profil

Nadzór państwowy i związkowy nad przestrzeganiem zasad BHP.

drukuj
satysfakcja 75 % 59 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1.Nadzór państwowy nad przestrzeganiem zasad bhp sprawują:
a)Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)
b)Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS)
c)Państwowa Straż Pożarna (PSP)
d)Urząd Dozoru Technicznego (UDT)
e)Prokuratura Rzeczypospolitej Polskiej

2.Państwowa Inspekcja Pracy sprawuje nadzór nad przestrzeganiem całokształtu przepisów prawa pracy.Na jej czele stoi Główny Inspektor Pracy (GIP),którego powołuje Prezydium Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.Bezpośredni nadzór nad zakładami pracy sprawują inspektorzy pracy z okręgowych inspektorów pracy.Są oni upoważnieni do wydawania nakazów pracodawcą,łącznie ze wstrzymaniem pracy na stanowiskach szczególnie zagrożonych.

3.Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami higieny pracy,z uwzględnieniem badań i pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych.Jest też organem właściwym do stwierdzania chorób zawodowych.Na czele Państwowej Inspekcji Sanitarnej stoi Główny Inspektor Sanitarny podległy ministrowi zdrowia.Bezpośredni nadzór nad zakładami pracy sprawują powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne.

4.Państwowa Straż Pożarna organizuje akcje ratownicze w czasie pożarów,klęsk żywiołowych i katastrof.Równocześnie prowadzi działalność prewencyjną,czyli kontroluje przestrzeganie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz rozpoznanie zagrożenia w miejscach publicznych i zakładach pracy.

5.Urząd Dozoru Technicznego kontroluje stan bezpieczeństwa urządzeń technicznych,takich jak kotły parowe i inne urządzenia pracujące pod ciśnieniem oraz urządzenia dźwigowe.

6.Prokuratura Rzeczypospolitej Polskiej jest uprawniona do nadzoru przestrzegania praworządności w państwie.

7.Poza nadzorem państwowym istnieje system nadzoru związkowego nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,powoływały na podstawie ustawy o związkach zawodowych.Funkcje te pełnią społeczni inspektorzy pracy.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy