profil

Rola przemysłu energetycznego na świecie - alternatywne źródła energii

poleca 85% 270 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Podstawę rozwoju przemysłu stanowi energetyka, która wytwarza, gromadzi, przetwarza i wykorzystuje energię niezbędną do uruchomienia i wykonania pracy urządzeń, maszyn, automatów w procesie produkcji oraz w gospodarstwach domowych.

Produkcja energii elektrycznej jest jednym z głównych mierników rozwoju gospodarczego. Produkcja energii koncentruje się głównie na obszarach intensywnie zagospodarowanych, co wynika z:
 dużego zapotrzebowania na energię: przemysłu, usług, komunikacji
 braku możliwości magazynowania energii na duża skale
 wzrastających wraz z odległości strat energii w trakcie jej przesyłania
 wysokich kosztów budowania i funkcjonowania elektrowni oraz linii przesyłowych

Źródła energii dzielą się na:
Odnawialne - do których należy siła spadku wody, energia wiatru, energia słoneczna, energia wody morskiej, energia geotermiczna i biomasy.
Nieodnawialne- czyli surowce energetyczne: węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, torf, łupki i piaski bitumiczne, pierwiastki promieniotwórcze (uran, tor, rad).

Rosnące zapotrzebowanie na energię przyczynia się do ciągłego wzrostu jej produkcji. Takie działanie może w przyszłości doprowadzić do wyczerpania się obecnie istniejących surowców energetycznych. Aby tego uniknąć należy racjonalnie gospodarować energią oraz poszukiwać nowych alternatywnych źródeł.
Obecne udział energetyki alternatywnej w produkcji energii elektrycznej na świecie wynosi 0,4%.
Do produkcji energii elektrycznej wykorzystuje się:
 pływy morskie - hydroelektrownie wykorzystujące przypływ morza buduje się na obszarach, gdzie wysokość pływów przekracza kilka metrów. Idealnym miejscem ich lokalizacji jest wąska , długa zatoka lub lejkowate ujście rzeki. Obecnie na świecie znane są trzy elektrownie pływowe: w ujściu rzeki Rance w Bretanii (Francja), w Zatoce Fundy (Kanada), w Zatoce Kisłaja na Płw. Kolskim.
 Wody płynące - pozyskiwanie energii elektrycznej z wód płynących ma wiele zalet:
bardzo niskie koszty produkcji energii
możliwość szybkiego zatrzymania i wznowienia pracy elektrowni
niskie koszty eksploatacji (mała liczba pracowników)
,,czysta technologia produkcji,,
Istnieją również czynniki ograniczające rozwój hydroenergetyki. Jednym z nich jest wysoki koszt budowy zapór wodnych oraz koszt budowy przesyłowych linii energetycznych. Elektrownie wodne powodują także liczne szkody ekologiczne np. zamulanie zapór, zmiany klimatyczne oraz degradację struktury gleb.
Wyróżniamy trzy rodzaje elektrowni wodnych:
przepływowe - wykorzystujące naturalny przepływ rzeki. Buduje się je na dużych rzekach nizinnych, w dolinach rzek o dużych spadkach. W elektrowniach tego typu nie ma możliwości magazynowania wody i regulacji odpływu.
zbiornikowe - wykorzystujące energię wód nagromadzonych w sztucznym zbiorniku. O ich wydajności decyduje wysokość z jakiej spada woda gromadzona w zbiorniku
zaporowe (szczytowo-pompowe) - polegają na spiętrzaniu wody przez zaporę i budowie dwóch zbiorników górnego i dolnego
Ekonomiczne jest kilkakrotne wykorzystanie siły spadku tych samych zasobów wody, co jest możliwe przez umieszczenie kilku zbiorników i elektrowni wzdłuż rzek i jej dopływów. Taki system hydroenergetyczny nazywamy kaskadą.
 siła wiatru - przeszkodą w wykorzystywaniu tej energii jest zmienna prędkość wiatru. Mimo tego w wielu rejonach świata, zwłaszcza tam, gdzie przez większą część roku wieje wiatr, instaluje się wiatrowe agregaty prądotwórcze. Elektrownie wiatrowe najczęściej zaspakajają potrzeby indywidualnych odbiorców, ponieważ mają niewielką moc. Obecnie instaluje się je w Niemczech i Danii, a także w S.Z, W.B, Szwecji.
 energię słoneczną - jest wykorzystywana w obecnych czasach w niewielkim stopniu ze względu na bariery technologiczne oraz ograniczoną częstotliwość emitowanej przez słońce energii i brak ciągłości w jej dopływie. Energia słoneczna wykorzystywana jest w gospodarstwach rolnych, które instalują na swoich dachach kolektory. Istnieją również elektrownie heliotermiczne, w których oświetlany promieniami słońca metal - półprzewodnik bezpośrednio zamienia energię świetlną na elektryczną. Najwięcej elektrowni słonecznych jest w Stanach Z., Niemczech i Francji. Mają one niewielką moc. Częściej energię słoneczną wykorzystuje się do celów grzewczych niż do produkcji energii elektrycznej.
 energia geotermiczna (wody termalne i energia cieplna skorupy ziemskiej) - coraz częściej wykorzystywana jest do celów energetycznych. Obecnie wykorzystuje się głównie energię cieplną wód. Elektrownie geotermiczne istnieją we Włoszech, S.Z, na Islandii, w Nowej Zelandii, Bułgarii, Rumunii, Rosji, Chinach.
 biomasa, odpady przemysłowe i komunalne - energię uzyskuje się przez spalanie odpadów w elektrowniach cieplnych. Natomiast biomasę (odpady rolnicze i część odpadów komunalnych) poddaje się fermentacji w celu uzyskania biogazu. Ten poddany kolejnym procesom chemicznym przekształca się w metan.

Wiele państw dąży do zapewnienia sobie bezpieczeństwa energetycznego, nie tylko przez opracowanie konkretnych programów. Ale również przez odpowiednią politykę gospodarczą i kształtowanie mechanizmów rynkowych wymuszających realne ceny nośników energii. One zapobiegają marnotrawstwu i zwiększaniu energochłonności produkowanych dóbr. Takie przedsięwzięcia przynoszą po pewnym czasie obniżenie cen oraz poprawę funkcjonowania całej gospodarki.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty