenie Strzelecki POF, rozp. MSWiA z 7 sierpnia 1998”, załącznik nr2 1. Zasady bezpieczeństwa na strzelnicy oraz podczas obchodzenia się z bronią palną: - do strzelania nie dopuszcza się osób...

satysfakcja76%

Nadzór państwowy i związkowy nad przestrzeganiem zasad BHP.

1.Nadzór państwowy nad przestrzeganiem zasad bhp sprawują: a)Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) b)Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS) c)Państwowa Straż Pożarna (PSP) d)Urząd Dozoru Technicznego (UDT) e)Prokuratura Rzeczypospolitej Polskiej...

satysfakcja67%

Wkład Sun Tzu i Clausewitza do teorii strategii.

Elementami wzajemnie się warunkującymi, jak również warunkującymi wymiary istnienia zarówno całych społeczności, jak i jednostek, są bezpieczeństwo i rozwój. Co więcej – bez bezpieczeństwa nie ma rozwoju, a rozwój zaś ułatwia zapewnienie...

satysfakcja73%

BHP - podstawowe zagadnienia

Pytania: 1. Zdefiniować wypadek przy pracy. 2. Opisać działanie prądu na organizm człowieka. 3. Techniczne środki ochrony przed porażeniem. 4. Organizacyjne środki ochrony przed porażeniem. 5. Metody oceny ryzyka zawodowego pracowników. 6....

satysfakcja73%

Straże

Straże należą do grupy formacji uzbrojonych i umundurowanych działających na obszarze lokalnym np. straże miejskie i gminne bądź też sektorowym np. straż kolejowa, straż parków narodowych, straż leśna. Straże mają znacznie ograniczone uprawnienia...

satysfakcja50%

Ranni w świetle Konwencji Genewskich

Systematyczny rozwój prawa humanitarnego zauważalny jest od drugiej połowy XIX wieku, a konkretnie z chwilą podpisania w dniu 22 sierpnia 1864r. w Genewie przez 16 państw aktu prawnego o polepszeniu losu rannych wojskowych w armiach czynnych. Był...

satysfakcja53%