profil

Teksty 51
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0
Ciekawostki ze świata

Św Franciszek z Asyżupoleca85%
Język polski

Pokora i bunt jako dominujące postawy człowieka wobec Boga w poznanych utworach.

M I T O L O G I A I B I B L I A Literatura mitologiczna prezentuje bogów greckich, którzy są ogromnie podobni do ludzi, mają te same pragnienia, namiętności, rywalizują o względy Zeusa, zazdroszczą sobie, snują intrygi, dokonują zemsty,...poleca85%
Język polski

Średniowiecze - opracowanie epoki.

ŚREDNIOWIECZE: (wczesne, właściwe, późne) - 476 r. (Upadek c. zachodniorzymskiego) - 1453, 92, 1517, 1450 ROMAŃSKI: - masywna, ciężka, okna małe i wąskie, wysoko umieszczone, wieże, sklepienia kolebkowe, na planie krzyża łacińskiego -...poleca85%
Język polski

Kodeks życia świętym wg św. Franciszka z Asyżu.

KODEKS BYCIA śWIETYM WEDłUG śWIęTEGO FRANCISZKA Z ASYżU: *akceptacja siebie razem z grzesznym ciałem, gdyż jest ono darem Możym; *ascezę akceptuje tylko wówczas jeśli pozwala ona na doskonalenie ducha; *dostrzegać w każdym dobro, z szacunkiem...poleca85%
Język polski

"Co może jeden człowiek i jak działa Świętość"

Każdy czowiek może być świętym, niezależnie od tego, czy jest zakonnikiem, księdzem czy może biskupem. Na świecie jest wielu ludzi, którzy są święci. Za pierwszą z tych osób mozna uznać Jana Pawła II, gdyż był przede wszystkim człowiekiem...poleca85%
Język polski

Żywot świetego Franciszka z Asyżu

Pan Jezus w Ewangelii świętego Marka mówi tak: „Żal mi tego ludu, nie mają nic do jedzenia, a jeśli ich puszcze nie nakarmionych, zemdleją w drodze”. Słowa te można zastosować do świętego Franciszka, żyjącego w końcu XII i XIII wieku. Smutne...poleca85%
Język polski

Przedstaw i oceń wzorce osobowe prezentowane przez literaturę średniowiecza i renesansu.

Od najdawniejszych czasów literatura stawiała sobie określone zadania :uczyć, bawić, wychowywać. Homer pouczał o wszystkim ,o zajęciach ludzi podczas wojny i pokoju, o zawodach, polityce, dobrych obyczajach i obowiązkach. Tyrtajos głosił, że...poleca85%
Język polski

Rola opisu przyrody w utworach romantycznych

Tematem wybranym przeze mnie jest: ROLA OPISU PRZYRODY W UTWORACH ROMANTYCZNYCH. Zanim przejdę do właściwej części tematu chciałbym Wam po krótce przedstawić jaką rolę miały opisy przyrody w utworach pisarzy i poetów epok poprzedzających...poleca85%
Język polski

Ideał ascezy i świętości

Jaki cel przyświecał człowiekowi, który postanowił wstąpić na drogę ascezy? Na co mu to było i co w ten sposób osiągnął? Wiekuiste zbawienie? Tak! Jeżeli patrząc na to z perspektywy średniowiecza. Nie! Jeżeli patrząc z pozycji człowieka...poleca85%
Język polski

Literackie przykłady związku człowieka z przyrodą, argumentem w walce o zachowanie środowiska ludzkiego.

Przyroda zawsze fascynowała artystów swoim pięknem. Malowanie piórem i pędzlem pejzaże zachwycają, umożliwiają nam podziwianie miejsc i zjawisk, których inaczej być może nigdy nie ujrzelibyśmy. Szczególnie cenne są poświęcone naturze dzieła poetów...poleca88%
Język polski

Czy filozofia św. Franciszka jest potrzebna naszym czasom tak jak w Średniowieczu?

Święty Franciszek był człowiekiem czynu. Nigdy nie pozostawał obojętny wobec ludzkiego nieszczęścia. Człowiek ten był przykładem idealnego ascety w średniowieczu. Żył zgodnie z przykazaniami Bożymi i uczył innych postępować tak jak one mówią....poleca85%
Język polski

Czy ludzi średniowiecznych możemy uznać za szczęśliwych?

Dzisiejsze rozumienie szczęścia jest zupełnie inne niż niegdyś. Różni filozofowie różnie wyobrażali sobie łaskę losu. Każda epoka miała swoją własną teorię na ten temat. Powstawało wiele prac, ale wszystkie docierały do jednego stwierdzenia:...poleca85%
Język polski

Św.Franciszek - "Dlaczego zdaniem poety otaczający nas świat udziela nam lekcji pokory?".

Święty Franciszek pochodził z Asyżu, był synem bogatego kupca, toteż sądzono, iż przejmie on w przyszłości „rodzinny interes”. Stało się jednak zupełnie inaczej. Franciszek, wskutek głębokich przeżyć wewnętrznych, radykalnie zmienił swą postawę...poleca85%
Język polski

Augustynizm tomizm, teocentryzm franciszkanizm scholastyka uniwersalizm gotyk styl romański

AUGUSTYNIZM: 1) Doktryna św. Augustyna. 2) Ogólna nazwa kierunków myślowych opartych na tej doktrynie; augustynizm we wszystkich swych wersjach zakłada uprzedzające refleksję rozumową przyjęcie porządku nadprzyrodzonego, z którego pochodzi...poleca85%
Język polski

Bóg - człowiek - świat.

BÓG W dobie średniowiecza uznawano Boga za najwyższą wartość, jedyny trwały byt. Bóg był centralnym punktem zainteresowań i dążeń człowieka. Wokół Niego skupiał się cały świat materii i ducha. Bóg średniowiecza był surowy, niedostępny...poleca85%
Język polski

Czy pomoc bliźnim może być źródłem szczęścia?

Człowiek od wieków pragnął szczęścia. Szukał go pod różnymi postaciami. Czasem tworzył sobie nawet wizyjne obrazy krainy szczęśliwości takie jak np. Eldorado. Szczęścia szukali wszyscy. Opisywano je w baśniach, legendach i mitach. Lecz czym tak...poleca85%
Język polski

Która z filozofii i postaw życiowych św. Aleksego czy św. Franciszka jest mi bliższa i dlaczego?

Utwory, w których poznajemy żywot św. Franciszka z Asyżu oraz św. Aleksego reprezentują nurt średniowiecznej literatury hagiograficznej. Obaj święci mają zbliżone wzorce osobowe. Pochodzą oni z zamożnych rodzin. Zostawiają cały majątek oraz swoich...poleca85%
Język polski

Świętość.

Święty - co rozumiemy pod tym pojęciem? Cóż to za osoba? Jakie były i są warunki uzyskania kanonizacji (bo tylko z tym mi się to kojarzy)? Przyjrzyjmy się może niektórym postaciom i spróbujmy w ten sposób odpowiedzieć na powyższe pytania....poleca85%
Język polski

Świat godzien pochwały na podstawie Hymnu św. Franciszka.

Świat godzien pochwały ukazany w hymnie św. Franciszka, to świat stworzony przez Boga, nie zmieniony przez człowieka. W świecie idealnym ludzie żyją pobożnie i w zgodzie z naturą. Franciszek ukazując świat godzien pochwały, chwali...poleca85%
Język polski

Hagiografia

W czasach Bolesława Chrobrego pojawiają się pierwsze utwory pisane w języku łacińskim. Są to teksty hagiograficzne (żywoty świętych) pisane przez cudzoziemców, między innymi: trzy żywoty św. Wojciecha, zakonnika pochodzenia czeskiego, który zginął...poleca87%
Język polski

Co sądzisz na temat ideału ascety prezentowanego przez świętego Aleksego?

Święty Aleksy jest przykładem człowieka, który zrealizował ideał ascety w całości. Urodził się w bogatej, książęcej rodzinie w Rzymie. W dniu ślubu, oznajmił żonie, że wkracza na drogę ascezy i od tej pory będzie służył tylko Bogu. Zabrał z domu...poleca85%
Język polski

Nie szata zdobi człowieka.

Patrząc w przeszłość możemy odnaleźć wiele dowodów na mylność pierwszej oceny. Żył niegdyś młody Włoch, bogacz, ale pijak i hulaka. Gdybyśmy wtedy poprawnie go ocenili, ujrzelibyśmy człowieka z zewnątrz wspaniałego i bogatego, ale w środku...poleca85%
Język polski

Związek człowieka z naturą.

Człowiek od zawsze był w ścisłym związku z naturą. Całemu życiu, pracy oraz wszystkim jego poczynaniom towarzyszy przyroda. Jest on cząstka wszechświata, która żyje w rytmie jego drgań, dźwięków i barw. Nawet wśród starożytnych Chińczyków...poleca85%
Język polski

Średniowiecze – twórczość religijna

Epoka średniowieczna trwała w Europie od IV/V w. do XV w. a więc ponad jedenaście stuleci, a w Polsce od X w. do XV w. tzn. ok. 500 lat. Tę ogromną epokę cechowała wielonurtowość, a także jedność wynikająca z faktu, że cała średniowieczna Europa...poleca85%
Język polski

Analizując "Legendę o św. Aleksym" i "Kwiatki św. Franciszka" omów dwa modele świętości propagowane w literaturze średniowiecznej

Twórcy średniowiecznej literatury byli najczęściej osobami duchownymi. Większość dzieł powstających w tym okresie miała funkcję dydaktyczną, twórcy dzięki nim ukazywali przykłady postępowania godne naśladowania. W ten sposób ukształtowały się dwa...poleca85%
Język polski

Postać św. Franciszka we fragmencie "Kwiatków... "

Święty Franciszek z Asyżu był misjonarzem głoszącym miłość do każdej istoty żywej. Propagował jeden z średniowiecznych nurtów filozoficznych, jakim był, franciszkanizm. Franciszek był zwolennikiem radowania się z prostych rzeczy i stworzeń...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Przemówienie o znęcaniu się nad zwierzętami

Witam, chciałabym dzisiaj porozmawiać z wami o coraz częstszym zjawisku spotykanym w Polsce, czyli znęcaniu się nad zwierzętami. Wszyscy kochamy zwierzęta, czy to duże, czy to małe. Każdy kto ma jakieś zwierzątko w domu, wie jaki to jest trud...poleca85%
Język polski

Pojęcia związena ze Średniowieczem.

Teocentryzm – pogląd sprowadzający wszystkie sprawy ludzkie do Boga, Bóg w centrum uwagi. Uniwersalizm – jednolitość epoki średniowiecza(podobna forma, język, filozofia, sztuka, itp.) Motyw Deesis – kompozycja w sztuce przedstawiająca 3...poleca84%
Język polski

''Święty, asceta, rycerz, władca - typy średniowiecznych bohaterów literackich''.

Średniowiecze było najdłuższą epoką w dziejach nowożytnych. Nazwa "medium aevum", oznacza "wieki średnie". Okres średniowiecza był uznawany za czasy zacofania i upadku kultury. Jednak oprócz zjawisk negatywnych niesie za sobą...poleca82%
Język polski

Średniowieczne wzorce osobowe

ASCETA - żyje w ubóstwie - przyjmuje pogardę i cierpienie z pokorą - ucieka od sławy, rozgłosu - modli się do Boga - umartwia swoją duszę i ciało - anonimowość - pokora Św. ALEKSY Rozdał swój majątek i ruszył na wędrówkę po świecie....poleca83%
Język polski

Święty Franciszek z Asyżu

Św. Franciszek urodził się w zimie roku 1182. Jego rodzicami byli Piotr Bernard (bogaty kupiec) i Joanna (nzw. Pica). Przyszedł na świat w stajni znajdującej się na parterze ojcowskiego domu. W latach swojej młodości poznał, co to jest życie...poleca81%
Język polski

Bohaterowie literaccy, którzy twoim zdaniem mogliby być wzorcami osobowymi dla potomnych.

