profil

Produkcja energii elektrycznej na świecie

poleca 49% 368 głosów

Produkcja energii elektrycznej ma bardzo duży wpływ na rozwój pozostałych działów gospodarki oraz poziom życia ludności. Na obecnym poziomie rozwoju gospodarczego większość mieszkańców zwłaszcza państw wysoko rozwiniętych nie wyobraża sobie życia bez dostępu do energii elektrycznej, która umożliwia korzystanie z innych zdobyczy techniki.

Najwięksi producenci energii elektrycznej.

W produkcji energii elektrycznej dominują państwa wysokorozwinięte gospodarczo oraz największe pod względem liczby ludności państwa rozwijające się. Liderem pod względem wielkości produkcji są Stany Zjednoczone wytwarzające 1/4 światowej energii elektrycznej. Znamienny jest także fakt, że dziesięć państw– największych producentów wytwarza blisko 2/3 światowej energii elektrycznej.
Produkcja energii elektrycznej na świecie oparta jest w większości na paliwach mineralnych (węglu kamiennym i brunatnym, ropie naftowej i gazie ziemnym). Są one spalane w elektrowniach cieplnych, które w roku 2001 dostarczyły 64,5% ogółu wytworzonej na świecie energii elektrycznej. Największą część,bo aż 38,7% światowej produkcji energii elektrycznej dostarczyły elektrownie cieplne opalane węglem. Na drugim miejscu znalazły się elektrownie jądrowe (atomowe), dostarczające 17,1% światowej produkcji energii elektrycznej. Najwięcej energii pochodzącej z elektrowni jądrowych produkowały: Stany Zjednoczone, Francja, Japonia, Niemcy i Rosja, aczkolwiek tylko w przypadku Francji elektrownie atomowe dostarczają aż 74,3% ogółu produkowanej energii elektrycznej.
W elektrowniach wodnych wytworzono w 2001 r. 16,6% światowej produkcji energii elektrycznej. Najwięcej energii elektrycznej wytwarzanej w elektrowniach wodnych produkują: Kanada, Chiny, Brazylia, USA, Rosja i Norwegia. Szczególnie w przypadku Norwegii wykorzystanie hydroelektrowni ma duże znaczenie, gdyż pochodzi z nich ponad 99% produkowanej w tym kraju energii elektrycznej.
Najmniejsze znaczenie w światowej produkcji energii elektrycznej mają elektrownie wykorzystujące alternatywne źródła energii. W 2001 r. ich udział w produkcji energii elektrycznej wynosił zaledwie 1,8%.

Podoba się? Tak Nie