Jakich cech i zachowań brakuje współczesnemu człowiekowi ? Jaka postać literacka mogłaby być naszym wzorem osobowym ? Mówiąc o wzorach osobowych myślimy o osobach, które chcemy lub powinniśmy naśladować Ponieważ posiadają one cechy, których my nie...poleca82%
Język polski

Człowiek współczesny o postawie Świętego Franciszka

O Świętym słów kilka...dziesiąt Święty Franciszek przyszedł na świat w roku 1182 w Asyżu, jako jedyny syn w bogatej kupieckiej rodzinie. Największym pragnieniem jego rodziców był awans syna z klasy mieszczańskiej, do stanu rycerskiego. Marzenie...poleca84%
Język polski

Filozofia Średniowiecza

Augustynizm Św. Augustyn Aureliusz (354-430) to największy autorytet średniowiecza aż do wystąpienia św. Tomasza z Akwinu. Urodził się w małym mieście Tagasta w Afryce Północnej, jako szesnastolatek wyruszył na studia do Kartaginy. Później...poleca87%
Język polski

Czy szata czyni coś z człowieka?

Znane przysłowie mówi: "Nie szata zdobi człowieka". Powyższego powiedzenia często używamy bez zastanowienia. Słowa te są ważne we współczesnym świecie i powinniśmy zastanowić się nad ich sensem. Jeśli naprawdę nieważne jest to, jak...poleca85%
Język polski

Dążenie do wewnętrznej doskonałości na podstawie "Legendy o św. Aleksym" i "Kwiatków św. Franciszka".

Średniowiecze wykształciło pewne wzorce osobowe, ideały postaw i zachowań ludzkich. Do tych jakby modelów nawiązywać mieli wszyscy ludzie. W średniowieczu wzorce takie wykształciły się na dwóch płaszczyznach: religijnej i świeckiej. Obydwie...poleca85%
Język polski

Wartość franciszkanizmu ze współczesnym punktem widzenia.

Przypatrzmy się drodze, po której zdąża franciszkanin. Formą życia franciszkańskiego jest życie według Ewangelii; Chrystus i Jego Ewangelia stanowią bazę i punkt wyjścia . Z Chrystusem, w Chrystusie i wokół Chrystusa grawituje duchowość...poleca85%
Język polski

Franciszek idolem współczesnej młodzieży. Czy to możliwe?

Wielu z nas poszukuje swego autorytetu. Prawdopodobnie z powodu braku pomocy w szukaniu ze strony osób bardziej doświadczonych autorytetami zostają postacie niezasługujące na takie miano. Doskonałym kandydatem na autorytet dla młodych ludzi...poleca85%
Język polski

Opowieści o św. Franciszku zawarte w książce pt. "Kwiatki z ogrodu św. Franciszka".

Święty Franciszek był postacią niezwykłą. Wszystkie dobra materialne oraz bogactwa nie miały dla niego żadnego znaczenia. Było to bardzo dziwne, gdyż pochodził on z rodziny kupieckiej, a w młodości lubił roztrwaniać pieniądze na różnego rodzaju...poleca85%
Język polski

Wspólny motyw w utworach: "Kwiatki z ogrodu świętego Franciszka" oraz "Przed Kazaniem" B. Obertyńskiej.

W średniowiecznu istniały świecki oraz religijne wzorce - asceci i święci. Dzieła, które kontynuowały i propagowały wzorce osobowe nazywane są paranetycznymi. Asceta jest jednym z podstawowych wzorców średniowiecznych, które miały budzić w...poleca85%
Język polski

Czy bogactwo zapewnia człowiekowi szczęście - rozważ myśl nawiązując do bohaterów średniowiecznych

„Czy bogactwo zapewnia człowiekowi szczęście?” – doskonałą odpowiedzią na to pytanie jest przysłowie które towarzyszy ludzkości już od dawien dawna - „pieniądze szczęścia nie dają”. Ja postaram się udowodnić prawdziwość tej sentencji na podstawie...poleca86%
Język polski

"Porównaj postawę świetego Franciszka z Asyzu z postawą św. Aleksego , która jest Ci bliższa"

Żywot św. Franciszka z Asyżu oraz św. Aleksego poznajemy dzięki utworom średniowiecznej literatury. Święci mają zbliżone wzorce osobowe oraz pochodzą z zamożnych rodzin. Zostawiają swoich bliskich jak i cały posiadany majątek. Wybierają życie w...poleca85%
Język polski

Czy poświęcenie się jakiejś idei zawsze wymaga wyrzeczeń?

Poświęcenie się idei wymaga wyrzeczeń. Podążając ścieżką, która prowadzi nas do wcześniej obranego celu zgodnego z ideą, której się poddajemy musimy podjąć wiele decyzji, o co za tym idzie wyrzec się niejednokrotnie rzeczy dla...poleca89%
Język polski

Czy filozofia św. Franciszka byłaby potrzebna naszym czasom tak bardzo, jak była potrzebna w średniowieczu?

Święty Franciszek pochodził z Asyżu, był synem bogatego kupca, toteż sądzono, iż przejmie on w przyszłości „rodzinny interes”. Stało się jednak zupełnie inaczej. Franciszek, wskutek głębokich przeżyć wewnętrznych, radykalnie zmienił swą postawę...poleca85%
Język polski

Ogólna charakterystyka średniowiecza

1. Tło historyczne epoki. Nazwa „średniowiecze” wywodzi się z łacińskiego sformułowania: „medium aevum”, czyli wiek średni. Tak w XV i XVI wieku mówiono o epoce pomiędzy starożytnością i renesansem. Średniowiecze w Europie trwało ponad 10,...poleca84%
Język polski

Poświęcenie się idei - rozprawka.

Moim zdaniem poświęceni się jakiejś idei praktycznie zawsze równoważne jest z podjęciem pewnych mniej lub bardziej znaczących wyrzeczeń, które wprowadzają w nasze życie pewnego stopnia dyskomfort. W poniższej rozprawie pragnę przedstawić mój...poleca84%
Język polski

Charakterystyka postaci, która mnie inspiruje - św. Franciszek z Asyżu

Święty Franciszek z Asyżu (ok. 1181 - 1226) - odnowiciel chrześcijaństwa. Już za życia był otoczony uwielbieniem i powszechnie uważany za świętego. Wędrował po świecie boso, w ubogim habicie, rozświetlony niezwykłą radością i prostotą. W jego...poleca83%
Język polski

Omówienie i analiza postaci Św. Franciszka w Kwiatkach.

Święty Franciszek pochodził z Asyżu urodził się w 1181 lub 1182 roku , był synem bogatego kupca i jego żony Piki , dlatego sądzono, że przejmie w przyszłości ?rodzinny interes?. Stało się jednak zupełnie inaczej. Franciszek, wskutek głębokich...poleca84%
Język polski

Wzorce osobowe Średniowiecza - rozwiń temat na podstawie poznanych tekstów literatury średniowiecznej.

Średniowiecze to termin na określenie dziejów w kulturze i historii, obejmujący czas miedzy starożytnością, a nowożytnością. Wykształciły się w nim pewne wzorce osobowe, ideały postaw i zachowań ludzkich. Było one rozpowszechniane przez ówczesną...poleca84%
Język polski

Którą z postaci: św. Aleksego czy św. Franciszka uznasz za bliższą swoim poglądom?

Św. Franciszek jest bardzo wierzącą osobą, która nie tylko słowem, ale również czynem ukazuje swą miłość do Boga. Św. Franciszek, podobnie jak św. Aleksy, pochodzi z bardzo bogatej rodziny. Jednak postanawia dobrowolnie rozdać swe dobra materialne...poleca84%
Język polski

Św. Franciszek z Asyżu

Święty Franciszek urodził się w Asyżu pod koniec 1181 roku lub na początku 1182 roku, jako syn bogatego kupca Piotra Bernardone i jego żony Piki. Na chrzcie otrzymał imię Jan, które po powrocie ojca z podróży handlowej do Francji zostało...